Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Luksemburg

Ta część zawiera zarys informacji o sądach szczególnych w Luksemburgu.

Autor treści:
Luksemburg
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy szczególne

Sądy powszechne

Rada Arbitrów i Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych (Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales)

Wszelkie spory z zakresu zabezpieczenia społecznego dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym lub obowiązkiem z tego tytułu, składek, kar pieniężnych oraz świadczeń, z wyjątkiem określonych w art. 317 lub objętych art.147 i 148 kodeksu ubezpieczeń społecznych, rozpoznaje Rada Arbitrów, a odwołania od jej orzeczeń rozpoznaje Wyższa Rada Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenia wydane przez Radę Arbitrów jako sąd ostatniej instancji, jak również orzeczenia Wyższej Rady, podlegają zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej.

Sądy administracyjne

Trybunał Administracyjny (Cour Administrative)

Z wyjątkiem przypadków, w których ustawa stanowi inaczej, do Trybunału Administracyjnego z siedzibą w Luksemburgu można wnosić apelację od orzeczeń Sądu Administracyjnego jako sądu orzekającego o nieważności w sprawach dotyczących indywidualnych aktów administracyjnych oraz aktów administracyjnych o charakterze rozporządzenia. Trybunał Administracyjny rozpatruje również, jako sąd drugiej instancji oraz jako sąd orzekający co do istoty sprawy (juge de fond), środki zaskarżenia od orzeczeń innych sądów administracyjnych, które wydały orzeczenie reformatoryjne i do którego wydania miały właściwość na podstawie przepisów szczególnych.

Wszyscy adwokaci, którzy są uprawnieni do występowania przed sądami Wielkiego Księstwa, mogą również występować przed Trybunałem Administracyjnym, jednakże wyłączne prawo do sporządzania pism instrukcyjnych i procesowych mają „adwokaci wpisani na listę I” w tabelach sporządzanych każdego roku przez rady adwokackie (pełnomocnicy).

Przed Trybunałem Administracyjnym państwo jest reprezentowane przez przedstawiciela rządu lub adwokata.

Sąd Administracyjny (Tribunal Administratif)

Sąd Administracyjny z siedzibą w Luksemburgu rozpoznaje odwołania dotyczące niewłaściwości, nadużycia władzy, naruszenia prawa lub zasad ochrony interesów jednostki skierowane przeciwko wszystkim decyzjom administracyjnym, od których zgodnie z przepisami ustaw i rozporządzeń nie przysługuje żaden inny środek odwoławczy, oraz przeciwko aktom administracyjnym o charakterze rozporządzenia niezależnie od tego, jaki organ administracyjny je wydał. Co do zasady jest on również właściwy w sprawach z zakresu sporów dotyczących podatków bezpośrednich oraz podatków i opłat lokalnych.

Od orzeczenia Sądu Administracyjnego można wnieść apelację do Trybunału Administracyjnego.

Sąd Administracyjny jako sąd orzekający co do istoty sprawy rozpoznaje odwołania od decyzji Dyrektora Administracji Podatków Bezpośrednich w przypadku, gdy właściwe dla tych spraw przepisy przewidują takie odwołanie.

Inne sądy szczególne

Trybunał Konstytucyjny (Cour Constitutionnelle)

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje sprawę, wydając wyrok w przedmiocie zgodności ustaw z konstytucją z wyjątkiem ustaw o ratyfikacji traktatów.

W przypadku, gdy strona przed sądem powszechnym lub sądem administracyjnym podnosi kwestię zgodności danej ustawy z konstytucją, sąd ten ma obowiązek zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, chyba że uzna, iż: a) rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie jest niezbędne do wydania wyroku przez ten sąd; b) wątpliwości są całkowicie bezpodstawne; c) Trybunał Konstytucyjny orzekał już w takiej samej sprawie.

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzą: prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Administracyjnego, dwóch sędziów Sądu Kasacyjnego oraz pięciu sędziów mianowanych przez Wielkiego Księcia na zgodny wniosek Sądu Najwyższego i Trybunału Administracyjnego. Trybunał Konstytucyjny składa się z jednej izby orzekającej w składzie pięciu sędziów.

Prawnicze bazy danych dotyczące tego zagadnienia

Zob. zakładkę poświęconą sądom na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy dostęp do prawniczych baz danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do prawniczych baz danych jest bezpłatny.

Krótki opis zawartości

Zob. stronę internetową Rady Arbitrów i Wyższej Rady Ubezpieczeń Społecznych.

Zob. stronę internetową sądów administracyjnych.

Zob. stronę internetową Trybunału Konstytucyjnego.

Przydatne linki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony