Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V Cyperskej republike pracujú tieto špecializované súdy:

Špecializované súdy

Správny súd

Správny súd má výlučnú právomoc rozhodovať o odvolaniach na prvom stupni podľa článku 146 ústavy proti všetkým rozhodnutiam, konaniam alebo opomenutiam zo strany osôb alebo orgánov vykonávajúcich správnu právomoc. Správny súd môže zrušiť akýkoľvek vykonateľný správny akt, ktorý bol vydaný v súvislosti s porušením alebo zneužitím právomoci alebo ktorý je v rozpore so zákonom alebo ústavou. Ak sa odvolanie týka daňovej otázky alebo konania o medzinárodnej ochrane, súd môže príslušné rozhodnutie alebo akt zmeniť, a to úplne alebo čiastočne.

Rodinné súdy

Rodinný súd má výlučnú pôsobnosť na prejednávanie žiadostí o rozvod, starostlivosti o deti, sporov týkajúcich sa výživného a majetkových sporov medzi manželmi, ktorí sú príslušníkmi gréckej ortodoxnej cirkvi.

Ak účastníci konania patria k niektorej inej náboženskej skupine na Cypre, t. j. k Arménom, maronitom alebo príslušníkom rímskokatolíckej cirkvi, príslušný je rodinný súd pre náboženské skupiny.

Existujú tri rodinné súdy, jeden pre Nikóziu a Kyreniu, jeden pre Limassol a Pafos a jeden pre Larnaku a Famagustu. Existuje aj jeden rodinný súd pre náboženské skupiny pre celý Cyprus so sídlom v Nikózii.

Veci predložené na rodinný súd prerokúva samosudca s výnimkou žiadostí o rozvod, ktoré prejednáva senát pozostávajúci z troch sudcov.

Súd pre pracovnoprávne spory

Súd pre pracovnoprávne spory má výlučnú pôsobnosť na prerokúvanie všetkých pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z ukončenia zamestnania, ako napríklad vyplatenie náhrady za neoprávnené prepustenie (okrem prípadu, keď požadovaná suma presahuje ekvivalent dvojročného platu, v takomto prípade má príslušnosť okresný súd), odstupné, náhrady súvisiace s prepustením a nároky vyplývajúce z pracovnej zmluvy, ako napr. doposiaľ nevyplatené mzdy, ročná dovolenka, 13. plat alebo prémie. Je príslušný aj na prejednávanie všetkých občianskoprávnych nárokov na základe zákona o ochrane materstva (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), vecí týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a sporov medzi penzijnými fondmi (Ταμεία Πρόνοιας) a ich členmi.

Súd pre pracovnoprávne spory pozostáva z predsedu alebo sudcu, ktorý je členom súdnej služby (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) a dvoch prísediacich menovaných na odporúčanie zväzu zamestnávateľov a zväzu zamestnancov. Prísediaci majú len poradnú úlohu.

V súčasnosti v Cyperskej republike existujú tri súdy pre pracovnoprávne spory – v Nikózii, Limassole a Larnake.

Súd pre reguláciu nájmov

Súd pre reguláciu nájmov má právomoc prerokúvať veci týkajúce sa znovunadobudnutia prenajatého majetku, stanovenia spravodlivých nájmov a všetkých ostatných sprievodných alebo dodatočných záležitostí.

Každý súd pre reguláciu nájmov pozostáva z predsedu, ktorý je členom súdu, a dvoch prísediacich menovaných združeniami nájomníkov a prenajímateľov. Prísediaci majú len poradnú úlohu. Tento súd má dve komory.

Vojenský súd

Vojenský súd má právomoc rozhodovať o trestných činoch spáchaných vojenským personálom v rozpore s vojenským trestným zákonníkom (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zákonom o národnej garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), trestným zákonníkom (Ποινικός Κώδικας) alebo iným zákonom bez ohľadu na udelený trest. Výnimočne koná vojenský súd aj v prípade súkromných osôb, ak sa tak stanovuje vo vojenskom trestnom zákonníku alebo inom zákone.

Ak má obvinený hodnosť plukovníka alebo vyššiu, zloženie vojenského súdu je rovnaké ako v prípade porotného súdu.

Predseda súdu je sudca súdnej služby Cyperskej republiky. V zložení súdu sú aj dvaja poradní sudcovia, ktorí sú členmi armády a menovaní najvyššou súdnou radou.

Právne databázy

Ešte stále nie je k dispozícii oficiálna právna databáza. Existujú viaceré súkromné databázy, z ktorých niektoré poskytujú služby za predplatné a niektoré poskytujú prístup bezplatne.

Obsahujú informácie o rozsudkoch súdov a primárne právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 22/05/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom