NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Instanțe judecătorești specializate

Malta

Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Malta.

Conținut furnizat de
Malta
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Instanțe specializate

Curtea Constituțională (Il-Qorti Kostituzzjonali)

Al doilea grad de jurisdicție

Soluționează căi de atac

Această instanță soluționează căi de atac în cauze referitoare la presupuse încălcări ale drepturilor omului, interpretarea Constituției și validitatea legilor. De asemenea, este competentă să se pronunțe asupra sesizărilor privind calitatea de membru al Camerei Reprezentanților și asupra oricăror dosare care îi sunt înaintate cu privire la procedura de vot pentru alegerea membrilor Camerei Reprezentanților.

Este alcătuită dintr-un judecător care are funcția de președinte (Prim’Imħallef ) și alți doi judecători.

Prima Cameră a Curții Civile (Il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili)

Primul grad de jurisdicție

Prima Cameră a Curții Civile soluționează, de asemenea, cauze referitoare la presupuse încălcări ale drepturilor omului și ale libertăților fundamentale care sunt protejate de Constituția Maltei și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Este prezidată de un judecător.

Tribunalul de dreptul muncii (Tribunal Industrijali)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal soluționează cauze referitoare la concedieri abuzive și la tratamente discriminatorii sau alte tratamente ilegale la locul de muncă.

Este prezidat de un președinte (chairperson).

Consiliul pentru reglementarea chiriilor (Bord li Jirregola l-Kera)

Primul grad de jurisdicție

Consiliul pentru reglementarea chiriilor soluționează cauze referitoare la modificarea condițiilor contractelor de închiriere, inclusiv majorările chiriilor și rezilierea contractelor de închiriere. Aceste cauze trebuie să se refere la contracte de închiriere care au fost încheiate înainte de 1 iunie 1995.

Este prezidat de un magistrat.

Consiliul de arbitraj funciar (Bord ta’ Arbitraġġ dwar Artijiet)

Primul grad de jurisdicție

Consiliul de arbitraj funciar soluționează cauze care se referă la clasificarea terenurilor expropriate, scopul public al exproprierii și valoarea despăgubirilor datorate proprietarilor.

Este prezidat de un magistrat.

Consiliul de control pentru contractele de arendare (Bord dwar il-Kontroll tal-Kiri tar-Raba’)

Primul grad de jurisdicție

Acest consiliu soluționează cauze care se referă la contracte de arendare și la cereri prezentate de proprietari în vederea rezilierii contractelor respective.

Este prezidat de un magistrat.

Tribunalul de contencios administrativ (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal are competența de a verifica acte administrative.

Este prezidat de un judecător sau de un magistrat.

Tribunalul pentru partajul moștenirilor (Tribunal ta’ Arbitraġġ dwar il-Qsim ta’ Wirt)

Primul grad de jurisdicție

Acest tribunal soluționează cauze referitoare la partajul bunurilor deținute în comun de moștenitorii persoanelor decedate.

Este prezidat de un arbitru (arbitru).

Tribunalul de apel în domeniul concurenței și al protecției consumatorilor (It-Tribunal tal-Appell għall-Kompetizzjoni u għall-Konsumatur)

Soluționează căi de atac

Acest tribunal soluționează căi de atac împotriva unor hotărâri, ordine sau măsuri ale directorului general responsabil de concurență sau ale directorului general responsabil de protecția consumatorilor. Hotărârile tribunalului sunt definitive, cu excepția unor cazuri excepționale când acestea pot fi atacate. Totuși, respectivele căi de atac se limitează la chestiuni de drept.

Este prezidat de un judecător, care este asistat de încă doi membri.

Curtea de revizuire a actelor notariale (Qorti ta’ Reviżjoni tal-Atti Nutarili)

Primul grad de jurisdicție

Aceasta este o instanță specializată care supraveghează activitatea tuturor notarilor, arhivele notariale și registrul public. Curtea are competența de a vizita și de a inspecta arhivele notariale, registrul public și birourile notariale și de a impune sancțiuni disciplinare. De asemenea, această instanță are competența de a dispune corectarea informațiilor eronate din registrul public.

Membrii Curții se numesc „viżitaturi”.

Instanțe administrative

Controlul judiciar este procesul prin care o decizie adoptată de un minister, o autoritate sau o agenție de stat poate să fie verificată și, în cele din urmă, revocată de instanță, dacă se constată că este ilegală.

Această acțiune poate fi înaintată de orice persoană care este nedreptățită de o decizie sau de o acțiune a statului. Instanțele au această competență în temeiul articolului 469A din capitolul 12 din Legislația Maltei. Totuși, chiar și în absența acestei dispoziții legislative, controlul judiciar poate fi considerat o competență inerentă a instanțelor, pe baza principiului separării puterilor care este adoptat în general de statele democratice.

Instanța de drept comun, și anume Prima Cameră a Curții Civile, are jurisdicție pentru cauze în materie, hotărârile pronunțate de această instanță putând fi atacate la Curtea de Apel.

Legea privind justiția administrativă, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, a prevăzut instituirea Tribunalului de contencios administrativ. Acest tribunal independent și imparțial verifică actele administrative care îi sunt înaintate de orice persoană nedreptățită și, de asemenea, soluționează litigii în materie. Este condus de o persoană care ocupă sau a ocupat funcția de judecător sau de magistrat în Malta. Hotărârile tribunalului pot fi atacate la Curtea de Apel.

Alte instanțe specializate

Tribunalele locale (It-tribunali lokali)

Tribunalele locale (It-tribunali lokali) fac parte din sistemul judiciar din Malta. Acestea pot fi considerate o extensie a instanțelor și se pronunță asupra contravențiilor care, deși prezintă o gravitate redusă, pot fi foarte supărătoare pentru publicul larg. Tribunalele locale sunt prezidate de un comisar pentru justiție (Kummissarju għall-Ġustizzjacare) care este numit și revocat din funcție în același mod ca și orice alt magistrat. Acest lucru garantează că fiecărui cetățean i se oferă șansa de a prezenta plângeri specifice, asigurându-se, totodată, respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil. Există nouă tribunale locale care grupează mai multe consilii locale (kunsilli lokali).

Baze de date juridice

Vă invităm să consultați secțiunea „Organizarea justiției în statele membre - Malta”, unde veți găsi informații detaliate cu privire la bazele de date relevante și linkurile către acestea.

Linkuri conexe

Ministerul Afacerilor Interne și Securității Naționale - Justiție, cultură și administrație locală (Ministeru għall-Intern u Sigurta' NazzjonaliĠustizzja, Kultura u Gvern Lokali)

Servicii judiciare (Servizzi tal-Qorti)

Servicii judiciare - hotărâri online (Servizzi tal-Qorti - Sentenzi Online)

Servicii judiciare - acțiuni în justiție (Servizzi tal-Qorti - Proċeduri tal-Qorti)

Servicii judiciare - săli de judecată (Servizzi tal-Qorti - Użu tal-Awli)

Servicii judiciare - statistici (Servizzi tal-Qorti - Statistika)

Servicii judiciare - vânzări judiciare prin licitație (Servizzi tal-Qorti - Bejgħ b’subbasti)

Servicii judiciare - formulare în materie civilă (în limba malteză) [Servizzi tal-Qorti - Formoli Ċivili (bil-Malti)]

Servicii juridice - legislația Maltei (Servizzi Legali - Liġijiet ta’ Malta)

Ultima actualizare: 13/05/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site