Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Skottland

Här hittar du information om några av specialdomstolarna i Skottland.

Innehåll inlagt av
Skottland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Förvaltningsdomstolar

År 2007 började man införa ett nytt enhetligt specialdomstolsväsende för Förenade kungariket. Detta nya system är fortfarande under utveckling. Information om det finns på webbplatsen för Tribunals Service (specialdomstolsförvaltningen). Skottland har också ett antal specialdomstolar (tribunals) som handlägger frågor inom delegerade områden. Ett reformprogram håller nu på att ta form för att samordna dessas ledning och organisationsstruktur.

First-tier tribunal för Förenade kungariket

First-tier tribunal för Förenade kungariket har till främsta uppgift att handlägga överklaganden av myndighetsavgöranden på de områden som omfattas av dess behörighet. I vissa fall har den jurisdiktion i hela Förenade kungariket, inklusive Skottland. First-tier tribunal är indelad i fyra kammare, men ytterligare avdelningar planeras allt eftersom nya behörighetsområden tillkommer. De befintliga fyra kamrarna är följande:

  • Social Entitlement Chamber (sociala rättigheter)
  • Health, Education and Social Care Chamber (hälsa, utbildning och socialvård)
  • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (krigspensioner och ersättning till de väpnade styrkorna)
  • Tax chamber (skatter).

Upper tribunal för Förenade kungariket

Upper tribunal för Förenade kungariket har inrättats för att handlägga överklaganden av avgöranden från First-tier tribunal för Förenade kungariket. Även Upper tribunal, vars behörighet omfattar hela Förenade kungariket, är indelad i kammare. Till dess befogenheter hör också att pröva avgöranden eller förfaranden som inte kan överklagas.

Skotska specialdomstolar

Det finns omkring 20 separata specialdomstolar som har inrättats för att handlägga överklaganden av en rad olika typer av beslut från statliga och andra myndigheter som fattats på grundval av befogenheter som delegerats till det skotska parlamentet och den skotska regeringen. Varje specialdomstol leds av en egen ordförande och var och en har sina befogenhetsområden. Befogenhetsområdena varierar från överklaganden av parkeringsböter till tvångsbehandling och tvångsomhändertagande av personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom.

Avgöranden från de skotska specialdomstolarna överklagas till de allmänna tvistemålsdomstolarna (civil courts) i Skottland och kan handläggas av Sheriffs Principal och Court of Session.

Reform av de skotska specialdomstolarna

Den skotska regeringen har inlett en reform av det skotska specialdomstolsväsendet. Genom lagstiftning som infördes 2013 ges Skottlands högsta domare, Lord President, ansvaret för att leda en enda skotsk specialdomstol som består av en first-tier tribunal och en upper tribunal, i enlighet med det system som har införts i Förenade kungariket (se ovan). Upper tribunal tar över handläggningen av de flesta överklaganden av avgöranden som meddelats av first-tier tribunal, en uppgift som således inte längre kommer att skötas av de allmänna domstolarna.

Förfarandena vid specialdomstolar

Generellt är förfarandena i specialdomstolarna i Förenade kungariket respektive Skottland mindre formella än i övriga domstolar. Specialdomstolarna kan bestå av specialister eller experter som inte har juridisk utbildning, som läkare och andra lekmän, men ordföranden är nästan alltid juridiskt utbildad.

Förvaltningsmål (domstolsprövning) handläggs av Court of Session. Lands Tribunal for Scotland handlägger frågor om upphävande eller ändring av markrelaterade skyldigheter och frågor om ersättning vid expropriationsförfaranden.

Övriga specialdomstolar

Om ett tvistemål eller brottmål i Skottland ger upphov till författningsrättsliga frågor som hänger samman med decentraliseringsavtalen i Förenade kungariket (t.ex. frågor rörande mänskliga rättigheter), kan det avgöras av Förenade kungarikets högsta domstol, Supreme Court of the United Kingdom.

Exempel på övriga domstolar:

Länkar

Tribunals Service, Lands Tribunal for Scotland, Court of the Lord Lyon, Scottish Land Court

Senaste uppdatering: 06/02/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats