Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Švédsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko

Špecializované súdy

Na rozhodovanie v konkrétnych druhoch vecí a záležitostí boli zriadené osobitné súdy a tribunály:

  • Pracovný súd sa zaoberá pracovnými spormi. Pracovné spory sú spory vznikajúce v rámci vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pracovný súd je obvykle prvým a jediným stupňom, ktorý je príslušný v pracovných sporoch. Aj napriek tomu niektoré pracovné spory rieši najprv okresný súd, potom sa odvolanie môže podať na Pracovnom súde, ako súde druhého a posledného stupňa.
  • Súd pre trh rieši okrem iného spory vyplývajúce podľa zákona o hospodárskej súťaži a zákona o marketingových praktikách.
  • Odvolací patentový súd rieši odvolania proti rozhodnutiam Švédskeho patentového a registračného úradu týkajúce sa patentov, ochranných známok a návrhov atď. Odvolania proti rozhodnutiam odvolacieho patentového súdu sa podávajú na Najvyššom správnom súde.

Pozemkový súd a súd životného prostredia riešia prípady, medzi ktoré patria povolenia na vodohospodárske prevádzky a environmentálne nebezpečné činnosti, otázky ochrany zdravia, ochrany prírody, zberu odpadu, znečistených oblastí a nebezpečného odpadu, škôd súvisiacich so životným prostredím a otázky odškodnenia, otázky týkajúce sa stavebných povolení, povolení na búranie a pozemkových povolení na základe zákona o územnom plánovaní a výstavbe, prenajatých pozemkov, odvolaní vo veciach územného plánovania, rozdeľovania pozemkov na parcely, vecných práv na úžitkovú hodnotu a vyvlastnenia. Existuje päť pozemkových súdov a súdov pre životné prostredie, ktoré sú špecializovanými súdmi na okresných súdoch v mestách Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå a Östersund. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam pozemkových súdov a súdov pre životné prostredie možno podať na odvolacom pozemkovom súde a súde pre životné prostredie, ktorý je súčasťou odvolacieho súdu Svea. Odvolania, ktoré boli podané na pozemkovom súde a súde pre životné prostredie a ktoré boli predmetom odvolaní prerokovaných odvolacím pozemkovým súdom a súdom pre životné prostredie, môžu byť podané na Najvyššom súde.

Námorné súdy sa zaoberajú prípadmi, na ktoré sa vzťahuje švédsky námorný kódex (1994:1009). Existuje sedem námorných súdov, ktoré sú súčasťou okresných súdov v mestách Luleå, Sundsvall, Štokholm, Kalmar, Malmö, Gothenburg a Karlstad.

Migračné súdy preskúmavajú rozhodnutia prijaté Švédskym migračným úradom vo veciach týkajúcich sa cudzincov a štátneho občianstva. Migračné súdy sú špecializovanými súdmi, ktoré sú súčasťou správnych súdov v Malmö, Göteborgu a Štokholme. Odvolania proti rozsudkom a rozhodnutiam migračných súdov sa môžu podať na odvolacom migračnom súde, ktorý je súčasťou štokholmského správneho súdu.

Určité druhy sporov týkajúce sa prenájmov, vlastníctva nájomníkov a prenajatých nehnuteľností riešia regionálne súdy pre prenájmy a prenajaté nehnuteľnosti. Sú to kvázi-súdne orgány, ktoré majú podobné právomoci ako súdy.

Ostatné špeciálne súdy

Vo Švédsku nie je žiadny ústavný súd, ani iný podobný súd.

Posledná aktualizácia: 19/06/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom