Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Rumänien

Här hittar du information om specialdomstolarna i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Specialdomstolar

Tribunalenförfamiljemålochmålsomrörminderåriga

Tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga (TribunalulpentruMinorişiFamilieBraşov) prövar mål som rör brott som begås av eller mot minderåriga. Innan den särskildatribunaleninrättadesprövadessådanamål av tribunalen i Braşov.

Särskildatribunaler

Detfinnstresärskildatribunaler (somförutkalladeshandelstribunaler):

 • Den särskildatribunalen i Cluj(TribunalulSpecializat Cluj)
 • Den särskildatribunalen i Mureș (TribunalulSpecializat Mureș)
 • Den särskildatribunalen i Argeș (TribunalulSpecializatArgeș)

De prövar mål som rör företagare. Alla personer som driver företag betraktas som företagare.

Militärdomstolar

Militärdomstolarnas behörighet fastställs i straffprocesslagen. Varje militärdomstol har ställning som militär enhet.

Militärdomstolarna har följande hierarki:

 • Fyra militära tribunaler (i Bukarest, Cluj-Napoca, Iaşi och Timişoara)
 • Den regionala militära tribunalen i Bukarest
 • Den militära appellationsdomstolen i Bukarest

Vid militärdomstolarna tjänstgör militära domare, notarier, arkivarier och annan personal.

Militära tribunaler

I Rumänien finns 4 militära tribunaler som ligger i

 • Bukarest
 • Cluj-Napoca
 • Iaşi
 • Timişoara.

Som domstol i första instans prövar de militära tribunalerna i första hand brott mot Rumäniens försvarsförmåga(t.ex.brott mot militär ordning och disciplin samt brott i samband med strider), och andra brott som militärer upp till och med överstes gradbegått i samband med sin tjänsteutövning.

Den regionala militära tribunalen i Bukarest (TribunalulMilitarTeritorialBucurești)

Den regionala militära tribunalenprövar följande:

 • Som första instans, främst mål som rör följande brott som officerare upp till och med överstes grad begått i samband med sin tjänsteutövning:
 1. Vissa brott mot liv och lem eller kroppslig integritet.
 2. Vissa brott mot individens rättigheter.
 3. Vissasexualbrott.
 4. Vissaegendomsbrott.
 5. Vissa brott på arbetsplatsen eller i samband med arbetet.
 6. Vissa brott som hindrar rättsprocessen.
 7. Uppsåtliga brott som lett till döden eller att offret har begått självmord.
 8. Brott som rör olaglig handel med eller konsumtion av narkotika.
 9. Oredlighet mot borgenär, om brottet rör banksystemet.
 • Som högre appellationsdomstol,begäran om överprövning av domar som meddelats av militära tribunaler i samband med brott där rättsprocessen inletts till följd av ett klagomål av en skadelidande partsamtbegäran om överprövningav brottmålsdomar som meddelats av militära tribunaler i samband med förebyggande åtgärder, tillfällig frigivning eller säkerhetsåtgärder, begäran om överprövning av brottmålsdomar som meddelats av militära tribunaler i samband med verkställighet av brottsmålsdomar eller rehabilitering samtandra i lagen föreskriva typer av mål.
 • Den regionala militärtribunalen dömer i behörighetskonfliktermellan militära tribunaler inom sitt geografiska behörighetsområde.

Den militära appellationsdomstolen i Bukarest (CurteaMilitară de Apel București)

Den militära appellationsdomstolen prövar,

 • som domstol i första instans,
 1. mål som rör brott mot rikets säkerhet och brott mot freden och mänskligheten som begåtts av militärer,
 2. mål som rör brott som begåtts av domare i militära tribunaler eller regionala militära tribunaler,samt av militära åklagare vid de militära åklagarmyndigheter som är knutna till dessa domstolar,
 • somappellationsdomstol, överklaganden av beslut som fattats av regionala militära tribunaler i första instans,
 • som högre appellationsdomstol, begäran om överprövning av brottmålsdomar som meddelats av en militär tribunal i första instans, med undantag för mål som faller inom en regional militärtribunals behörighet, samt andra i lag särskilt föreskrivna mål.
 • Den dömer i behörighetskonflikter mellan regionala militära tribunaler, mellan militära tribunaler och regionala militära domstolar eller mellan militära tribunaler som hör till olika regionala militära tribunalers jurisdiktion, samt andra i lag särskilt föreskrivna mål.

Förvaltningsdomstolar

Det finns inga förvaltningsdomstolar i Rumänien. Särskilda förvaltningsrättsliga avdelningar på domstolarna är behöriga att döma i förvaltningsrättsliga mål.

Andra specialdomstolar

Författningsdomstolen

Författningsdomstolen består av 9 domare som utses för en icke förnybar mandatperiod på 9 år. Deputeradekammaren, senaten och Rumäniens president utser 3 domare vardera. Domarna i författningsdomstolen väljer domstolens ordförande i en sluten omröstning för en treårig mandatperiod. Författningsdomstolen måste byta ut en tredjedel av domarna vart tredje år.

Enligt artikel 146 i den rumänska författningen har författningsdomstolen följande befogenheter:

 • Den yttrar sig innan lagar kungörs om huruvida de är förenliga med författningen efter hänskjutande från presidenten, talmannen i någon av parlamentets kammare, regeringen, Högsta domstolen, ombudsmannen eller minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer. Den kontrollerar på eget initiativ författningsenligheten hos förslag som rör ändringar av författningen.
 • Den yttrar sig om huruvidafördrag och andra internationella överenskommelser är förenliga med författningen efter hänskjutande från talmannen i någon av parlamentets kammare, minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer.
 • Den yttrar sig om huruvidaparlamentets förordningar är förenliga med författningen efter hänskjutande från talmannen i någon av parlamentets kammare, en grupp i parlamentet, minst 50 deputerade eller minst 25 senatorer.
 • Den prövarinvändningar som gjorts i domstol eller skiljenämnd om att lagar och förordningar är oförenliga med författningen.Sådana invändningarkan också göras direkt av ombudsmannen.
 • Den fattar beslut i författningsrättsliga tvister mellan myndigheter på begäran av presidenten, talmannen i någon av parlamentets kammare, premiärministern eller ordföranden i Domstolsrådet.
 • Den övervakar att valförfarandet i samband med presidentval följs och bekräftar valresultatet.
 • Den avger yttranden om förslag om att avsätta Rumäniens president.
 • Den kontrollerar om det råder förhållanden som gör det berättigat att utse en tillförordnad statschef och rapporterar sina slutsatser till parlamentet och regeringen.
 • Den övervakar att förfarandet för att organisera och hålla en folkomröstning följs och bekräftar resultatet.
 • Den kontrollerar om villkoren uppfylls för att medborgare ska kunna utöva sin initiativrätt till lagstiftning.
 • Den prövar invändningar som rör huruvida ett politiskt parti är oförenligt med författningen.
 • Den har även andra befogenheter enligt domstolens grundrättsakt (lag 47/1992 ny version).

Rättsdatabaser

Följande rättsdatabaser är tillgängliga på Internet:

Är tillgången till rättsdatabasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till rättsdatabasen är kostnadsfri.

Länkar

Domstolarnas behörighet – Rumänien

Senaste uppdatering: 20/03/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats