Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

Bulharsko

V tomto oddiele sa nachádzajú informácie o osobitných súdoch v bulharskom súdnom systéme. Osobitné súdy V Bulharsku nie sú žiadne pracovné, námorné, obchodné alebo iné osobitné súdy. Na krajských súdoch pôsobia osobitné obchodné sekcie. Všetky súdy v rámci súdnej hierarchie si zachovávajú rozdelenie na občianske a trestné senáty, divízie a kolégiá.

Autor obsahu
Bulharsko

Správne súdy

Prijatím nového správneho poriadku v roku 2006 sa zriadil systém správnych súdov v Bulharsku. Systém správnych súdov pozostáva z 28 správnych súdov na krajskej úrovni a z najvyššieho správneho súdu.

Správne súdy na krajskej úrovni

Správne súdy majú právomoc vo všetkých prípadoch žiadostí o:

vydávanie, zmenu, zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti správnych aktov,

vyhlásenie neplatnosti rozhodnutí podľa správneho poriadku,

opravné prostriedky proti neoprávneným postupom alebo opomenutiam správnych orgánov,

ochranu proti protiprávnemu nátlakovému presadzovaniu,

kompenzáciu za ujmu, ktorá je výsledkom právne nevyhovujúcich aktov, postupov alebo opomenutí zo strany správnych orgánov a úradníkov,

kompenzáciu za ujmu, ktorá je výsledkom nátlakového presadzovania,

vyhlásenie neplatnosti, zrušenie alebo odvolanie rozsudkov, ktoré vydali správne súdy,

ustanovenie nepravosti správnych aktov podľa správneho poriadku.

Ktokoľvek môže začať konanie, na ktoré je legitimovaný, pre prešetrenie existencie alebo absencie správneho práva alebo právneho vzťahu, ak neexistuje žiadna možnosť iného opravného prostriedku.

Takéto veci skúma správny súd, v rámci ktorého okrsku sa nachádza sídlo orgánu, ktorý vydal napadnutý správny akt; v prípade, že sa sídlo takéhoto orgánu nachádza v zahraničí, príslušným súdom je Sofijský mestský správny súd.

Žiadne správne akty, ktorými sa bezodkladne vykonáva národná zahraničná, obranná a bezpečnostná politika, nepodliehajú súdnemu odvolaniu, pokiaľ sa v zákone neustanovuje inak.


Najvyšší správny súd

Najvyšší správny súd sa zaoberá sťažnosťami a protestami proti aktom Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministrov, vedúcich iných inštitúcií, ktorí sú priamo podriadení Rade ministrov, aktom Najvyššej súdnej rady, Bulharskej národnej banky, aktom guvernérov krajov a iných aktom vydaným na základe zákona. Rozhoduje o napadnutiach štatutárnych nástrojov sekundárnej legislatívy. Ako kasačný súd skúma súdne akty, rozhoduje o správnych sporoch a skúma žiadosti o odvolanie platných súdnych aktov v správnych veciach.

Najvyšší správny súd pozostáva z dvoch kolégií, z ktorých každé má viacero divízií. Vedúcimi kolégií je predseda súdu a jeho zástupcovia.

Iné špecializované súdy

Vojenské súdy

História vojenských súdov sa začala 1. júla 1879. V roku 1956 prešiel systém vojenských súdov reštrukturalizáciou po rozmiestnení armád v mestách Sofia, Plovdiv, Sliven, Varna a Pleven. V súčasnosti majú vojenské súdy takú istú štruktúru.

Vojenský súd

Vojenský súd

Ako súd prvého stupňa skúma vojenský súd trestné veci týkajúce sa trestných činov spáchaných pri vykonávaní služobných povinností dôstojníkov vo vojenskej službe, generálov, dôstojníkov, poddôstojníkov a radového personálu na iných ministerstvách a agentúrach, civilných zamestnancov ministerstva obrany, bulharskej armády, a to v rámci štruktúr podliehajúcich ministrovi obrany, v agentúre pre národnú bezpečnosť a národnej spravodajskej službe. Veci, o ktorých rozhodujú vojenské súdy, skúma vojenský odvolací súd ako odvolací orgán.  V trestnom poriadku sa ustanovuje právomoc vojenských súdov. Tieto súdy majú ten istý štatút ako krajské súdy.

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory rieši spory v občiansko-majetkových veciach, ako aj spory o zaplnení medzier v zmluvách alebo prispôsobení zmlúv novým okolnostiam bez ohľadu na to, či jedna zo strán alebo obe z nich majú bydlisko alebo pobyt v Bulharskej republike alebo v zahraničí.

Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory potvrdil svoju pozíciu najdôležitejšej arbitrážnej inštitúcie v Bulharsku a získal si dôveru vďaka svojej vysoko profesionálnej činnosti vo funkcii orgánu, ktorý rieši právne spory. Arbitrážny súd Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory ročne vyrieši okolo 250 a 300 medzinárodných i domácich sporov.  Z domácich vecí sa 82 % vyrieši do 9 mesiacov, zatiaľ čo 66 % medzinárodných vecí sa vyrieši do 12 mesiacov.

Arbitrážny súd sa zároveň aktívne zapája do procesu zlepšovania právnych predpisov v oblasti arbitráže. Spory o práva týkajúce sa nehnuteľného majetku, žiadosti o výživné alebo práva vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, prípadne spory týkajúce sa nehmotného majetku alebo rodinného práva sa nemôžu odkázať na arbitrážny súd.

Právna databáza

Webové stránky súdov

Každý bulharský súd má webovú stránku, na ktorej poskytuje informácie o svojej štruktúre a činnosti, o prebiehajúcich alebo už uzavretých veciach, ako aj iné užitočné informácie, ktoré sú prístupné verejnosti.

Na webovej stránke Najvyššej súdnej rady sa nachádza podrobný zoznam bulharských súdov spolu s ich adresami a webovými stránkami (len v bulharčine).

Súdne akty sú hneď po ustanovení uverejnené na webovej stránke príslušného súdu v súlade so  zákonom o ochrane osobných údajov a zákone o ochrane utajovaných informácií .

Akty o veciach týkajúcich sa občianskeho alebo zdravotného stavu osôb sa uverejňujú bez svojich dôvodov.

Viac užitočných informácií nájdete na týchto internetových stránkach:

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom