Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella specialdomstolar

England och Wales

Här hittar du information om några av specialdomstolarna i England och Wales, även s.k. tribunals (nämnder).

Innehåll inlagt av
England och Wales
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Förvaltningsdomstolar

Det har nyligen införts ett nytt enhetligt nämndesystem (tribunals system) i Förenade kungariket. Närmare uppgifter om dessa nämnder återfinns på webbplatsen för Her Majesty's Courts and Tribunals service (ungf. det brittiska domstolsverket).

First-tier tribunal

First-tier tribunal är en allmän nämnd. Dess främsta uppgift är att handlägga överklaganden av myndighetsavgöranden på de områden som nämnden har jurisdiktion över. I vissa fall har den jurisdiktion över hela Förenade kungariket. First-tier tribunal är uppdelad i sex kammare:

 • Social Entitlement Chamber (sociala rättigheter).
 • Health, Education and Social Care Chamber (hälsa, utbildning och socialvård).
 • War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (krigspensioner och ersättning till de väpnade styrkorna).
 • Tax Chamber (skatter).
 • General regulatory chamber (diverse).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).

En sjunde kammare, Land Property and Housing Chamber (fastigheter), kommer att inrättas efterhand.

Upper tribunal

Upper tribunal har inrättats för att hantera överklaganden av avgöranden från first-tier tribunal. Den har jurisdiktion i hela Förenade kungariket och är också indelad i kammare. Den har också befogenhet att behandla rättsliga tillsynsärenden som hänskjutits till den från High Court. För närvarande finns det fyra kammare:

 • Administrative Appeals Chamber (förvaltningsöverklaganden).
 • Lands Chamber (fastigheter).
 • Tax and Chancery Chamber (skatter och egendomsärenden).
 • Immigration and Asylum Chamber (invandring och asyl).

Arbetsdomstolar och arbetsöverdomstolar

Arbetsdomstolarna och arbetsöverdomstolarna är särskilda instanser, även om det kommer att finnas en nära anknytning mellan dem och First-tier tribunal och Upper tribunal.

Överlag är förfarandena i nämnderna mindre formella än i övriga domstolar. Nämnderna kan bestå av specialister eller experter som inte har juridisk utbildning, som läkare eller lekmän, men ordföranden är nästan alltid juridiskt utbildad.

I England och Wales har Administrative Court förvaltningsrättslig jurisdiktion för England och Wales samt tillsynsbefogenheter för lägre instanser och nämnder.

Specialdomstolar

Det finns ett antal specialdomstolar i England och Wales:

 • I Coroners' Courts utreder en coroner (undersökningsdomare), ibland tillsammans med en jury, orsakerna till våldsamma och onaturliga dödsfall eller plötsliga dödsfall där dödsorsaken är okänd.
 • Court of Protection fattar beslut i frågor som rör egendom och affärer, vård och personlig välfärd för vuxna (och i ett fåtal fall barn) med bristande beslutsförmåga. Domstolen har också befogenheter att avgöra huruvida någon har förmåga att fatta ett visst beslut. Detta är en s.k. superior court of record och kan fatta vägledande beslut.
 • I Courts Martial handläggs åtal mot anställda inom krigsmakten i enlighet med militärlagstiftningen.
 • Ecclesiastical Courts avgör mål som gäller engelska statskyrkan och kyrkolagstiftningen.

Länkar

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 30/11/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats