Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne špecializované súdy

V tejto časti nájdete informácie o príslušnosti súdov v občianskych a trestných veciach v Rakúsku.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Príslušnosť súdov

V zásade sa každý súd zaoberá všetkými druhmi právnych vecí.

V najväčších rakúskych mestách existujú aj špecializované súdy:

  • vo Viedni je 5 súdov špecializovaných na veci občianske, trestné, obchodné (2 súdy) a na veci pracovnoprávne a sociálne,
  • v Grazi sa 2 súdy špecializujú na trestné veci a ostatné právne veci.

Pracovnoprávne veci, teda občianske spory súvisiace s pracovným pomerom, vymedzené v § 50 zákona o Súde pre pracovné a sociálne veci (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG), sa riešia v osobitnom konaní. Toto konanie zodpovedá občianskoprávnemu konaniu doplnenému o osobitné pravidlá.

V pracovnoprávnych veciach sú v prvom stupni príslušné krajinské súdy (vo Viedni Súd pre pracovné a sociálne veci), v druhom stupni vyššie krajinské súdy a v konečnom stupni Najvyšší súd. Rozsudky vynášajú senáty, ktoré na každom stupni tvorí jeden alebo viacero sudcov z povolania, jeden laický sudca zastupujúci zamestnávateľov a jeden zamestnancov.

Odvolacie konanie v pracovnoprávnom spore zodpovedá odvolaciemu konaniu v občianskoprávnych sporoch, má však menej obmedzení pre odvolací postup. Napríklad v pracovnoprávnych veciach je preskúmanie Najvyšším súdom – nezávisle od hodnoty sporu – prípustné vždy, keď ide o právnu otázku zásadného významu.

Obchodné veci, teda právne spory vymedzené v § 51 zákona o súdnej právomoci (Jurisdiktionsnorm – „JN“), v ktorých je účastníkom sporu podnikateľ, sa riešia v občianskoprávnom konaní s niekoľkými menšími úpravami. V obchodných veciach, v ktorých rozhodujú senáty, je však v prvom a druhom stupni (nie však na Najvyššom súde) členom senátu aj laický sudca zastupujúci podnikateľov.

V nesporových konaniach sa rozhoduje o záležitostiach súkromného práva, ktoré sa v dôsledku ich osobitného charakteru (sú to najčastejšie zmierovacie konania, konania o opatrovníckych právach alebo konania, pri ktorých spravidla nestoja proti sebe dve strany s rozdielnymi záujmami) riešia (porovnateľne s dobrovoľnou súdnou príslušnosťou) touto formou konania.

V nesporových konaniach rozhodujú v prvom stupni v prevažnej väčšine prípadov okresné súdy, v druhom stupni krajinské súdy a v konečnom stupni Najvyšší súd. V prvom stupni rozhodujú buď samosudcovia alebo súdni úradníci (osobitne vyškolení), na druhom a treťom stupni senáty zložené z troch alebo piatich sudcov z povolania.

Odvolacie konanie v nesporových konaniach je porovnateľné s občianskoprávnym konaním. V dôsledku osobitného charakteru týchto konaní však platí menej obmedzení pre odvolací postup. V obmedzenom rozsahu je možné – nad rámec návrhov a podaní v prvom stupni – predložiť v druhom stupni aj nové skutočnosti.

Vzhľadom na rozmanitosť vecí prerokúvaných v týchto konaniach možno v rôznych materiáloch často nájsť aj rôzne osobitné ustanovenia.

Správne súdnictvo

Od 1. januára 2015 rozhodujú v Rakúsku o správnych veciach v prvom a konečnom stupni príslušné správne orgány. Proti ich rozhodnutiam možno podať sťažnosť na správnom súde (spolkovom alebo krajinskom). Za určitých podmienok možno požiadať Najvyšší správny súd o preskúmanie rozhodnutí správnych súdov, ktoré rozhodujú vo veci samotnej.

Ostatné súdnictvo

Osobitné postavenie

„Verejnoprávne súdy“, t. j. Ústavný súd a Najvyšší správny súd, majú v rakúskom justičnom systéme osobitné postavenie. Sú to síce nezávislé súdy, nie sú však – a rovnako ani správne súdy zriadené od 1. januára 2014 – začlenené do rezortu justície. Ústavný súd a Najvyšší správny súd sú organizačne samostatné. Obidva majú sídlo vo Viedni a majú územnú príslušnosť na celom spolkovom území.

Aj funkčne sú oddelené od všeobecných súdov. Nerozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach (ani ako odvolacie súdy), ale majú osobitné úlohy v oblasti verejného práva. Od 1. januára 2015 majú strany v konaní pred všeobecným súdom za určitých podmienok možnosť požiadať Ústavný súd o zrušenie zákona alebo nariadenia.

Ústavný súd

Prvotnou úlohou Ústavného súdu je kontrolovať dodržiavanie ústavy. K tomu patria aj základné práva. Predovšetkým je povolaný, aby skúmal ústavnosť nasledujúcich zákonov, nariadení a rozhodnutí:

  • spolkových a krajinských zákonov,
  • nariadení vydávaných správnymi orgánmi,
  • konečných rozhodnutí (Bescheide) správnych orgánov.

Ústavný súd ich môže v prípade potreby zrušiť.

Na rozdiel od ostatných súdov sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoje funkcie ako honorárni sudcovia, a nie ako sudcovia z povolania. Členmi súdu môžu byť iba vynikajúce osobnosti, ktoré už dosiahli úspešnú právnickú kariéru v inej funkcii. Sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoje funkcie prevažne na čiastočný pracovný úväzok, a môžu naďalej vykonávať svoje predchádzajúce povolanie (napr. ako sudcovia alebo univerzitní profesori; nemôžu však byť úradníkmi štátnej správy, ktorí na tento účel musia byť uvoľnení z výkonu svojich oficiálnych povinností). Ústavný súd sa zvoláva len na „zasadania“, ktoré sa obvykle konajú štyrikrát za rok.

Najvyšší správny súd

Úlohou Najvyššieho správneho súdu je kontrola zákonnosti celej verejnej správy s výnimkou nariadení, ktoré môže preskúmať alebo zrušiť len Ústavný súd. Najvyšší správny súd v prvom rade preskúmava nezákonnosť rozhodnutí správnych súdov.

Právne databázy

Všeobecné informácie o justičnom systéme v Rakúsku sú uvedené na domovskej stránke portálu rakúskej justície.

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno.

Súvisiace odkazy

Príslušnosť súdov – Rakúsko

Posledná aktualizácia: 25/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom