Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Szwecja

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Szwecji.

Autor treści:
Szwecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy szczególne

W celu rozpoznawania szczególnego rodzaju spraw i kwestii ustanowiono kilka szczególnych sądów i trybunałów:

  • Sąd Pracy rozstrzyga spory pracownicze.  Są to spory wynikłe w ramach stosunków między pracodawcami i pracownikami. Sąd Pracy jest zazwyczaj pierwszą i ostatnią instancją właściwą do rozstrzygania sporów pracowniczych. Niemniej jednak niektóre spory pracownicze rozpoznaje w pierwszej instancji sąd rejonowy, od orzeczenia którego można wnieść środek odwoławczy do Sądu Pracy jako sądu drugiej i ostatniej instancji.
  • Sąd Gospodarczy rozstrzyga, miedzy innymi , spory związane z ustawą o konkurencji i ustawą o praktykach handlowych.
  • Sąd Apelacyjny Patentowy rozpoznaje odwołania od decyzji Szwedzkiego Urzędu Patentowego i Rejestrowego, dotyczących patentów, znaków handlowych, wzorów itp. Odwołania od orzeczeń Sądu Apelacyjnego Patentowego wnosi się do Najwyższego Sądu Administracyjnego.

Sądy ds. gruntów i ochrony środowiska rozpoznają sprawy z zakresu pozwoleń wodnoprawnych i środowiskowych, ochrony zdrowia, ochrony przyrody, wywozu odpadów, obszarów skażonych i odpadów niebezpiecznych, szkód środowiskowych i związanych z nimi odszkodowań, pozwoleń na budowę, rozbiórkę i użytkowanie gruntów wydawanych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i budownictwie, dzierżawy gruntów, środków odwoławczych w sprawach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, podziału gruntów, służebności przesyłu i wywłaszczeń. Istnieje pięć sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, którymi są wyspecjalizowane wydziały sądów rejonowych w miejscowościach Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå i Östersund. Apelacje od wyroków i orzeczeń sądów ds. gruntów i ochrony środowiska wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, który wchodzi w skład Sądu Apelacyjnego Svea. Skargi kasacyjne w sprawach należących do właściwości sądów ds. gruntów i ochrony środowiska, które były przedmiotem apelacji rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny ds. Gruntów i Ochrony Środowiska, wnosi się do Sądu Najwyższego.

Sądy morskie rozpoznają sprawy z zakresu szwedzkiego kodeksu morskiego (nr 1009 z 1994 r.). Istnieje siedem sądów morskich, które wchodzą w skład sądów rejonowych w Luleå, Sundsvall, Sztokholmie, Kalmarze, Malmö, Göteborgu i Karlstadzie.

Sądy ds. migracji sprawują kontrolę nad decyzjami Szwedzkiej Rady ds. Migracji w sprawach dotyczących obcokrajowców i obywatelstwa.Sądy ds. migracji są wyspecjalizowanymi sądami, wchodzącymi w skład sądów administracyjnych w Malmö, Göteborgu i Sztokholmie. Apelacje od wyroków i orzeczeń sądów ds. migracji wnosi się do Sądu Apelacyjnego ds. Migracji, który wchodzi w skład Sądu Administracyjnego w Sztokholmie.

 

Niektóre rodzaje sporów dotyczące czynszów, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu i dzierżawy są rozstrzygane przez regionalne trybunały ds. czynszów i dzierżaw. Są to organy quasi-sądowe mające uprawnienia podobne do sądów.

 

Inne sądy szczególne

W Szwecji nie istnieje trybunał konstytucyjny ani żaden sąd podobnego rodzaju.

Ostatnia aktualizacja: 19/06/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony