Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Portugalska

Na tej strani so na voljo informacije o organizaciji specializiranih sodišč na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodišča prve stopnje (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

Sodišča prve stopnje so redna sodišča, ki odločajo v civilnih in kazenskih zadevah ter so pristojna v vseh zadevah, ki ne spadajo v pristojnost drugih sodišč. Praviloma so sodišča splošne pristojnosti.

Nekatera sodišča prve stopnje imajo lahko posebno pristojnost (obravnavajo zadeve glede na vrsto postopka, ki se uporabi) ali pa specializirano za odločanje o nekaterih vsebinah (ne glede na vrsto postopka, ki se uporabi).

Sodišča, ki imajo specializirano pristojnost:

Sodišča za kazenske preiskave (Tribunais de Instrução Criminal)

Sodišča za kazenske preiskave so pristojna za predhodne kazenske preiskave, odločanje o nadaljevanju preiskave in za sodne funkcije v zvezi s preiskavo.

Sodišča za družinske zadeve in mladoletnike (Tribunais de Família e Menores)

Sodišča za družinske zadeve in mladoletnike so pristojna za:

 • obravnavanje tožb v zvezi z osebnim stanjem oseb: tožbe za ločitev od „mize in postelje“ ter razvezo zakonske zveze, pa tudi za vse s tem povezane tožbe, kot so popisi in pripravljalni postopki, tožbe za ugotovitev neobstoja ali razveljavitev civilne zakonske zveze ter tožbe in izvršni postopki v zvezi s preživnino med zakoncema in nekdanjima zakoncema;
 • obravnavanje tožb v zvezi z določitvijo sorodstvene vezi: odobritev posvojitve, urejanje izvajanja starševskih odgovornosti in obravnavanje s tem povezanih zadev, uradno določanje materinstva in očetovstva ter obravnavanje izpodbijanja domnevnega očetovstva;
 • obravnavanje tožb v zvezi z zaščito interesov ogroženih mladoletnikov: izdaja odredb v zvezi z mladoletnimi otroki, ki so žrtve grdega ravnanja, zanemarjanja ali pomanjkanja ali ki so v položaju, v katerem je verjetnost, da bo ogroženo njihovo zdravje, varnost, izobraževanje ali morala, ali za obravnavanje in odločanje o vlogah za zaščito mladoletnih otrok pred zlorabo avtoritete v družini ali znotraj institucij, v katere oskrbi so.

Delovna sodišča (Tribunais de Trabalho)

V civilnih zadevah so delovna sodišča pristojna na primer za:

 • spore v zvezi s podrejenimi delovnimi razmerji in razmerji, vzpostavljenimi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi;
 • spore v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi;
 • spore med institucijami, ki zagotavljajo socialno varnost ali družinske dodatke, in njihovimi upravičenci, kadar se nanašajo na pravice, pristojnosti, regulativne in zakonske obveznosti obeh strank, brez poseganja v pristojnost upravnih in davčnih sodišč;
 • civilne spore v zvezi s stavkami.

Gospodarska sodišča (Tribunais de Comércio)

Gospodarska sodišča so zlasti pristojna za obravnavo:

 • postopkov v zvezi s plačilno nesposobnostjo, če je dolžnik gospodarska družba ali če je stečajna masa del podjetja;
 • tožb za izjavo o neobstoju, ničnosti in odpovedi memorandumov in statutov gospodarskih družb;
 • tožb za začasno razveljavitev ali preklic odločitev gospodarske družbe;
 • tožb za ugotovitev dejanskega stanja, katerih podlaga se nanaša na industrijsko lastnino, v vseh primerih, ki jih ureja zakonik o industrijski lastnini.

Pomorska sodišča (Tribunais Marítimos)

Pomorska sodišča so pristojna za obravnavo zadev v zvezi s:

 • povrnitvijo stroškov zaradi škode, ki so jo povzročile ali utrpele ladje, čolni in druga plovila, ali stroškov, nastalih zaradi njihove pomorske uporabe v skladu s splošnimi zakonskimi določbami;
 • pogodbami za gradnjo, popravila, nakup in prodajo ladij, čolnov in drugih plovil, če so namenjeni pomorski uporabi;
 • pogodbami za prevoz po morju ali pogodbami o kombiniranem ali večmodalnem prevozu;
 • pogodbami za zavarovanje ladij, čolnov in drugih plovil, namenjenih pomorski uporabi, in njihovega tovora;
 • hipotekami in privilegiji v zvezi z ladjami ali čolni poleg vseh dejanskih jamstev v zvezi s plovili in njihovim tovorom;
 • civilno odgovornostjo v zvezi z onesnaževanjem morja in drugih voda pod njihovo sodno pristojnostjo.

Sodišča za izvrševanje kazenskih sankcij (Tribunais de Execução de Penas)

Sodišča za izvrševanje kazenskih sankcij so zlasti pristojna za:

 • odobritev spremljevalnih ukrepov (liberdade condicional) in odločitev o njihovem preklicu;
 • pregledovanje, razširitev in ponovno proučitev varnostnega ukrepa internacije oseb, ki niso kazensko odgovorne (inimputáveis);
 • odobritev pogojnega odpusta (liberdade para prova) in odločitev o njegovem preklicu;
 • razglasitev konca zaporne kazni, kazni brez zakonsko določenega časovnega okvira (pena relativamente indeterminada) ali varnostnega ukrepa internacije.

Specializirana sodišča za intelektualno lastnino (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

To sodišče ima sedež v Lizboni in je pristojno za obravnavanje ukrepov glede avtorskih in povezanih pravic, industrijske lastnine, internetnih domen, nazivov družb in poslovnih imen; pravna sredstva zoper odločitve, objavljene s strani Instituto Nacional da Propriedade Industrial (nacionalni inštitut za industrijsko lastnino), Fundação para a Computação Científica Nacional (sklad za nacionalne znanstvene analize) in Instituto dos Registos e do Notariado (inštitut za sodne tajnike in notarje).

Sodišča, ki imajo posebno pristojnost:

Sodišča, ki imajo posebno pristojnost, obravnavajo zadeve glede na vrsto postopka. To niso sodišča kot taka, temveč gre za oddelke okrožnih sodišč, in sicer so to civilni oddelki (varas cíveis), kazenski oddelki (varas criminais), senati za civilne tožbe (juízos cíveis), kazenski senati (juízos criminais), senati, ki obravnavajo civilne zadeve manjšega pomena (juízos de pequena instância cível), senati, ki obravnavajo kazenske zadeve manjšega pomena (juízos de pequena instância criminal) in izvršilna sodišča (juízos de execução).

Varas cíveis so pristojni za obravnavo ukrepov za priglasitvene tožbe, katerih vrednost presega pristojnost prizivnega sodišča, kadar zakon določa, da v takih primerih odloča kolegijsko sodišče.

Varas criminais so med drugim pristojni za obravnavo primerov kazenske narave, ki sodijo v pristojnost kolegijskih sodišč ali sodišč s poroto.

Juízos cíveis so pristojni za obravnavo postopkov civilne narave, ki ne spadajo v sodno pristojnost varas cíveis ali juízos de pequena instância cível. Juízos criminais so zlasti pristojni za obravnavo primerov civilne narave, ki ne spadajo v pristojnost varas criminais ali juízos de pequena instância criminal.

Juízos de pequena instância cível so pristojni za obravnavo civilnih primerov po poenostavljenem postopku (processo sumaríssimo) in civilnih primerov, ki jih ne ureja Zakon o pravdnem postopku in se zanje uporablja posebni postopek ter zoper odločitev katerih ni mogoče uporabiti rednega pravnega sredstva. Juízos de pequena instância criminal so zlasti pristojni za obravnavo primerov, za katere se uporablja eden od treh skrajšanih postopkov (processo sumário, abreviado in sumaríssimo).

Kot del izvršilnega postopka so izvršilna sodišča pristojna za izvajanje nalog, določenih v Zakonu o pravdnem postopku.

Zadnja posodobitev: 15/11/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču