Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Holandsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špecializovaných súdov v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko

Správne súdy

Názvy správnych súdov v Holandsku:

  • Okresný súd (Rechtbank): prvá inštancia pre všetky správne prípady
  • Odvolací súd (Gerechtshof): odvolací súd pre daňové prípady
  • Najvyšší súd (Hoge Raad): najvyšší súd pre daňové prípady
  • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep): odvolací (a rozhodný) súd pre prípady týkajúce sa sociálneho zabezpečenia
  • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven): odvolací (a rozhodný) súd pre sociálno-hospodárske správne právo
  • Útvar správnej jurisdikcie Štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State): odvolací (a rozhodný) súd pre všetky správne prípady, o ktorých nerozhodli iné odvolacie súdy.

Právne databázy

Informácie nájdete na webovej stránke zameranej na justičný systém v Holandsku.

Súvisiace odkazy

holandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Posledná aktualizácia: 11/01/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.