Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Finlandia

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat organizacji sądów szczególnych w Finlandii.

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Sądy szczególne

W Finlandii istnieje szereg sądów szczególnych, których zadania są określone w odrębnych ustawach. Sądy szczególne ustanowione zostały w celu prowadzenia określonego rodzaju spraw, które nie mogą zostać rozpoznane przez sądy powszechne lub administracyjne, ponieważ wymagają zastosowania specjalistycznej wiedzy. Skład sądu szczególnego zazwyczaj odzwierciedla specjalistyczną wiedzę mającą związek z odnośną dziedziną. Do sądów szczególnych zalicza się:

  • Sąd Pracy;
  • Sąd Gospodarczy;
  • Sąd ds. Ubezpieczeń;
  • Trybunał Stanu.

Sąd Pracy

Sąd Pracy (Työtuomioistuin) rozpatruje i rozstrzyga spory o wykładnię ustawy o umowach o pracę, ustawy o umowach o pracę urzędników państwowych, ustawy o umowach o pracę urzędników miejskich oraz ustawy dotyczącej umów o pracę urzędników zatrudnionych przez kościół ewangelicko-luterański. Sąd ten rozstrzyga również spory związane z umowami o pracę urzędników państwowych oraz układami zbiorowymi pracy.

Sąd Gospodarczy

Sąd Gospodarczy (Markkinaoikeus) rozpatruje sprawy z zakresu ustawy o ochronie konsumentów, ustawy o rzeczniku konsumentów oraz ustawy o rynkach papierów wartościowych. Rozstrzyga on także spory dotyczące transakcji handlowych i umów zgodnie z ustawą regulującą umowy pomiędzy instytucjami kredytowymi i przedsiębiorcami, a także orzeka w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o konkurencji.

Sąd ds. Ubezpieczeń

Sąd ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) jest sądem szczególnym prawa administracyjnego. Jest on sądem właściwym w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego należących do jego jurysdykcji. Rozstrzyga on między innymi spory wynikłe w związku z różnego rodzaju ubezpieczeniami chorobowymi i wypadkowymi oraz rozpatruje środki zaskarżenia od decyzji Izby Odwoławczej ds. Emerytur, Izby Odwoławczej ds. Ubezpieczeń Wypadkowych, Izby Odwoławczej ds. Ubezpieczeń Społecznych i Izby Odwoławczej ds. Bezrobocia.

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu (Valtakunnanoikeus) jest sądem szczególnym, który rozpoznaje sprawy obejmujące zarzuty o naruszenie prawa podczas sprawowania urzędu skierowane przeciwko członkom rządu Finlandii, sędziom Sądu Najwyższego i Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz niektórym urzędnikom służby cywilnej wyższego szczebla. Trybunał Stanu zwoływany jest wyłącznie w razie potrzeby.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa fińskich sądów zawiera informacje na temat systemu sądownictwa w Finlandii. Jest to wspólny portal, na którym można znaleźć informacje na temat sądów, prokuratur, organów egzekucyjnych oraz pomocy prawnej.

Na stronie tej znajduje się na przykład najnowsze orzecznictwo sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych oraz łącza do stron internetowych wszystkich sądów.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.