Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Rumunia

Na niniejszej stronie znajdują się informacje o sądach szczególnych w Rumunii.

Autor treści:
Rumunia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy szczególne

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie

Sąd Rodzinny i Nieletnich w Braszowie (Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov) rozpoznaje sprawy o przestępstwa popełnione przez nieletnich oraz wobec nieletnich. Przed utworzeniem tego Sądu sprawy te rozpoznawane były przez sąd okręgowy w Braszowie.

Okręgowe sądy szczególne

Istnieją trzy okręgowe sądy szczególne (dawne okręgowe sądy handlowe):

 • Okręgowy Sąd Szczególny w Klużu,
 • Okręgowy Sąd Szczególny w Mureș,
 • Okręgowy Sąd Szczególny w Argeș.

Orzekają one w sprawach dotyczących osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Za taką uznawana jest każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo.

Sądy wojskowe

Właściwość sądów wojskowych została określona w kodeksie postępowania karnego. Każdy sąd wojskowy ma status jednostki wojskowej.

Hierarchiczna organizacja sądownictwa wojskowego jest następująca:

 • cztery wojskowe sądy okręgowe (w Bukareszcie, Klużu-Napoce, Jassy i Timișoarze),
 • Wojskowy Sąd Terytorialny w Bukareszcie,
 • Wojskowy Sąd Apelacyjny w Bukareszcie.

Personel sądów wojskowych stanowią sędziowie wojskowi, urzędnicy, archiwiści i inni pracownicy.

Wojskowe sądy okręgowe

W Rumunii działają cztery wojskowe sądy okręgowe, które znajdują się w następujących miastach:

 • Bukareszt,
 • Kluż-Napoka,
 • Jassy,
 • Timișoara.

Wojskowe sądy okręgowe jako sądy pierwszej instancji rozpoznają sprawy o przestępstwa przeciwko obronności Rumunii (np. przestępstwa przeciwko porządkowi wojskowemu i zasadom dyscypliny wojskowej, przestępstwa na polu walki itp.) lub inne przestępstwa popełnione w związku z czynnościami służbowymi podejmowanymi przez członków personelu wojskowego do stopnia pułkownika włącznie.

Wojskowy Sąd Terytorialny w Bukareszcie

Wojskowy Sąd Terytorialny w Bukareszcie (Tribunalul Militar Teritorial București) rozpoznaje następujące sprawy:

 • jako sąd pierwszej instancji – sprawy o przestępstwa popełnione w związku z czynnościami służbowymi podejmowanymi przez żołnierzy do stopnia pułkownika włącznie:
 1. niektóre przestępstwa przeciwko życiu, nietykalności cielesnej i zdrowiu;
 2. niektóre przestępstwa przeciwko wolności osobistej;
 3. niektóre przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 4. niektóre przestępstwa przeciwko mieniu;
 5. niektóre przestępstwa popełnione w miejscu pracy lub w związku z nim;
 6. niektóre przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 7. przestępstwa umyślne skutkujące śmiercią ofiary, w tym śmiercią samobójczą;
 8. przestępstwa związane z handlem narkotykami i niedozwolonym zażywaniem narkotyków;
 9. oszustwa upadłościowe, jeżeli przestępstwo dotyczy systemu bankowego.
 • Jako sąd rozpoznający środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez wojskowe sądy okręgowe w sprawach o przestępstwa, jeśli postępowanie sądowe zostało wszczęte na wniosek o ściganie złożony uprzednio przez pokrzywdzonego, jak również środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawach karnych przez wojskowy sąd okręgowy w związku z zastosowaniem środków zapobiegawczych, zwolnienia warunkowego lub środków zabezpieczających, a także środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawach karnych przez wojskowy sąd okręgowy w związku z wykonywaniem takich orzeczeń lub zastosowaniem środków resocjalizacyjnych, jak również inne sprawy wyraźnie określone przepisami prawa.
 • W obszarze swojej właściwości Wojskowy Sąd Terytorialny rozstrzyga również spory o właściwość między wojskowymi sądami okręgowymi.

Wojskowy Sąd Apelacyjny w Bukareszcie

Wojskowy Sąd Apelacyjny (Curtea Militară de Apel) rozpoznaje:

 • jako sąd pierwszej instancji sprawy o:
 1. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa lub przeciwko pokojowi i ludzkości popełnione przez członków personelu wojskowego;
 2. przestępstwa popełnione przez sędziów wojskowego sądu okręgowego lub wojskowego sądu terytorialnego, jak również prokuratorów prokuratur wojskowych działających przy tych sądach;
 • jako sąd apelacyjny rozpoznaje apelacje od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez wojskowy sąd terytorialny;
 • jako sąd rozpoznający środki zaskarżenia rozpatruje środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawach karnych w pierwszej instancji przez wojskowy sąd okręgowy, z wyłączeniem spraw podlegających właściwości wojskowego sądu terytorialnego, jak również inne sprawy określone przepisami prawa;
 • rozstrzyga spory o właściwość między wojskowymi sądami terytorialnymi lub między wojskowymi sądami okręgowymi i wojskowymi sądami terytorialnymi, lub między wojskowymi sądami okręgowymi w obszarach właściwości różnych wojskowych sądów terytorialnych, jak również inne sprawy określone przepisami prawa.

Sądy administracyjne

W Rumunii nie istnieją osobne sądy administracyjne. Właściwy do rozpoznawania spraw administracyjnych jest wydział administracyjny sądu powszechnego.

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny

W Trybunale Konstytucyjnym zasiada dziewięciu sędziów powoływanych na dziewięcioletnią kadencję bez możliwości jej przedłużenia lub odnowienia. Trzech sędziów powołuje Izba Deputowanych, trzech sędziów – Senat, a kolejnych trzech sędziów – Prezydent Rumunii. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w głosowaniu tajnym wybierają na trzyletnią kadencję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Co trzy lata Trybunał Konstytucyjny wymienia jedną trzecią składu.

Zgodnie z art. 146 konstytucji rumuńskiej Trybunał Konstytucyjny posiada następujące uprawnienia:

 • orzeka o zgodności ustaw z konstytucją przed ich ogłoszeniem na wniosek Prezydenta Rumunii, przewodniczącego każdej z izb parlamentu, rządu, Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, co najmniej 50 posłów lub 25 senatorów; jak również z urzędu, w ramach każdej inicjatywy zmiany konstytucji;
 • orzeka o zgodności traktatów lub innych umów międzynarodowych z konstytucją na wniosek przewodniczącego którejkolwiek z izb parlamentu, co najmniej 50 posłów lub 25 senatorów;
 • orzeka o zgodności uchwał parlamentu z konstytucją na wniosek przewodniczącego którejkolwiek z izb parlamentu, grupy parlamentarnej, co najmniej 50 posłów lub 25 senatorów;
 • rozstrzyga zarzuty dotyczące zgodności ustaw i rozporządzeń z konstytucją podniesione przed sądami powszechnymi lub sądami arbitrażowymi w sprawach handlowych; skargę konstytucyjną może również skierować bezpośrednio Rzecznik Praw Obywatelskich;
 • rozstrzyga spory prawne o randze konstytucyjnej między organami władzy publicznej na wniosek Prezydenta Rumunii, przewodniczącego którejkolwiek z izb parlamentu, premiera lub przewodniczącego Najwyższej Rady Sądownictwa;
 • nadzoruje przebieg procedury wyboru prezydenta Rumunii i zatwierdza wynik głosowania;
 • opiniuje wnioski o zawieszenie prezydenta Rumunii w sprawowaniu urzędu;
 • ustala wszelkie okoliczności uzasadniające udział urzędującej głowy państwa i zdaje sprawozdanie z tych ustaleń przed parlamentem i rządem;
 • nadzoruje przebieg procedury zwoływania i przeprowadzania referendum oraz zatwierdza wynik głosowania;
 • bada, czy zostały spełnione przesłanki obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej;
 • orzeka w kwestiach niekonstytucyjności partii politycznej;
 • wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie organicznej o Trybunale Konstytucyjnym (ustawa nr 47/1992, ogłoszona ponownie).

Prawnicze bazy danych

W internecie dostępne są następujące prawnicze bazy danych:

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Powiązane strony

Właściwość sądów – Rumunia

Ostatnia aktualizacja: 20/03/2014

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony