Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Špecializované súdy sú priestupkové súdy, obchodné súdy a správne súdy ako súdy prvého stupňa a Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako odvolacie súdy.

Rôzne oblasti správy súdnictva:

Priestupkové súdy – podľa zákona o súdoch (oblastiach a sídlach) bolo zriadených 61 priestupkových súdov. Priestupkové súdy rozhodujú na prvom stupni o priestupkoch týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, hospodárskych priestupkoch a priestupkoch týkajúcich sa verejného poriadku.

Zákon je stále účinný, ale 1. júla 2015 bude zrušený, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia zákona o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).

Obchodné súdy – v Chorvátskej republike existuje sedem obchodných súdov (Záhreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar), ktoré rozhodujú v sporoch medzi spoločnosťami, rozhodujú o návrhoch na založenie alebo zrušenie spoločností, vedú súdne registre spoločností, vykonávajú postupy súvisiace s uznávaním rozhodnutí zahraničných súdov a rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch, vykonávajú konkurzné konania a poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach a pri iných činnostiach.

Správne súdy – v Chorvátskej republike existujú štyri správne súdy, a to v Záhrebe, Splite, Rijeke a Osijeku. Tieto súdy rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov, žalobách proti postupu verejnoprávnych subjektov, žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd.

Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky, Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky a Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky ako súdy druhého stupňa rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových, obchodných a správnych súdov v Chorvátsku a sídlia v Záhrebe.

Priestupkové súdy

 1. rozhodujú na prvom stupni o menej závažných trestných činoch okrem prípadov, keď má podľa zákona priestupkové konanie viesť iný orgán,
 2. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc v konaniach v rámci svojej právomoci a pri iných činnostiach stanovených zákonom.

Priestupkové súdy PDF (274 Kb) hr

Obchodné súdy

Okrem právomoci na základe iných zákonov obchodné súdy:

 1. konajú vo veciach registrácie a vedú súdne registre,
 2. rozhodujú o zápisoch do registra lodí a jácht vo veciach delegovaných podľa námorného zákonníka do právomoci obchodných súdov, o obmedzení zodpovednosti majiteľov lodí a sťažnostiach proti konečnému rozdeleniu základu pre likvidáciu spoločnej havárie, pokiaľ v zákone nie je pre konkrétny druh veci uvedené inak,
 3. rozhodujú o žiadostiach v súvislosti so založením, s prevádzkou a so zrušením spoločnosti,
 4. rozhodujú v nesporových veciach predpísaných zákonom o spoločnostiach,
 5. vykonávajú postupy uznávania rozhodnutí zahraničných súdov, ako aj rozhodcovských rozsudkov v obchodných sporoch,
 6. zabezpečujú dôkazy pre konania, v ktorých majú právomoc,
 7. ukladajú ochranné opatrenia v konaniach a vo vzťahu ku konaniam, v ktorých majú právomoc,
 8. rozhodujú o návrhoch na začatie konkurzného konania a vykonávajú konkurzné konania,
 9. poskytujú medzinárodnú právnu pomoc pri dokazovaní v obchodných veciach,
 10. vykonávajú ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Obchodné súdy PDF (192 Kb) hr

Podotýkame, že 1. apríla 2015 vznikne nová sieť obecných a obchodných súdov zložená z 24 obecných súdov a ôsmich obchodných súdov. K 1. júlu 2015 vznikne nová sieť 22 priestupkových súdov. Tieto súdy sa riadia zákonom o súdoch (oblastiach a sídlach) (OG 128/14).
Tu uvedené informácie sú momentálne aktuálne a presné, ale po 1. apríli 2015 a 1. júli 2015 sa zmenia.

Správne súdy

 1. rozhodujú o žalobách proti jednotlivým rozhodnutiam verejnoprávnych subjektov,
 2. rozhodujú o žalobách proti postupu verejnoprávnych orgánov,
 3. rozhodujú o žalobách proti neprijatiu jednotlivých rozhodnutí a proti nekonaniu verejnoprávneho subjektu v zákonnej lehote,
 4. rozhodujú o žalobách proti administratívnym dohodám a výkonu administratívnych dohôd,
 5. rozhodujú v iných veciach predpísaných zákonom.

Správne súdy PDF (180 Kb) hr

Najvyšší priestupkový súd

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam priestupkových súdov a štátnych správnych orgánov rozhodujúcich v priestupkových konaniach prvého stupňa a o odvolaniach proti rozhodnutiam iných orgánov, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 2. rieši spory o právomoc medzi priestupkovými súdmi,
 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti konečným a záväzným rozhodnutiam v súvislosti s trestným činom, keď je to predpísané konkrétnym zákonom,
 4. vykonáva ďalšie činnosti stanovené v zákone.

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Najvyšší priestupkový súd Chorvátskej republiky)
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
e-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obchodných súdov na prvom stupni,
 2. rieši spory o územnej právomoci medzi obchodnými súdmi a rozhoduje o prenose právomocí medzi obchodnými súdmi,
 3. vykonáva ďalšie povinnosti stanovené v zákone.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Najvyšší obchodný súd Chorvátskej republiky)
Berislavićeva 11
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky

 1. rozhoduje o odvolaniach proti rozsudkom správnych súdov a proti rozhodnutiam, proti ktorým sa možno odvolať,
 2. rozhoduje o zákonnosti všeobecných zákonov,
 3. rozhoduje v sporoch o právomoc medzi správnymi súdmi,
 4. rozhoduje v iných veciach predpísaných zákonom.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Najvyšší správny súd Chorvátskej republiky)
Frankopanska 16
10 000 Záhreb
Tel.: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Posledná aktualizácia: 20/07/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom