Ta država je v postopku izstopa iz EU.
Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo informacije o nekaterih specializiranih sodiščih in tribunalih v Angliji in Walesu.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Upravna sodišča

V Združenem kraljestvu je bil z reformo pred kratkim uveden nov poenoten sistem tribunalov. Podrobnosti o tribunalih so na voljo na spletišču sodne službe njenega veličanstva.

Tribunal prve stopnje (first-tier tribunal) je redni tribunal splošne pristojnosti. Njegova glavna funkcija je obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe državne uprave na področjih, za katera je pristojen. V nekaterih zadevah je pristojen za območje celotnega Združenega kraljestva. Tribunal prve stopnje ima trenutno šest senatov:

 • senat za socialno varstvene prejemke (The Social Entitlement Chamber),
 • senat za zdravje, izobraževanje in socialno skrbstvo (The Health Education and Social Care Chamber),
 • senat za vojne pokojnine in nadomestila pripadnikom oboroženih sil (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber),
 • senat za davke (The Tax Chamber),
 • splošni senat za regulatorje (General Regulatory Chamber),
 • senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Immigration and Asylum Chamber),

kmalu bo ustanovljen sedmi senat, pristojen za nepremičninske in stanovanjske zadeve.

Višji tribunal

Višji tribunal (upper tribunal) je pristojen za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločitve tribunala prve stopnje. Pristojen je za celotno območje Združenega kraljestva in prav tako odloča v senatih. Pristojen je tudi za sodno presojo v zadevah, ki mu jih je odstopilo višje sodišče. Trenutno ima naslednje štiri senate:

 • pritožbeni senat za upravne zadeve (The Administrative Appeals Chamber),
 • senat za zemljišča (The Lands Chamber),
 • senat za davke in premoženjske zadeve (The Tax and Chancery Chamber),
 • senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Immigration and Asylum Chamber).

Tribunali in pritožbeni tribunali za delovnopravne zadeve

Tribunal za delovnopravne zadeve in pritožbeni tribunal za delovnopravne zadeve sta ločena od tribunala prve stopnje in višjega tribunala, čeprav bodo med njimi tesne povezave.

Na splošno je postopek pred tribunali manj formalen kot pred sodišči. Člani tribunalov so lahko tudi izvedenci ali strokovnjaki, kot so zdravniki in drugi laiki, čeprav ima predsednik senata skoraj vedno ustrezno pravno izobrazbo.

V Angliji in Walesu je upravno sodišče pristojno za presojo zakonitosti upravnih aktov ter nadzor nad nižjimi sodišči in tribunali.

Specializirana sodišča

V Angliji in Walesu so številna specializirana sodišča:

 • na sodiščih mrliških oglednikov (Coroners' Courts) mrliški oglednik (včasih s poroto) preiskuje vzroke nasilnih, nenaravnih in sumljivih smrti ali nenadnih smrti, kadar ti niso znani,
 • sodišče za skrbniške zadeve (Court of Protection) odloča v premoženjskih in z njimi povezanih zadevah, zadevah zdravstvene oskrbe in osebne dobrobiti odraslih (ter v nekaterih primerih otrok), ki niso sposobni skrbeti zase. Sodišče je pristojno tudi za odločanje o tem, ali je nekdo sposoben sprejeti določeno odločitev. Njegova sodna praksa se javno objavi, nanjo pa se je mogoče sklicevati tudi v drugih postopkih,
 • pred vojaškimi sodišči (Courts Martial) v skladu z vojaškim pravom tečejo postopki zoper pripadnike oboroženih sil,
 • cerkvena sodišča (Ecclesiastical Courts) odločajo o zadevah, ki so povezane z anglikansko cerkvijo in cerkvenim pravom.

Sorodne povezave

Sodna služba njenega veličanstva

Zadnja posodobitev: 30/11/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču