Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Finlandii.

Autor treści:
Finlandia

Sądy szczególne

W Finlandii istnieje szereg sądów szczególnych, których zadania są określone w odrębnych ustawach. Sądy szczególne ustanowione zostały w celu prowadzenia określonego rodzaju spraw, które nie mogą zostać rozpoznane przez sądy powszechne lub administracyjne, ponieważ wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy. Skład sądu szczególnego zazwyczaj odzwierciedla specjalistyczną wiedzę mającą związek z odnośną dziedziną. Do sądów szczególnych zalicza się:

  • Sąd Pracy;
  • Sąd Gospodarczy;
  • Sąd ds. Ubezpieczeń;
  • Trybunał Stanu.

Sąd Pracy

Sąd Pracy (Työtuomioistuin) rozpatruje i rozstrzyga spory o wykładnię ustawy o umowach o pracę, ustawy o umowach o pracę urzędników państwowych, ustawy o umowach o pracę urzędników miejskich oraz ustawy dotyczącej umów o pracę urzędników zatrudnionych przez kościół ewangelicko-luterański. Sąd ten rozstrzyga również spory związane z umowami o pracę urzędników państwowych oraz układami zbiorowymi pracy.

Sąd Gospodarczy

Sąd Gospodarczy (Markkinaoikeus) rozpatruje sprawy z zakresu ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o rzeczniku konsumentów oraz ustawy o rynkach papierów wartościowych. Rozstrzyga on także spory dotyczące transakcji handlowych i umów zgodnie z ustawą regulującą umowy pomiędzy instytucjami kredytowymi i przedsiębiorcami, a także orzeka w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o konkurencji.

Sąd ds. Ubezpieczeń

Sąd ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) jest sądem szczególnym prawa administracyjnego. Jest on sądem właściwym w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego należących do jego jurysdykcji. Rozstrzyga on między innymi spory wynikłe w związku z różnego rodzaju ubezpieczeniami chorobowymi i wypadkowymi oraz rozpatruje środki zaskarżenia od decyzji Izby Odwoławczej ds. Emerytur, Izby Odwoławczej ds. Ubezpieczeń Wypadkowych, Izby Odwoławczej ds. Ubezpieczeń Społecznych i Izby Odwoławczej ds. Bezrobocia.

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu (Valtakunnanoikeus) jest sądem szczególnym, który rozpoznaje sprawy obejmujące zarzuty o naruszenie prawa podczas sprawowania urzędu skierowane przeciwko członkom rządu Finlandii, sędziom Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz niektórym urzędnikom służby cywilnej wyższego szczebla. Trybunał Stanu zwoływany jest wyłącznie w razie potrzeby.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa fińskich sądów zawiera informacje na temat systemu sądownictwa w Finlandii. Jest to wspólny portal, na którym można znaleźć informacje na temat sądów, prokuratur, organów egzekucyjnych oraz pomocy prawnej.

Na stronie tej znajduje się na przykład najnowsze orzecznictwo sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych oraz łącza do stron internetowych wszystkich sądów.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony