Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Slovakien

Här hittar du information om hur specialdomstolarna i Slovakien är organiserade.

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsmål handläggs primärt av länsdomstolar och Slovakiens högsta domstol.

Slovakien har inga separata förvaltningsdomstolar. I stället har man separata förvaltningsrättsliga avdelningar.

Specialdomstolar

Författningsdomstolen

Slovakiens författningsdomstol är ett oberoende rättsligt organ som har befogenhet att avgöra om rättsregler är förenliga med författningen.

Författningsdomstolen har sitt säte i Košice, på adressen Hlavná 110, Košice 042 65. Den har även ett kontor i Bratislava på adressen Župné námestíe 12.

Behörighet

I enlighet med Slovakiens författning prövar författningsdomstolen om

 • lagar är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av nationalrådet (parlamentet) och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt,
 • regeringsförordningar och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av ministerier och andra centrala statliga myndigheter är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av nationalrådet (parlamentet) och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt,
 • allmänt bindande rättsregler är förenliga med författningen (artikel 68), författningslagarna och internationella fördrag som har ingåtts av nationalrådet (parlamentet) och ratificerats och offentliggjorts på föreskrivet sätt, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol,
 • allmänt bindande rättsregler som utfärdats av lokala instanser inom statsförvaltningen och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av självstyrande lokala myndigheter (i enlighet med artikel 71 andra stycket) är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som offentliggjorts på föreskrivet sätt,
 • regeringsförordningar och allmänt bindande rättsregler som utfärdats av ministerier och andra centrala statliga myndigheter är förenliga med författningen, författningslagarna och internationella fördrag som offentliggjorts på föreskrivet sätt, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol.

Författningsdomstolen ska dessutom

 • pröva internationella fördrag som både måste godkännas av nationalrådet (parlamentet) och vara förenliga med författningen,
 • besluta om en folkomröstning som har utlysts till följd av en framställning från medborgare eller ett beslut av nationalrådet (i enlighet med artikel 95.1) är förenlig med författningen och författningslagarna,
 • pröva behörighetstvister mellan myndigheter, såvida lagen inte föreskriver att sådana tvister ska avgöras av ett annat statligt organ,
 • pröva klagomål från privatpersoner och juridiska personer som gör gällande att deras grundläggande fri- och rättigheter eller deras mänskliga rättigheter enligt ett internationellt fördrag som har ratificerats av Slovakien och offentliggjorts på föreskrivet sätt, har kränkts, såvida skyddet av dessa fri- och rättigheter inte ska prövas av en annan domstol,
 • pröva klagomål från självstyrande lokala myndigheter mot författningsstridiga eller olagliga ingripanden i frågor som omfattas av deras behörighetsområde, såvida detta inte ska prövas av en annan domstol,
 • tolka författningen eller författningslagarna när en fråga är omtvistad,
 • pröva klagomål mot ett beslut om bekräftelse av en parlamentsledamots mandat,
 • besluta om val (till presidentämbetet, till nationalrådet eller till självstyrande lokala myndigheter) har genomförts i enlighet med författningen och lagstiftningen,
 • pröva klagomål mot resultat av folkomröstningar (eller plebiscit) som leder till att Slovakiens president måste avgå,
 • pröva om ett beslut om att upplösa ett politiskt parti eller en politisk rörelse, eller att avbryta deras politiska verksamhet, är förenligt med författningslagar och andra lagar,
 • pröva ett åtal som väckts av nationalrådet mot Slovakiens president efter uppsåtlig överträdelse av författningen eller landsförräderi,
 • pröva om ett beslut om att förklara undantagstillstånd och andra beslut i samband därmed har fattas i enlighet med författningen och författningslagarna.

Domstolens sammansättning

Författningsdomstolen består av 13 domare.

Domarna i författningsdomstolen utses av Slovakiens president på förslag av nationalrådet och för en tolvårig mandatperiod. Nationalrådet måste föreslå dubbelt så många kandidater som presidenten ska utse.

Annan relevant information

Författningsdomstolens beslut måste fattas av nämnder bestående av tre ledamöter (senaten) eller under ett plenarsammanträde.

Författningsdomstolens beslut är slutgiltiga och kan alltså inte överklagas.

Författningsdomstolen kan inleda ett rättsligt förfarande efter att ha mottagit ett yrkande från

 • minst en femtedel av det slovakiska nationalrådets ledamöter,
 • presidenten,
 • regeringen,
 • en domstol,
 • Riksåklagaren,
 • alla som enligt artikel 127 kan dömas (klagomål av privatpersoner eller juridiska personer) och artikel 127a (klagomål av lokala självstyrande myndigheter),
 • Slovakiens nationella revisionsorgan i de fall som anges i artikel 126.2 (om det nationella revisionsorganet är behörigt).
 • Ombudsmannen i ärenden som gäller om rättsregler är förenliga med artikel 125.1 (om en folkomröstning som ska utlysas till följd av en framställning från medborgare eller ett beslut av nationalrådet är förenlig med författningen och/eller författningslagarna) eftersom tillämpningen skulle kunna äventyra grundläggande friheter och rättigheter eller mänskliga rättigheter som följer av ett internationellt fördrag som Slovakien ratificerat och som antagits enligt gällande lagstiftning.

Rättsdatabaser

författningsdomstolens webbplats har man kostnadsfritt tillgång till

 • domstolens avgöranden,
 • rapporter om slutsatser och avgöranden,
 • pressmeddelanden,
 • internationell verksamhet,
 • information om domstolen.

Den särskilda brottmålsdomstolen

Den särskilda brottmålsdomstolen i Pezinok inrättades 2009 som efterföljare till specialdomstolen. Brottmålsdomstolen handlägger brottmål. Den är en förstainstansrätt på samma nivå som länsdomstolarna. I lag nr 291/2009 om den särskilda brottmålsdomstolen och om ändring av vissa lagar fastställs domstolens behörighet och uppgifter.

Kontaktinformation till den särskilda brottmålsdomstolen i Slovakien:

Adress: Suvorovova č. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok

Tfn: +421 33 69 031 14

Fax: +421 33 69 032 72

Behörighet

Domstolen har behörighet att döma i mål som avser följande brott:

 • Överlagt mord.
 • Stämpling till brott som avser offentlig upphandling och offentlig försäljning (artikel 266.3 i strafflagen).
 • Förfalskning av valuta och värdepapper (artikel 270.4 i strafflagen).
 • Ämbetsbrott av offentliga personer, artiklarna 326.3 och 326.4 i strafflagen, i förening med överträdelser enligt b, c, e, f, g, h, k eller l.
 • Tagande av muta, artiklarna 328–331 i strafflagen.
 • Givande av muta, artiklarna 332–335 i strafflagen.
 • Indirekt korruption, artikel 336 i strafflagen.
 • Röstköp, artikel 336a i strafflagen.
 • Bildande och främjande av kriminella grupper eller terroristgrupper.
 • Särskilt grova brott av kriminella grupper eller terroristgrupper.
 • Egendomsbrott enligt avdelning IV i strafflagens särskilda del eller ekonomisk brottslighet i avdelning V, om brottet orsakar skada eller leder till vinning som är 25 000 gånger så stor som beloppet för en ringa skada enligt strafflagen eller om brottets värde uppgår till 25 000 gånger beloppet för en ringa skada.
 • Brott mot Europeiska unionens ekonomiska intressen.
 • Brott som har samband med de som anges ovan, om villkoren för förenade mål har uppfyllts.
Senaste uppdatering: 18/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats