Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špeciálnych súdov v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Špecializované súdy

Článok 102 Ústavy zakazuje vytváranie nových zvláštnych alebo špeciálnych súdov. Avšak v rámci všeobecných súdnych orgánov je možné vytvoriť sekcie zamerané na špecifický sektor, t. j. sekcie, v ktorých zasadajú sudcovia daného súdu a kvalifikovaní občania, ktorí nie sú členmi súdnictva (napr. špecializované poľnohospodárske sekcie).

Zriadenie niektorých špecifických súdov však nariaďuje priamo ústava v článku 103. Medzi tieto súdy patria správne súdy, Účtovný súd a vojenské súdy, ktoré vznikli ešte pred vstupom ústavy do platnosti.

Vojenské súdy (tribunali militari) majú právomoc zaoberať sa vojenskými trestnými činmi, ktoré spáchali členovia ozbrojených síl. Tieto súdy sú oddelené od všeobecného súdnictva a spravuje ich samosprávny útvar nazvaný Vyššia rada vojenského súdnictva (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Správne súdy

Správne súdy sa zaoberajú spormi medzi verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi, ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých orgánmi verejnej správy.

Správne súdy preskúmavajú zákonnosť prijatých správnych opatrení, neposudzujú ich účelnosť a vhodnosť. Na správny súd sa podáva žiadosť o zrušenie správneho opatrenia, ktoré je chybné z hľadiska nepríslušnosti, porušenia zákona alebo zneužitia moci.

Vo všeobecnosti určenie, či vec patrí do právomoci všeobecných súdov alebo správnych súdov, závisí od povahy veci, a to najmä od toho, či opatrenie porušilo právo (diritto soggettivo) alebo iba oprávnený záujem (interesse legittimo): správne súdy sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa oprávnených záujmov, i keď existujú aj určité ďalšie oblasti, ktoré patria do ich výlučnej právomoci.

Samosprávny orgán sudcov správneho súdu sa nazýva Rada predsedníctva správneho súdnictva (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

  • Regionálne správne súdy (Tribunali amministrativi regionali) sú súdy prvého stupňa
  • Štátna rada (Consiglio di Stato) je súd druhého stupňa

Účtovný súd a daňové súdy majú súdnu právomoc v určitých špecifických správnych veciach.

Účtovný súd (Corte dei Conti) tvoria sudcovia-audítori a prokurátori. K tomuto súdu bola dodatočne vytvorená funkcia generálneho prokurátora (Ufficio del procuratore generale), ktorého náplňou je viesť vyšetrovanie. Súdna moc sudcov-audítorov bola nedávno zreformovaná, čo umožnilo vznik samosprávnych sekcií súdu a prokuratúr regionálneho charakteru.

Samosprávnym orgánom Účtovného súdu je predsednícka rada (Consiglio di presidenza).

Účtovný súd má tieto právomoci:

  • vopred revidovať, či je široká škála opatrení prijatých vládou a inými verejnými orgánmi v súlade so zákonom,
  • kontrolovať správu financií a majetok verejnej správy,
  • rozhodovať o otázkach týkajúcich sa verejných účtov, dôchodkov a zodpovednosti štátnych zamestnancov a úradníkov či iných verejných orgánov.

Daňové súdy (Commissioni Tributarie) majú právomoc v daňových záležitostiach.

Právne databázy

Na webovej stránke vojenských súdov nájdete informácie o ich histórii a procesoch. Môžete tu dokonca nájsť záznamy o procesoch s hlavnými vojnovými zločincami (iba historické prípady).

Webová stránka regionálnych správnych súdov a štátnej rady ponúka bezplatný prístup k dátumom pojednávaní a úplnému zneniu rozsudkov, opatrení a uznesení, pokiaľ ide o spory medzi verejnými orgánmi a súkromnými subjektmi týkajúce sa rozhodnutí prijatých orgánmi verejnej správy.

Z dôvodu ochrany údajov je vyhľadávanie v aktuálnych odvolaniach limitované určitými požiadavkami.

Účtovný súd na webovej stránke zverejňuje svoje hlavné rozhodnutia a rozsudky. Táto stránka je bezplatne prístupná verejnosti.

Stránka zároveň funguje ako portál pre územné jednotky súdu a obsahuje množstvo informácií o právomociach a systéme činnosti ich orgánov.

Názov a URL databázy

Posledná aktualizácia: 02/04/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom