Vnútroštátne špecializované súdy

Lotyšsko

V tejto časti nájdete prehľad špecializovaných súdov v Lotyšsku

Autor obsahu
Lotyšsko

Špecializované súdy

Ústavný súd Lotyšskej republiky

Podľa Ústavy Lotyšskej republiky má Lotyšsko Ústavný súd, nezávislý súdny orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti preskúmava súlad zákonov s Ústavou a posudzuje ostatné otázky, ktoré mu ustanovuje zákon. Ústavný súd môže vyhlásiť zákony a iné právne akty za neplatné.

Podľa článku 16 zákona o Ústavnom súde Ústavný súd prejednáva veci, ktorých predmetom je:

 1. súlad zákonov s ústavou,
 2. súlad medzinárodných dohôd podpísaných alebo uzatvorených Lotyšskom s Ústavou (aj pred tým, ako takéto dohody schváli Saeima [lotyšský parlament]),
 3. súlad zákonov a nariadení alebo ich častí s právnymi predpismi vyššej právnej sily,
 4. zákonnosť iných právnych aktov (okrem administratívnych aktov) Parlamentu (Saeima), vlády, prezidenta, predsedu parlamentu a premiéra,
 5. zákonnosť vyhlášok, prostredníctvom ktorých ministri konajúci na základe splnomocnenia vlády pozastavili rozhodnutie prijaté miestnou radou,
 6. súlad lotyšských vnútroštátnych právnych ustanovení s akýmikoľvek medzinárodnými dohodami uzatvorenými Lotyšskom, ktoré sú v súlade s ústavou.

Ústavný súd má sedem sudcov, ktorí sú zvolení väčšinovým hlasovaním v Parlamente (Saeima), t. j. minimálne 51 hlasmi. Traja sudcovia sú menovaní na návrh minimálne desiatich členov Parlamentu; dvaja na návrh vlády a dvaja na návrh pléna (valného zhromaždenia) Najvyššieho súdu. Kandidáti navrhnutí Najvyšším súdom musia byť vybraní spomedzi lotyšských sudcov.

Ústavný súd nemôže začať konanie z vlastnej iniciatívy; koná len na základe podnetu osôb oprávnených zo zákona. Podľa súčasnej právnej úpravy môže podnet na konanie podať:

 • prezident Lotyšskej republiky,
 • Parlament (Saeima),
 • aspoň dvadsať poslancov Parlamentu,
 • vláda,
 • generálny prokurátor,
 • Rada štátneho kontrolného úradu,
 • miestne rady,
 • ombudsman, ak inštitúcia alebo úradník, ktorý vydal napadnutý akt, v stanovenej lehote nenapraví chyby identifikované ombudsmanom,
 • súd prejednávajúci občiansku, trestnú alebo správnu vec,
 • sudca pozemkového registra pri evidencii nehnuteľného majetku a súvisiacich práv do pozemkového registra,
 • všetky fyzické alebo právnické osoby, ktorých základné práva stanovené v Ústave boli porušené,
 • Súdna rada (Tieslietu padome) v rámci jej zákonom predpísaných úloh.

Veci týkajúce sa ústavnosti zákonov, nariadení vlády a iných právnych aktov vlády, súladu ustanovení lotyšských vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými dohodami uzavretými Lotyšskom, ktoré sú v súlade s Ústavou, ústavnosti medzinárodných dohôd podpísaných alebo uzavretých Lotyšskom (do momentu ich ratifikácie Parlamentom), ako aj ústavnosti zákonov alebo nariadení alebo ich častí prejednáva Ústavný súd v pléne. Ak Ústavný súd nerozhodne inak, ostatné právne veci prejednáva kolégium zložené z troch sudcov.

Rozsudok Ústavného súdu je konečný a nadobúda právoplatnosť svojim vyhlásením. Rozsudok ústavného súdu a výklad, ktorý obsahuje, je záväzný pre všetky ústredné a miestne orgány štátnej správy (vrátane súdov), úradníkov, ako aj pre fyzické a právnické osoby.

Každé právne ustanovenie, o ktorom Ústavný súd zistí, že nie je v súlade s iným právnym ustanovením s vyššou právnou silou, sa považuje za neplatné odo dňa uverejnenia rozsudku Ústavného súdu, ak Ústavný súd neuvedie inak. Keď Ústavný súd zistí, že medzinárodná dohoda podpísaná alebo uzatvorená Lotyšskom nie je v súlade s ústavou, vláda musí bezodkladne prijať v súvislosti s dohodou príslušné opatrenia – zmena dohody, zrušenie platnosti, pozastavenie uplatňovania alebo odstúpenie.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Judikatúra Ústavného súdu (vyhľadávanie)

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Obsah databázy v skratke

Databáza obsahuje judikatúru Ústavného súdu Lotyšskej republiky.

Doplňujúce informácie

Databáza a vyhľadávacie rozhranie sú k dispozícii v lotyštine a angličtine.

Odkazy

Ústavný súd Lotyšskej republiky

Posledná aktualizácia: 09/08/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom