Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Špecializované súdy sú priestupkové súdy, obchodné súdy a správne súdy ako súdy prvého stupňa a Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako odvolacie súdy.

Rôzne oblasti správy súdnictva:

Priestupkové súdy – podľa zákona o súdoch (oblastiach a sídlach) bolo zriadených 61 priestupkových súdov. Priestupkové súdy rozhodujú na prvom stupni o priestupkoch týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, hospodárskych priestupkoch a priestupkoch týkajúcich sa verejného poriadku.

Zákon je stále účinný, ale 1. júla 2015 bude zrušený, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).

Obchodné súdy – v Chorvátskej republike existuje sedem obchodných súdov (Záhreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar), ktoré rozhodujú v sporoch medzi spoločnosťami, rozhodujú o návrhoch na založenie alebo zrušenie spoločností, vedú súdne registre spoločností, vykonávajú postupy súvisiace s uznávaním rozhodnutí zahraničných súdov a rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch, vykonávajú konkurzné konania a poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach a pri iných činnostiach.

Správne súdy – v Chorvátskej republike existujú štyri správne súdy, a to v Záhrebe, Splite, Rijeke a Osijeku. Tieto súdy rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov, žalobách proti postupu verejnoprávnych subjektov, žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd.

Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako súdy druhého stupňa rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových, obchodných a správnych súdov v Chorvátsku a sídlia v Záhrebe.

Priestupkové súdy

 1. rozhodujú na prvom stupni o menej závažných trestných činoch okrem prípadov, keď má podľa zákona priestupkové konanie viesť iný orgán,
 2. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc v konaniach v rámci svojej právomoci a pri iných činnostiach stanovených zákonom.

Priestupkové súdy PDF (274 Kb) hr

Obchodné súdy

Okrem právomoci na základe iných zákonov obchodné súdy:

 1. konajú vo veciach registrácie a vedú súdne registre,
 2. rozhodujú o zápisoch do registra lodí a jácht vo veciach delegovaných podľa námorného zákonníka do právomoci obchodných súdov, o obmedzení zodpovednosti majiteľov lodí a sťažnostiach proti konečnému rozdeleniu základu pre likvidáciu spoločnej havárie, pokiaľ v zákone nie je pre konkrétny druh veci uvedené inak,
 3. rozhodujú o žiadostiach v súvislosti so založením, s prevádzkou a so zrušením spoločnosti,
 4. rozhodujú v nesporových veciach predpísaných zákonom o spoločnostiach,
 5. vykonávajú postupy uznávania rozhodnutí zahraničných súdov, ako aj rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch,
 6. zabezpečujú dôkazy pre konania, v ktorých majú právomoc,
 7. ukladajú ochranné opatrenia v konaniach a vo vzťahu ku konaniam, v ktorých majú právomoc,
 8. rozhodujú o návrhoch na začatie konkurzného konania a vykonávajú konkurzné konania,
 9. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach,
 10. vykonávajú ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Obchodné súdy PDF (192 Kb) hr

Podotýkame, že 1. apríla 2015 vznikne nová sieť obecných a obchodných súdov zložená z 24 obecných súdov a ôsmich obchodných súdov. K 1. júlu 2015 vznikne nová sieť 22 priestupkových súdov. Tieto súdy sa riadia zákonom o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).
Tu uvedené informácie sú momentálne aktuálne a presné, ale po 1. apríli 2015 a 1. júli 2015 sa zmenia.

Správne súdy

 1. rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov,
 2. rozhodujú o žalobách proti postupu verejnoprávnych orgánov,
 3. rozhodujú o žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a proti nekonaniu verejnoprávneho subjektu v zákonnej lehote,
 4. rozhodujú o žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd,
 5. rozhodujú v iných veciach predpísaných zákonom.

Správne súdy PDF (180 Kb) hr

Najvyšší priestupkový súd

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových súdov a štátnych správnych orgánov rozhodujúcich v priestupkových konaniach prvého stupňa a o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 2. rieši spory o právomoc medzi priestupkovými súdmi,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným a záväzným rozhodnutiam v súvislosti s trestným činom, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 4. vykonáva ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obchodných súdov na prvom stupni,
 2. rieši spory o územnej právomoci medzi obchodnými súdmi a rozhoduje o prenose právomocí medzi obchodnými súdmi,
 3. vykonáva ďalšie povinnosti stanovené v zákone.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky)
Berislavićeva 11
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozsudkom správnych súdov a proti rozhodnutiam, proti ktorým sa možno odvolať,
 2. rozhoduje o zákonnosti všeobecných zákonov,
 3. rozhoduje v sporoch o právomoc medzi správnymi súdmi,
 4. rozhoduje v iných veciach predpísaných zákonom.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky)
Frankopanska 16
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Posledná aktualizácia: 20/07/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom