Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Specializirana sodišča v državah članicah

Bolgarija

V tem delu so predstavljena specializirana sodišča v Bolgariji. Specializirana sodišča V Bolgariji ni specializiranih delovnih, pomorskih, trgovinskih ali drugih specializiranih sodišč. Na okrožnih sodiščih so specializirani trgovinski oddelki. Na vseh sodiščih v sodni hierarhiji so oddelki civilnih in kazenskih senatov, oddelkov in kolegijev.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Upravna sodišča

S sprejetjem novega zakona o upravnem postopku leta 2006 je bil v Republiki Bolgariji vzpostavljen sistem upravnih sodišč, ki ga sestavlja 28 upravnih sodišč na okrožni ravni in vrhovno upravno sodišče.

Upravna sodišča na okrožni ravni

Upravna sodišča so pristojna v vseh predlogih oziroma zahtevkih za:

  • sprejetje, spremembo, preklic ali izrek ničnosti upravnih aktov;
  • izrek ničnosti ali izpodbijanje dogovorov na podlagi zakona o upravnem postopku;
  • pravna sredstva zoper neupravičeno ravnanje ali opustitve uprave;
  • zaščito pred krivičnimi prisilnimi ukrepi;
  • povračilo škode, ki nastane zaradi dejanj, ukrepov in opustitev upravnih organov in uradnikov, ki niso v skladu z zakonom;
  • povračilo škode, ki nastane zaradi izvršitve prisilnih ukrepov;
  • izrek ničnosti, zavržbo ali razveljavitev sodb, ki so bile izrečene na upravnih sodiščih;
  • ugotovitev nepravilnosti pri upravnih aktih v skladu z zakonom o upravnem postopku.

Vsak lahko sproži postopek za ugotovitev, ali obstaja upravna pravica ali pravno razmerje, če ima pravni interes in ni na voljo drugega pravnega sredstva.

Zadeve obravnava upravno sodišče, v čigar sodnem območju ima organ, ki je izdal sporni upravni akt, sedež; če ima ta sedež v tujini, je pristojno upravno sodišče mesta Sofija.

Zoper upravne akte, s katerimi se neposredno izvajajo zunanja, obrambna in varnostna politika, ni mogoče vložiti pravnega sredstva, razen če z zakonom ni določeno drugače.

Vrhovno upravno sodišče

Vrhovno upravno sodišče obravnava pritožbe in ugovore zoper akte sveta ministrov, predsednika vlade, podpredsednika vlade, ministrov, vodij drugih institucij, ki so neposredno podrejeni svetu ministrov, vrhovnega sodnega sveta, bolgarske nacionalne banke in okrožnih guvernerjev ter druge zakonsko določene akte; pristojen je za sojenje pri spodbijanju zakonskih instrumentov sekundarne zakonodaje; kot kasacijsko sodišče preučuje sodne odločbe, odloča v upravnih zadevah in obravnava predloge za razveljavitev dokončnih sodnih odločb v upravnih zadevah.

Vrhovno upravno sodišče sestavljata dva kolegija z različnimi oddelki, ki jima predsedujejo predsednik sodišča in njegovi namestniki.

Ostala specializirana sodišča

Vojaška sodišča

Vojaška sodišča so bila prvič vzpostavljena 1. julija 1879. Sistem vojaških sodišč je bil nato prestrukturiran leta 1956 po namestitvi vojsk v Sofijo, Plovdiv, Sliven, Varno in Pleven. To strukturo imajo vojaška sodišča še danes.

Vojaško sodišče

Vojaško sodišče

Vojaška sodišča so kot sodišča prve stopnje pristojna za kazenske zadeve v primeru, ko so vojaki, generali, oficirji, podoficirji in vojaški uslužbenci drugih ministrstev in agencij, civilno osebje na ministrstvu za obrambo, v bolgarski vojski, v strukturah, ki so podrejene ministru za obrambo, v agenciji za nacionalno varnost in v nacionalni obveščevalni službi kazniva dejanja storili med opravljanjem svojih nalog. Za zadeve, v katerih odloča vojaško sodišče, je v vmesni pritožbeni obravnavi pristojno vojaško pritožbeno sodišče. V zakonu o kazenskem postopku je določena pristojnost vojaških sodišč. Ta sodišča imajo isti statut kot okrožna sodišča.

Arbitražno sodišče na bolgarski gospodarski zbornici

Arbitražno sodišče na bolgarski gospodarski zbornici rešuje civilnopravne lastninske spore in spore zaradi zapolnjevanja vrzeli v pogodbah ali zaradi prilagajanja pogodb novim okoliščinam ne glede na to, ali imata ena ali obe stranki domicil v Republiki Bolgariji ali v tujini.

Arbitražno sodišče pri bolgarski gospodarski zbornici je najpomembnejša arbitražna institucija v Bolgariji, ki si je zaupanje pridobila z izjemno profesionalnostjo kot organ za poravnavo pravnih sporov. Letno reši med 250 in 300 (tako mednarodnih kot nacionalnih) sporov. 82 % nacionalnih sporov je rešenih v devetih mesecih, 66 % mednarodnih sporov pa v 12 mesecih.

Obenem arbitražno sodišče dejavno sodeluje v procesu izboljševanja zakonodaje na področju arbitraže. Arbitražno sodišče ne more odločati v sporih o pravicah v zvezi z nepremičninami, zahtevki za preživnino ali pravicah, ki izhajajo iz delovnega razmerja, ali v sporih o neopredmetenih sredstvih ali na področju družinskega prava.

Pravna podatkovna baza

Spletne strani sodišč

Vsako bolgarsko sodišče ima spletno stran s podatki o strukturi in delovanju sodišča, podatki o zadevah v obravnavi ali že zaključenih zadevah, ter druge koristne informacije, ki so dostopne javnosti.

Na spletni strani vrhovnega sodnega sveta je podroben seznam sodišč v Bolgariji z naslovi in spletnimi stranmi (samo v bolgarščini).

Sodne odločbe se objavijo na spletni strani zadevnega sodišča neposredno po izdaji v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in zakonom o varstvu tajnih podatkov.

Odločbe o zakonskem stanu ali zdravstvenem stanju so objavljene brez utemeljitve.

Več koristnih informacij je na naslednjih spletnih straneh:

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču