Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Italija

Ta stran vsebuje informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Italiji.

Vsebino zagotavlja
Italija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Specializirana sodišča

Člen 102 Ustave prepoveduje ustanavljanje novih „izrednih ali posebnih“ sodišč. Kljub temu je mogoče v okviru rednih sodišč ustanoviti oddelke, ki so specializirani za posebna področja, in sicer s sodniki tega sodišča, ki jim pomagajo državljani, ki niso poklicni sodniki (na primer na oddelku za kmetijske zadeve).

V členu 103 Ustave je opredeljenih več posebnih sodišč, vključno z upravnimi sodišči, računskim sodiščem in vojaškimi sodišči, ki so obstajala že pred začetkom veljavnosti ustave.

Vojaška sodišča (tribunali militari), ki so pristojna za odločanje o kaznivih dejanjih pripadnikov oboroženih sil, so ločena od rednih sodišč in jih upravlja avtonomen organ, ki se imenuje Vrhovni svet vojaškega sodstva (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Upravna sodišča

Upravna sodišča obravnavajo spore med osebami zasebnega prava in organi javne uprave v zvezi z odločitvami javne uprave.

Upravna sodišča odločajo, ali je bil upravni ukrep ustrezno sprejet in se ne ukvarjajo z njegovo smotrnostjo. Z zahtevkom pri upravnem sodišču se sodišču predlaga, naj razglasi ničnost upravnega ukrepa, ker upravni organ ni bil pristojen (incompetenza), ker je bila kršena zakonodaja (violazione di legge) ali zaradi zlorabe pooblastil (eccesso di potere).

O tem, ali je pristojno sodišče splošne pristojnosti ali pa upravno sodišče, se odloči na podlagi narave škode, za katero se zahteva odškodnina, in sicer, ali je bila z upravnim ukrepom kršena pravica (diritto soggettivo) ali samo legitimni interes (interesse legittimo): upravna sodišča obravnavajo zadeve, ki vključujejo legitimne interese, čeprav obstajajo tudi druga področja, za katera so izključno pristojna.

Avtonomni organ upravnih sodišč je Predsedujoči svet upravnega sodstva (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Regionalna upravna sodišča (tribunali amministrativi regionali) so sodišča prve stopnje;
  • vrhovno upravno sodišče (dobesedni prevod – državni svet (Consiglio di Stato) je sodišče druge stopnje.

Računsko sodišče in davčna sodišča so pristojna v upravnih zadevah na posebnih področjih.

Računsko sodišče (Corte dei Conti) sestavljajo sodniki in tožilci, ki so specializirani za računovodstvo. Preiskave izvaja urad generalnega tožilstva (Ufficio del procuratore generale) pri računskem sodišču. Po nedavni reformi ima sedaj to sodišče neodvisne regionalne oddelke (sezioni regionali), ki odločajo in opravljajo revizijske funkcije na svojih področjih.

Avtonomni organ tega sodišča je predsedujoči svet (Consiglio di Presidenza).

Računsko sodišče je pooblaščeno za:

  • vnaprejšnji pregled skladnosti številnih ukrepov z zakonodajo; te ukrepe sprejmejo vlada in drugi javni organi;
  • preverjanje finančnega poslovodenja in sredstev organov javne uprave;
  • odločanje o vprašanjih, povezanih z javnimi računi, pokojninami in odgovornostjo javnih uslužbencev.

Davčna sodišča (commissioni tributarie) so pristojna v davčnih zadevah.

Pravne zbirke podatkov

Na spletni strani vojaških sodišč so na voljo opombe o ozadju postopka in informacije o postopkih. Tam so objavljeni tudi postopki glavnih zgodovinskih sojenj v zvezi z vojnimi zločini.

Spletna stran regionalnih upravnih sodišč in vrhovnega upravnega sodišča nudi prost dostop do razporeda obravnav in celotno besedilo sodb in sklepov v sporih med javnimi organi in strankami zasebnega prava glede ukrepov javne uprave.

Zaradi varstva podatkov, so iskanja glede postopkov, ki so v teku, nekoliko omejena.

Glavne odločbe in sodbe Računskega sodišča so objavljene na njegovi spletni strani, dostop do njih je brezplačen.

Spletna stran Računskega sodišča je krati portal za regionalne oddelke sodišča in nudi veliko podatkov o njihovi vlogi in delovanju.

Ime in URL podatkovne zbirke

Zadnja posodobitev: 02/04/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču