Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Lettland

Det här avsnittet ger en översikt över specialdomstolarna i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Specialdomstolar

Republiken Lettlands författningsdomstol (Satversmes tiesa)

Av Republiken Lettlands författning följer att Lettland har en författningsdomstol, en oberoende rättslig institution som inom ramen för sitt behörighetsområde prövar huruvida lagen är förenlig med författningen. Den handlägger även andra ärenden i enlighet med vad lagen föreskriver. Författningsdomstolen kan ogiltigförklara lagar och andra författningar eller delar av dessa.

Enligt artikel 16 i lagen om författningsdomstolen prövar domstolen ärenden om

 1. lagars och andra författningars överensstämmelse med författningen,
 2. huruvida internationella avtal som undertecknats eller ingåtts av Lettland (också innan sådana avtal har godkänts av det lettiska parlamentet Saeima) är förenliga med författningen,
 3. huruvida lagar och andra författningar (eller delar av dessa) är förenliga med andra rättsregler med högre rang i normhierarkin,
 4. lagenligheten av vissa bestämmelser (utom förvaltningsbestämmelser) som utfärdats av Saeima, regeringen, presidenten, Saeimas talman och premiärministern,
 5. lagenligheten av beslut varigenom en minister efter delegering från regeringen har upphävt ett beslut av en lokal myndighet,
 6. överensstämmelsen av lettisk nationell lagstiftning med internationella avtal som Lettland har ingått och som inte strider mot författningen.

Författningsdomstolen har sju domare, som utses genom majoritetsomröstning i Saeima (minst 51 röster). Tre domare utses på rekommendation av minst tio parlamentsledamöter, två på regeringens rekommendation och två på rekommendation av högsta domstolens samlade domarkollegium. Kandidater till ämbetet som domare i författningsdomstolen utses bland Lettlands domarkår.

Författningsdomstolen kan inte ta upp ärenden på eget initiativ utan prövar endast mål på ansökan av i lag angivna personer och organ. Enligt den nu gällande lagstiftningen kan författningsdomstolen ta upp ärenden på initiativ av

 • Lettlands president,
 • parlamentet (Saeima),
 • minst tjugo av parlamentets ledamöter,
 • regeringen,
 • riksåklagaren,
 • statsrevisionsmyndigheten,
 • ett lokalt råd,
 • ombudsmannen, om den institution eller tjänsteman som fattade det ifrågasatta beslutet inte vidtar rättelse inom den tidsfrist som ombudsmannen har fastställt,
 • en domstol som prövar ett tviste-, brott- eller förvaltningsmål,
 • en domare vid en inskrivningsmyndighet i samband med registrering av en fastighet eller därtill knutna rättigheter i fastighetsregistret,
 • varje fysisk eller juridisk person vars grundläggande rättigheter enligt författningen har kränkts,
 • det rättsliga rådet (Tieslietu padome), inom dess lagstadgade behörighetsområde.

Författningsdomstolen i dess sammansättning med samtliga domare prövar ärenden som rör författningsenligheten hos lagar och regeringsförordningar, den nationella lagstiftningens överenstämmelse med internationella avtal som Lettland har ingått och som inte strider mot författningen samt författningsenligheten hos internationella avtal som har undertecknats eller ingåtts av Lettland (också innan dessa godkänns av Saeima) och hos andra rättsakter eller delar av dessa. Alla andra typer av ärenden prövas av en avdelning på tre domare, om inte författningsdomstolen beslutar annat.

Författningsdomstolens avgöranden är slutgiltiga och vinner laga kraft när de meddelas. Författningsdomstolens dom och tolkning av en ifrågasatt bestämmelse är bindande för alla statliga och lokala institutioner, myndigheter och tjänstemän, inklusive domstolarna, samt för fysiska och juridiska personer.

En bestämmelse som författningsdomstolen förklarat vara oförenlig med en annan bestämmelse av högre rang anses ogiltig från den dag då författningsdomstolens dom offentliggörs, om inte författningsdomstolen beslutar annat. Om författningsdomstolen finner att ett internationellt avtal som undertecknats eller ingåtts av Lettland strider mot författningen, måste regeringen omedelbart vidta åtgärder för att ändra, säga upp, tillfälligt upphäva tillämpningen av eller frånträda avtalet.

Rättsdatabaser

Databasens namn och URL

Rättspraxis från författningsdomstolen (sökfunktion)

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgång till databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Databasen innehåller avgöranden från Republiken Lettlands författningsdomstol.

Ytterligare information

Sökgränssnitt och domar finns på lettiska och engelska.

Länkar

Republiken Lettlands författningsdomstol

Senaste uppdatering: 09/08/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.