Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Słowacja

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych na Słowacji.

Autor treści:
Słowacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy administracyjne

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego należą do właściwości sądów okręgowych (krajské súdy) i Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

W Republice Słowackiej nie istnieją odrębne sądy administracyjne, istnieją natomiast osobne izby sędziów administracyjnych.

Sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowackiej (Ústavný súd Slovenskej republiky) to niezależny organ wymiaru sprawiedliwości uprawniony do orzekania o zgodności przepisów prawa z konstytucją.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego mieści się w Koszycach, pod adresem: Hlavná 110, Košice 042 65, a ponadto oddział Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej znajduje się w Bratysławie (Župné námestie 12).

Właściwość

Zgodnie z konstytucją Republiki Słowackiej Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności:

 • ustaw z konstytucją, ustawami konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi zatwierdzonymi przez Radę Narodową Republiki Słowackiej oraz ratyfikowanymi i ogłoszonymi w sposób określony ustawą;
 • rozporządzeń rządu i powszechnie obowiązujących przepisów wydawanych przez ministerstwa i inne centralne organy administracji państwowej z konstytucją, ustawami konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi zatwierdzonymi przez Radę Narodową Republiki Słowackiej oraz ratyfikowanymi i ogłoszonymi w sposób określony ustawą;
 • powszechnie obowiązujących przepisów z konstytucją (art. 68), ustawami konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi zatwierdzonymi przez Radę Narodową Republiki Słowackiej oraz ratyfikowanymi i ogłoszonymi w sposób określony ustawą, o ile do orzekania w danej sprawie nie jest właściwy inny sąd;
 • powszechnie obowiązujących przepisów wydawanych przez lokalne organy administracji państwowej oraz powszechnie obowiązujących uchwał organów samorządowych (zgodnie z art. 71 ust. 2) z konstytucją, ustawami konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi ogłoszonymi w sposób określony ustawą;
 • rozporządzeń rządu i powszechnie obowiązujących przepisów wydawanych przez ministerstwa i inne centralne organy administracji państwowej z konstytucją, ustawami konstytucyjnymi i umowami międzynarodowymi ogłoszonymi w sposób określony ustawą, a także z ustawami, o ile do orzekania w danej sprawie nie jest właściwy inny sąd.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny:

 • orzeka o zgodności negocjowanych umów międzynarodowych, które muszą spełniać zarówno wymóg zatwierdzenia przez Radę Narodową Republiki Słowackiej, jak i wymóg zgodności z konstytucją lub ustawami konstytucyjnymi;
 • orzeka o zgodności z konstytucją lub ustawami konstytucyjnymi przedmiotu referendum, które ma odbyć się na wniosek obywateli, bądź na podstawie uchwały Rady Narodowej Republiki Słowackiej (zgodnie z art. 95 ust. 1);
 • orzeka w sprawach sporów kompetencyjnych między centralnymi organami administracji państwowej, chyba że ustawa stanowi, że spory te rozstrzyga inny organ państwa;
 • rozpatruje skargi osób fizycznych lub osób prawnych dotyczące naruszenia ich podstawowych praw człowieka lub wolności wynikających z umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Republikę Słowacką i ogłoszonej w sposób określony ustawą, o ile do orzekania w sprawie takich praw i wolności nie jest właściwy inny sąd;
 • rozpatruje skargi organów samorządowych dotyczące niezgodności z konstytucją lub bezprawności decyzji w sprawach dotyczących samorządu bądź ingerencji w takie sprawy, o ile do orzekania w takich sprawach nie jest właściwy inny sąd;
 • dokonuje wykładni konstytucji lub prawa konstytucyjnego w spornych kwestiach;
 • rozpatruje skargi przeciwko decyzjom o uznaniu lub nieuznaniu mandatu posła do parlamentu;
 • orzeka o zgodności wyborów (Prezydenta Republiki Słowackiej, wyborów do Rady Narodowej Republiki Słowackiej i do organów samorządowych) z konstytucją i innymi mającymi zastosowanie przepisami;
 • rozpatruje skargi na wyniki referendum lub na wyniki plebiscytu w sprawie odwołania Prezydenta Republiki Słowackiej;
 • orzeka, czy decyzja o rozwiązaniu bądź zawieszeniu działalności partii politycznej lub organizacji politycznej jest zgodna z ustawami konstytucyjnymi i z innymi ustawami;
 • orzeka w sprawie procedury odwołania z urzędu Prezydenta Republiki Słowackiej, wszczętej przez Radę Narodową ze względu na umyślne naruszenie przez niego konstytucji lub zdradę stanu;
 • orzeka, czy decyzję o zarządzeniu stanu wyjątkowego lub stanu klęski i związane z tą decyzją inne decyzje wydano zgodnie z konstytucją lub ustawami konstytucyjnymi.

Skład Trybunału

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 13 sędziów.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego mianuje na dwunastoletnią kadencję Prezydent Republiki Słowackiej na wniosek Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Rada Narodowa wskazuje dwukrotnie większą liczbę kandydatów niż liczba sędziów, których ma mianować prezydent.

Inne istotne informacje

Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie trzech sędziów (izba) lub na sesji plenarnej.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są prawomocne: oznacza to, że od jego rozstrzygnięć nie przysługuje środek odwoławczy.

Trybunał Konstytucyjny może wszcząć postępowanie na wniosek złożony przez:

 • co najmniej jedną piątą wszystkich członków Rady Narodowej Republiki Słowackiej,
 • Prezydenta Republiki Słowackiej,
 • rząd Republiki Słowackiej,
 • sąd,
 • Prokuratora Generalnego (generálny prokurátor),
 • każdą osobę, której praw dotyczy postępowanie w przypadkach określonych w art. 127 (odwołania osób fizycznych lub prawnych) i w art. 127a (odwołania organów samorządowych),
 • Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) w przypadkach określonych w art. 126 ust. 2 (bez względu na właściwość Najwyższego Urzędu Kontroli),
 • Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących konstytucyjności przepisów określonych w art. 125 ust. 1 (o zgodności z konstytucją lub ustawami konstytucyjnymi przedmiotu referendum mającego odbyć się na wniosek obywateli lub na podstawie uchwały Rady Narodowej Republiki Słowackiej), jeśli dalsze stosowanie takich przepisów może stanowić zagrożenie dla podstawowych praw lub wolności bądź dla praw człowieka i podstawowych wolności wynikających z umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Republikę Słowacką i ogłoszonej w sposób określony ustawą.

Prawnicze bazy danych

Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej zapewnia bezpłatny dostęp do:

 • orzeczeń Trybunału,
 • protokołów ustaleń i postanowień,
 • komunikatów prasowych,
 • informacji o wydarzeniach międzynarodowych,
 • informacji o Trybunale.

Szczególny Sąd Karny

Szczególny Sąd Karny (Špecializovaný trestný súd) w Pezinoku został utworzony w 2009 r. jako następca Sądu Szczególnego. Sąd Karny orzeka w sprawach karnych. Jest on sądem pierwszej instancji usytuowanym na tym samym szczeblu hierarchii sądowej co sądy okręgowe. Właściwość i zadania tego sądu określa ustawa nr 291/2009 o Szczególnym Sądzie Karnym oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.

Dane kontaktowe Szczególnego Sądu Karnego Republiki Słowackiej:

Adres: Suvorovova č. 5/A, P.O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Faks: +421 33 69 032 72

Właściwość

Szczególny Sąd Karny rozpoznaje sprawy o następujące przestępstwa:

 • zabójstwo typu kwalifikowanego,
 • stosowanie przymusu lub wywieranie wpływu w zakresie zamówień publicznych i aukcji publicznych, o których mowa w art. 266 ust. 3 kodeksu karnego,
 • fałszowanie i podrabianie walut i papierów wartościowych, o których mowa w art. 270 ust. 4 kodeksu karnego,
 • nadużycie władzy w wykonywaniu funkcji, o którym mowa w art. 326 ust. 3 i 4 kodeksu karnego w związku z przestępstwami, o których mowa w lit. b), c), e), f), g), h), k) lub l);
 • przyjęcie łapówki, o którym mowa w art. 328–331 kodeksu karnego,
 • przekupstwo, o którym mowa w art. 332–335 kodeksu karnego,
 • korupcja pośrednia, o której mowa w art. 336 kodeksu karnego,
 • przekupstwo wyborcze, o którym mowa w art. 336a kodeksu karnego,
 • tworzenie, organizowanie lub wspieranie grupy przestępczej lub terrorystycznej,
 • szczególnie poważne przestępstwa popełnione przez grupy przestępcze lub terrorystyczne,
 • przestępstwa przeciwko mieniu, o których mowa w tytule czwartym części specjalnej kodeksu karnego, lub przestępstwa gospodarcze, o których mowa w tytule piątym części specjalnej kodeksu karnego, jeśli skutkiem przestępstwa była szkoda lub korzyść, której wartość jest co najmniej 25 tysięcy razy wyższa niż wartość drobnej szkody, o której mowa w kodeksie karnym, lub jeśli waga popełnionego przestępstwa co najmniej 25 tysięcy razy przekracza wysokość drobnej szkody, o której mowa w kodeksie karnym,
 • naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej,
 • inne przestępstwa związane z przestępstwami wyszczególnionymi powyżej, jeśli spełnione są warunki umożliwiające ich wspólne rozpatrzenie.
Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony