Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på finska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

Finland

I det här avsnittet hittar du information om hur specialdomstolar fungerar i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Specialdomstolar

I Finland finns specialdomstolar vars arbetsuppgifter fastställs i särskilda lagar. Specialdomstolarna har inrättats för att hantera vissa måltyper som kräver särskild sakkunskap som inte finns i allmänna domstolar eller förvaltningsdomstolar. Specialdomstolarnas sammansättning avspeglar normalt den sakkunskap som är relevant för området. Följande specialdomstolar finns

  • arbetsdomstolen,
  • marknadsdomstolen,
  • försäkringsdomstolen,
  • riksrätten.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen behandlar tvistemål som bl.a. hänför sig till tillämpningen av lagen om kollektivavtal, lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal. Den handlägger och avgör dessutom tvister angående arbetskollektivavtal för arbetstagare och tjänstekollektivavtal för tjänstemän.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som omfattas av konsumentskyddslagen, lagen om konsumentombudsmannen och värdepappersmarknadslagen. Den handlägger även tvistemål rörande marknadsförings- och avtalsvillkor som hänför sig till lagen om avtal mellan kreditinstitut och företag samt överträdelser av lagstiftningen om konkurrensbegränsningar.

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen är en specialdomstol inom förvaltningslagskipning. Den är behörig i ärenden som gäller social trygghet. Den behandlar bl.a. olika tvister som hänför sig till sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Dessutom behandlar den överklaganden av beslut fattade av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, besvärsnämnden för olycksfallsärenden, besvärsnämnden för social trygghet, och besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Riksrätten

Riksrätten är en specialdomstol som behandlar åtal som väcks mot ledamöter av statsrådet, domare vid högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen och vissa högre tjänstemän för lagstridigt förfarande i ämbetsutövningen. Riksrätten sammanträder endast vid behov.

Mer information

Webbplatsen Rättsväsendet innehåller information om Finlands domstolsväsen. Den är en portal med information om domstolar, åklagarmyndigheter, utsökningsmyndigheter och rättshjälpsbyråer.

Det går även att hitta hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas senaste rättspraxis och dessutom länkar till domstolarnas webbplatser.

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats