Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Holandsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Správne súdy

Názvy správnych súdov v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvá inštancia pre všetky správne prípady
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové prípady
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové prípady
  • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep): odvolací (a rozhodný) súd pre prípady týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
  • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací (a rozhodný) súd pre sociálno-hospodárske správne právo
  • Útvar správnej jurisdikcie Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací (a rozhodný) súd pre všetky správne prípady, o ktorých nerozhodli iné odvolacie súdy.

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na justičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

holandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Posledná aktualizácia: 11/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom