Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Škótsko

Na tejto stránke nájdete uvedené niektoré zo špecializovaných súdov v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Správne súdy

Od roku 2007 zavádzané zmeny spočívajú v rozvíjaní nového jednotného systému tribunálov v Spojenom kráľovstve. Tento nový systém sa ešte stále vyvíja. Príslušné informácie sa nachádzajú na webovej stránke Služby pre tribunály (Tribunals Service). V Škótsku je takisto niekoľko tribunálov, ktoré riešia veci zaoberajúce sa záležitosťami, ktoré vyplývajú z prenesenia právomocí. V súčasnosti sa pripravuje program reforiem, ktorého cieľom je zjednotenie vedúcich funkcií súdov a zjednodušenie ich štruktúry.

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva

Prvostupňový tribunál Spojeného kráľovstva je všeobecným tribunálom, ktorého hlavnou funkciou je prerokúvať odvolania voči rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená právomoc. V určitých prípadoch má právomoc v celom Spojenom kráľovstve vrátane Škótska. Prvostupňový tribunál je rozdelený na štyri komory, pričom nové komory vznikajú pridávaním nových súdnych právomocí. V súčasnosti sú to:

  • komora pre sociálne dávky,
  • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť,
  • komora pre dôchodkové zabezpečenie vojnových veteránov a odmeňovanie v ozbrojených silách,
  • daňová komora.

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva

Vyšší tribunál Spojeného kráľovstva bol zriadený na to, aby sa zaoberal odvolaniami prvostupňového tribunálu Spojeného kráľovstva a vykonávaním jeho rozhodnutí. Svoju právomoc uplatňuje v celom Spojenom kráľovstve a je rozdelený na komory. Má takisto právomoci, pokiaľ ide o vykonanie súdneho preskúmania rozhodnutí alebo opatrení, voči ktorým neexistuje možnosť odvolania.

Škótske tribunály

V Škótsku je približne 20 samostatných zákonom stanovených tribunálov, ktoré boli zriadené s cieľom zaoberať sa odvolaniami voči širokému spektru rozhodnutí vlády a verejných orgánov prijatých na základe právomocí prenesených na škótsky parlament a vládu. Na čele každého tribunálu s právomocou je samostatný predseda alebo predsedajúci a každý disponuje rozdielnymi právomoci, pokiaľ ide o vykonávanie rozhodnutí. Rozsah právomoci tribunálov sa pohybuje od odvolaní voči pokutám za parkovanie po povinnú liečbu a obmedzenie voľnosti pohybu v prípade osôb trpiacich závažnou duševnou chorobou.

Odvolania voči rozhodnutiam škótskych tribunálov prerokúvajú občianske súdy v Škótsku a môžu sa nimi zaoberať hlavní šerifovia (Sheriffs Principal) a Najvyšší občiansky súd (Court of Session).

Reforma škótskych tribunálov

Škótska vláda spustila reformu systému škótskych tribunálov. Na základe právnych predpisov zavedených na jar 2013 sa na čelo jednotného škótskeho tribunálu postaví najvyšší škótsky sudca (Lord President) a ten sa bude skladať z prvého a druhého stupňa, podobne ako v prípade už opísaného modelu na úrovni Spojeného kráľovstva. Zodpovednosťou tribunálu vyššieho stupňa bude prerokúvanie väčšiny odvolaní voči prvostupňovým rozhodnutiam, čím ich prevezme z právomoci súdov.

Súdna prax

Konania na tribunáloch v Spojenom kráľovstve a Škótsku bývajú menej formálne než na ostatných súdoch. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ako napríklad lekári a laici, ale predseda má skoro vždy právnické vzdelanie.

Záležitosti v oblasti správneho práva (súdne preskúmanie) v Škótsku prerokúva Najvyšší občiansky súd (Court of Session). Pozemkový tribunál pre Škótsko (Lands Tribunal for Scotland) sa zaoberá plnením alebo zmenou pozemkových záväzkov a otázkami náhrad pri vyvlastnení.

Špecializované súdy

Ak určitá (občianskoprávna alebo trestnoprávna) vec v Škótsku vyvoláva ústavné otázky vyplývajúce z prenesenia právomocí v Spojenom kráľovstve (napríklad otázky v oblasti ľudských práv), môže ju rozhodnúť Najvyšší súd (Supreme Court) Spojeného kráľovstva.

Medzi ostatné súdy patria:

Súvisiace odkazy

Služba pre tribunály, Pozemkový tribunál pre Škótsko, Súd pre heraldické záležitosti, Škótsky pozemkový súdŠkótske tribunály

Posledná aktualizácia: 06/02/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom