Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Portugalsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Obchodný register

Správu obchodného registra (registo comercial) zabezpečujú registračné služby riadené registrujúcimi úradníkmi (Conservadores), ktorí sú členmi Inštitútu registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado), čo je verejný inštitút patriaci pod ministerstvo spravodlivosti. Tieto registračné služby sa nachádzajú v celej krajine, v každej samosprávnej oblasti, ich príslušnosť sa však neobmedzuje na danú oblasť, ale môžu vydávať dokumenty týkajúce sa akejkoľvek organizácie, ktorá sa musí zapísať do obchodného registra, bez ohľadu na to, kde má sídlo.

Účelom Obchodného registra je zverejňovať právny stav živnostníkov, obchodných spoločností, spoločnosti založené podľa občianskeho práva s obchodnou formou, samostatných subjektov s obmedzeným ručením, družstiev, verejnoprávnych podnikov, ďalších obchodných skupín a európskych zoskupení hospodárskych záujmov, ako aj jednotlivcov a organizácií, ktorí majú zákonnú povinnosť zaregistrovať sa.

Zápis do obchodného registra je povinný a musí sa vykonať do dvoch mesiacov od dátumu skutočného založenia. Inak sa výška registračného poplatku zdvojnásobí.

Musia sa registrovať tieto skutočnosti:

 • založenie,
 • rozhodnutia prijaté valnými zhromaždeniami, ktoré sa týkajú nákupu tovaru spoločnosťou, v prípadoch, keď to zákon vyžaduje,
 • skutočnosti týkajúce sa podielov spoločnosti, zániku účasti spoločníkov a vylúčenia spoločníkov z verejných obchodných spoločností a komanditných spoločností, zrušenia podielov v dôsledku úmrtia spoločníka, prijatie nových spoločníkov s neobmedzeným ručením, zníženie hodnoty akcií a vystúpenie a vylúčenie akcionárov z akciových spoločností, rozhodnutia o znížení hodnoty, výmene a splatení akcií a vydávania dlhopisov,
 • menovanie a odvolávanie členov predstavenstva a správnej rady a tajomníka spoločnosti,
 • predloženie účtovnej závierky,
 • zmena zapísaného sídla,
 • plán na zlúčenie alebo rozdelenie alebo plán na založenie európskej akciovej spoločnosti, alebo rozšírenie spoločnosti, vnútroštátne alebo cezhraničné zlúčenie alebo rozdelenie, zmena alebo zrušenie spoločnosti,
 • skutočnosti týkajúce sa základného imania spoločnosti a akýchkoľvek ďalších zmien stanov spoločnosti,
 • skutočnosti týkajúce sa likvidátorov spoločnosti,
 • ukončenie likvidácie alebo opätovné začatie činnosti spoločnosti,
 • rozhodnutia o úplnej kontrole nad jednou spoločnosťou inou spoločnosťou v rámci skupiny spoločností a subordinačné zmluvy (contrato de subordinação),
 • vydanie potvrdenia o práve kúpiť akcie,
 • začatie, zmena alebo ukončenie činností živnostníka, zmena osobného a majetkového stavu a zmena adresy hlavného sídla,
 • akty, rozhodnutia a opatrenia, ktoré sa musia registrovať,
 • zmluvy o obchodnom zastúpení alebo zmluvy o zastúpení, ak sú vyhotovené v písomnej forme, zmeny týchto zmlúv a ich skončenie,
 • zriadenie stáleho zastúpenia,
 • všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa podľa právnych predpisov musia zapísať do obchodného registra.

Zásady upravujúce zápis

Zásada publicity

Skutočnosti, ktoré sa registrujú, a ich zverejnenie, sa považujú za právne záväzné až po dátume zverejnenia. Zverejnenie je v súčasnosti okamžité a vykonáva sa automaticky po skutočnej registrácii. Inými slovami, informácie sú zverejnené online na oficiálnej webovej stránke, kde sa zverejňujú dokumenty spoločnosti (Portal da Justiça), ktoré si môže ktokoľvek bezplatne vyhľadať bez potreby overenia. Vyhľadávať sa môže na základe daňového identifikačného čísla spoločnosti (Número de Identificação Pessoa Coletiva – NIPC, čo je daňové číslo a aj identifikačné číslo organizácie v Obchodnom registri), okresu alebo typu dokumentu.

Zásada priority

Právo zapísané do obchodného registra ako prvé má prednosť pred právami, ktoré boli zapísané neskôr, v súvislosti s rovnakými podielmi v spoločnosti, pričom poradie prednosti závisí od času zápisu.

Zásada zákonnosti

Platnosť žiadosti o zápis, ktorý sa má vykonať prepisom, sa posudzuje na základe uplatniteľných právnych predpisov, predložených dokumentov a predchádzajúcich registrácií, pričom osobitná pozornosť sa venuje overeniu oprávnenosti dotknutých strán, zákonnosti listín a platnosti aktov stanovených v listinách.

Ostatné prvky procesu zápisu

Obchodný register sa riadi zásadou oprávnenej žiadosti, inými slovami, zápis sa vykoná na základe žiadosti osoby, ktorá vie preukázať záujem na spoločnosti. Všeobecne povedané, každá osoba, ktorá má záujem na spoločnosti, je oprávnená požadovať vykonanie zápisu týkajúceho sa tejto spoločnosti.

Žiadosti sa podávajú osobne, e-mailom alebo poštou.

Zapísať sa môžu len skutočnosti preukázané na základe dokumentov. Skutočnosti týkajúce sa spoločností sú spravidla stanovené v osobitnom dokumente. Vo väčšine prípadov postačuje predloženie zápisnice a rozhodnutia spoločníkov.

Existuje povinný mechanizmus na riešenie chýb. Inými slovami, ak sa zápis nemohol vykonať, ako sa požadovalo, registrujúci úradník sa skontaktuje so žiadateľom, aby si od neho vyžiadal potrebné dokumenty, a zamedzilo sa tak zamietnutiu alebo dočasnému zápisu.

Registrujúci úradník vykoná zápis do desiatich dní od dátumu predloženia dokumentov.

V prípade zamietnutia zápisu alebo dočasného zápisu z dôvodu pochybností sa žiadateľ informuje listom, v ktorom sa uvedú dôvody, proti čomu sa možno odvolať na vyššom orgáne alebo na súdoch.

Náklady

Za zápis do obchodného registra sa účtujú poplatky, ktoré sú stanovené vo vyhláške o poplatkoch za zápis a notárov (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado – DL 322‑A/2001 zo 14. decembra 2001).

Prístup k informáciám Obchodného registra

Okrem osvedčení v papierovej forme možno informácie jednoducho získať cez internet na stránke http://www.predialonline.pt/ s použitím elektronického certifikátu. Informácie o právnej situácii predmetných organizácií sa nepretržite aktualizujú. Prístup je možný za poplatok vo výške 25 EUR za rok (možné je aj predplatenie na dva, tri alebo štyri roky). Na vykonanie žiadosti je potrebné uviesť identifikačné číslo spoločnosti. Po úhrade sú informácie dostupné ihneď po zadaní certifikačného kódu. Pomocou rovnakého postupu je možné požiadať aj o elektronické osvedčenia dokumentov uložených v databáze, inými slovami, dokumenty použité ako základ pre zápis od januára 2011 a tiež osvedčené kópie aktualizovaných zakladateľských listín spoločností.

Ďalšie služby

Obchodný register v Portugalsku zabezpečuje dve osobitné služby: obchodný portál a justičný portál.

Obchodný portál (Portal da Empresa)

Prostredníctvom tohto portálu možno požiadať o trvalé certifikáty (podľa mena alebo čísla NIPC, v portugalskom alebo anglickom jazyku) a tiež o tieto úkony:

 • založenie spoločnosti online,
 • žiadosť o zápis online a kontrola stavu každej žiadosti,
 • žiadosť o daňové identifikačné číslo spoločnosti,
 • získanie obchodného názvu spoločnosti,
 • prístup k informáciám o povoleniach, predchádzajúcich oprávneniach a podobných administratívnych podmienkach, ktoré upravujú činnosti jednotlivcov a spoločností,
 • kontrola stavu žiadosti o zjednodušené obchodné informácie,
 • zápis ochrannej známky online,
 • prístup k nepretržite aktualizovaným informáciám týkajúcim sa obchodného zákonníka (Código da Empresa).

Je prístup na obchodný portál bezplatný?

Prístup na obchodný portál je bezplatný okrem časti vyhradenej na založenie spoločností online a podávanie žiadostí o zápis. Žiadatelia musia takéto žiadosti overiť pomocou digitálneho certifikátu.

Digitálne certifikáty vydáva profesijný orgán alebo sú k dispozícii v podobe trvalých certifikátov. Trvalý certifikát možno získať zadaním kódu po zaplatení poplatku.

Justičný portál (Portal da Justiça)

Justičný portál umožňuje žiadateľom požiadať a získať prístup k:

 • online uverejňovaným úkonom spoločností,
 • zapísaným úkonom, ktoré sa musia zverejňovať,
 • úkonom týkajúcim sa vypracovania a zmeny stanov združení a nadácií,
 • osvedčeným účtovným závierkam [v Portugalsku sa zápis účtovných závierok vykonáva na základe predloženia zjednodušených obchodných informácií, čo zahŕňa dodržiavanie rôznych ročných povinností spoločnosťami, ako sú napríklad daňové priznania spoločností, ktoré sa majú zasielať daňovým úradom, a štatistické informácie, ktoré sa majú zasielať portugalskej centrálnej banke (Banco de Portugal) a Národnému štatistickému inštitútu (Instituto Nacional de Estatística). Ročné závierky sa nachádzajú v databáze ročných závierok Inštitútu registrov a notárov. Prístup k osvedčeným účtovným závierkam je možný po úhrade ročného poplatku vo výške 5 EUR.].

Je prístup na justičný portál bezplatný?

Prístup na justičný portál je bezplatný okrem časti vyhradenej na zverejňovanie notársky osvedčených dokumentov týkajúcich sa združení a nadácií. Na prístup do tejto časti je potrebný digitálny certifikát a úhrada poplatku.

Užitočné odkazy

Inštitút registrov a notárov

Portugal Simplifica (obmedzenie byrokracie)

Posledná aktualizácia: 29/11/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom