Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Fínsko

V tejto časti nájdete informácie o organizácii špeciálnych súdov vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Špeciálne súdy

Vo Fínsku existujú špeciálne súdy, ktorých povinnosti sú stanovené v osobitných štatútoch. Špeciálne súdy boli zriadené pre prípady, ktorými sa nemôžu zaoberať všeobecné súdy alebo správne súdy, pretože ich posudzovanie si vyžaduje osobitnú expertízu. Zloženie špeciálnych súdov obyčajne odráža odborné znalosti, ktoré sa týkajú predmetnej oblasti. Špeciálnymi súdmi sú:

  • pracovný súd
  • trhový súd
  • poistný súd a
  • vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov.

Pracovný súd

Pracovný súd sa zaoberá spormi týkajúcimi sa výkladu zákona o pracovných zmluvách, zákona o zmluvách so štátnymi úradníkmi, zákona o zmluvách s úradníkmi miestnych orgánov a zákona, ktorým sa riadia zmluvy štátnych úradníkov, ktorých zamestnáva evanjelická luteránska cirkev, a urovnáva ich. Takisto sa zaoberá spormi týkajúcimi sa zmlúv štátnych úradníkov a kolektívnych zmlúv zamestnancov.

Trhový súd

Trhový súd sa zaoberá vecami, ktoré upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o verejnom ochrancovi práv spotrebiteľov a zákon o trhoch s cennými papiermi. Takisto sa zaoberá spormi týkajúcimi sa marketingových a zmluvných podmienok spadajúcich do pôsobnosti zákona o zmluvách medzi úverovými inštitúciami a podnikateľmi, ako aj porušeniami zákona o obmedzeniach hospodárskej súťaže.

Poistný súd

Poistný súd je špeciálnym súdom správneho práva. Vystupuje ako príslušný súd pre záležitosti týkajúce sa príjmovej istoty, ktoré spadajú do oblasti jeho pôsobnosti. Medziiným sa zaoberá spormi, ktoré vyplývajú z rôznych druhov nemocenského a úrazového poistenia, a  odvolaniami, ktoré sa týkajú rozhodnutí odvolacej rady pre dôchodky, odvolacej rady pre úrazové poistenie, odvolacej rady pre sociálne zabezpečenie a odvolacej rady pre nezamestnanosť.

Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov

Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov je zvláštny súd, ktorý vypočúva prípady obvinení v spojitosti s protizákonným úradným konaním, ktoré boli predložené proti členom fínskej vlády, sudcom najvyššieho súdu a sudcom najvyššieho správneho súdu a niektorým služobne starším štátnym úradníkom. Vrchný súd pre stíhanie vládnych predstaviteľov sa zvoláva len v nevyhnutných prípadoch.

Dodatočné informácie

Webová stránka fínskych súdov obsahuje informácie o fínskom justičnom systéme. Je to jednotný portál pre tých, ktorí vyhľadávajú informácie o súdoch, prokurátoroch, orgánoch presadzovania práva a právnej pomoci.

Patrí sem napríklad najnovšia judikatúra odvolacích súdov a správnych súdov a odkazy na webové stránky všetkých súdov.

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.