Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Cyprus

V Cyperskej republike pracujú tieto špecializované súdy (Κυπριακή Δημοκρατία): rodinný súd (Οικογενειακά Δικαστήρια) súd pre pracovnoprávne spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) súd pre reguláciu nájmov (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων) a vojenský súd (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Špecializované súdy

Rodinný súd

Rodinný súd má výlučnú pôsobnosť na prejednávanie žiadostí o rozvod, starostlivosti o deti, sporov týkajúcich sa výživného a majetkových sporov medzi manželmi, ktorí sú príslušníkmi gréckej ortodoxnej cirkvi.

Ak strany sporu patria k niektorej inej náboženskej skupine na Cypre, t. j. k Arménom, maronitom alebo príslušníkom rímskokatolíckej cirkvi, príslušný je rodinný súd pre náboženské skupiny.

Existujú 3 rodinné súdy, jeden pre Nikóziu a Kyreniu, jeden pre Limassol a Pafos a jeden pre Larnaku a Famagustu. Existuje aj 1 rodinný súd pre náboženské skupiny pre celý Cyprus so sídlom v Nikózii.

Veci predložené na rodinný súd prejednáva samosudca okrem žiadostí o rozvod, ktoré prejednáva senát pozostávajúci z troch sudcov.

Súd pre pracovnoprávne spory

Súd pre pracovnoprávne spory má výlučnú pôsobnosť na prejednávanie všetkých pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z ukončenia zamestnania, ako napríklad vyplatenie náhrady za neoprávnené prepustenie (okrem prípadu, keď požadovaná suma presahuje ekvivalent dvojročného platu, vtedy má príslušnosť okresný súd), odstupné, náhrady súvisiace s prepustením a nároky vyplývajúce z pracovnej zmluvy, ako napr. doposiaľ nevyplatené mzdy, ročná dovolenka, 13. plat alebo prémie. Je príslušný aj na prejednávanie všetkých občianskoprávnych nárokov na základe zákona o ochrane materstva (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), vecí týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania a sexuálneho obťažovania na pracovisku a sporov medzi penzijnými fondmi (Ταμεία Πρόνοιας) a ich členmi.

Súd pre pracovnoprávne spory pozostáva z predsedu alebo sudcu, ktorý je členom súdnej služby (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) a dvoch prísediacich menovaných na odporúčanie zväzu zamestnávateľov a zväzu zamestnancov. Prísediaci majú len poradnú úlohu.

V súčasnosti v Cyperskej republike existujú 3 súdy pre pracovnoprávne spory – v Nikózii, Limassole a Larnake.

Súd pre reguláciu nájmov

Súd pre reguláciu nájmov má príslušnosť na prejednávanie vecí týkajúcich sa znovunadobudnutia prenajatého majetku, stanovenia spravodlivých nájmov a všetkých ostatných sprievodných alebo dodatočných záležitostí.

Každý súd pre reguláciu nájmov (v súčasnosti sú tri) pozostáva z predsedu, ktorý je členom súdu a dvoch prísediacich menovaných združeniami nájomníkov a prenajímateľov. Prísediaci majú len poradnú úlohu.

Vojenský súd

Vojenský súd má príslušnosť prejednávať veci týkajúce sa trestných činov spáchaných príslušníkmi armády, ktorí porušili vojenský trestný zákonník (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), zákon o národnej garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), trestný zákonník (Ποινικός Κώδικας) alebo iný zákon bez ohľadu na udelený trest. Vojenský súd koná aj v prípade súkromných osôb, ak sa tak uvádza vo vojenskom trestnom zákonníku alebo inom zákone.

Ak obvinený má hodnosť plukovníka alebo vyššiu, zloženie vojenského súdu je rovnaké ako porotného súdu.

Predseda súdu je sudca súdnej služby Cyperskej republiky. Dvaja armádni dôstojníci menovaní najvyššou súdnou radou (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) sú tiež členovia súdneho dvora, ale majú len poradnú úlohu.

Správne súdy

O návrhoch na zrušenie správnych aktov rozhoduje na prvom stupni samosudca najvyššieho súdu a pri odvolaní senát pozostávajúci z 5 sudcov.

Právne databázy

Oficiálna právna databáza zatiaľ nie je k dispozícii. Existuje niekoľko súkromných právnych databáz, niektoré z nich poskytujú služby na objednávku a niektoré poskytujú bezplatný prístup.

Obsahujú informácie o rozsudkoch súdov a primárne právne predpisy.

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom