Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Romunija

Ta stran vam ponuja informacije o specializiranih sodiščih v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Specializirana sodišča

Sodišče za otroke in družinske zadeve v Brașovu

Razsodišče za otroke in družinske zadeve v Brașovu obravnava zadeve v zvezi s kaznivimi dejanji, ki so jih storili otroci ali so bila storjena zoper njih. Preden je bilo to sodišče ustanovljeno, je takšne primere obravnavalo splošno sodišče v Brașovu.

Specializirana sodišča

V Romuniji obstajajo tri specializirana sodišča (prejšnja gospodarska sodišča):

 • specializirano sodišče v Cluju;
 • specializirano sodišče v Mureșu;
 • specializirano sodišče v Argeșu.

Obravnavajo zadeve v zvezi s poslovnimi subjekti. To je vsaka oseba, ki se ukvarja s podjetniškimi posli.

Vojaška sodišča

Pristojnost vojaških sodišč je določena v zakoniku o kazenskem postopku. Vsako od vojaških sodišč ima status vojaške enote.

Hierarhija vojaških sodišč je naslednja:

 • štiri vojaška sodišča (v Bukarešti, Cluj-Napoci, Iaşiju in Timişoari),
 • vojaško sodišče v Bukarešti,
 • vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti.

Na vojaških sodiščih opravljajo svoje funkcije vojaški sodniki, referenti, arhivarji in drugo osebje.

Vojaška sodišča

V Romuniji so štiri vojaška sodišča, in sicer v:

 • Bukarešti;
 • Cluj-Napoci;
 • Iaşiju;
 • Timişoari.

Vojaška razsodišča lahko kot najvišja sodišča prve stopnje obravnavajo zadeve, povezane s kaznivimi dejanji zoper romunsko obrambno sposobnost (tj. kazniva dejanja zoper vojaški red in disciplino, kazniva dejanja, storjena na bojišču, itd.) ali drugimi kaznivimi dejanji v zvezi z opravljanjem dolžnosti, ki jih je storilo vojaško osebje do vključno čina polkovnika.

Območno vojaško razsodišče v Bukarešti

Območno vojaško razsodišče obravnava naslednje zadeve:

 • Kot sodišče prve stopnje obravnava zadeve, povezane z naslednjimi kaznivimi dejanji v zvezi z opravljanjem dolžnosti, ki so jih storili častniki do vključno čina polkovnika:
 1. nekatera kazniva dejanja zoper življenje, osebno integriteto ali zdravje;
 2. nekatera kazniva dejanja zoper osebno svobodo;
 3. nekatera kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost;
 4. nekatera kazniva dejanja zoper premoženje;
 5. nekatera kazniva dejanja, storjena na delovnem mestu ali v povezavi z njim;
 6. nekatera kazniva dejanja, ki ovirajo sodni postopek;
 7. naklepna kazniva dejanja, ki povzročijo smrt ali samomor žrtve;
 8. kazniva dejanja v zvezi s trgovanjem z drogami ali nedovoljenim uživanjem drog;
 9. stečaj, ki je posledica goljufije, če se prekršek nanaša na bančni sistem.
 • Kot kasacijsko sodišče obravnava pritožbe zoper sodbe vojaških razsodišč v povezavi s kaznivimi dejanji, kadar oškodovanec na podlagi predhodne tožbe začne pravni postopek, ter pritožbe zoper kazenske sodbe vojaškega sodišča v povezavi s preventivnimi ukrepi, začasnim izpustom ali previdnostnimi ukrepi in zoper kazenske sodbe vojaškega sodišča v povezavi z izvrševanjem kazenskih sodb ali rehabilitacijo, ter druge zadeve, posebej določene z zakonom.
 • Območno vojaško sodišče v okviru svoje pristojnosti prav tako odloča v sporih o pristojnosti med vojaškimi razsodišči.

Vojaško pritožbeno sodišče v Bukarešti

Vojaško pritožbeno sodišče je pristojno za naslednje zadeve:

 • Kot sodišče prve stopnje obravnava:
 1. kazniva dejanja zoper državno varnost ali zoper mir in človeštvo, ki jih je storilo vojaško osebje;
 2. kazniva dejanja, ki so jih storili sodniki vojaškega sodišča ali območnega vojaškega sodišča ali vojaški tožilci iz vojaških tožilstev pri navedenih sodiščih.
 • Kot pritožbeno sodišče obravnava pritožbe, vložene zoper sodbe območnega vojaškega sodišča na prvi stopnji.
 • Kot kasacijsko sodišče obravnava pritožbe, vložene zoper kazenske sodbe vojaškega sodišča na prvi stopnji, kamor ne spadajo zadeve v pristojnosti območnega vojaškega sodišča, in druge zadeve, posebej določene z zakonom.
 • Odloča v primeru spora o pristojnosti med območnimi vojaškimi sodišči, med vojaškimi sodišči in območnimi vojaškimi sodišči ali med vojaškimi sodišči v okviru pristojnosti različnih območnih vojaških sodišč, in v drugih zadevah, posebej določenih z zakonom.

Upravna sodišča

Upravna sodišča v Romuniji ne obstajajo. Za obravnavo upravnih zadev so pristojni posebni upravni oddelki na splošnih sodiščih.

Druga specializirana sodišča

Ustavno sodišče

Ustavno sodišče ima devet sodnikov, imenovanih za devetletni mandat, ki se ne more podaljšati ali obnoviti. Tri sodnike imenuje parlament, tri senat in tri predsednik Romunije. Sodniki ustavnega sodišča izvolijo predsednika sodišča s tajnim glasovanjem za triletni mandat. Ustavno sodišče tretjino svojih sodnikov zamenja vsaka tri leta.

V skladu s členom 146 romunske ustave so ustavnemu sodišču dodeljene naslednje pristojnosti:

 • odloča o ustavnosti zakonov pred njihovo razglasitvijo na zahtevo predsednika Romunije, predsednika enega od dveh domov parlamenta, vlade, vrhovnega kasacijskega sodišča, varuha človekovih pravic, vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata ali po uradni dolžnosti v primeru pobude, ki predlaga spremembo ustave;
 • odloča o ustavnosti mednarodnih pogodb ali drugih mednarodnih sporazumov na zahtevo predsednika enega od dveh domov parlamenta, vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata;
 • odloča o ustavnosti predpisov parlamenta na zahtevo predsednika enega od dveh domov parlamenta, parlamentarne skupine ali vsaj 50 poslancev ali 25 članov senata;
 • odloča o zahtevah za oceno protiustavnosti zakonov in odlokov, ki so vloženi na sodiščih ali sodiščih za trgovinsko arbitražo; takšno zahtevo lahko vloži tudi neposredno varuh človekovih pravic;
 • odloča o ustavnopravnih sporih med javnimi organi na zahtevo predsednika Romunije, predsednika enega od dveh domov parlamenta, ministrskega predsednika ali predsednika vrhovnega sodnega sveta;
 • spremlja spoštovanje postopka za izvolitev predsednika Romunije in potrdi rezultate volitev;
 • izdaja svetovalna mnenja o predlogih za odstavitev predsednika Romunije s funkcije;
 • ugotavlja obstoj okoliščin, ki upravičujejo imenovanje začasnega vodje države, ter o svojih ugotovitvah poroča parlamentu in vladi;
 • spremlja spoštovanje postopka za organizacijo in izvedbo referenduma ter potrdi rezultate referenduma;
 • preverja, ali so izpolnjeni pogoji, ki državljanom omogočajo uveljavljanje svoje zakonodajne pobude;
 • odloča o zahtevah za oceno protiustavnosti delovanja političnih strank;
 • opravlja vse druge dolžnosti, določene s sistemsko zakonodajo sodišča (Zakon št. 47/1992, ponovno objavljen).

Pravne zbirke podatkov

Na spletu so na voljo naslednje pravne zbirke podatkov:

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Sorodne povezave

Pristojnost sodišč – Romunija

Zadnja posodobitev: 20/03/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču