Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Anglicko a Wales

Na tejto stránke nájdete informácie o niektorých špecializovaných súdoch v Anglicku a vo Walese vrátane tribunálov.

Autor obsahu
Anglicko a Wales
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Správne súdy

Nedávne zmeny v Spojenom kráľovstve vyústili do zavedenia nového, zjednoteného systému tribunálov. Tento nový systém sa ešte stále vyvíja. Podrobné informácie o tribunáloch sa nachádzajú na webovej stránke Služba pre tribunály (Tribunals service).

Prvostupňový tribunál

Prvostupňový tribunál (First-tier tribunal) je všeobecným tribunálom. Jeho hlavnou funkciou je vypočuť si odvolania proti rozhodnutiam vlády v oblastiach, v rámci ktorých bola tribunálu udelená jurisdikcia. V určitých prípadoch má jurisdikciu v celom Spojenom kráľovstve. Prvostupňový tribunál je rozdelený do šiestich komôr:

 • komora pre uznávanie nárokov na sociálne dávky (The Social Entitlement Chamber)
 • komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť (The Health, Education and Social Care Chamber)
 • komora pre kompenzáciu vojnových dôchodkov a ozbrojených síl (The War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber)
 • daňová komora (The tax chamber)
 • všeobecná regulačná komora (General Regulatory Chamber)
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (Immigration and Asylum Chamber)

Vo vhodnom čase bude vytvorená siedma komora, komora pre nehnuteľnosti a bývanie (Land Property and Housing Chamber).

Vyšší tribunál (Upper tribunal)

Vyšší tribunál bol vytvorený na to, aby sa zaoberal odvolaniami proti rozhodnutiam prvostupňového tribunálu. Svoju jurisdikciu uplatňuje v celom Spojenom kráľovstve a tiež je rozdelený na komory. Takisto má právomoc vypočuť súdny prieskum, ktorý mu postúpil vyšší súd. V súčasnosti existujú štyri komory:

 • správna odvolacia komora (Administrative Appeals Chamber)
 • pozemková komora (Lands Chamber)
 • daňová komora a kancelárska komora (Tax and Chancery Chamber)
 • komora pre prisťahovalectvo a poskytovanie azylu (Immigration and Asylum Chamber)

Pracovný tribunál (Employment Tribunal) a odvolací pracovný tribunál (Employment Appeal Tribunal)

Pracovní tribunál a odvolací pracovní tribunál sú oddelené od tribunálu prvého stupňa a vyššieho tribunálu, napriek tomu, že budú úzko prepojené.

Konania na tribunáloch bývajú menej formálne než na ostatných súdoch. Členmi tribunálov môžu byť odborníci alebo znalci, ktorí nemajú právnické vzdelanie, ako napríklad lekári a laici, ale predseda má skoro vždy právnické vzdelanie.

V Anglicku a vo Walese sa práca správneho súdu zameriava na jurisdikciu správneho práva nad Anglickom a Walesom a tiež na dozornú jurisdikciu nad nižšími súdmi a tribunálmi.

Špecializované súdy

V Anglicku a vo Walese je niekoľko špecializovaných súdov:

 • Na súdoch koronerov (Coroners' Courts), koroner (niekedy spolu s porotou) vyšetruje príčiny násilných, neprirodzených a podozrivých úmrtí alebo náhle úmrtia, keď je príčina úmrtia neznáma.
 • Súd ochrany (Court of Protection) rozhoduje o majetkových veciach, zdravotnej starostlivosti a o osobnej sociálnej starostlivosti nespôsobilých dospelých osôb (a v niektorých prípadoch aj detí). Súd má aj právomoc vydávať vyhlásenia o tom, či je osoba spôsobilá urobiť určité rozhodnutie. Je najvyšším súdom, ktorý spisuje a uschováva súdne zápisy a môže vytvárať precedensy.
 • Na vojenskom súde (Courts Martial) sa predkladajú prípady proti členom ozbrojených síl, ktoré podliehajú vojenskému právu.
 • Cirkevné súdy (Ecclesiastical Courts) rozhodujú o veciach, ktoré sa týkajú anglikánskej cirkvi a cirkevného práva.

Súvisiace odkazy

Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Posledná aktualizácia: 12/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom