National specialised courts

In several Member States there are specialised courts, which deal with specific matters. Often such courts deal with disputes concerning administrative issues or in some cases with disputes between private persons or businesses.

Several Member States have specialised courts for administrative matters, i.e. disputes between public authorities and private persons or firms regarding decisions by the public administration, such as a dispute on a building license, an authorisation to run a business or a tax assessment note.

As regards disputes between private persons and/or businesses ("civil matters"), in some Member States there are specialised courts on employment matters.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Gespecialiseerde rechtbanken - België

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in België.

Gespecialiseerde rechtbanken

Wat de rechtbanken betreft die in een bepaalde materie zijn gespecialiseerd (arbeidsrecht, handelsrecht) vindt u informatie op de pagina "gewone rechtbanken".

Het Grondwettelijk Hof

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk Hof gaat na of wetten, decreten en ordonnanties in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het ziet ook toe op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en de deelstaten.

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Het Grondwettelijk Hof is opgericht als een gespecialiseerd rechtscollege. Vanwege zijn bijzondere opdracht staat het los van zowel de wetgevende macht, als van de uitvoerende en de rechterlijke macht.

De voorloper van het Grondwettelijk Hof was het « Arbitragehof », opgericht in 1980, bij de geleidelijke omvorming van België tot een federale staat. Het Arbitragehof kreeg die benaming van de grondwetgever vanwege zijn oorspronkelijke opdracht als scheidsrechter tussen de diverse wetgevers van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Zijn bevoegdheid was toen beperkt tot het toezicht op de overeenstemming van wetten, decreten en ordonnanties met de bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen.

De benaming "Grondwettelijk Hof", sinds mei 2007, stemt beter overeen met de werkelijke bevoegdheden van dit rechtscollege, die gaandeweg werden uitgebreid tot de toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan Titel II van de Grondwet (artikelen 8 tot en met 32 over de rechten en vrijheden van de Belgen) en aan de artikelen 170 en 172 (wettigheid en gelijkheid van belastingen) en 191 (bescherming voor vreemdelingen).

Zes rechters behoren tot de Nederlandse taalgroep, zes tot de Franstalige. Een van de rechters moet een voldoende kennis hebben van de Duitse taal. Elke taalgroep bestaat op haar beurt uit drie rechters met juridische achtergrond (universiteitsprofessor in de rechten bij een Belgische universiteit, magistraat in het Hof van Cassatie of de Raad van State, referendaris bij het Grondwettelijk Hof) en drie rechters die als gewezen parlementslid een ervaring van ten minste vijf jaar hebben.

Bron : website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk Hof.

Administratieve rechtbanken

Raad van State

Als raadgevende en rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State.

De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.

De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

Over de ingestelde vorderingen doet de Raad van State uitspraak bij wege van arresten en beschikkingen.

De Raad is samengesteld uit 44 leden, zijnde een eerste voorzitter, een voorzitter, veertien kamervoorzitters en achtentwintig staatsraden; alsook een Auditoraat bestaande uit een auditeur-generaal, een adjunct-auditeur-generaal, 14 eerste auditeurs-afdelingshoofden en 64 eerste auditeurs, auditeurs en adjunct-auditeurs.

De leden zetelen in de algemene vergadering van de Raad van State en in één van de kamers in de afdeling bestuursrechtspraak of in de afdeling wetgeving.

Bron : De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Raad van State van België.

De juridische gegevensbanken over deze materie

Website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State.

Website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk Hof.

Is de toegang tot deze gegevensbank gratis?

Ja, de toegang is gratis.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Federale Overheidsdienst Justitie

Laatste update: 06/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Gespecialiseerde rechtbanken - Bulgarije

Deze rubriek bevat informatie over de gespecialiseerde rechtbanken.

Gespecialiseerde rechtbanken

Bulgarije heeft geen rechtbanken die als zodanig zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, zeerecht, handelsrecht of op andere rechtsgebieden. Wel zijn bij de arrondissements­rechtbanken handelskamers ingesteld. In de gehele gerechtelijke hiërarchie wordt onderscheid gemaakt tussen civiel- en strafrechtelijke panels, afdelingen en colleges.

Administratieve rechtbanken

Bij het nieuwe wetboek bestuursrechtspraak uit 2006 werden administratieve rechtbanken ingevoerd. De administratieve rechtspraak wordt uitgeoefend door 28 arrondissementele administratieve rechtbanken en door het hoogste administratieve hof.

Administratieve rechtbanken op arrondissementeel niveau

De administratieve rechtbanken beslissen omtrent elk verzoek om:

 • een bestuursrechtelijke handeling uit te vaardigen, te wijzigen, in te trekken of nietig te verklaren;
 • op grond van het wetboek bestuursrechtspraak een schikking nietig te verklaren;
 • uitspraak te doen omtrent onwettig handelen of nalaten van het bestuur;
 • bescherming te verlenen tegen onrechtmatige dwangmaatregelen;
 • vergoeding toe te kennen voor schade wegens een niet-rechtsgeldig besluit, handeling of nalaten van een overheid of een ambtenaar;
 • vergoeding toe te kennen voor schade ten gevolge van dwangmaatregelen;
 • een uitspraak van een administratieve rechtbanken nietig of ongeldig te verklaren of te herzien;
 • krachtens het wetboek bestuursrechtspraak een bestuursrechtelijke handeling vals te laten verklaren.  

Eenieder kan het al dan niet bestaan van een administratief recht of een rechtsbetrekking in rechte laten vaststellen, indien hij procesbevoegdheid heeft en er geen andere rechtsmiddelen voorhanden zijn.

Bevoegd is de administratieve rechtbank van het rechtsgebied waar de instantie waarvan de bestreden handeling uitgaat is gevestigd, of - indien zij in het buitenland is gevestigd - de administratieve stadsrechtbank van Sofia.

Tegen bestuursrechtelijke handelingen waarbij rechtstreeks uitvoering wordt gegeven aan het nationaal buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid staat geen beroep open, tenzij bij wet anders is bepaald.

Hoogste administratieve hof

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het hoogste administratieve hof behandelt klachten en bezwaren tegen handelingen van de ministerraad, de minister-president, de vice-minister-president, de ministers, en de hoofden van andere instellingen die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de ministerraad, tegen handelingen van de hoge raad voor de magistratuur, handelingen van de nationale bank, handelingen van de arrondissementscommissarissen, en andere bij wet aangeduide handelingen; het hof neemt kennis van zaken waarin organieke wetgeving wordt bestreden; het beslist als cassatierechter over justitiële handelingen, bestuursrechtelijke zaken en verzoeken tot nietigverklaring van justitiële handelingen in bestuursrechtelijke zaken.

Het hoogste administratieve hof bestaat uit twee colleges, elk met hun afdelingen. De colleges worden geleid door de president van het hof en zijn plaatsvervangers.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Militaire rechtbanken

De militaire rechtbanken dateren van 1 juli 1879. In 1956 werd de militaire rechtspraak geherstructureerd nadat Sofia, Plovdiv, Sliven,Varna en Pleven de garnizoenssteden waren geworden. Deze structuur is tot op heden blijven bestaan.

Militaire rechtbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Militaire rechtbank

In eerste aanleg neemt de militaire rechtbank kennis van misdrijven die bij de uitvoering van hun taken zijn gepleegd door militairen, generaals, officieren, onderofficieren en gewoon personeel bij andere ministeries en instanties, en door burgerpersoneel bij het ministerie van defensie, bij het leger, bij de instellingen die onder de minister van defensie ressorteren, bij het bureau voor nationale veiligheid en bij de nationale inlichtingendienst. Tegen beslissingen van de militaire rechtbanken staat hoger beroep open bij het militair gerechtshof. De bevoegdheden van de militaire rechtbanken zijn vastgelegd in het wetboek van strafvordering. Zij hebben hetzelfde statuut als de arrondissementsrechtbanken.

Arbitragebureau van de kamer van handel en industrie

Het arbitragebureau bij de kamer van handel en industrie beslist over civielrechtelijke vermogens­geschillen en over geschillen betreffende lacunes in overeenkomsten en betreffende het aanpassen van overeenkomsten aan de omstandigheden, ongeacht of beide partijen dan wel een van hen al dan niet hun woon- of verblijfplaats hebben in Bulgarije.

Het arbitragebureau heeft zijn positie als belangrijkste arbitrage-instelling van het land bevestigd, en met name aan vertrouwen gewonnen door zijn uiterst professionele werkwijze bij geschillen­beslechting. Jaarlijks lost het bureau tussen 250 en 300 internationale en binnenlandse geschillen op. 82% van de binnenlandse zaken wordt binnen 9 maanden opgelost, 66% van de internationale zaken binnen 12 maanden.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het arbitragebureau is actief betrokken bij de verbetering van de arbitragewetgeving. Geschillen betreffende onroerende goederen, alimentaties, arbeidsovereenkomsten, immateriële goederen en familierechtelijke aangelegenheden kunnen niet aan het arbitragebureau worden voorgelegd.

Juridische databank

Websites van de rechtbanken

Iedere rechtbank heeft een website met informatie over haar structuur en activiteit, over lopende en afgesloten zaken, en met andere nuttige, voor het publiek toegankelijke informatie.

De website van De link wordt in een nieuw venster geopend.de hoge raad voor de magistratuur bevat een gedetailleerde lijst van de rechtbanken, met hun adres en internetadres (alleen in het Bulgaars).

Rechterlijke handelingen worden onmiddellijk op de website van de desbetreffende rechtbank bekendgemaakt, overeenkomstig De link wordt in een nieuw venster geopend.de wet op de bescherming van persoonsgegevens en De link wordt in een nieuw venster geopend.de wet op de bescherming van gerubriceerde gegevens.

Justitiële handelingen die verband houden met de burgerlijke staat of de gezondheidstoestand van een persoon worden zonder de motivering bekendgemaakt.

Zie voor verdere informatie de volgende websites:

Laatste update: 17/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Tsjechië

Gespecialiseerde rechtbanken

Over het algemeen kent Tsjechië geen gespecialiseerde rechtbanken. Er zijn echter wel gespecialiseerde kamers in de gewone rechtbanken (voor arbeidsrecht).

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is de juridische autoriteit voor de bescherming van de grondwet.

Het Grondwettelijk Hof behandelt zaken in een plenaire sessie of als vier kamers met drie rechters.

Beslissingen in verband met fundamentele kwesties van nationaal en gerechtelijk belang, zoals onder meer het nietig verklaren van een parlementaire wet, het aanklagen of het handelingsonbekwaam verklaren van de president van de republiek of het ontbinden van een politieke partij, kunnen alleen in een plenaire sessie worden genomen.

In een plenaire sessie hebben alle rechters zitting, van wie er tien aanwezig moeten zijn wanneer een besluit wordt genomen. Bij beslissingen over de volgende kwesties is een meerderheid van negen stemmen vereist: nietigverklaring van een parlementaire wet, besluiten over de aanklaging of de handelingsonbekwaamheid van een president van de republiek en de vaststelling van een vonnis dat is gebaseerd op een juridische interpretatie die afwijkt van een eerdere gerechtelijke uitspraak van het hof.

Zaken over alle overige kwesties worden in kamers van drie rechters behandeld. Dit zijn bijvoorbeeld grondwettelijke bezwaren van personen of gemeenten, geschillen over verkiezingen of de verkiesbaarheid van parlementsleden en geschillen over bevoegdheden tussen centrale staatsinstellingen en lokale onafhankelijke organen.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 15 rechters. De rechters worden benoemd voor een periode van tien jaar door de president van de republiek met toestemming van de senaat. Er bestaan geen beperkingen voor herbenoeming.

De voorzitter en twee vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor het bestuur van het hof. Elke rechter wordt bijgestaan door zijn/haar eigen staf bestaande uit juridische medewerkers en een secretaris of secretaresse.

Meer informatie is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.de website van het Grondwettelijk Hof.

Laatste update: 09/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Denemarken

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Denemarken.

Gespecialiseerde rechtbanken

Zeevaart- en handelsgerecht (Sø- og Handelsretten)

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Zeevaart- en handelsgerecht behandelt al sinds zijn oprichting in 1862 zaken uit het hele land die betrekking hebben op maritieme en handelszaken.

De bevoegdheden van het Zeevaart- en handelsgerecht zijn met succes uitgebreid: vandaag de dag behandelt het ook zaken betreffende de Deense handelsmerkwet, de designwet, de wet marketingpraktijken, de mededingingswet, internationale handelsvoorwaarden en andere handelskwesties.

Bovendien behandelt de faillissementskamer zaken die zich voordoen in Groot-Kopenhagen met betrekking tot faillissement, uitstel van betaling, verplichte schuldvereffening en herschikking van schulden.

Kadastrale rechtbank (Tinglysningsretten)

De De link wordt in een nieuw venster geopend.kadastrale rechtbank is op 1 januari 2007 opgericht en is in heel Denemarken bevoegd.

Deze rechtbank neemt de registratietaken van de arrondissementsrechtbanken over en houdt zich onder meer bezig met de registratie van landeigendom, hypotheken en andere bezwaringen, en akten van huwelijksvoorwaarden.

De kadastrale rechtbank beslecht geschillen in verband met registraties. Er kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof van Westelijk Denemarken.

Bijzonder klachtgerecht (Den Særlige Klageret)

Het Bijzonder klachtgerecht houdt zich bezig met disciplinaire maatregelen tegen rechters en andere juridische medewerkers van de gerechten, inclusief de gerechten van de Faröer en Groenland en de Raad voor procesverlof. Bovendien kan dit gerecht strafzaken heropenen en advocaten onbevoegd verklaren voor de verdediging in strafzaken.

Een college van het Bijzonder klachtgerecht wordt gevormd door een rechter van het Hooggerechtshof, een rechter uit een van de gerechtshoven, een arrondissementsrechter, een advocaat en een advocaat met wetenschappelijke expertise.

Administratieve rechtbanken

Het Deense rechtssysteem kent geen administratieve rechtbanken.

Laatste update: 07/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Gespecialiseerde rechtbanken - Duitsland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Duitsland.

Gespecialiseerde rechtbanken

Arbeidsrechtbanken

Arbeidsrechtbanken behandelen hoofdzakelijk arbeidsgeschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen werkgevers en werknemers (individueel arbeidsrecht). Ze behandelen ook geschillen tussen de partijen in een collectieve overeenkomst, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties (collectief arbeidsrecht) of tussen een werkgever en een arbeidscomité.

De gerechten van eerste aanleg zijn de arbeidsrechtbanken (als rechtbanken van de deelstaten). De zaken worden behandeld in kamers bestaande uit één beroepsrechter en twee lekenrechters, waarvan de ene de werknemer(s) vertegenwoordigt en de andere de werkgever(s).Bepaalde beslissingen die geen deel uitmaken van de mondelinge procedure, worden door de beroepsrechter gegeven zonder inbreng van de lekenrechters.

De hogere arbeidsrechtbanken (ook rechtbanken van de deelstaten) doen uitspraak over beroepen en klachten tegen de uitspraken van de arbeidsrechtbanken. Ook hier bestaan de kamers uit één beroepsrechter en twee lekenrechters (waarvan de ene de werknemer(s) vertegenwoordigt en de andere de werkgever(s))

Beslissingen in laatste aanleg worden genomen door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechtbank) (als rechtbank van de Bond) en waarvan de colleges bestaan uit een rechter-voorzitter, twee beroepsrechters en twee lekenrechters (waarvan de ene de werknemer(s) vertegenwoordigt en de andere de werkgever(s)).

Administratieve rechtbanken

Drie verschillende afdelingen van het rechtsstelsel zijn bevoegd voor het onderzoeken van administratieve besluiten: de algemene administratieve rechtspraak, de sociale rechtbanken en de fiscale rechtbanken. Een belangrijk kenmerk van de algemene administratieve en de sociale en fiscale rechtbanken is dat ze ex officio (ambtshalve) werken. Volgens dat beginsel moeten de rechtbanken de feiten van de zaak op eigen initiatief onderzoeken (d.w.z. niet slechts op verzoek van een partij en zonder gebonden te zijn aan verzoeken om bewijsmateriaal). De reden daarvan is dat de materiële juistheid van de uitspraak in de zaak van invloed is op het algemeen belangt.

Algemene administratieve rechtbanken

De algemene administratieve rechtspraak heeft drie aanleggen.

 1. De eerste aanleg vindt plaats bij de Verwaltungsgerichte (regionale administratieve rechtbanken).
 2. De tweede aanleg vindt plaats bij de hogere administratieve rechtbank voor elke deelstaat (Land) – het zogenoemde Oberverwaltungsgericht of Verwaltungsgerichtshof.
 3. De derde aanleg vindt plaats bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverwaltungsgericht (federale administratieve rechtbank).

De Verwaltungsgerichte zijn meestal gerechten van eerste aanleg. De Oberverwaltungsgerichte of Verwaltungsgerichtshöfe zijn hoofdzakelijk beroepsgerechten, die de uitspraken van de gerechten van eerste aanleg vanuit juridisch en feitelijk perspectief onderzoeken. Enkele uitzonderingen daargelaten is het Bundesverwaltungsgericht een beroepsgerecht dat uitsluitend rechtsvragen onderzoekt (Revision).

De algemene administratieve rechtspraak is, in beginsel, bevoegd voor alle geschillen tussen overheden en particulieren met betrekking tot de correcte toepassing van bestuurswetten en verordeningen. De algemene rechtbanken (in plaats van de administratieve rechtbanken) zijn echter bevoegd als de zaak betrekking heeft op deelname van de overheid aan de economie binnen het burgerlijk recht (door op te treden als een particulier bedrijf) en voor alle geschillen die uit dergelijke activiteiten voortvloeien. Daarnaast zijn geschillen die wettelijk zijn toegewezen aan de algemene rechtbanken, de sociale rechtbanken of de fiscale rechtbanken uitgezonderd van de algemene administratieve rechtspraak.

In beginsel worden beslissingen binnen de administratieve rechtspraak genomen door colleges van rechters. De Verwaltungsgerichte bestaan uit drie beroepsrechters en twee lekenrechters. De Oberverwaltungsgerichte en Verwaltungsgerichtshöfe bestaan doorgaans uit drie beroepsrechters. Het Bundesverwaltungsgericht bestaat uit vijf beroepsrechters. Bij de Verwaltungsgerichte kunnen zaken echter aan één rechter worden voorgelegd.

Sociale rechtbanken

De sociale rechtspraak heeft, net als de administratieve rechtspraak, drie niveaus voor een goede verdeling van de taken. Naast het Sozialgericht (regionale sociale rechtbank) als gerecht van eerste aanleg is er een sociale rechtbank van de deelstaat (Landessozialgericht) in elke deelstaat, een rechtbank van beroep en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundessozialgericht (federale sociale rechtbank), die optreedt als hoogste beroepsinstantie voor rechtsvragen (“Revision”).

De sociale rechtbanken zijn vooral bevoegd voor de behandeling van geschillen op het gebied van sociale zekerheid (pensioenen, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor nazorg), werkloosheidsverzekering en bijstand. Ook in de sociale rechtspraak worden beslissingen in beginsel genomen door colleges van rechters. Een college van een sociale rechtbank bestaat uit één beroepsrechter en twee lekenrechters. Het Landessozialgericht en het Bundessozialgericht bestaan uit drie beroepsrechters en twee lekenrechters.

Fiscale rechtbanken

De fiscale rechtspraak bestaat uit financiële gerechten van eerste aanleg en het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesfinanzhof (federale financiële rechtbank), dat als hoogste gerecht van beroep uitsluitend rechtsvragen behandelt. Tot de bevoegdheid van de fiscale rechtspraak behoren vooral geschillen met betrekking tot openbare heffingen en belastingen en douanezaken. De colleges van de financiële rechtbanken bestaan uit drie beroepsrechters en twee lekenrechters; die van het Bundesfinanzhof bestaan uit vijf beroepsrechters. Zaken kunnen bij de financiële rechtbanken worden voorgelegd aan één rechter.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Bundesverfassungsgericht

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverfassungsgericht (federaal grondwettelijk hof) spreekt op federaal niveau recht over constitutionele zaken. Zijn arresten zijn gebaseerd op de grondwet (Grundgesetz). De overgrote meerderheid van de zaken die het Bundesverfassungsgericht behandelt heeft betrekking op constitutionele klachten. Deze worden ingediend door burgers die stellen dat hun grondrechten zijn geschonden door uitspraken van de rechter, overheidshandelen of wetsvoorstellen. In het algemeen wordt een constitutionele klacht alleen in behandeling genomen als alle procedures voor andere bevoegde rechters op niets zijn uitgedraaid (bv. beslissing in laatste aanleg of het was bij wijze van uitzondering mogelijk om direct een constitutionele klacht in te dienen tegen een wetgevingsakt).

Er zijn verschillende andere typen zaken. Dit zijn in het bijzonder de abstracte en concrete rechterlijke toetsing van wetten aan de grondwet en procedures om na te gaan of de beperkingen van de bevoegdheden van federale grondwettelijke instellingen zijn gerespecteerd. Bepaalde arresten van het Bundesverfassungsgericht kunnen rechtskracht krijgen. Het hof bestaat uit twee colleges, die elk bestaan uit acht rechters. Het hof doet uitspraak in kamers, die elk bestaan uit drie rechters, of via een college, meestal zonder hoorzittingen.

Landesverfassungsgerichte/Staatsgerichtshöfe

De Landesverfassungsgerichte of Staatsgerichtshöfe (grondwettelijke hoven of hooggerechtshoven van de deelstaten) zijn de grondwettelijke gerechten van de respectieve deelstaten (Länder). Zij beslissen hoofdzakelijk over grondwettelijke geschillen binnen het deelstaatrecht (Landesrecht), waaronder ook hun oprichting, bestuur en bevoegdheid valt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesarbeitsgericht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverwaltungsgericht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundessozialgericht

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesfinanzhof

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bundesverfassungsgericht

Laatste update: 29/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Estland

Op deze pagina wordt informatie gegeven over administratieve en gespecialiseerde rechtbanken in het Estlandse rechtsstelsel.

Gespecialiseerde rechtbanken

De Estlandse grondwet bepaalt dat bij wet kan worden voorzien in de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken die bevoegd zijn voor een specifiek rechtsgebied. De oprichting van noodrechtbanken is echter verboden.

In Estland zijn geen gespecialiseerde rechtbanken opgericht.

Grondwettelijk hof

Het Hooggerechtshof vervult tegelijkertijd de functie van hoogste rechterlijke instantie en grondwettelijk hof.

Als grondwettelijk hof behandelt het Hooggerechtshof:

 • verzoeken om grondwettigheidstoetsing van wetgeving van algemene toepassing of van de weigering een wetsinstrument van algemene toepassing uit te vaardigen;
 • verzoeken om toetsing van de overeenstemming tussen de internationale verdragen en de grondwet;
 • verzoeken om advies over de interpretatie van de grondwet in samenhang met de EU-wetgeving;
 • verzoeken en klachten betreffende de resoluties van het Estlandse parlement, het bureau van het parlement en de president van de republiek;
 • verzoeken om een lid van het parlement, de president van de republiek, de kanselier van Justitie of de auditeur-generaal voor langere tijd onbekwaam te verklaren om zijn functie uit te oefenen;
 • verzoeken om een lid van het parlement uit zijn bevoegdheid te ontzetten;
 • de kwestie van het al dan niet toestemming verlenen aan de voorzitter van het parlement om, optredend als president van de republiek, buitengewone parlementsverkiezingen te houden of te weigeren een wet af te kondigen;
 • verzoeken om de activiteiten van een politieke partij stop te zetten;
 • klachten en bezwaren tegen beslissingen en handelingen van verkiezingscommissies.

In Estland kunnen individuele personen geen verzoeken voor toetsing aan de grondwet indienen.

De contactgegevens van het Hooggerechtshof zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Hooggerechtshof.

De toetsing aan de grondwet is geregeld in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet gerechtelijke procedure grondwettelijke toetsing.

Administratieve rechtbanken

Administratieve rechtbanken zijn rechtbanken van eerste aanleg die administratieve zaken behandelen. In Estland handelen zij alleen in eerste aanleg als onafhankelijke gerechtelijke instanties.

Uitspraken van administratieve rechtbanken worden door arrondissementsrechtbanken, als rechtbanken van tweede aanleg, getoetst op basis van beroepen tegen deze uitspraken.

De bevoegdheid van de administratieve rechtbanken, de procedure voor het instellen van een vordering bij een administratieve rechtbank en de regels voor administratieve procedures zijn neergelegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet administratief procesrecht.

Administratieve rechtbanken

In Estland zijn er twee administratieve rechtbanken: die van Tallinn en die van Tartu.

De administratieve rechtbanken zetelen in meerdere gerechtsgebouwen.

De administratieve rechtbank van Tallinn zetelt in twee gerechtsgebouwen:

 • dat van Tallinn, en
 • dat van Pärnu

De administratieve rechtbank van Tartu zetelt in twee gerechtsgebouwen:

 • dat van Tartu, en
 • dat van Jõhvi

Arrondissementsrechtbanken

In Estland zijn er twee arrondissementsrechtbanken, die fungeren als rechtbanken van tweede aanleg:

 • de arrondissementsrechtbank van Tallinn
 • de arrondissementsrechtbank van Tartu

De contactgegevens van de rechtbanken zijn te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de rechterlijke organisatie. De gegevensbank is kosteloos te gebruiken.

Laatste update: 24/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Ierland onder verwijzing naar de organisatie van de rechtbanken in het algemeen. Zie ook de pagina's Organisatie van justitie en Gewone rechtbanken voor gedetailleerde informatie over de rechtbanken in het algemeen.

Gespecialiseerde rechtbanken

Small Claims Court

De procedure voor geringe vorderingen is een goedkope en informele procedure voor de beslechting van consumentengeschillen, waarbij vertegenwoordiging in rechte niet is vereist. Het Small Claims Court (rechtbank voor geringe vorderingen) maakt deel uit van het District Court (districtsrechtbank). Deze procedure is beschikbaar voor vorderingen van maximaal 2 000 EUR van consumenten die goederen of diensten hebben gekocht, beperkte schade aan hun eigendom hebben opgelopen of een huurwaarborg terugvorderen. Indien de vordering niet wordt betwist, dienen de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Indien de vordering wordt betwist en geen buitengerechtelijke regeling kan worden bereikt, wordt de zaak behandeld door een rechter van het District Court (districtsrechtbank). Tegen zijn beslissing kan beroep worden ingesteld bij het Circuit Court (arrondissementsrechtbank).

Commercial Court

Het Commercial Court (handelsrechtbank) is een gespecialiseerde afdeling van het High Court (hof van beroep). Zij onderscheidt zich door de snelle behandeling van de zaken waarvoor zij bevoegd is. Zij past daartoe eigen procedures toe, die zijn bedoeld om de behandeling van de zaken die onder haar bevoegdheid vallen te bespoedigen. Op deze procedures is De link wordt in een nieuw venster geopend.Order 63A of the Rules of the Superior Courts van toepassing.

De rechtbank behandelt zaken die krachtens Order 63A, r1, als "handelsgeschillen" moeten worden aangemerkt. Het gaat met name om geschillen die betrekking hebben op het vennootschapsrecht, het insolventierecht, intellectuele eigendom, de bouw, het bestuursrecht en het constitutioneel recht. Om door de rechtbank krachtens Order 63A, r1, a), ontvankelijk te kunnen worden verklaard, moet de vordering of tegenvordering ten minste 1 000 000 EUR bedragen. Er geldt geen limiet voor zaken die ontvankelijk worden verklaard krachtens rule 1 b), waarbij de beslissing wordt overgelaten aan de rechter van het Commercial Court.

Drug Treatment Court

Het Drug Treatment Court (rechtbank voor de behandeling van drugszaken – DTC) maakt deel uit van de districtsrechtbank. Deze rechtbank biedt drugsverslaafden die veroordeeld zijn voor niet-gewelddadige misdrijven de gelegenheid om aan de spiraal van drugs, geweld en gevangenis te ontsnappen. Motivatie om aan het programma deel te nemen is een belangrijk criterium om te worden toegelaten.

Andere rechtbanken

Er zijn een aantal andere rechtbanken, die bevoegd zijn voor beroepen inzake inkomstenbelastingen, sociale uitkeringen, vorderingen op grond van de wetgeving inzake discriminatie, immigratievergunningen, stadsplanning en werkgelegenheid. Deze rechtbanken worden niet voorgezeten door rechters, maar wel door ter zake bevoegde specialisten. Tegen hun beslissingen kan beroep of hogere voorziening worden ingesteld bij het Circuit Court of het High Court.

Laatste update: 18/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Griekenland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Griekenland.

Raad van State

De Raad van State (Συμβούλιο της Επικρατείας), die overeenkomstig artikel 95 van de Griekse grondwet is georganiseerd, is de hoogste administratieve rechtbank en oefent zijn rechtsbevoegdheid uit in plenaire vergaderingen (Ολομέλεια) of in afdelingen (τμήματα). In plenaire vergadering is de Raad samengesteld uit de voorzitter, ten minste tien raadsleden (σύμβουλοι), twee assistent-raadsleden (πάρεδροι) en een griffier (γραμματέας).

Er zijn zes afdelingen: I, II, III, IV, V en VI.

De eerste vier afdelingen (I, II, III en IV) oefenen de gerechtelijke bevoegdheden van de Raad uit en houden openbare zittingen. Bij de zittingen zijn onder meer de voorzitter van de afdeling (vicevoorzitter van de Raad van State), twee raadsleden, twee assistent-raadsleden en een griffier aanwezig (vijf leden).

Elke afdeling kan, aangevuld met twee raadsleden, een college van zeven leden vormen. Dit gebeurt evenwel alleen bij zaken die aan een afdeling van zeven leden zijn voorgelegd door de voorzitter van de rechtbank of die door een afdeling van vijf leden daarnaar zijn doorverwezen.

Afdeling V is belast met de beoordeling van besluiten en de uitoefening van disciplinaire bevoegdheden. Deze afdeling bestaat uit een voorzitter (vicevoorzitter van de Raad van State), ten minste één raadslid, één assistent-raadslid (wiens stem beslissend is) en een griffier.

Afdeling VI is belast met de rechterlijke toetsing (nietigverklaring) van uitspraken met betrekking tot het wetboek van belastinginning (Κώδικας Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων) en met betrekking tot schadevorderingen die voortkomen uit administratieve geschillen. Deze afdeling heeft dezelfde samenstelling als de eerste vier afdelingen.

De hoofdtaken van de Raad van State zijn vastgesteld in artikel 95, lid 1, van de grondwet en worden uitgevoerd zoals bepaald in de wet.

De Raad van State is onder meer bevoegd voor:

 • het, op verzoek, vernietigen van uitvoerbare overheidsbesluiten van administratieve instanties wegens machtsmisbruik of wetsovertredingen;
 • het, op verzoek, herzien van onherroepelijke uitspraken van gewone administratieve rechtbanken, zoals bij wet gedefinieerd;
 • het behandelen van aanzienlijke administratieve geschillen die krachtens de grondwet en de wetgeving naar de Raad van State zijn doorverwezen;
 • het behandelen van alle besluiten van regelgevende aard.

Autoriteiten moeten de door de Raad van State genomen beslissingen tot nietigverklaring naleven. Doet een bevoegde autoriteit dat niet, dan kan zij overeenkomstig de wet aansprakelijk worden gesteld.

Rekenkamer

De Rekenkamer (Ελεγκτικό Συνέδριο), die overeenkomstig artikel 98 van de Griekse grondwet is georganiseerd, is een hooggerechtshof met een tweeledig karakter, in de zin dat zij zowel gerechtelijke als administratieve taken heeft. Bij de uitoefening van administratieve bevoegdheden behoudt de Rekenkamer zijn gerechtelijke bevoegdheden. De Rekenkamer heeft dezelfde samenstelling als de Raad van State. De Rekenkamer oefent haar gerechtelijke bevoegdheden uit in plenaire vergadering (Ολομέλεια), drie afdelingen (τμήματα) en eenheden (κλιμάκια).

Haar belangrijkste bevoegdheden zijn:

 • het controleren van de uitgaven van de staat en de lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • het controleren van contracten van grote economische waarde waarbij de staat of een entiteit met gelijkwaardige status partij is;
 • het controleren van rekeningen van openbare rekenplichtigen en lokale bestuursorganen of andere publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • het verlenen van advies over wetsvoorstellen met betrekking tot pensioenen of de inaanmerkingneming van tewerkstelling voor pensioenrechten;
 • het opstellen en indienen van een verslag aan het parlement over het inkomsten- en uitgavenverslag (απολογισμός) en de balans (ισολογισμός) van de regering;
 • het behandelen van geschillen met betrekking tot het toekennen van pensioenen;
 • het behandelen van geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid van burgerlijke of militaire ambtenaren voor schade die de staat opzettelijk of uit nalatigheid is toegebracht.

De uitspraken van de Rekenkamer vallen niet onder de jurisdictie van de Raad van State.

Overige gespecialiseerde rechtbanken

Krijgsraden voor de landmacht (στρατοδικεία), de zeemacht (ναυτοδικεία) en de luchtmacht (αεροδικεία)

Dit zijn bijzondere strafrechtbanken. Alle delicten die door militair personeel van de landmacht, de zeemacht of de luchtmacht worden gepleegd, vallen zonder uitzondering onder de jurisdictie van de militaire rechtbanken.

Bijzonder Hooggerechtshof

Het Bijzonder Hooggerechtshof (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) is een De link wordt in een nieuw venster geopend.gespecialiseerde rechtbank die in zoverre vergelijkbaar is met een grondwettelijk hof dat de meeste geschillen binnen zijn rechtsgebied betrekking hebben op de grondwet. Het Hof is georganiseerd overeenkomstig artikel 100 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Griekse grondwet en is belast met de beoordeling van de geldigheid van parlementsverkiezingen, het uit het ambt zetten van De link wordt in een nieuw venster geopend.parlementsleden of het oplossen van conflicten tussen de drie Griekse hoogste rechterlijke instanties. Vonnissen van het Bijzondere Hooggerechtshof zijn onherroepelijk en kunnen niet in De link wordt in een nieuw venster geopend.hoger beroep worden bestreden.

Het Hof is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van State, de voorzitter van het Hooggerechtshof (Άρειος Πάγος), de voorzitter van de Rekenkamer, plus vier raadsleden van de Raad van State en vier raadsleden van het Hooggerechtshof (die om de twee jaar bij loting worden aangewezen).

Het Hof wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van State of de voorzitter van het Hooggerechtshof, afhankelijk van wie het oudst is. Bij de behandeling van zaken waarbij conflicten of geschillen moeten worden opgelost over de grondwettelijkheid of de interpretatie van wettelijke bepalingen, wordt de samenstelling van het Hof uitgebreid met twee gewoon hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten.

Bijzondere Rechtbank voor verhaal op de rechter

De Bijzondere Rechtbank voor verhaal op de rechter (Ειδικό Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας) is overeenkomstig artikel 99 van de grondwet en wet nr. 693/1977 georganiseerd en behandelt rechtszaken waarbij tegen justitieambtenaren verhaal op de rechter is ingesteld. Deze rechtbank is samengesteld uit de voorzitter van de Raad van State, die als voorzitter fungeert, een raadslid van de Raad van State, een raadslid van het Hooggerechtshof, een raadslid van de Rekenkamer, twee gewoon hoogleraren van de rechtenfaculteit van Griekse universiteiten en twee advocaten (leden van de Hoge Tuchtraad die bij loting worden aangewezen).

Bijzondere Rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers

De Bijzondere Rechtbank voor de aansprakelijkheid van ministers (Ειδικό Δικαστήριο Ευθύνης Υπουργών) is georganiseerd overeenkomstig artikel 86 van de grondwet.

Zij komt voor elke zaak bijeen en is samengesteld uit zes leden van de Raad van State en zeven leden van het Hooggerechtshof, die bij loting worden gekozen door de voorzitter van het parlement nadat een rechtszaak is ingesteld. De zittingen hebben de vorm van een openbare vergadering van het parlement en worden voorgezeten door de leden van de twee bovengenoemde hoogste rechtscolleges, die in hun functie moeten zijn benoemd of gepromoveerd voordat het voorstel tot instelling van de gerechtelijke procedure is ingediend. Het lid met de hoogste positie van de gekozen leden van het Hooggerechtshof zit de vergadering voor. Wanneer meerdere leden dezelfde positie bekleden, fungeert de oudste als voorzitter. Een lid van het openbaar ministerie van het Hooggerechtshof of zijn of haar plaatsvervanger fungeert als openbaar aanklager (beide aangewezen bij loting).

Deze Bijzondere Rechtbank is belast met het behandelen van strafbare feiten die ministers en staatssecretarissen tijdens de uitoefening van hun ambt hebben begaan. Een dergelijk proces kan evenwel alleen op initiatief van het parlement plaatsvinden.

Bijzondere Rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren

De Bijzondere Rechtbank voor geschillen over de bezoldiging van justitieambtenaren (Ειδικό Δικαστήριο Μισθολογικών Διαφορών Δικαστικών Λειτουργών) is georganiseerd overeenkomstig artikel 88 van de grondwet.

Zij bestaat uit de leden van de in artikel 99 van de grondwet voorziene Bijzondere Rechtbank, aangevuld met een extra gewoon hoogleraar en een extra advocaat.

De rechtbank is belast met de behandeling van geschillen over (alle soorten) bezoldigingen en pensioenen van justitieambtenaren wanneer de schikking van de juridische kwesties die in het geding zijn, waarschijnlijk van invloed zal zijn op het salaris, het pensioen of de belastingstatus van een grotere groep ambtenaren.

Juridische gegevensbanken

 1. Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State staan meer dan 250 000 besluiten.

Deze gegevensbank is gratis toegankelijk.

 1. Hieronder staan de websites van de belangrijkste Griekse administratieve rechtbanken van eerste aanleg (διοικητικά εφετεία):

Op de website van de administratieve De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbank van eerste aanleg te Athene zijn de volgende diensten beschikbaar:

 • zoekmogelijkheden voor jurisprudentie;
 • jurisprudentiebulletins.

De volgende diensten zijn in aanbouw:

 • afgifte van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken;
 • indienen van juridische documenten.

Op de websites van alle andere rechtbanken zijn de volgende diensten beschikbaar:

 • elektronisch aanvragen van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken.

Naast informatie over de bevoegdheden van de rechtbanken bevatten de meeste bovengenoemde websites ook informatie over de geschiedenis van de rechtbank, het reglement van orde, een organigram, dienstdoende rechters enz.

De toegang is over het algemeen gratis. Voor gebruik van de juridische gegevensbank is echter speciale software en een toegangscode nodig, die alleen aan rechters worden verstrekt.

 1. Hieronder staan de websites van de belangrijkste Griekse administratieve hoven van beroep (διοικητικά εφετεία):

De volgende diensten zijn beschikbaar:

 • zittingsagenda;
 • elektronisch aanvragen van verklaringen;
 • volgen van rechtszaken.

De toegang is over het algemeen gratis. Voor gebruik van de juridische gegevensbank is echter speciale software en een toegangscode nodig, die alleen aan rechters worden verstrekt.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rekenkamer

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Spanje

In artikel 117 van de Spaanse grondwet van 1978 wordt bepaald dat het beginsel van eenheid van de rechterlijke macht de basis vormt van de organisatie en de werking van de rechtbanken.

In de Spaanse rechtsorde is de gewone rechtspraak onderverdeeld in vijf rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht, bestuursrecht, sociaal recht en militair recht

Er bestaat in Spanje geen buitengewoon rechtsgebied, maar wel zijn er binnen de genoemde rechtsgebieden gespecialiseerde rechtbanken in het leven geroepen voor bepaalde onderwerpen. Voorbeelden zijn de rechtbanken die zich toeleggen op zaken betreffende geweldpleging tegen vrouwen, handel, toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen en minderjarigen. Dit zijn gewone, maar in bepaalde onderwerpen gespecialiseerde rechtbanken.

Gespecialiseerde rechtbanken

De Organieke Wet op de rechterlijke macht (“Ley Orgánica del Poder Judicial”) voorziet in de volgende gespecialiseerde rechtbanken:

HANDELSRECHTBANKEN

De Handelsrechtbanken (“Juzgados de lo Mercantil”), die operationeel zijn sinds 1 september 2004, zijn gespecialiseerde rechtbanken voor handelsgeschillen. Ze vallen onder het civiele recht.

TERRITORIALE JURISDICTIE

In de regel heeft elke provincie een of meer handelsrechtbanken, die jurisdictie hebben in de hele provincie en waarvan de zetel zich in de provinciehoofdstad bevindt.

Ook kunnen handelsrechtbanken worden gevestigd in andere plaatsen dan de provinciehoofdstad wanneer dit raadzaam is gelet op de behoeften van de bevolking, het bestaan van industriële of handelskernen en de omvang van de economische bedrijvigheid, waarbij hun jurisdictie in elk afzonderlijk geval wordt afgebakend.

De jurisdictie van handelsrechtbanken kan zich uitstrekken over twee of meer provincies van dezelfde autonome gemeenschap.

BEVOEGDHEDEN

Handelsrechtbanken behandelen alle zaken die verband houden met faillissementen, op de wijze als bedoeld in de wet die deze rechtbanken reguleert.

De handelsrechtbanken behandelen ook alle zaken die onder het civiele recht vallen met betrekking tot, onder meer, eisen en vorderingen in verband met oneerlijke concurrentie, industrieel eigendom, intellectueel eigendom en reclame, evenals alle zaken op dit rechtsgebied die aanhangig worden gemaakt met een beroep op de wetgeving inzake vennootschappen en coöperaties.

Handelsrechtbanken zijn bevoegd om buitenlandse vonnissen en andere buitenlandse gerechtelijke en arbitragebesluiten te erkennen en uit te voeren wanneer deze betrekking hebben op gebieden waarop de handelsrechtbanken bevoegd zijn, tenzij krachtens internationale verdragen en andere internationale regelgeving de bevoegdheid bij een andere rechtbank ligt.

RECHTSMIDDELEN

De provinciale rechtbanken (“Audiencias Provinciales”) behandelen de beroepen die volgens de wet kunnen worden ingesteld tegen gerechtelijke besluiten in eerste instantie van de handelsrechtbanken, behalve in faillissementszaken waarin besluiten over arbeidsrechtelijke kwesties zijn genomen; een of meer van hun afdelingen dienen zich hiertoe te specialiseren, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 98 van de Organieke Wet op de rechterlijke macht (“Ley Orgánica del Poder Judicial”).

Andere in de Organieke Wet op de rechterlijke macht genoemde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld in de door deze Wet vastgestelde gevallen.

RECHTBANKEN INZAKE HET GEMEENSCHAPSRECHT

De rechtbanken inzake het Gemeenschapsrecht (“Juzgados de Marca Comunitaria”) zijn de handelsrechtbanken van Alicante wanneer zij in eerste aanleg en bij uitsluiting uitspraak doen in procedures op grond van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

Voor de uitoefening van deze bevoegdheid hebben genoemde rechtbanken jurisdictie in het gehele Spaanse grondgebied.

Ze vallen onder het civiele recht.

De gespecialiseerde afdeling of afdelingen van de provinciale rechtbank van Alicante behandelt of behandelen tevens, in tweede instantie en bij uitsluiting, alle beroepen die worden genoemd in artikel 101 van Verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en in Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor de uitoefening van deze bevoegdheid hebben zij jurisdictie in het gehele Spaanse grondgebied en alleen voor dit doel worden zij rechtbanken inzake het Gemeenschapsrecht genoemd.

rechtbanken voor het toezicht op DE TENUITVOERLEGGING VAN GEVANGENISSTRAFFEN:

De rechtbanken voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen (“Juzgados de Vigilancia Penitenciaria”) hebben de rechtsbevoegdheid waarin is voorzien in de Algemene Wet op het gevangeniswezen (“Ley General Penitenciaria”) met betrekking tot de uitvoering van vrijheidsstraffen en veiligheidsmaatregelen, de controle ten aanzien van de tuchtbevoegdheid van penitentiaire autoriteiten, de bescherming van de rechten en voorrechten van gedetineerden in penitentiaire en overige in de wet genoemde inrichtingen. Ze vallen onder het strafrecht.

TERRITORIALE JURISDICTIE

Elke provincie heeft, binnen de sfeer van het strafrecht, een of meer rechtbanken voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen.

De stad Madrid heeft een of meer centrale rechtbanken voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen (“Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria”), met jurisdictie in heel Spanje.

BEVOEGDHEDEN

De rechtbanken voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen hebben de rechtsbevoegdheid waarin is voorzien in de Algemene Wet op het gevangeniswezen met betrekking tot de uitvoering van vrijheidsstraffen en veiligheidsmaatregelen, de controle ten aanzien van de tuchtbevoegdheid van penitentiaire autoriteiten, de bescherming van de rechten en voorrechten van gedetineerden in penitentiaire en overige in de wet genoemde inrichtingen.

RECHTSMIDDELEN

De provinciale rechtbanken behandelen de beroepen die volgens de wet kunnen worden ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken voor het toezicht op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen in de desbetreffende provincie.

Andere in de Organieke Wet op de rechterlijke macht genoemde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld in de door deze Wet vastgestelde gevallen.

JEUGDRECHTBANKEN

TERRITORIALE JURISDICTIE

Elke provincie heeft een of meer jeugdrechtbanken, die jurisdictie hebben in de hele provincie en waarvan de zetel zich in de provinciehoofdstad bevindt.

De stad Madrid heeft een of meer centrale jeugdrechtbanken (“Juzgados Centrales de Menores”), die zaken behandelen die krachtens de wetgeving inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen aan hen zijn toegewezen, met jurisdictie in heel Spanje.

BEVOEGDHEDEN

De jeugdrechtbanken zijn bevoegd op het gebied van delicten en overtredingen gepleegd door personen tussen 14 en 18 jaar.

De kinderrechters oefenen de functies uit waarmee de wet hen belast ten aanzien van minderjarigen die delicten en overtredingen hebben gepleegd, alsmede de overige functies met betrekking tot minderjarigen die de wet hun toewijst.

RECHTSMIDDELEN

De provinciale rechtbanken behandelen de beroepen die volgens de wet kunnen worden ingesteld tegen uitspraken van de jeugdrechtbanken in de desbetreffende provincie.

Andere in de Organieke Wet op de rechterlijke macht genoemde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld in de door deze Wet vastgestelde gevallen.

rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen

TERRITORIALE JURISDICTIE

Elk arrondissement heeft een of meer rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen (“Juzgados de Violencia sobre la Mujer”), die jurisdictie hebben in het hele arrondissement en waarvan de zetel zich in de hoofdgemeente van het arrondissement bevindt. Ze ontlenen hun naam aan de gemeente waarin ze hun zetel hebben.

In de arrondissementen met maar één rechtbank van eerste aanleg en instructie (“Juzgado de Primera Instancia e Instrucción”) behandelt deze de zaken die onder de bevoegdheid van de rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen vallen.

De rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen vallen onder het strafrecht.

BEVOEGDHEDEN

De rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen behandelen in het kader van het strafrecht, in alle gevallen in overeenstemming met de in het wetboek van strafvordering (“Ley de Enjuiciamiento Criminal”) omschreven procedures en beroepsmiddelen, onder meer de volgende zaken:

 • Het gerechtelijk vooronderzoek in strafprocessen vanwege delicten die worden genoemd in de titels van het wetboek van strafrecht (“Código Penal”) die betrekking hebben op moord, abortus, het toebrengen van letsel, het toebrengen van letsel aan een foetus, delicten tegen de vrijheid, delicten tegen de geestelijke integriteit, seksuele delicten en andere delicten die zijn gepleegd met gebruikmaking van geweld of intimidatie, mits deze zijn gepleegd tegen iemand die de echtgenote van de pleger is of is geweest, of tegen een vrouw die een soortgelijke affectieve relatie met de pleger heeft of heeft gehad, ook al leven ze niet samen of hebben ze niet samengeleefd, alsmede alle delicten die zijn gepleegd tegen nakomelingen van de pleger zelf of van zijn echtgenote of partner, of tegen minderjarigen of handelingsonbekwamen die met hem samenleven of onderworpen zijn aan de ouderlijke macht, de voogdij of de curatele van de echtgenote of partner, of door laatstgenoemden officieel of de facto als pleegkind zijn aangenomen, wanneer er ook seksegerelateerd geweld is gepleegd.
 • Het gerechtelijk vooronderzoek in strafprocessen vanwege delicten tegen de rechten en plichten binnen het gezin wanneer het slachtoffer een van de in het vorige punt genoemde personen is.
 • De verordening van passende beschermingsmaatregelen ten behoeve van de slachtoffers, onverminderd de bevoegdheden van de politierechter.

De rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen behandelen in het kader van het civiel recht, in alle gevallen in overeenstemming met de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Ley de Enjuiciamiento Civil”) omschreven procedures en beroepsmiddelen, onder meer de volgende zaken:

 • Zaken die betrekking hebben op afstamming, moederschap en vaderschap.
 • Zaken die betrekking hebben op de nietigverklaring van huwelijken, scheiding van tafel en bed en echtscheiding.
 • Zaken die betrekking hebben op ouder-kindrelaties.
 • Zaken die betrekking hebben op de noodzaak van instemming met adoptie.

De rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen zijn uitsluitend en exclusief bevoegd in civiele zaken wanneer alle volgende voorwaarden gelijktijdig worden vervuld:

 • Het betreft een civiel proces met betrekking tot een van de in de vorige alinea genoemde onderwerpen.
 • Een van de partijen in het civiele proces is slachtoffer van seksegerelateerd geweld.
 • Een van de partijen in het civiele proces wordt verdacht van het begaan of uitlokken van seksegerelateerd geweld of van het verlenen van noodzakelijke medewerking daarbij.
 • Bij de rechtbank inzake geweldpleging tegen vrouwen is strafrechtelijke actie ondernomen vanwege een delict of overtreding ten gevolge van geweldpleging tegen vrouwen of is een beschermingsmaatregel ten behoeve van een slachtoffer van seksegerelateerd geweld genomen.

Wanneer de rechter van oordeel is dat de aan hem of haar ter beoordeling voorgelegde handelingen duidelijk geen uitdrukking van seksegerelateerd geweld vormen, kan hij de eis niet-ontvankelijk verklaren en de zaak verwijzen naar de bevoegde gerechtelijke instantie.

In alle gevallen is bemiddeling/mediation niet toegestaan.

RECHTSMIDDELEN

De provinciale rechtbanken behandelen de beroepen die volgens de wet kunnen worden ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen in de desbetreffende provincie.

Andere in de Organieke Wet op de rechterlijke macht genoemde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld in de door deze Wet vastgestelde gevallen.

GESPECIALISEERDE INSTANTIES BIJ BESLUIT DOOR DE ALGEMENE RAAD VOOR DE RECHTERLIJKE MACHT

In Spanje kunnen gespecialiseerde rechtbanken, die geen schending van het beginsel van eenheid van de rechterlijke macht vormen omdat ze onder de vijf rechtsgebieden vallen, niet alleen worden ingesteld bij de Organieke Wet op de rechterlijke macht (“Ley Orgánica del Poder Judicial”), zoals het geval is van handelsrechtbanken, jeugdrechtbanken of rechtbanken inzake geweldpleging tegen vrouwen, maar ook het resultaat zijn van de op grond van artikel 98 van genoemde wet door de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (“Consejo General del Poder Judicial”) doorgevoerde specialisatie, zoals het geval is van familierechtbanken (“Juzgados de Familia”), rechtbanken inzake executieverkopen (“Juzgados de Ejecución Hipotecaria”) of rechtbanken voor de tenuitvoerlegging van onherroepelijke vonnissen (“Juzgados de Ejecutorias”).

Andere gespecialiseerde rechtbanken

In artikel 117 van de Spaanse grondwet van 1978 wordt bepaald dat het beginsel van eenheid van de rechterlijke macht de basis vormt van de organisatie en de werking van de rechtbanken.

Dit beginsel komt tot uiting in het bestaan van één enkele jurisdictie met één enkel korps van rechters en magistraten, die de gewone rechterlijke macht vormen.

De grondwet voorziet echter ook in het bestaan van een aantal speciale rechtbanken. Het betreft volledig onafhankelijke en onpartijdige instanties die volledig zijn onderworpen aan de wet.

Deze rechtbanken zijn:

HET CONSTITUTIONEEL HOF

Het Spaanse constitutioneel hof (“Tribunal Constitucional”) is opgezet als een instantie die buiten de gewone rechterlijke macht is geplaatst, maar wel rechtsbevoegdheid heeft (artikel 159 van de Spaanse grondwet van 1978).

Het constitutioneel hof is de hoogste instantie die de grondwet uitlegt, is onafhankelijk, is de enige instantie in zijn stelsel en heeft rechtsbevoegdheid op het hele grondgebied van Spanje.

SAMENSTELLING

Het constitutioneel hof bestaat uit twaalf door de koning benoemde magistraten, van wie vier op voorstel van het congres van afgevaardigden met een meerderheid van drie vijfde van zijn leden, vier op voorstel van de Senaat met eenzelfde meerderheid, twee op voorstel van de regering en twee op voorstel van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

BEVOEGDHEDEN

Het constitutioneel hof behandelt zaken op de wijze die is vastgelegd in de wet, waaronder:

 • Vorderingen tot en zaken van ongrondwettelijkheid van wetten, wetgevende bepalingen of rechtshandelingen met kracht van wet.
 • Beroepen op het recht op bescherming tegen schending van publieke rechten en vrijheden als bedoeld in artikel 53, lid 2 van de grondwet.
 • Grondwettelijke conflicten over de verdeling van bevoegdheden tussen de staat en de autonome gemeenschappen of tussen de autonome gemeenschappen onderling.
 • Conflicten tussen de grondwettelijke organen van de staat.
 • Zaken met betrekking tot de (on)grondwettigverklaring van internationale verdragen.

Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Het constitutioneel hof

DE REKENKAMER

De Rekenkamer (“Tribunal de Cuentas”) is de hoogste instantie op het gebied van de controle van de rekeningen en het financieel beheer van de staat en de publieke sector.

Onverminderd de eigen jurisdictie valt de Rekenkamer onder de wetgevende macht en moet hij rechtstreeks verantwoording afleggen aan het Parlement.

SAMENSTELLING

De Rekenkamer telt twaalf leden, de auditoren (“Consejeros de Cuentas”), van wie er zes worden benoemd door het Congres van afgevaardigden en zes door de Senaat, en die hun werkzaamheden verrichten op basis van de beginselen van onafhankelijkheid, onafzetbaarheid en incompatibiliteiten, op dezelfde wijze als deze voor rechters gelden.

FUNCTIES

Aan de Rekenkamer zijn twee functies toegewezen:

 • De controlefunctie, die extern, permanent en consumptief van aard is, bestaat erin dat de Rekenkamer moet nagaan of bij de economische en financiële activiteiten van de publieke sector de beginselen van legaliteit, efficiëntie en zuinigheid zijn gerespecteerd.
 • De rechtsprekende functie bestaat in niets anders dan de beoordeling van de verantwoording door personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van publieke eigendommen, vermogens of effecten, en heeft tot doel het verkrijgen van compensatie voor misbruik of verkeerd gebruik van publieke middelen door verduistering, onjuiste, onvolledige of ongeldige rechtvaardiging of andere oorzaken of handelswijzen.

Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Rekenkamer.

GEWOONTERECHTBANKEN

In artikel 125 van de grondwet worden de gewoonterechtbanken ("Tribunales Consuetudinarios") erkend als een vorm van participerende rechtspleging op basis van het gewoonterecht.

In artikel 19 van de Organieke Wet op de rechterlijke macht worden de volgende rechtbanken erkend als gewoonterechtbanken: de Waterrechtbank voor de laagvlakte van Valencia (“Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia”) en de Raad van goede mannen van Murcia (“Consejo de Hombres Buenos de Murcia”).

waterrechtbank voor de laagvlakte van vALENCIA

Deze rechtbank treedt op binnen de territoriale grenzen van Valencia.

De waterrechtbank bestaat uit acht democratisch door de rechthebbenden op water in de Valenciaanse irrigatiegebieden gekozen vertegenwoordigers van de landbouwers, en zijn bevoegdheden liggen op het gebied van de billijke verdeling van het water over de verschillende eigenaren van landbouwgrond, het nemen van besluiten over geschillen tussen de rechthebbenden op water en het opleggen van sancties vanwege inbreuken op de irrigatieverordeningen (“Ordenanzas de Riego”).

RAAD VAN GOEDE MANNEN VAN MURCIA

De raad van goede mannen van Murcia is sinds 1849 geïnstitutionaliseerd en gereguleerd als hoogste gerechtelijke instantie van de irrigatiegebieden van Murcia. De raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en vijf leden.

De raad van goede mannen van Murcia houdt elke donderdag een openbare zitting in de plenaire vergaderzaal van de gemeente en vonnist op de dag van de zitting zelf of uiterlijk tijdens de volgende zitting. De besluiten zijn volledig en worden aangenomen bij meerderheid van de stemmen, waarbij de stem van de voorzitter beslissend is wanneer de stemmen staken. De sancties die de raad van goede mannen van Murcia oplegt, zijn zuiver financieel van aard. De besluiten van deze rechtbank zijn definitief, onherroepelijk en uitvoerbaar.

Voor meer informatie: De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van goede mannen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.ALGEMENE RAAD VOOR DE RECHTERLIJKE MACHT

De link wordt in een nieuw venster geopend.CONSTITUTIONEEL HOF VAN SPANJE

De link wordt in een nieuw venster geopend.REKENKAMER VAN SPANJE

De link wordt in een nieuw venster geopend.GEWOONTERECHTBANKEN IN SPANJE

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Frankrijk

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de constitutionele en administratieve rechtbanken in Frankrijk.

De Conseil constitutionnel (grondwettelijke raad)

De Conseil constitutionnel, ingesteld bij de Grondwet van de Vijfde Republiek op 4 oktober 1958, staat niet aan de top van een hiërarchie van gewone of administratieve rechtbanken. In die zin vormt hij geen hoogste rechtscollege.

De Conseil constitutionnel bestaat uit negen leden, waarvan er om de drie jaar drie worden vervangen. De leden worden voor één termijn van negen jaar door de president van de Republiek en de voorzitter van elk van de kamers van het parlement (Senaat en Nationale Assemblee) benoemd. De oud-presidenten van de Republiek maken van rechtswege voor het leven deel uit van de Conseil constitutionnel, mits zij geen functie vervullen die onverenigbaar is met hun mandaat als lid van dit college; in het laatste geval kunnen zij geen zitting hebben in dit orgaan.

De voorzitter van de Conseil constitutionnel wordt door de president van de Republiek uit de leden benoemd.

Aan het lidmaatschap van de Conseil constitutionnel worden geen beroeps- of leeftijdseisen gesteld. Het lidmaatschap van deze raad is evenwel onverenigbaar met het lidmaatschap van de regering of de Conseil économique et social (sociaaleconomische raad) en met enig verkiezingsmandaat. Leden van de raad zijn van dezelfde beroepen uitgesloten als parlementariërs.

De Conseil constitutionnel is een permanente instelling, die zitting houdt naargelang er verzoekschriften bij hem worden ingediend. De raad vergadert en oordeelt uitsluitend in plenaire zitting. Om te kunnen beraadslagen geldt een quorum van zeven rechters. Als de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Afwijkende standpunten zijn niet mogelijk. De plenaire discussies en stemmingen zijn niet openbaar en worden niet gepubliceerd.

De procedure is schriftelijk en op tegenspraak. Bij geschillen over verkiezingen kunnen partijen hun zaak echter mondeling bepleiten.

De bevoegdheden van de Conseil constitutionnel kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld:

Rechterlijke bevoegdheid die twee soorten geschillen omvat:

Geschillen over wet- en regelgeving

Toetsing aan de Grondwet is een abstract proces. Zij is facultatief voor gewone wetten of internationale overeenkomsten en verplicht voor organieke wetten en verordeningen van de beide kamers van het parlement. Toetsing vindt plaats na stemming in het parlement maar voor de afkondiging van een wet, de ratificatie of goedkeuring van een internationale overeenkomst en de inwerkingtreding van de parlementaire verordeningen. In gevallen waarin toetsing facultatief is, kan het initiatief daartoe worden genomen door een politieke autoriteit (president van de Republiek, premier, voorzitter van de Nationale Assemblee of van de Senaat) of door 60 afgevaardigden of 60 senatoren.

De Conseil constitutionnel beoordeelt tevens of de grens tussen wet en verordening goed is afgebakend. In dat geval kan de raad tijdens de wetgevingsprocedure door de voorzitter van de desbetreffende kamer (Nationale Assemblee of Senaat) of door de regering worden ingeschakeld, of achteraf door de premier om een wetgevingsbepaling de lagere status van verordening te geven.

Geschillen over verkiezingen en referenda

De Conseil constitutionnel onderzoekt of de verkiezing van de president van de Republiek en referenda volgens de regels zijn verlopen en maakt de uitslag daarvan bekend. Tevens oordeelt hij over het verloop van de verkiezingen en de regels voor het passieve kiesrecht en onverenigbare beroepen van parlementariërs.

Kiezers hebben veel mogelijkheden om een zaak aan de raad voor te leggen. Nadat de wetgeving inzake de organisatie van en het toezicht op de financiering van verkiezingsuitgaven werd aangenomen, is het aantal kwesties waarover de raad zich moet buigen, drastisch toegenomen. Deze kwesties betreffen de vraag of de kandidaten voor parlements- en presidentsverkiezingen conform deze wetgeving handelen (beoordeling in hoger beroep).

Adviserende bevoegdheid

De Conseil constitutionnel brengt advies uit wanneer hij officieel door het staatshoofd wordt geraadpleegd over de tenuitvoerlegging van artikel 16 van de Grondwet (over volmachten in een crisisperiode) en vervolgens over de besluiten die in dit kader zijn genomen.

Daarnaast raadpleegt de regering dit college over teksten in verband met de organisatie van de verkiezing van de president van de Republiek en het referendum.

Alle besluiten van de raad hebben dezelfde opbouw:

 • de aanhalingen van de toepasselijke teksten en de procedureonderdelen,
 • de beweegredenen in de vorm van overwegingen waarbij de aangevoerde rechtsgronden worden geanalyseerd, de geldende beginselen worden vermeld en op het verzoekschrift wordt gereageerd,
 • een dictum onderverdeeld in artikelen waarin de gekozen oplossing is vervat.

De besluiten van de raad zijn bindend voor de overheid en alle bestuurlijke en rechterlijke instanties. Er is geen beroep mogelijk. De rechtskracht heeft niet uitsluitend betrekking op het dictum, maar ook op de beweegredenen van het besluit die het de noodzakelijke basis verschaffen.

Bij verkiezingskwesties kan evenwel beroep bij de Conseil constitutionnel worden ingesteld om een materiële fout te herstellen.

De besluiten over conformiteit met de Grondwet leiden tot gehele of gedeeltelijke afkeuring van een wet, maar niet tot vernietiging ervan omdat deze besluiten worden genomen vóór de uitvaardiging van deze wet; pas na uitvaardiging wordt een wet van kracht.

Besluiten in verband met verkiezingen kunnen uiteenlopende gevolgen hebben, van de nietigverklaring van de stembiljetten tot de annulering van de verkiezingen zelf. Op grond van een dergelijk besluit kan een kandidaat onverkiesbaar worden verklaard en/of een verkozene ambtshalve worden ontslagen.

De besluiten worden aan de partijen bekendgemaakt en in het staatsblad van de Franse Republiek (Journal Officiel de la République Française) gepubliceerd, samen met de tekst van het parlementaire verzoekschrift (sinds 1983) en de opmerkingen van de regering (sinds 1995).

Ten slotte zijn alle besluiten die de raad sinds zijn oprichting heeft genomen, te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Conseil constitutionnel.

Administratieve rechtbanken

Taken van de administratieve rechtbanken

De overheid staat onder controle van administratieve rechtbanken die onafhankelijk zijn van diezelfde overheid (scheiding van bestuurlijke en justitiële functies) en los staan van de gewone rechtbanken (rechtsdualisme). Controle kan ook worden uitgevoerd door bestuursorganen, maar de besluiten van deze organen moeten dan op hun beurt worden onderworpen aan de controle van een rechtbank.

De Tribunal administratif is de gewone administratieve rechtbank in eerste aanleg. Er zijn talrijke gespecialiseerde administratieve rechtbanken van diverse aard, zoals:

 • financiële rechtbanken (regionale rekenkamers en de nationale rekenkamer (Cour des comptes),
 • rechtbanken voor sociale bijstand (departementale commissies en centrale commissie voor sociale bijstand),
 • tuchtrechtbanken (Cour de discipline budgétaire et financière (tuchthof op het gebied van begroting en financiën), Conseil supérieur de la magistrature (hoge raad voor de magistratuur), tuchtcolleges, universiteitsrechtbanken, enz.).

In beginsel kan tegen hun uitspraken beroep worden ingesteld bij de administratieve hoven van beroep (cours administratives d’appel), waarvan de arresten vatbaar zijn voor cassatie bij de Conseil d’Etat (raad van state). Net als het Cour de cassation (hof van cassatie) onderzoekt de Conseil d’Etat of in de hem voorgelegde rechterlijke vonnissen de procedure- en rechtsregels correct zijn toegepast. Daarnaast fungeert de Conseil d’Etat als rechter in eerste en laatste aanleg in bepaalde geschillen, bijvoorbeeld over verordeningen van ministers.

Bevoegdheidsconflicten tussen beide soorten rechtbanken worden behandeld door de Tribunal des conflits, die is samengesteld uit een gelijk aantal leden van het Cour de cassation en de Conseil d'Etat. De Conseil constitutionnel (grondwettelijke raad) toetst wetten aan de Grondwet; hij kijkt niet naar besluiten of handelingen van de overheid.

Interne organisatie van administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken (37 in totaal) en administratieve hoven van beroep (8 in totaal) zijn georganiseerd in kamers. Hoeveel kamers er zijn en wat hun specialisatie is, hangt af van de grootte van de rechtbank en de keuzes die het hoofd van de rechtbank voor de interne organisatie heeft gemaakt. De Conseil d’Etat heeft slechts één afdeling (Section du contentieux) voor rechtspraak (de andere “administratieve” afdelingen voorzien in de raadgevende functie van de Conseil d’Etat).

De Section du contentieux (afdeling geschillen) bestaat uit tien onderafdelingen, die in bepaalde soorten geschillen zijn gespecialiseerd. Voor de algemene administratieve rechtspraak worden twee van deze onderafdelingen samengevoegd (9 leden); als de zaak moeilijker of gevoeliger is, kan zij in de Section du contentieux worden behandeld (de voorzitters van de onderafdeling, de voorzitter van de afdeling en de vicevoorzitters; 17 leden) of in de Assemblée du contentieux (voorzitters van de afdeling onder leiding van de vicepresident van de Conseil d’Etat; 13 leden).

Status van de leden van administratieve rechtbanken

De leden van de administratieve rechtbanken zijn vanouds geen “rechters” in de zin van de Franse grondwet, een benaming die gereserveerd is voor leden van gewone rechtbanken. Zij vallen onder het algemene ambtenarenstatuut. Daarom golden voor hen lange tijd geen specifieke regels. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is daarin echter verandering gekomen, waardoor de leden van administratieve rechtbanken een meer zelfstandige status in de regelgeving kregen. Tegenwoordig worden zij doorgaans op één lijn gesteld met rechters; in sommige teksten worden zij als zodanig aangeduid en in alle voorschriften betreffende het verloop van hun carrière wordt hun een volkomen onafhankelijke positie toebedeeld.

Terwijl de rechters van de gewone rechtbanken één groep vormen, behoren de administratieve rechters tot twee verschillende groepen: enerzijds de leden van de Conseil d’Etat en anderzijds de leden van administratieve rechtbanken en administratieve hoven van beroep.

Lange tijd waren de regels voor deze groepen in verschillende teksten vervat, maar nu gelden voor alle leden van de Conseil d’Etat, de administratieve rechtbanken en administratieve hoven van beroep de bepalingen van het Code de justice administrative (wetboek administratieve rechtspraak).

Juridische gegevensbanken op dit gebied

De juridische gegevensbanken in Frankrijk worden gefaciliteerd door de overheidsdienst voor de verspreiding van het recht via internet. De site De link wordt in een nieuw venster geopend.Légifrance bevat:

 • in de databank “JADE” de uitspraken van de Conseil d’Etat en de Tribunal des conflits, de uitspraken van de administratieve hoven van beroep en een selectie van de uitspraken van de administratieve rechtbanken,
 • in de databank “CONSTIT” de besluiten van de Conseil constitutionnel.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Databank “JADE” omvat 230 000 uitspraken en elk jaar komen er 12 000 bij; databank “CONSTIT” omvat 3 500 uitspraken en daar komen er elk jaar 150 bij.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegdheid van de rechtbanken - Frankrijk

 

Laatste update: 17/01/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Kroatië

De gespecialiseerde rechterlijke instanties in eerste aanleg zijn: de politierechtbanken, handelsrechtbanken en administratieve rechtbanken; de gespecialiseerde rechterlijke beroepsinstanties zijn: de hoge politierechtbank, de hoge handelsrechtbank en de hoge administratieve rechtbank.

De verschillende rechtsgebieden:

Politierechtbanken: op grond van de wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) zijn 61 politierechtbanken opgericht. Politierechtbanken behandelen in eerste aanleg wegenverkeers-, economische en openbare-ordedelicten.

Deze wet is nog steeds van kracht, maar wordt opgeheven op 1 juli 2015, de datum waarop de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14) in werking treedt.

Handelsrechtbanken: Kroatië telt zeven handelsrechtbanken (in Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varazdin en Zadar), die geschillen tussen ondernemingen en verzoeken tot vestiging en stopzetting behandelen, vennootschapsregisters bijhouden, kennis nemen van verzoeken tot erkenning van in het buitenland gegeven rechterlijke en scheidsrechterlijke beslissingen in handelszaken, insolventieprocedures behandelen en internationale rechtshulp verlenen bij bewijsgaring in handelszaken, alsook andere activiteiten verrichten.

Administratieve rechtbanken: Kroatië telt vier administratieve rechtbanken (in Zagreb, Split, Rijeka en Osijek). Deze rechtbanken behandelen beroepen tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instellingen en nemen kennis van vorderingen tegen publiekrechtelijke instellingen wegens onbehoorlijk gedrag of het verzuim om individuele besluiten vast te stellen alsook tegen administratieve contracten en de tenuitvoerlegging van administratieve contracten.

De hoge politierechtbank, de hoge handelsrechtbank en de hoge administratieve rechtbank behandelen als rechtbanken van tweede aanleg beroepen tegen uitspraken van respectievelijk de politierechtbanken, handelsrechtbanken en administratieve rechtbanken. Zij zijn gevestigd in Zagreb.

Politierechtbanken

 1. behandelen in eerste aanleg overtredingen, tenzij daarvoor krachtens de wet een andere instantie bevoegd is,
 2. verlenen internationale rechtshulp bij procedures binnen hun rechtsgebied en verrichten daarnaast andere in de wet genoemde activiteiten.

PolitierechtbankenPDF(274 Kb)hr

Handelsrechtbanken

Naast de in andere wetten omschreven taken, hebben de handelsrechtbanken ook de volgende taken:

 1. inschrijving in en het bijhouden van gerechtelijke registers;
 2. verzoeken om inschrijving in het scheepsregister, voor zover de behandeling daarvan in het wetboek van zeerecht aan de handelsrechtbanken is toegewezen, verzoeken tot aansprakelijkheidsbeperking van scheepseigenaren en klachten tegen de grondslag voor de verrekening van averij-grosse, tenzij in de wet voor specifieke gevallen anders is bepaald;
 3. verzoeken in verband met de vestiging, de werking en de stopzetting van een onderneming;
 4. niet-contentieuze procedures over aangelegenheden die zijn omschreven in de vennootschapswet;
 5. procedures over de erkenning van in het buitenland gegeven rechterlijke en scheidsrechterlijke beslissingen in handelsgeschillen;
 6. veiligstellen van bewijs voor procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 7. opleggen van bewarende maatregelen in/met betrekking tot procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 8. verzoeken om faillietverklaring en faillissementsprocedures;
 9. internationale rechtshulp bij bewijsgaring in handelszaken;
 10. andere in de wet genoemde taken.

HandelsrechtbankenPDF(192 Kb)hr

Opgelet: op 1 april 2015 wordt een nieuw netwerk van gemeentelijke en handelsrechtbanken opgericht, dat zal bestaan uit 24 gemeentelijke rechtbanken en 8 handelsrechtbanken. Op 1 juli 2015 wordt een nieuw netwerk van 22 politierechtbanken opgericht. Op deze rechtbanken zal de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14) van toepassing zijn.
De informatie op deze pagina is momenteel up-to-date, maar zal op 1 april 2015 en 1 juli 2015 worden gewijzigd.

Administratieve rechtbanken

 1. behandelen beroepen tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instellingen;
 2. behandelen beroepen tegen handelingen van publiekrechtelijke instellingen;
 3. behandelen beroepen tegen publiekrechtelijke instellingen wegens verzuim om individuele besluiten vast te stellen en wegens overschrijding van wettelijke termijnen;
 4. behandelen beroepen tegen administratieve contracten en de tenuitvoerlegging van administratieve contracten;
 5. behandelen andere zaken die hen bij wet zijn toegewezen.

Administratieve rechtbankenPDF(180 Kb)hr

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen beslissingen van politierechtbanken en overheidsinstellingen die in eerste aanleg hebben beslist over overtredingen, alsook beroepen tegen besluiten van andere overheden wanneer zulks in een specifieke wet is vastgesteld;
 2. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen politierechtbanken;
 3. behandelt buitengewone rechtsmiddelen tegen einduitspraken over overtredingen wanneer zulks in een specifieke wet is vastgesteld;
 4. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen uitspraken in eerste aanleg van de handelsrechtbanken;
 2. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen handelsrechtbanken en beslist over de overdracht van bevoegdheden tussen handelsrechtbanken;
 3. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.vtsrh.hr/

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken en tegen voor beroep vatbare besluiten;
 2. oordeelt over de rechtmatigheid van algemene handelingen;
 3. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen administratieve rechtbanken;
 4. behandelt andere zaken die haar bij wet zijn toegewezen.

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.upravnisudrh.hr/

Laatste update: 20/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Italiaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Gespecialiseerde rechtbanken - Italië

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Italië.

Gespecialiseerde rechtbanken

Artikel 102 van de grondwet verbiedt het instellen van nieuwe "buitengewone of speciale" rechtbanken. Wel mogen er binnen de gewone rechtbanken gespecialiseerde kamers voor specifieke klassen van rechtsonderwerpen worden opgericht, met rechters uit dezelfde rechtbank die worden bijgestaan door burgers die geen beroepsrechter zijn (een kamer voor landbouwzaken bijvoorbeeld).

Artikel 103 van de grondwet voorziet ook in een aantal speciale rechtbanken, waaronder administratieve rechtbanken, de Rekenkamer en militaire rechtbanken, die reeds vóór de inwerkingtreding van de grondwet bestonden.

Militaire rechtbanken (tribunali militari), die bevoegd zijn militaire delicten te beslechten die door leden van de strijdkrachten zijn gepleegd, zijn gescheiden van de gewone rechtbanken en worden beheerd door een autonoom orgaan, de Hoge Raad voor de militaire magistratuur (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken behandelen geschillen tussen particuliere rechtssubjecten en overheidsinstanties met betrekking tot door de overheid genomen beslissingen.

De administratieve rechtbanken bekijken of een administratieve maatregel naar behoren is genomen; ze spreken zich niet uit over de wenselijkheid van de maatregel. Een bij een administratieve rechtbank ingediend verzoekschrift vraagt de rechtbank om een administratieve maatregel nietig te verklaren op grond van het feit dat de maatregel gebrekkig is wegens onbevoegdheid (incompetenza), schending van de wet (violazione di legge) of machtsmisbruik (eccesso di potere).

Algemeen genomen wordt het onderscheid tussen de bevoegdheid van de gewone rechtbanken en de bevoegdheid van de administratieve rechtbanken gemaakt op basis van de aard van de geclaimde schade, namelijk of de administratieve maatregel inbreuk maakt op een recht (diritto soggettivo) of alleen op een rechtmatig belang (interesse legittimo): de administratieve rechtbanken behandelen zaken die op rechtmatige belangen betrekking hebben, hoewel ze voor een aantal gebieden exclusief bevoegd zijn.

Het autonome orgaan van de administratieve rechtbanken is de Raad voor de administratieve magistratuur (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

 • De regionale administratieve rechtbanken (tribunali amministrativi regionali) zijn gerechten van eerste aanleg;
 • de Raad van State (Consiglio di Stato) is een gerecht van tweede aanleg.

De Rekenkamer en de belastingcommissies zijn bevoegd voor administratieve zaken in bepaalde gebieden.

De Rekenkamer (Corte dei Conti) bestaat uit rechters en aanklagers die in accountancy zijn gespecialiseerd. De onderzoeken worden gevoerd door een parket van de procureur-generaal (Ufficio del procuratore generale) verbonden aan de Rekenkamer. Ingevolge een recente hervorming beschikt de Rekenkamer nu over autonome, regionale kamers (sezioni regionali) die in hun rechtsgebieden uitspraken doen en controles verrichten.

Het autonome orgaan van de Rekenkamer is de Raad voor de Rekenkamer (Consiglio di Presidenza).

De Rekenkamer heeft de bevoegdheid om:

 • vooraf de verenigbaarheid met het recht van een grote verscheidenheid van maatregelen van de regering en andere overheidsorganen grondig te onderzoeken;
 • het financiële beheer en de vermogens van overheidsinstanties te controleren;
 • uitspraak te doen over kwesties die verband houden met de overheidsbegrotingen, de pensioenen en de aansprakelijkheid van ambtenaren.

De belastingcommissies (commissioni tributarie) zijn bevoegd voor belastingzaken.

Juridische gegevensbanken

Op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.militaire rechtbanken vindt u historische aantekeningen en informatie over procedures. De belangrijkste processen tegen oorlogsmisdadigers zijn eveneens hier gepubliceerd.

De website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.regionale administratieve rechtbanken en de Raad van State biedt kosteloos toegang tot de zittingskalender en tot de integrale teksten van uitspraken en verordeningen in geschillen tussen overheidsinstanties en particuliere rechtssubjecten betreffende door de overheid genomen maatregelen.

Ter bescherming van de gegevens gelden voor opzoekingen bij lopende procedures bepaalde beperkingen.

De belangrijkste besluiten en uitspraken van de Rekenkamer worden op haar website gepubliceerd en zijn kosteloos toegankelijk.

De website van de Rekenkamer dient ook als portaal voor de regionale kamers van de Rekenkamer en bevat uitgebreide informatie over hun rol en hun werking.

Naam en URL van de gegevensbank

Laatste update: 02/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Cyprus

De Republiek Cyprus (Κυπριακή Δημοκρατία) kent de volgende gespecialiseerde rechtbanken:

 • familierechtbanken (Οικογενειακά Δικαστήρια);
 • rechtbanken voor industriële geschillen (Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών);
 • rechtbanken voor huurgeschillen (Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων);
 • militaire rechtbank (Στρατιωτικό Δικαστήριο).

Gespecialiseerde rechtbanken

Familierechtbanken

De familierechtbanken zijn exclusief bevoegd voor verzoeken tot echtscheiding, gezag over kinderen en alimentatie alsmede eigendomsgeschillen tussen echtgenoten die lid zijn van de Grieks-orthodoxe kerk.

Indien de partijen tot een van de andere religieuze gemeenschappen van Cyprus behoren, namelijk tot de Armeense, de maronitische of de Romeins-katholieke gemeenschap, vallen de voornoemde zaken onder de bevoegdheid van de familierechtbank voor religieuze gemeenschappen.

De Republiek Cyprus telt drie familierechtbanken, één voor Nicosia en Kyrenia, één voor Limassol en Paphos en één voor Larnaca en Famagusta. Voorts is er een familierechtbank voor religieuze gemeenschappen die in Nicosia gevestigd is en voor de gehele Republiek Cyprus bevoegd is.

Zaken die bij de familierechtbank aanhangig worden gemaakt, worden behandeld door één rechter, met uitzondering van echtscheidingsverzoeken, die behandeld worden door een kamer van drie rechters.

Rechtbanken voor industriële geschillen

De rechtbanken voor industriële geschillen zijn exclusief bevoegd voor alle industriële geschillen die verband houden met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zoals de betaling van een vergoeding voor ongerechtvaardigd ontslag (met uitzondering van de gevallen waarin het gevorderde bedrag hoger is dan het equivalent van twee jaar salaris, aangezien die onder de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen), betaling van de opzeggingsvergoeding, afvloeiingsuitkeringen en vorderingen krachtens de arbeidsovereenkomst, zoals nog te betalen lonen, vakantiegeld, dertiende maand of bonussen. Zij zijn tevens bevoegd voor civiele zaken die verband houden met de Wet op de bescherming van het moederschap (Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), gevallen van ongelijke behandeling en seksuele intimidatie op de werkplek alsmede geschillen tussen voorzieningsfondsen (Ταμεία Πρόνοιας) en hun leden.

De rechtbanken voor industriële geschillen zijn samengesteld uit een voorzitter of een rechter, die lid is van de rechterlijke macht van de Republiek (Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας), en twee lekenrechters die worden aangeduid op aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties. De lekenrechters hebben een louter raadgevende functie.

De Republiek kent thans drie rechtbanken voor industriële geschillen, die gevestigd zijn in Nicosia, Limassol en Larnaca.

Rechtbanken voor huurgeschillen

De rechtbanken voor huurgeschillen zijn bevoegd om zaken te behandelen die betrekking hebben op de terugvordering van verhuurde onroerende goederen, het vaststellen van redelijke huurprijzen en enige andere bijbehorende of aanvullende zaken.

Elke rechtbank voor huurgeschillen (er zijn er thans drie) is samengesteld uit een voorzitter, die lid is van de rechterlijke macht, en twee lekenrechters die worden benoemd door de huurders- en verhuurdersverenigingen. De lekenrechters hebben een louter raadgevende functie.

Militaire rechtbank

De militaire rechtbank is bevoegd voor strafbare feiten die gepleegd zijn door leden van de krijgsmacht en een schending inhouden van het Militaire Wetboek van strafrecht (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), de Wet op de nationale garde (Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), het Wetboek van strafvordering (Ποινικός Κώδικας) of enige andere wet, ongeacht de opgelegde straf. Ook particulieren kunnen voor de militaire rechtbank worden gedaagd overeenkomstig het bepaalde in het Militaire Wetboek van strafrecht of enige andere wet.

Indien de beschuldigde de rang van kolonel of hoger heeft, wordt de militaire rechtbank op dezelfde wijze samengesteld als de assisenrechtbank.

De voorzitter van de rechtbank is een rechter die tot de rechterlijke macht van de Republiek behoort. Hij wordt bijgestaan door twee leden van de krijgsmacht die worden aangeduid door de hoge raad voor de magistratuur (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) en een louter raadgevende functie hebben.

Administratieve rechtbanken

Verzoeken tot nietigverklaring van administratieve besluiten worden in eerste aanleg behandeld door één rechter van het hooggerechtshof en in hoger beroep door een kamer van vijf rechters.

Juridische gegevensbanken

Er bestaat nog geen officiële juridische gegevensbank. Er zijn enkele particuliere juridische gegevensbanken, waarvan sommige abonneediensten aanbieden en andere kosteloze toegang verlenen.

Zij bevatten informatie over rechterlijke uitspraken en primaire wetgeving.

Laatste update: 23/07/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van gespecialiseerde rechtbanken in Letland.

Gespecialiseerde rechtbanken

Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland

Overeenkomstig de De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwet van de Republiek Letland heeft Letland een Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof is een onafhankelijke rechterlijke instantie die onderzoekt of in zaken die onder zijn bevoegdheid vallen de wet in overeenstemming met de Grondwet is en behandelt ook zaken die wettelijk aan het Hof zijn toegewezen. Het Grondwettelijk Hof kan wetten en andere rechtshandelingen of delen daarvan nietig verklaren.

Overeenkomstig artikel 16 van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende het Grondwettelijk Hof behandelt het Hof zaken met betrekking tot:

 1. de grondwettigheid van wetten;
 2. de grondwettigheid van door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomsten (totdat deze overeenkomsten door de Saeima (het Letse parlement) zijn goedgekeurd);
 3. de overeenstemming van wet- en regelgeving of delen daarvan met hogere rechtsregels;
 4. de wettigheid van besluiten (met uitzondering van administratieve besluiten) van het parlement, het kabinet, de president, de voorzitter van de het parlement en de premier;
 5. de wettigheid van een besluit waarbij een minister met instemming van het kabinet een besluit van een gemeenteraad heeft geschorst;
 6. de overeenstemming van Letse nationale wetgevingsbepalingen met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet in strijd zijn met de Grondwet.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zeven rechters, van wie de benoeming door een meerderheid van de parlementsleden, d.w.z. ten minste 51, is bekrachtigd. Drie rechters worden aangesteld op voordracht van ten minste tien leden van het parlement, twee op voordracht van het kabinet en de overige twee op voordracht van de voltallige vergadering (het plenum) van het Hooggerechtshof. De kandidaten die worden voorgedragen door het Hooggerechtshof moeten worden geselecteerd uit de Letse rechterlijke macht.

Het Grondwettelijk Hof kan niet op eigen initiatief zaken inleiden; het behandelt alleen zaken op verzoek van daartoe wettelijk bevoegde personen. Volgens de huidige wetgeving kunnen verzoeken tot inleiding van een procedure bij het Grondwettelijk Hof worden ingediend door:

 • de president van Letland;
 • de Saeima;
 • ten minste twintig leden van het parlement;
 • het kabinet;
 • de procureur-generaal;
 • de Raad van de Staatsauditdienst;
 • een gemeenteraad;
 • de ombudsman, indien de instelling of functionaris die het betwiste besluit heeft afgegeven de vastgestelde tekortkomingen niet binnen de door de ombudsman vastgestelde termijn heeft gecorrigeerd;
 • een rechtbank die een civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke zaak behandelt;
 • een rechter van een kadasterafdeling die onroerende zaken of daarmee samenhangende rechten in het kadaster inschrijft;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon indien zijn of haar grondrechten uit hoofde van de Grondwet zijn geschaad;
 • de Raad voor de rechtspraak (Tieslietu padome), binnen zijn wettelijke bevoegdheid.

Zaken betreffende de grondwettigheid van wetten, kabinetsbesluiten en andere handelingen van het kabinet, de overeenstemming van Letse nationale wetgevingsbepalingen met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet in strijd zijn met de Grondwet, de grondwettigheid van door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomsten (totdat deze overeenkomsten door de Saeima (het Letse parlement) zijn goedgekeurd) en wet- en regelgeving of delen daarvan, worden door het voltallige Grondwettelijk Hof behandeld. Andere zaken worden behandeld door kamers van drie rechters (meervoudige kamer), tenzij het Grondwettelijk Hof anders beslist.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof is definitief en gaat onmiddellijk na de uitspraak in kracht van gewijsde. Een arrest van het Grondwettelijk Hof en de uitleg die het bevat over een betwiste bepaling is bindend voor alle centrale en lokale overheidsinstanties (met inbegrip van rechtbanken) en voor ambtenaren en natuurlijke en rechtspersonen.

Een bepaling die door het Grondwettelijk Hof is aangemerkt als onverenigbaar met een hogere rechtsregel wordt geacht nietig te zijn vanaf de datum waarop het arrest van het Grondwettelijk Hof is gepubliceerd, tenzij het Grondwettelijk Hof anders bepaalt. Wanneer het Grondwettelijk Hof een door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomst ongrondwettig heeft verklaard, moet het kabinet onverwijld stappen zetten om de desbetreffende overeenkomst te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of de toetreding tot die overeenkomst in te trekken.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Zaken van het Grondwettelijk Hof (zoekscherm)

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud van de gegevensbank

De gegevensbank bevat de arresten van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland.

Aanvullende informatie

Het zoekscherm van de gegevensbank en de arresten zijn beschikbaar in het Lets en Engels.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland

Laatste update: 09/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Litouwen

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Litouwen.

Gespecialiseerde rechtbanken

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Constitutioneel Hof van de Republiek Litouwen (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas) waarborgt de suprematie van de grondwet binnen het rechtsstelsel. Het is verantwoordelijk voor beslissingen in zaken van constitutionele rechtspraak en bepaalt of wetten en andere juridische instrumenten die door het parlement worden aangenomen in overeenstemming zijn met de grondwet en of de juridische instrumenten van de president of de regering van de republiek in overeenstemming zijn met de grondwet en de wetgeving.

Administratieve rechtbanken

Er zijn zes administratieve rechtbanken in Litouwen:

 • het Administratieve Hooggerechtshof van Litouwen (Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas);
 • vijf regionale administratieve rechtbanken.

Administratief Hooggerechtshof

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratieve Hooggerechtshof (Vyriausiasis administracinis teismas) is het gerecht van eerste en laatste instantie voor administratieve zaken die hem bij wet zijn toegewezen. Het behandelt beroepen tegen beschikkingen, uitspraken en bevelen van de regionale administratieve rechtbanken en tegen beschikkingen van de districtsrechtbanken in zaken met betrekking tot inbreuken door bestuursorganen.

Het Administratieve Hooggerechtshof is eveneens bevoegd voor verzoeken om de heropening van afgesloten administratieve zaken, met inbegrip van zaken betreffende administratieve misdrijven op bij wet vastgestelde gebieden. Het Administratieve Hooggerechtshof heeft een uniforme rechterlijke praktijk ontwikkeld voor de uitlegging en toepassing van wetten en andere juridische instrumenten.

Regionale administratieve rechtbanken (apygardų administraciniai teismai)

Regionale administratieve rechtbanken zijn rechtbanken met een bijzondere bevoegdheid. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van klachten (verzoekschriften) over administratieve handelingen en administratief handelen in verband met doen of nalaten (taakverzuim) door overheidsinstellingen.

Regionale administratieve rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen van openbaar bestuur, voor kwesties die betrekking hebben op de wettigheid van regelgevende administratieve besluiten, belastinggeschillen, enzovoort.

Voordat een zaak bij een administratieve rechtbank aanhangig wordt gemaakt, kunnen bij wet aangeduide individuele rechtsbesluiten of -handelingen van overheidsinstellingen in de pre-contentieuze procedure worden aangevochten. In dat geval worden geschillen onderzocht door gemeentelijke bestuursgeschillencommissies, regionale bestuursgeschillencommissies en de hoofd-bestuursgeschillencommissie (Vyriausioji administracinių ginčų komisija).

Laatste update: 18/02/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in Luxemburg.

Gespecialiseerde rechtbanken

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Conseil arbitral des assurances sociales (Arbitrageraad voor Sociale verzekeringen) en Conseil supérieur des assurances sociales (Hoge raad voor Sociale Verzekeringen)

Alle geschillen in verband met sociale zekerheid, zoals aansluiting en verzekeringsplicht, bijdragen, administratieve boeten en uitkeringen, met uitzondering van de in artikel 317 bedoelde geschillen of geschillen in verband met de artikelen 147 en 148 van de Code des assurances sociales (wetboek sociale verzekeringen), worden behandeld door de Conseil arbitral des assurances sociales en door de Conseil supérieur des assurances sociales in beroep. Tegen de vonnissen van de Conseil arbitral des assurances sociales die in laatste aanleg zijn gewezen en tegen de arresten van de Conseil supérieur des assurances sociales kan cassatieberoep worden ingesteld.

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Cour Administrative (Administratief Hof)

Tenzij de wet anders bepaalt, kan bij de Cour Administrative, die in Luxemburg is gevestigd, beroep worden ingesteld tegen beslissingen die het Tribunal Administratif heeft genomen in verband met de nietigverklaring van individuele bestuurlijke besluiten en bestuurlijke handelingen van reglementaire aard. Voorts is de Cour Administrative als feitenrechter bevoegd voor beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van andere administratieve rechtscolleges in verband met bezwaarschriften waarvoor deze rechtscolleges uit hoofde van bijzondere wetten bevoegd zijn.

Alle advocaten die mogen pleiten voor de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg mogen ook pleiten voor de Cour Administrative. Maar alleen de "advocaten die zijn ingeschreven op lijst I" van de tabellen die jaarlijks worden opgesteld door de raden van de orden van advocaten mogen onderzoeks- en procedurehandelingen stellen (ministère d'avoué).

De Staat mag zich voor de Cour Administrative laten vertegenwoordigen door een regeringsafgevaardigde of door een advocaat.

Tribunal Administratif (Administratieve Rechtbank)

Het Tribunal Administratif is in Luxemburg gevestigd en doet uitspraak over beroepen die op grond van onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid, of schending van de wet of van vormvoorschriften ter bescherming van private belangen, worden ingesteld tegen alle bestuurlijke besluiten waartegen uit hoofde van de wetten en reglementen geen ander beroep mogelijk is, en tegen bestuurlijke handelingen van reglementaire aard, ongeacht welke overheid het besluit heeft genomen. Het Tribunal Administratif is in beginsel eveneens bevoegd voor geschillen in verband met directe belastingen en gemeentebelastingen en -taksen.

Tegen de beslissingen van het Tribunal Administratif kan beroep worden ingesteld bij de Cour Administrative.

Het Tribunal Administratif behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van de directeur van het Bestuur van directe belastingen als feitenrechter, indien de wetten ter zake in die mogelijkheid voorzien.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Cour Constitutionnelle (Grondwettelijk Hof)

De Cour Constitutionnelle doet bij arrest uitspraak over de verenigbaarheid van wetten met de Grondwet, met uitzondering van de wetten waarbij verdragen worden geratificeerd.

Wanneer een partij voor een rechtbank van de rechterlijke orde of de bestuurlijke orde de verenigbaarheid van een wet met de grondwet in twijfel trekt, moet de rechtbank de vraag aan de Cour Constitutionnelle voorleggen, behalve wanneer zij van oordeel is dat: a) zij geen antwoord op de vraag behoeft om uitspraak te kunnen doen, b) de vraag elke grond mist, of c) de Cour Constitutionnelle over die vraag reeds uitspraak heeft gedaan.

De Cour Constitutionnelle is samengesteld uit de voorzitter van de Cour Supérieure de Justice, de voorzitter van de Cour Administrative, twee rechters van de Cour de Cassation en vijf rechters die worden benoemd door de Groothertog op gezamenlijk advies van de Cour Supérieure de Justice en de Cour Administrative. De Cour Constitutionnelle bestaat uit een kamer met vijf rechters.

Specifieke juridische gegevensbanken

Zie de De link wordt in een nieuw venster geopend.rubriek over de rechtbanken van de website van het Ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Zie de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales.

Zie de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Zie de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Cour Constitutionnelle.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

Laatste update: 27/03/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Hongarije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Hongarije

Gespecialiseerde rechtbanken

Administratieve/arbeidsrechtbanken

De Hongaarse grondwet omschrijft de rechterlijke organisatie als een meerlagige structuur en voorziet in de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken voor bepaalde soorten zaken. Binnen deze organisatie fungeren administratieve/arbeidsrechtbanken (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) als gespecialiseerde rechtbanken.

De administratieve/arbeidsrechtbanken zijn sinds 1 januari 2013 als zodanig actief. Voorheen werden hun taken uitgevoerd door arbeidsrechtbanken en algemene rechtbanken.

Als rechtbank van eerste aanleg behandelt een administratieve/arbeidsrechtbank zaken betreffende de rechterlijke toetsing van administratieve besluiten of betreffende arbeidsrelaties en soortgelijke rechtsbetrekkingen, naast andere zaken die op grond van de wet aan haar moeten worden voorgelegd. De algemene rechtbank of, in zaken van rechterlijke toetsing, het Hooggerechtshof (Kúria) fungeert als rechtbank van tweede aanleg.

Constitutioneel Hof (Alkotmánybíróság)

Het Constitutioneel Hof is een onafhankelijk orgaan dat buiten het rechtssysteem staat.

Het Hof, dat is gevestigd in Boedapest, is het voornaamste orgaan voor de bescherming van de grondwet.

Het Constitutioneel Hof bestaat uit vijftien leden die voor twaalf jaar worden gekozen door een tweederdemeerderheid van de leden van het Hongaarse parlement. De president wordt, eveneens door een tweederdemeerderheid van de parlementsleden, uit de leden van het Constitutioneel Hof gekozen. Het mandaat van de president duurt tot het einde van zijn/haar ambtstermijn als rechter van het Constitutioneel Hof. De leden van het Hof mogen geen lid zijn van politieke partijen of betrokken zijn bij politieke activiteiten. Nadere bijzonderheden omtrent de bevoegdheid, organisatie en werking van het Constitutioneel Hof zijn neergelegd in kardinale wetten.

 1. het toetsen van de grondwettigheid van wetgeving die is aangenomen, maar nog niet is afgekondigd;
 2. het toetsen, op initiatief van een rechter, van de grondwettigheid van wetsbesluiten die in een specifieke zaak moeten worden toegepast;
 3. het toetsen, naar aanleiding van een beroep de grondwet betreffende, van de grondwettigheid van wetsbesluiten die in een specifieke zaak moeten worden toegepast;
 4. het toetsen, naar aanleiding van een beroep de grondwet betreffende, van de grondwettigheid van rechterlijke beslissingen;
 5. het toetsen van de grondwettigheid van wetgeving op initiatief van de regering, een kwart van de leden van het parlement of de commissaris voor de grondrechten (alapvető jogok biztosa);
 6. het toetsen van de overeenstemming van wetgeving met internationale verdragen;
 7. het uitoefenen van andere bevoegdheden en verrichten van andere taken zoals bepaald in de grondwet of andere kardinale wetten.

Uit hoofde van zijn bevoegdheden zoals beschreven in de punten b), c) en d) schrapt het Constitutioneel Hof wetten en andere wetgevingsbesluiten die strijdig met de grondwet blijken te zijn;

uit hoofde van zijn bevoegdheid zoals beschreven in punt d) vernietigt het Hof rechterlijke beslissingen die strijdig met de grondwet blijken te zijn;

uit hoofde van zijn bevoegdheid zoals beschreven in punt f) kan het Hof wetten en andere wetgevingsbesluiten schrappen die strijdig met een internationaal verdrag blijken te zijn;

of legt het de bij kardinale wet vastgestelde rechtsgevolgen op.

Juridische gegevensbank

Meer informatie kunt u vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Constitutioneel Hof van de Republiek Hongarije (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van het Constitutioneel Hof van de Republiek Hongarije

De link wordt in een nieuw venster geopend.Officiële website van de Hongaarse rechtbanken

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Malta

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Malta.

Gespecialiseerde rechtbanken

Constitutional Court

Tweede aanleg

Beroep

Het Constitutional Court (grondwettelijk hof) doet uitspraak in beroepsprocedures met betrekking tot beweerde schendingen van de mensenrechten, interpretaties van de grondwet en nietigheid van wetten. Het Constitutional Court is ook bevoegd om in eerste aanleg uitspraak te doen over kwesties met betrekking tot leden van het House of Representatives (Parlement) en over naar het hof verwezen zaken in verband met de verkiezing van leden van het House of Representatives.

Voorgezeten door de Chief Justice en twee andere rechters

First Hall of the Civil Court

Eerste aanleg

De First Hall of the Civil Court (eerste kamer van de burgerlijke rechtbank) behandelt eveneens zaken met betrekking tot beweerde schendingen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden die worden beschermd door de grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Voorgezeten door een rechter

Industrial tribunal

Eerste aanleg

De Industrial Tribunal (arbeidsrechtbank) behandelt zaken die verband houden met onterecht ontslag en discriminerende of anderszins onwettige behandeling op het werk.

Voorgezeten door een rechter-voorzitter

Rent Regulation Board

Eerste aanleg

De Rent Regulation Board (regelgevingsraad voor huur) behandelt zaken die verband houden met de wijziging van huurvoorwaarden, waaronder huurverhoging en huurbeëindiging. Het moet daarbij gaan om huurcontracten die vóór 1 juni 1995 zijn gesloten.

Voorgezeten door een magistraat

Land Arbitration Board

Eerste aanleg

De Land Arbitration Board (arbitrageraad voor grondaangelegenheden) behandelt zaken betreffende de classificatie van onteigende grond, het publieke oogmerk van onteigening en de aan de eigenaar verschuldigde schadeloosstelling.

Voorgezeten door een magistraat

Rural Lease Control Board

Eerste aanleg

De Rural Lease Control Board (raad voor de controle van pachtovereenkomsten) behandelt zaken betreffende de pacht van grond en vorderingen van eigenaren in verband met pachtbeëindiging.

Voorgezeten door een magistraat

Administrative Review Tribunal

Eerste aanleg

De Administrative Review Tribunal (rechtbank voor administratieve toetsing) is belast met de toetsing van administratieve handelingen.

Voorgezeten door een rechter of een magistraat

Partition of Inheritances Tribunal

Eerste aanleg

De Partition of Inheritances Tribunal (rechtbank voor de verdeling van nalatenschappen) doet uitspraak over zaken die verband houden met de verdeling van eigendommen die gemeenschappelijke eigendom zijn van de erfgenamen van een overleden persoon.

Voorgezeten door een arbiter

Competition and Consumer Appeals Tribunal

Beroep

De Competition and Consumer Appeals Tribunal (rechtbank voor beroepsprocedures inzake mededinging en consumentenzaken) doet uitspraak in beroepsprocedures die zijn ingesteld tegen besluiten, bevelen of maatregelen van de directeur-generaal voor mededinging en de directeur-generaal voor consumentenzaken. De beslissingen van deze rechtbank zijn definitief, behoudens enkele uitzonderlijke gevallen waarin hoger beroep kan worden ingesteld, dat evenwel beperkt moet zijn tot rechtsvragen.

Voorgezeten door een rechter en twee leden

Court of Revision of Notarial Acts

Eerste aanleg

De Court of Revision of Notarial Acts (rechtbank voor de controle van notariële akten) is een gespecialiseerde rechtbank die toezicht houdt op alle notarissen, de notariële archieven en het openbare register. De rechtbank is bevoegd over te gaan tot het bezoeken en inspecteren van de notariële archieven, het openbare register en notariskantoren, en tot het opleggen van disciplinaire maatregelen. De rechtbank heeft ook de bevoegdheid opdracht te geven tot het corrigeren van verkeerde inschrijvingen in het openbare register.

Samengesteld uit leden, die Visitors (inspecteurs) worden genoemd

Administratieve rechtbanken

Rechterlijke toetsing is het proces waarbij een besluit van een overheidsorgaan wordt getoetst en mogelijk kan worden ingetrokken, indien het wordt geacht onrechtmatig te zijn.

Eenieder die zich benadeeld voelt door een overheidsbesluit dat hem aangaat, kan om een rechterlijke toetsing verzoeken. Artikel 469A van hoofdstuk 12 van de Laws of Malta geeft de rechtbanken deze rechtsmacht. Maar ook zonder deze bepaling in de wetgeving is rechterlijke toetsing op te vatten als een inherente bevoegdheid van de rechtbanken op grond van het beginsel van de scheiding van machten, dat algemeen wordt toegepast door democratische staten.

De gewone rechtbanken (in het bijzonder de First Hall of the Civil Court) zijn bevoegd in dergelijke zaken, waarbij beroep kan worden aangetekend bij het Court of Appeal.

De Administrative Justice Act (wet administratieve rechtspraak) werd op 1 januari 2009 van kracht en voorzag in de instelling van de Administrative Review Tribunal (rechtbank voor administratieve toetsing). Deze onafhankelijke en onpartijdige rechtbank toetst bestuurshandelingen die aan haar worden voorgelegd door zich benadeeld voelende personen en beslecht ook geschillen die aan haar worden voorgelegd. De rechtbank wordt voorgezeten door een persoon die in Malta rechter of magistraat is of is geweest. Tegen de beslissingen van deze rechtbank kan beroep worden aangetekend bij het Court of Appeal.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Plaatselijke rechtbanken

Plaatselijke rechtbanken vormen een integraal onderdeel van het rechtssysteem in Malta. Ze kunnen worden gezien als een aanvulling op de rechtbanken en ze behandelen strafbare feiten die weliswaar niet zwaar zijn, maar die wel als heel vervelend worden ervaren door het algemene publiek. Plaatselijke rechtbanken worden voorgezeten door een Commissioner for Justice, die voor een periode van twee jaar wordt benoemd en die op dezelfde wijze en om dezelfde redenen uit de functie wordt ontheven als andere leden van de rechterlijke macht.  Dit garandeert dat iedere burger de mogelijkheid heeft om bepaalde grieven te uiten, terwijl er tegelijk ook voor wordt gezorgd dat het recht op een eerlijke procesgang wordt geëerbiedigd. Er zijn negen plaatselijke rechtbanken die alle bevoegd zijn voor meerdere gemeenten.

Juridische gegevensbanken

Zie de Maltese pagina "Organisatie van justitie in de lidstaten - Malta" voor meer gedetailleerde informatie over en links naar de desbetreffende gegevensbanken.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie, cultuur en lokaal bestuur

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services (gerechtelijke diensten)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services - Judgments Online (uitspraken online)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services - (gerechtelijke procedures)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services - Hall Usage (gebruik rechtszalen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services – Statistics (statistieken)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services - Judicial Sales by Auction (gerechtelijke veilingen)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court Services - Civil Forms (formulieren in civiele zaken - in het Maltees)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Legal Services (juridische diensten) (Laws of Malta)

Laatste update: 18/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Nederland.

Administratieve rechtbanken

De administratieve rechtbanken in Nederland zijn:

 • Rechtbank: gerecht van eerste aanleg voor alle bestuursrechtelijke zaken
 • Gerechtshof: beroepsinstantie voor belastingzaken
 • Hoge Raad: hoogste instantie voor belastingzaken
 • Centrale Raad van Beroep: beroeps- (en laatste) instantie voor socialezekerheidszaken
 • College van Beroep voor het bedrijfsleven: beroeps- (en laatste) instantie voor geschillen op het gebied van sociaaleconomisch bestuursrecht
 • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State: beroeps- (en laatste) instantie voor alle bestuursrechtelijke zaken die niet worden afgehandeld door andere beroepsinstanties

Juridische gegevensbanken

Verdere informatie kunt u vinden op de website voor de De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraak in Nederland.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend. Informatie over de gespecialiseerde rechtbanken (in het Engels)

Laatste update: 11/12/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Oostenrijk

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken voor civiele en strafzaken in Oostenrijk.

Gespecialiseerde rechtbanken

In principe behandelt elke rechtbank alle soorten rechtsgeschillen.

In de grootste Oostenrijkse steden zijn er echter bepaalde gespecialiseerde rechtbanken:

 • in Wenen zijn er vijf van dergelijke rechtbanken, die civiele zaken, strafzaken, handelszaken (2 rechtbanken), zaken op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid behandelen;
 • in Graz zijn er twee, waarvan de ene strafzaken behandelt en de andere overige zaken.

Arbeidszaken zijn in wezen civiele geschillen over arbeidsrelaties die gedefinieerd worden in § 50 van de wet op de arbeids- en sociale gerechten (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz — ASGG); deze worden geregeld door eigen procedures die gelijken op die van civiele zaken, aangevuld met enkele bijzondere regels.

Arbeidsrechtelijke geschillen worden in eerste aanleg behandeld door de regionale rechtbanken (Landesgerichte; in Wenen: het Arbeits- und Sozialgericht), waarvan het vonnis kan worden aangevochten in tweede aanleg voor de hogere regionale rechtbanken (Oberlandesgerichte) en ten slotte in derde aanleg voor het Hooggerechtshof (Oberster Gerichtshof). Beslissingen worden genomen door een kamer (Senat) van de bevoegde rechtbank. Een kamer is samengesteld uit een of meerdere beroepsrechters (Berufsrichter) en twee lekenrechters (Laienrichter), afgevaardigd door respectievelijk werkgevers- en werknemersorganisaties.

De beroepsprocedure bij arbeidszaken gelijkt op de beroepsprocedure in civiele zaken, maar heeft minder beperkingen. Zo is, ongeacht de waarde van het geschil, hoger beroep (Revision) in arbeidszaken steeds mogelijk als het over een rechtsvraag van aanzienlijk belang gaat.

Handelszaken zijn in wezen civiele zaken waarbij een handelaar betrokken is en die gedefinieerd worden in § 51 van de wet op de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie (Jurisdiktionsnorm). Behoudens een aantal uitzonderingen worden ze behandeld volgens de gewone civiele procedure. Wanneer de zaak voorkomt voor een kamer van een van de rechtbanken van eerste of tweede aanleg maar niet bij het Hooggerechtshof, zetelt er namens de handelssector een lekenrechter bij de beroepsrechters.

Bij niet-contentieuze procedures (Verfahren außer Streitsachen) behandelen de rechtbanken civiele aangelegenheden die aan hen toegewezen worden wegens hun bijzonder karakter (bepaalde verzoeningsprocedures, voogdij-aangelegenheden en andere zaken waarin de partijen gewoonlijk geen tegengestelde belangen hebben).

In het algemeen worden zulke zaken in eerste aanleg door de districtsgerechten beslecht, waarvan de vonnissen aangevochten kunnen worden bij de regionale rechtbanken en ten slotte bij het Hooggerechtshof. In eerste aanleg worden deze zaken behandeld door een alleensprekende rechter of door een magistraat die bekend staat als Rechtspfleger (een gerechtelijk beambte met een speciale bevoegdheid), in tweede en derde aanleg worden ze behandeld door kamers die uit drie of vijf beroepsrechters bestaan.

De beroepsprocedure in niet-contentieuze procedures gelijkt ook op die in civiele zaken. Ingevolge het bijzondere karakter van deze procedures gelden er echter minder beperkingen. Het is daarnaast in zekere mate mogelijk om in tweede aanleg nog nieuwe argumenten aan te voeren buiten de eisen en argumentatie die in eerste aanleg naar voren zijn gebracht.

Door de grote verscheidenheid aan zaken die volgens deze procedures behandeld worden, bestaan er voor de diverse materies talrijke bijzondere voorschriften.

Administratieve rechtbanken

Sinds 1 januari 2014 beslissen de desbetreffende bestuursorganen in eerste en laatste aanleg over bestuurszaken. Tegen de door hen vastgestelde besluiten kan telkens beroep worden ingesteld bij de bevoegde bestuursrechtbank (op federaal of deelstaatniveau). Tegen beslissingen van de bestuursrechtbanken (zij beslissen over de zaak zelf) kan onder bepaalde voorwaarden hoger beroep worden ingesteld bij het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof).

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Bijzondere positie

Het Grondwettelijk Hof en het Administratief Hof hebben een speciale positie binnen het Oostenrijkse rechtssysteem: ze staan bekend als de 'rechtbanken van publiekrecht' (Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts). Het zijn onafhankelijke rechtbanken, maar zij zijn - samen met de bestuursrechtbanken die op 1 januari 2014 zijn opgericht - niet ondergeschikt aan het ministerie van Justitie. Zij zijn organisatorisch autonoom. Zij zijn allebei gevestigd in Wenen en hebben jurisdictie over het hele land.

Zij hebben ook andere taken dan de gewone rechtbanken. Zij behandelen geen civiele of strafzaken - zelfs niet in beroep - maar hebben speciale functies binnen het publiekrecht. Sinds 1 januari 2015 is het voor partijen bij een door een gewone rechtbank behandelde rechtszaak echter mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een verzoek tot intrekking van een wet of een verordening in te dienen bij het Grondwettelijk Hof.

Grondwettelijk Hof

De hoofdtaak van het Grondwettelijk Hof (Verfassungsgerichtshof) is het controleren van de inachtneming van de grondwet en de grondrechten. Er wordt specifiek een beroep op gedaan om de grondwettigheid te onderzoeken van:

 • wetten op federaal en deelstaatniveau,
 • verordeningen (Verordnungen) van bestuursorganen,
 • besluiten in laatste instantie (Bescheide) van bestuursorganen.

Het Hof kan dergelijke handelingen zo nodig vernietigen.

Anders dan andere gerechten zijn de rechters van het Grondwettelijk Hof geen beroepsrechters (Berufsrichter) maar veeleer ererechters (Honoratiorenrichter). Het zijn eminente persoonlijkheden die al een succesvolle juridische carrière in een andere functie achter zich hebben. De meeste van hen oefenen hun ambt uit op deeltijdbasis en mogen actief blijven in hun vorige beroep (bv. als rechter of hoogleraar aan de universiteit, maar niet als ambtenaar: ambtenaren moeten van hun officiële taken ontheven worden). Het Grondwettelijk Hof komt uitsluitend voor zittingen bijeen, die gewoonlijk viermaal per jaar plaatsvinden.

Administratief Hof

Op het Administratief Hof (Verwaltungsgerichtshof) wordt een beroep gedaan om de rechtmatigheid van handelingen van het gehele openbare bestuur te beoordelen, met uitzondering van verordeningen (Verordnungen), die alleen door het Grondwettelijk Hof mogen worden getoetst en vernietigd. Het Administratief Hof buigt zich in de eerste plaats over hoger beroep wegens onwettigheid van uitspraken van bestuursrechtbanken.

Juridische gegevensbanken

Op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.het Oostenrijkse ministerie van Justitie staat algemene informatie over de rechterlijke organisatie in Oostenrijk.

Is de toegang tot de juridische gegevensbank kosteloos?

Ja.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegdheid van de rechtbanken – Oostenrijk

Laatste update: 25/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Polen

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Polen.

Gespecialiseerde rechtbanken

Er zijn verschillende speciale hoven en rechtbanken in Polen.

Hooggerechtshof (Sąd Najwyższy)

Het hooggerechtshof is de hoogste rechterlijke instantie. Het oefent gerechtelijk toezicht uit op de beslissingen van alle andere rechtbanken, en waarborgt daarmee de consistentie van juridische uitlegging en rechtspraktijk.

Het hooggerechtshof is geen gewone rechtbank. Het toetst zaken in cassatie en andere beroepen tegen gerechtelijke uitspraken. Daarnaast neemt het resoluties aan ter verduidelijking van wettelijke bepalingen waar twijfel over bestaat of die tot verschillen in de rechterlijke besluitvorming leiden. Verder neemt het resoluties aan om rechtsvragen te beantwoorden die in verband met specifieke zaken naar het hof zijn verwezen.

De uitspraken van het Poolse hooggerechtshof (Sąd Najwyższy) worden, met de bijbehorende motivering, gepubliceerd op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Poolse hooggerechtshof, die ook in het Engels te raadplegen is.

Constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny)

In het Poolse rechtsstelsel wordt het constitutioneel hof (Trybunał Konstytucyjny) niet als een gewone rechtbank beschouwd.

Het constitutioneel hof doet uitspraak over:

 • De grondwettigheid van nationale wetgeving en internationale verdragen
 • De verenigbaarheid van nationale wetgeving met geratificeerde internationale verdragen die geratificeerd moeten worden voordat ze door het parlement kunnen worden goedgekeurd
 • De verenigbaarheid met de grondwet van wetgeving die door centrale overheid is vastgesteld, geratificeerde internationale verdragen en wetgevingsbesluiten
 • De grondwettigheid van de doelstellingen of activiteiten van politieke partijen
 • Klachten over grondrechtenschending.

Alle uitspraken van het hof worden, met de bijbehorende motivering, gepubliceerd op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.constitutioneel hof van Polen, die ook in het Engels te raadplegen is.

Staatstribunaal (Trybunał Stanu)

Het staatstribunaal (Trybunał Stanu) berecht zaken waarin mensen die de hoogste staatsposities bekleden (of hebben bekleed) worden aangeklaagd wegens het schenden van de grondwet of andere wetgevingsbesluiten.

Meer informatie is te vinden op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Poolse staatstribunaal.

Administratieve rechtbanken

Het stelsel van administratieve rechtbanken omvat het Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) en regionale administratieve rechtbanken – één voor elke voivodeship of regio (wojewódzkie sądy administracyjne).

Het Administratief Hooggerechtshof

 • Beoordeelt of de besluiten van lokale overheidslichamen of de bestuursrechtelijke besluiten van voorlopige autoriteiten van het staatsbestuur (terenowe organy administracji publicznej) in overeenstemming zijn met de wet
 • Doet uitspraak over klachten tegen administratieve beschikkingen, over beschikkingen die in bestuursrechtelijke procedures zijn afgegeven naar aanleiding van klachten (of sluit deze procedures af), en over beschikkingen waartegen beroep kan worden aangetekend op grond van de merites van de zaak
 • Oordeelt over bepaalde beschikkingen van gemeentelijke autoriteiten of hun samenwerkingsverbanden
 • Beantwoordt rechtsvragen die beroepsorganen voor lokale overheden aan het hof hebben voorgelegd.

Het Administratief Hooggerechtshof publiceert sinds 1 oktober 2007 al zijn uitspraken en de bijbehorende motivering. Er worden nog steeds eerdere uitspraken aan de gegevensbank toegevoegd. De website van het hof is alleen in het Pools te raadplegen.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Administratief Hooggerechtshof (Naczelny Sąd Administracyjny) publiceert zijn uitspraken, met de bijbehorende motivering, op zijn website.

Laatste update: 10/12/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Portugal

Deze pagina biedt informatie over de organisatie van de bijzondere gerechtelijke instanties in Portugal.

Gerechten van eerste aanleg (Tribunais judiciais de 1.ª instância)

De gerechten van eerste aanleg behandelen zowel civiele als strafzaken en zijn bevoegd in alle zaken die niet onder de bevoegdheid van andere gerechten vallen. In het algemeen hebben deze gerechten een algemene bevoegdheid.

Er zijn ook gerechtelijke instanties met een specifieke bevoegdheid. Deze behandelen zaken afhankelijk van een bepaalde procedure. Er zijn daarnaast bijzondere gerechtelijke instanties, die bepaalde zaken behandelen (ongeacht de vorm van de procedure).

Gerechtelijke instanties met een bijzondere bevoegdheid:

Gerecht voor strafrechtelijk onderzoek (Tribunais de Instrução Criminal)

De rol van het gerecht voor strafrechtelijk onderzoek is het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken, besluiten om al of niet verder te gaan met de zaak en uitvoeren van de voorgeschreven gerechtelijke procedures in verband met het onderzoek.

Familie- en jeugdgerecht (Tribunais de Família e Menores)

De familie- en jeugdgerechten zijn bevoegd voor het volgende:

 • het behandelen van zaken in verband met de burgerlijke stand van personen; zaken in verband met scheiding van tafel en bed en echtscheiding, met alle daaraan gerelateerde zaken, zoals inventarissen en voorafgaande procedures, verzoeken om nietigheid of ontbinding van civiele huwelijken en verzoeken en executieprocedures in verband met onderhoud tussen echtgenoten en voormalig echtgenoten;
 • het behandelen van zaken in verband met bloedverwantschap: het toekennen van adoptie, het regelen van de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheden en het horen van zaken in verband daarmee, het officieel vaststellen van ouderschap en het horen van bezwaar tegen verondersteld vaderschap;
 • het behandelen van zaken in verband met het beschermen van de belangen van minderjarigen in risicosituaties: het bepalen van maatregelen in verband met minderjarigen die het slachtoffer zijn van mishandeling, verlating of die gebrek lijden, of die in een situatie verkeren die een gevaar vormt voor hun gezondheid, veiligheid, onderwijs of moraliteit, of het horen van en besluiten over aanvragen voor het beschermen van minderjarige kinderen tegen misbruik van gezag binnen het gezin of binnen instellingen waar de betreffende kinderen zijn geplaatst.

Arbeidsgerechten (Tribunais de Trabalho)

In civiele zaken behandelt het arbeidsgerecht bijvoorbeeld:

 • zaken in verband met arbeidsrelaties ten aanzien van ondergeschikten en relaties met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst;
 • zaken in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten;
 • zaken tussen instellingen voor sociale zekerheid of kinderbijslag en begunstigden daarvan, indien het gaat om de rechten, bevoegdheden of wettelijke verplichtingen van partijen, met inachtneming van de bevoegdheid van de bestuurs- en fiscale gerechten;
 • civiele zaken in verband met stakingen.

Handelsgerecht (Tribunais de Comércio)

Handelsgerechten zijn met name bevoegd voor het behandelen van:

 • faillissementsprocedures, indien de debiteur een onderneming is of indien de failliete boedel een onderneming omvat;
 • verzoeken tot vaststelling van het niet-bestaan, nietigheid of tot intrekking van akten of statuten;
 • verzoeken om opschorting of vernietiging van besluiten van een onderneming
 • verzoeken om een declaratoir vonnis waarin het verzoek betrekking heeft op industrieel eigendom, in de gevallen waarin er een relevante bepaling is in het Wetboek industrieel eigendom.

Maritieme gerechten (Tribunais Marítimos)

De maritieme gerechten zijn bevoegd voor zaken in verband met:

 • vergoeding voor schade veroorzaakt of geleden door schepen, boten of andere drijvende objecten, of die veroorzaakt zijn vanwege maritiem gebruik daarvan in de algemene zin van de wet;
 • overeenkomsten betreffende de bouw, reparatie, koop en verkoop van schepen, boten en andere drijvende objecten, indien bestemd voor maritiem gebruik;
 • overeenkomsten betreffende vervoer over zee of gecombineerd of multimodaal vervoer;
 • overeenkomsten voor de verzekering van schepen, boten en andere drijvende objecten bestemd voor maritiem gebruik en van de lading daarvan;
 • hypotheken en rechten in verband met schepen of boten, naast garanties in verband met zakelijke rechten betreffende drijvend materieel en de lading daarvan;
 • burgerlijke aansprakelijkheid voor vervuiling van de zee en ander water dat onder hun bevoegdheid valt.

Gerechten voor de tenuitvoerlegging van vonnissen (Tribunais de Execução de Penas)

De gerechten voor de tenuitvoerlegging van vonnissen zijn met name bevoegd voor:

 • het verlenen van voorwaardelijke vrijlating (liberdade condicional) en het intrekken daarvan;
 • herziening, verlenging en nieuwe bestudering van een veiligheidsmaatregel tot internering van ontoerekeningsvatbare personen (inimputáveis);
 • het verlenen van proefverlof (liberdade para prova) en het intrekken daarvan;
 • het verklaren dat een gevangenisstraf, straf zonder vaste wettelijke periode (pena relativamente indeterminada) of internering in het kader van de veiligheid is beëindigd.

Bijzonder gerecht voor intellectueel eigendom (Tribunal de Competência Especializada para a Propriedade Intelectual)

Dit gerecht is gevestigd in Lissabon en is bevoegd voor het behandelen van vorderingen in verband met auteursrechten en aanverwante rechten, industrieel eigendom, internetdomeinen, ondernemings- en handelsnamen; en beroepen tegen besluiten van het Instituto Nacional da Propriedade Industrial (nationaal instituut voor industrieel eigendom) de Fundação para a Computação Científica Nacional (stichting voor nationale wetenschappelijke analyse) en het Instituto dos Registos e do Notariado (instituut voor registers en het notariaat).

Gerechtelijke instanties met een specifieke bevoegdheid:

Gerechten met een specifieke bevoegdheid behandelen zaken afhankelijk van een bepaalde procedure. Dit zijn geen op zichzelf staande gerechten, maar eerder onderverdelingen van de districtsgerechten in civiele afdelingen (varas cíveis), strafafdelingen (varas criminais), civiele kamers (juízos cíveis), strafkamers (juízos criminais), kamers die kleine civiele zaken behandelen (juízos de pequena instância cível), kamers die kleine strafzaken behandelen (juízos de pequena instância criminal) en executoire gerechten (juízos de execução).

De varas cíveis zijn bevoegd tot het behandelen van verzoeken om een declaratoir vonnis met een waarde die de bevoegdheid van het hof van beroep overstijgt, waar de wet bepaalt dat een collectief gerecht moet worden ingeschakeld.

De varas criminais zijn onder andere bevoegd voor strafzaken die onder de bevoegdheid van het collectieve gerecht of die van het jurygerecht vallen.

De juízos cíveis zijn bevoegd voor civiele zaken die niet binnen de jurisdictie van de varas cíveis of de juízos de pequena instância cível liggen. De juízos criminais zijn met name bevoegd voor strafzaken die niet worden behandeld door de varas criminais of de juízos de pequena instância criminal.

De juízos de pequena instância cível zijn bevoegd voor civiele zaken met een zeer korte rechtsgang (processo sumaríssimo) en civiele zaken die niet worden geregeld in het Wetboek burgerlijke rechtsvordering, die onder een bijzondere procedure vallen en waarbij tegen het vonnis geen gewoon beroep mogelijk is. De juízos de pequena instância criminal zijn met name bevoegd voor het behandelen van zaken waarop een van de verkorte procedures (processo sumário, abreviado and sumaríssimo) van toepassing is.

Als onderdeel van de tenuitvoerlegging van vonnissen zijn de executoire gerechten bevoegd om de relevante taken in het Wetboek burgerlijke rechtsvordering uit te voeren.

Laatste update: 15/11/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Gespecialiseerde rechtbanken - Roemenië

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Roemenië.

Gespecialiseerde rechterlijke instanties

Rechtbank voor Jeugd- en Familiezaken (Brașov)

De Rechtbank voor Jeugd- en Familiezaken in Brașov behandelt zaken die betrekking hebben op strafbare feiten gepleegd door of tegen kinderen. Voordat deze speciale rechtbank werd opgericht, werden deze zaken behandeld door de gewone rechtbank in Brașov.

Gespecialiseerde rechtbanken

Er zijn drie gespecialiseerde rechtbanken (de voormalige handelsrechtbanken):

 • gespecialiseerde rechtbank Cluj;
 • gespecialiseerde rechtbank Mureș;
 • gespecialiseerde rechtbank Argeș.

Deze behandelen zaken betreffende beroepsbeoefenaren. Iedere persoon die een bedrijf voert, wordt beschouwd als een beroepsbeoefenaar.

Militaire rechterlijke instanties

De rechtsmacht van de militaire rechterlijke instanties is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Iedere militaire rechterlijke instantie heeft de status van een militaire basis.

De hiërarchische organisatie van de militaire rechtspraak is als volgt:

 • vier militaire rechtbanken (in Boekarest, Cluj-Napoca, Iași en Timișoara);
 • militaire rechtbank Boekarest;
 • militair gerechtshof Boekarest.

De militaire rechterlijke instanties beschikken over militaire rechters, griffiers, archiefmedewerkers en overig personeel.

Militaire rechtbanken

Er zijn in Roemenië vier militaire rechtbanken, in de volgende vier steden:

 • Boekarest;
 • Cluj-Napoca;
 • Iași;
 • Timișoara.

Als de hoogste rechterlijke instantie in eerste aanleg behandelen de militaire rechtbanken delicten tegen Roemenië's defensievermogen (bijv. delicten tegen de militaire orde en discipline, krijgsdelicten, enz.) of andere delicten die door militair personeel tot en met de rang van kolonel in dienstverband worden gepleegd.

Regionale militaire rechtbank Boekarest

De regionale militaire rechtbank neemt kennis van de volgende zaken:

 • Als rechtbank in eerste aanleg neemt zij kennis van zaken die betrekking hebben op de volgende delicten die in dienstverband zijn gepleegd door officieren tot en met de rang van kolonel:
 1. bepaalde delicten tegen het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid;
 2. bepaalde delicten tegen de persoonlijke vrijheid;
 3. bepaalde seksuele delicten;
 4. bepaalde vermogensdelicten;
 5. bepaalde delicten gepleegd op de werkvloer of die met het werk verband houden;
 6. bepaalde delicten die de rechtspleging belemmeren;
 7. pogingen tot misdrijf die leiden tot de dood of de zelfmoord van het slachtoffer;
 8. delicten betreffende de handel in of het illegaal verbruik van verdovende middelen;
 9. bedrieglijke bankbreuk, indien het delict verband houdt met het bancaire systeem.
 • Als toetsingsinstantie behandelt zij verzoeken tot toetsing betreffende vonnissen van militaire rechtbanken betreffende delicten waarbij de gerechtelijke procedure is aangespannen op grond van een voorafgaande klacht door een benadeelde partij, beroepen tegen strafvonnissen van militaire rechtbanken met betrekking tot preventieve maatregelen, voorwaardelijke invrijheidstelling en voorlopige maatregelen, beroepen tegen strafvonnissen van militaire rechtbanken betreffende de tenuitvoerlegging van strafvonnissen of rehabilitatie, alsook andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld.
 • De regionale militaire rechtbank doet ook uitspraak in jurisdictiegeschillen tussen militaire rechtbanken in het betreffende rechtsgebied.

Militair gerechtshof Boekarest

Het militair gerechtshof neemt kennis van de volgende zaken:

 • als rechtbank van eerste aanleg:
 1. delicten tegen de staatsveiligheid of tegen de vrede en de menselijkheid, gepleegd door militair personeel;
 2. delicten gepleegd door rechters van een militaire rechtbank of een regionale militaire rechtbank, of door de officieren van justitie bij de militaire parketten verbonden aan de genoemde rechtbanken;
 • als beroepsinstantie neemt zij kennis van vonnissen die in eerste aanleg zijn gewezen door een regionale militaire rechtbank;
 • als toetsingsinstantie neemt zij kennis van verzoeken tot toetsing van strafvonnissen van een militaire rechtbank in eerste aanleg, met uitzondering van zaken die onder de rechtsmacht van een regionale militaire rechtbank vallen, alsook van andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld;
 • zij doet uitspraak in jurisdictiegeschillen tussen regionale militaire rechtbanken, tussen militaire rechtbanken en regionale militaire rechtbanken en tussen militaire rechtbanken binnen de bevoegdheidsgebieden van de verschillende regionale militaire rechtbanken, alsook in andere zaken die specifiek bij de wet zijn geregeld.

Administratieve rechterlijke instanties

Er bestaan in Roemenië geen administratieve rechtbanken. De speciale sectie bestuursrecht van de rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van administratieve zaken.

Overige bijzondere rechterlijke instanties

Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit negen rechters, die benoemd worden voor een ambtstermijn van negen jaar, die niet kan worden verlengd of vernieuwd. Drie rechters worden benoemd door het Huis van Afgevaardigden, drie door de Senaat en drie door de Roemeense president. De rechters van het Grondwettelijk Hof kiezen de President van het Grondwettelijk Hof bij geheime stemming voor een ambtstermijn van drie jaar. Om de drie jaar vervangt het Grondwettelijk Hof een derde van zijn leden.

Krachtens artikel 146 van de Roemeense Grondwet heeft het Grondwettelijk Hof de volgende bevoegdheden:

 • het toetst de grondwettigheid van wetten voordat deze worden afgekondigd, op verzoek van hetzij de Roemeense president, de voorzitter van een van de kamers van het parlement, de regering, het Hof van Cassatie, de Ombudsman of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren; de toetsing kan ook ambtshalve plaatsvinden in het geval van voorstellen tot hervorming van de Grondwet;
 • het toetst de grondwettigheid van verdragen of andere internationale overeenkomsten, op verzoek van hetzij de voorzitter van een van de kamers van het parlement of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het toetst de grondwettigheid van de reglementen van het parlement, op verzoek van hetzij de voorzitter van een van de kamers van het parlement, van een parlementaire groep of van ten minste 50 afgevaardigden of 25 senatoren;
 • het neemt kennis van bezwaren betreffende de ongrondwettigheid van wetten en decreten, die worden ingediend bij rechtbanken of de hoven van arbitrage in handelszaken; een dergelijk bezwaar kan ook rechtstreeks worden ingediend door de Ombudsman;
 • het neemt kennis van rechtsgeschillen van grondwettelijke aard tussen overheidsinstanties, op verzoek van de Roemeense president, de voorzitter van een van de kamers van het parlement, de eerste minister of de voorzitter van de Hoge Raad voor de Magistratuur;
 • het houdt toezicht op de naleving van de procedure voor de verkiezing van de Roemeense president en bekrachtigt de verkiezingsuitslagen;
 • het brengt niet-bindende adviezen uit betreffende voorstellen tot schorsing van de Roemeense president;
 • het stelt vast of er sprake is van omstandigheden die de aanstelling rechtvaardigen van een waarnemend staatshoofd en doet verslag van zijn bevindingen aan het parlement en de regering;
 • het houdt toezicht op de naleving van de procedure voor het organiseren en houden van een referendum en bekrachtigt de uitslag daarvan;
 • het stelt vast of aan de voorwaarden wordt voldaan voor de uitoefening van het recht van initiatief door burgers;
 • het neemt kennis van bezwaren betreffende de ongrondwettigheid van politieke partijen;
 • het vervult alle andere taken die zijn vastgesteld in de organieke wet op het Grondwettelijk Hof (Wet nr. 47/1992, opnieuw bekendgemaakt).

Juridische databanken

De volgende juridische databanken zijn online toegankelijk:

Is de toegang tot de databank gratis?

Ja, de toegang tot de databank is kosteloos.

Verdere links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bevoegdheid van rechtbanken - Roemenië

Laatste update: 20/03/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Sloveens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Slovenië

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op deDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Slovenië.

Rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg (Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje)

De rechtbanken voor arbeidszaken zijn krachtens de wet bevoegd voor individuele en collectieve arbeidsgeschillen en de rechtbank voor sociale zaken is bevoegd voor sociale geschillen.

De rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken behandelen zaken in eerste aanleg. Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče) behandelt beroepen tegen uitspraken van de rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg, terwijl beroepen tegen en herzieningen van uitspraken van het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken worden behandeld door het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om in de volgende individuele arbeidsgeschillen uitspraak te doen:

 • zaken met betrekking tot de totstandkoming, het bestaan, de duur en de beëindiging van arbeidsrelaties;
 • zaken met betrekking tot de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers en hun wettelijke opvolgers;
 • zaken met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen een werknemer en de supervisor onder wie de werknemer behoort te werken op basis van een overeenkomst tussen de werkgever en de klant;
 • zaken tussen werkgevers en sollicitanten inzake sollicitatieprocedures
 • zaken met betrekking tot de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een intellectueel eigendom, die op grond van een arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen;
 • zaken met betrekking tot het verrichten van arbeid door kinderen jonger dan vijftien jaar, leerlingen en studenten;
 • zaken tussen werkgevers en leerlingen of studenten met betrekking tot stagevergoedingen;
 • zaken met betrekking tot het vrijwillig doorlopen van een proefperiode;
 • andere zaken waarvoor de rechtbank voor arbeidszaken krachtens de wet bevoegd is.

Een arbeidsrechtbank is ook bevoegd recht te spreken in die gevallen waarin een verzekeringsmaatschappij een van de gedaagde partijen is in schadegeschillen waarover een arbeidsrechtbank de bevoegdheid toegewezen heeft gekregen.

Als de eisende partij een werknemer is, is niet alleen de rechtbank met algemene territoriale bevoegdheid voor de gedaagde partij bevoegd, maar ook de rechtbank in het gebied waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd of uitgevoerd hadden moeten worden en de rechtbank in het gebied waar de arbeidsovereenkomst is afgesloten.

Een arbeidsrechtbank is bevoegd om in de volgende collectieve arbeidsgeschillen recht te spreken:

 • zaken met betrekking tot de rechtsgeldigheid van een collectieve overeenkomst en de uitvoering ervan tussen de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten onderling of tussen de partijen die de overeenkomst hebben afgesloten en een derde partij;
 • zaken met betrekking tot de bevoegdheid collectieve onderhandelingen te voeren;
 • zaken met betrekking tot de verenigbaarheid van collectieve overeenkomsten met de wet, de verenigbaarheid met andere collectieve overeenkomsten en de verenigbaarheid van algemene gedragingen van werkgevers met de wet en collectieve overeenkomsten;
 • zaken met betrekking tot de rechtmatigheid van stakingen en andere vormen van collectieve acties;
 • zaken met betrekking tot inspraak van werknemers in het ondernemingsbestuur;
 • zaken met betrekking tot de bevoegdheden van vakbonden in arbeidsverhoudingen;
 • zaken met betrekking tot de vaststelling van de representativiteit van vakbonden;
 • andere zaken waarvoor de rechtbank voor arbeidszaken krachtens de wet bevoegd is.

Bij collectieve arbeidsgeschillen waarbij een werkgever partij is, wordt de zaak behandeld door de rechtbank met algemene territoriale bevoegdheid voor de werkgever.

De rechtbank voor sociale zaken is bevoegd recht te spreken in de volgende sociale geschillen:

1. Op het gebied van pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen:

 • zaken met betrekking tot rechten op en uit pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot rechten op en uit aanvullende pensioenverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot betaling van premies voor verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verplichte aanvullende pensioenverzekeringen;
 • zaken met betrekking tot de specificatie of beëindiging van betrekkingen waarvoor een aanvullende pensioenverzekering verplicht is;
 • zaken met betrekking tot de vrijwillige deelname aan verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekering;
 • zaken met betrekking tot het erkennen en aankopen van de verzekeringsperiode;
 • zaken met betrekking tot het recht op een staatspensioen;
 • zaken met betrekking tot het officiële register;

2. Op het gebied van de zorgverzekering:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verplichte zorgverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekeringen.

3. Op het gebied van werkeloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verplichte werkeloosheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekeringen;
 • zaken met betrekking tot de vrijwillige deelname aan verplichte werkeloosheidsverzekeringen en de betaling van premies voor deze verzekering;
 • zaken met betrekking tot toelagen die na inventarisatie van het vermogen worden toegekend en beurzen voor zeer talentvolle mensen;
 • zaken met betrekking tot studieleningen op basis van borgstellingen en gesubsidieerde rentepercentages, die pas na inventarisatie van het vermogen kunnen worden toegekend.

4. Op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbijslagen:

 • zaken met betrekking tot de rechten op en uit verzekeringen voor ouderlijke verantwoordelijkheid en de betaling van premies voor deze verzekeringen;
 • zaken met betrekking tot het recht op kinderbijslag.

5. Op het gebied van bijstandsuitkeringen:

 • zaken met betrekking tot sociale uitkeringen;
 • zaken met betrekking tot het recht op verschillende vormen van sociale uitkeringen, als het doel is om het gebrek aan sociale zekerheid van de eiser op te lossen en als een inventaris van het vermogen beslissend is voor de erkenning van het recht op een dergelijke uitkering.

De rechtbank voor sociale zaken is ook bevoegd in de bovenstaande zaken waarbij sprake is van de volgende sociale geschillen:

 • zaken met betrekking tot restitutie of onterecht verkregen uitkeringen;
 • zaken met betrekking tot vergoeding van schade die door een staatsorgaan of een houder van een publieke machtiging aan een verzekerde of uitkeringsgerechtigde is toegebracht, of schade die een verzekerde heeft toegebracht aan een instelling in verband met verzekeringsrelaties of in verband met het uitoefenen van rechten krachtens een sociale uitkering.

De rechtbank voor sociale zaken in ook bevoegd in sociale geschillen die door de wet worden gespecificeerd.

De rechtbanken van eerste aanleg in de Republiek Slovenië zijn:

 • de rechtbank voor arbeidszaken van Celje, gevestigd in Celje, met rechtsbevoegdheid in het arrondissement Celje;
 • de rechtbank voor arbeidszaken van Koper, gevestigd in Koper, met rechtsbevoegdheid in de arrondissementen Koper en Nova Gorica;
 • de rechtbank voor arbeidszaken en sociale zaken van Ljubljana, gevestigd in Ljubljana, met rechtsbevoegdheid in arbeidszaken in de arrondissementen Kranj, Krško, Ljubljana en Novo mesto en in sociale zaken in de gehele Republiek Slovenië;
 • de rechtbank voor arbeidszaken van Maribor, gevestigd in Maribor, met rechtsbevoegdheid in de arrondissementen Maribor, Murska Sobota, Ptuj en Slovenj Gradec.

Rechtbanken van eerste aanleg doen bij arbeidsgeschillen tijdens de rechtbankzitting uitspraak, tenzij bepaald is dat zij vonnis moeten wijzen in externe secties.

Bij arbeidsgeschillen en sociale geschillen doet een rechtbank van eerste aanleg uitspraak in een kamer die bestaat uit een rechter, zijnde de voorzitter van de kamer, en twee lekenrechters als leden, waarvan één moet zijn gekozen van een lijst kandidaten van werknemers of verzekerden, en de andere van een lijst kandidaten van werkgevers of instellingen.

Er doet één rechter uitspraak over individuele arbeidsgeschillen en sociale geschillen met betrekking tot materiële vorderingen, als de waarde van de betwiste zaak niet hoger is dan het bedrag dat krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor herziening is toegestaan. Ongeacht de waarde van de betwiste zaak moeten sommige belangrijke zaken door een individuele rechter worden beoordeeld (bv. individuele arbeidsgeschillen met betrekking tot de opschorting van een arbeidscontract, proeftijd, overwerken, pauzes, rusttijden, verlof en andere afwezigheid van het werk, de plicht om werk te verrichten vanwege uitzonderlijke omstandigheden, disciplinaire maatregelen, tijdelijke opschorting van werkzaamheden vanwege het instellen van een disciplinaire procedure en tijdelijke andere tewerkstelling; sociale geschillen over het recht op een verzorgingstoelage, het recht op een invaliditeitsuitkering vanwege een fysieke handicap en het recht op een verblijf in een kuuroord).

Gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče)

Rechtbanken voor arbeidszaken zijn bevoegd in individuele en collectieve arbeidsgeschillen en de rechtbank voor sociale zaken is bevoegd in sociale geschillen krachtens de bepalingen van de wetgeving.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken behandelt beroepen tegen uitspraken van de rechtbanken voor arbeidszaken en de rechtbank voor sociale zaken van eerste aanleg. Het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië behandelt beroepen tegen en herzieningen van uitspraken van het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken is in Ljubljana gevestigd.

Het gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken doet uitspraak in een kamer met drie rechters.

De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië (Upravno sodišče Republike Slovenije)

De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is bevoegd uitspraak te doen in administratieve geschillen overeenkomstig de methodes en procedures die zijn uiteengezet in de Wet betreffende administratieve geschillen.

In een administratief geschil wordt toegezien op de juridische bescherming van rechten en belangen van individuen en organisaties ten opzichte van de besluiten en handelingen van staatsorganen, lokale overheden en houders van publieke machtigingen, overeenkomstig de wet.

In een administratief geschil:

 • vonnis wijzen over de rechtsgeldigheid van definitieve administratieve handelingen die gevolgen hebben voor de rechtspositie van de eiser;
 • vonnis wijzen over de rechtsgeldigheid van afzonderlijke wetten en handelingen die gevolgen hebben voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden van een persoon, tenzij er een andere vorm van eerlijke rechtsbedeling gewaarborgd is;
 • moet de rechtbank uitspraak doen over de rechtsgeldigheid van wetten die zijn aangenomen door overheidsinstellingen, lokale overheden en houders van publieke machtigingen, die zijn uitgevaardigd in de vorm van verordeningen, terwijl ze individuele relaties betreffen.

Bij administratieve geschillen moet de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië uitspraak doen. Het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië moet echter uitspraak doen over een klacht tegen een uitspraak in eerste aanleg van een administratief geschil en een uitspraak inzake buitengewone rechtsmiddelen.

De hoofdzetel van de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië is in Ljubljana gevestigd.

De administratieve rechtbank moet over zaken oordelen in de hoofdzetel en in de volgende departementen:

 • het departement Celje voor het gebied dat onder het gerechtshof van Celje valt;
 • het departement Nova Gorica voor de gebieden die onder het gerechtshof van Koper vallen;
 • het departement Maribor voor het gebied dat onder het gerechtshof van Maribor valt.

Bij het besluit tot welk departement men zich moet wenden voor vonniswijzing, moet rekening worden gehouden met de woonplaats of het hoofdkantoor van de eiser.

Als de woonplaats of het hoofdkantoor van de eiser zich niet in de Republiek Slovenië bevindt, moet de administratieve rechtbank vonnis wijzen in het bijkantoor in het gebied waarin de administratieve handeling wordt betwist en waarin het proces heeft plaatsgevonden.

De administratieve rechtbank komt tot een vonnis in een kamer van drie rechters, behalve in bepaalde zaken waarin overeenkomstig de wet één rechter vonnis wijst.

Het Hooggerechtshof oordeelt over beroepen en herzieningen in een kamer van drie rechters; in bevoegdheidsgeschillen is de kamer samengesteld uit drie of vijf rechters.

Juridische gegevensbanken

Meer informatie over de rechtbanken in Slovenië vindt u op deDe link wordt in een nieuw venster geopend.officiële website van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Rechterlijke instanties

Laatste update: 02/11/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Slowakije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Slowakije.

Administratieve rechterlijke instanties

Bestuursrechtelijke zaken vallen onder de bevoegdheid van regionale rechtbanken (krajský súd) en het Hooggerechtshof (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slowakije heeft geen afzonderlijke rechtbanken voor bestuursrechtspraak. Wel hebben de rechtbanken aparte kamers bestaande uit rechters in bestuurszaken.

Gespecialiseerde rechterlijke instanties

Het Grondwettelijk Hof

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek (Ústavný súd Slovenskej republiky) is een onafhankelijk rechterlijk orgaan dat oordeelt over de De link wordt in een nieuw venster geopend.grondwettigheid van rechtsnormen.

Het Grondwettelijk Hof is gevestigd te Košice, Hlavná 110.

Het Hof heeft nog een vestiging te Bratislava, Župné námestie 12.

Bevoegdheden

Overeenkomstig de grondwet beslist het Grondwettelijk Hof of:

 • wetten in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het Slowaakse parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd;
 • verordeningen van de regering, algemeen verbindende voorschriften van ministeries en andere organen van de centrale overheid in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het Slowaakse parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd;
 • algemeen verbindende voorschriften in overeenstemming zijn met de grondwet (artikel 68) en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd, tenzij een andere rechter hiertoe bevoegd is;
 • algemeen verbindende rechtsnormen van lokale overheden en autonome regionale bestuursorganen (krachtens artikel 71, lid 2) in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn afgekondigd;
 • verordeningen van de regering en algemeen verbindende rechtsnormen van ministeries en andere organen van de centrale overheid in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd, tenzij een andere rechter bevoegd is.

Het Grondwettelijk Hof beslist verder over:

 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutioneel recht van via onderhandeling tot stand gekomen internationale verdragen waarvoor de goedkeuring van het parlement is vereist;
 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutioneel recht van het onderwerp van een referendum dat is uitgevaardigd naar aanleiding van een verzoekschrift van burgers of een resolutie van het parlement (overeenkomstig artikel 95, lid 1);
 • bevoegdheidsgeschillen tussen centrale overheidsorganen, tenzij de wet bepaalt dat een ander staatsorgaan voor dergelijke geschillen bevoegd is;
 • klachten van natuurlijke of rechtspersonen betreffende inbreuken op hun mensenrechten en fundamentele vrijheden in het kader van een internationaal verdrag dat door Slowakije is geratificeerd en op de wettelijk voorgeschreven wijze is afgekondigd, tenzij een andere rechtbank hiertoe bevoegd is;
 • klachten van autonome regionale overheden betreffende de ongrondwettigheid of onrechtmatigheid van verordeningen of handelingen van de autonome bestuursorganen die een schending betekenen van hun autonomie, tenzij een andere rechtbank hiertoe bevoegd is;
 • geschillen over de interpretatie van de grondwet of het constitutioneel recht;
 • klachten tegen een besluit betreffende het onderzoek ter bevestiging of ter afwijzing van het mandaat van een parlementslid;
 • de (grond)wettigheid van verkiezingen (voor het Slowaakse presidentschap, het nationaal parlement en lokale autonome bestuursorganen), en de verenigbaarheid met andere toepasselijke wetgeving;
 • klachten tegen de uitkomsten van referenda, waaronder referenda over het aftreden van de president;
 • de (grond)wettigheid van een verbod op een politieke partij of beweging of het tijdelijk verbieden van politieke activiteiten door een partij of beweging;
 • een afzettingsprocedure tegen de president, ingesteld door het parlement, wegens opzettelijke overtreding van de grondwet of hoogverraad;
 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutionele recht van een besluit waarbij de noodtoestand is afgekondigd en/of van andere besluiten in verband hiermee.

Samenstelling van het Hof

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 13 rechters.

De rechters worden benoemd door de president van de republiek, op voordracht van het Slowaakse parlement, voor een periode van twaalf jaar. Het parlement moet twee keer zoveel kandidaten voordragen als door de president worden benoemd.

Andere relevante informatie

Het Grondwettelijk Hof doet uitspraak in colleges van drie rechters (kamer) of in plenaire zitting.

De uitspraken van het hof zijn definitief, dat wil zeggen: er is geen beroep mogelijk.

Het Hof kan een procedure instellen op verzoek van:

 • ten minste één vijfde van alle leden van het parlement;
 • de president van de republiek;
 • de regering;
 • een rechtbank;
 • de procureur-generaal (generálny prokurátor);
 • iedereen die voldoet aan het bepaalde in artikel 127 (klachten van natuurlijke en rechtspersonen) en artikel 127a (klachten van autonome regionale overheidsorganen);
 • de Hoge Rekenkamer (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) in zaken zoals bedoeld in artikel 126, lid 2 (onafhankelijk of de Hoge Rekenkamer al dan niet bevoegd is);
 • de ombudsman in zaken met betrekking tot de grondwettigheid van wetgeving krachtens artikel 125, lid 1 (of het voorwerp van een referendum naar aanleiding van een petitie van burgers of een resolutie van het parlement voldoet aan de grondwet of constitutionele wet), waar de verdere toepassing van die wetgeving de fundamentele vrijheden van de mens en fundamentele rechten kan schenden die worden ontleend aan een internationaal verdrag geratificeerd door de Slowaakse republiek en die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn afgekondigd.

Juridische gegevensbanken

De De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek verschaft kosteloze toegang tot:

 • uitspraken van het hof;
 • verslagen van conclusies en uitspraken;
 • persberichten;
 • internationale activiteiten;
 • informatie over het hof.

De Speciale Strafrechtbank

De Speciale Strafrechtbank (Špecializovaný trestný súd) in Pezinok is in 2009 opgericht als opvolger van de Speciale Rechtbank. De Strafrechtbank behandelt strafzaken. Het is een gerecht van eerste aanleg dat hiërarchisch op hetzelfde niveau staat als de regionale rechtbanken. Wet nr. 291/2009 regelt de bevoegdheden en taken van deze rechterlijke instantie.

Contactgegevens van de Speciale Strafrechtbank:

Adres: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Bevoegdheden

De Speciale Strafrechtbank is bevoegd om zaken betreffende de volgende misdrijven te behandelen:

 • moord met voorbedachten rade;
 • dwang en onrechtmatige beïnvloeding bij overheidsaanbestedingen en openbare veilingen (artikel 266, lid 3, Strafwetboek);
 • bedrog en valsemunterij (munten en effecten) in de zin van artikel 270, lid 4, van het Strafwetboek;
 • machtsmisbruik bij uitoefening van overheidsgezag (artikel 326, leden 3 en 4, Strafwetboek in samenhang met de delicten onder b), c), e), f), g), h), k) of l));
 • aannemen van steekpenningen (artikelen 328-331 Strafwetboek);
 • omkoping (artikelen 332-335 Strafwetboek);
 • indirecte corruptie (artikel 336 Strafwetboek);
 • electoraal bedrog (artikel 336a Strafwetboek);
 • oprichten, organiseren of bevorderen van criminele of terroristische organisaties;
 • bijzonder zware misdrijven gepleegd door criminele en terroristische organisaties;
 • misdrijven overeenkomstig het speciaal deel van het Slowaakse Strafwetboek in titel IV (vermogensmisdrijven) of titel V (economische misdrijven), wanneer er sprake is van schade of onrechtmatig behaald voordeel ter hoogte van minstens 25 000 keer het bedrag dat in het Strafwetboek als geringe schade wordt gekwalificeerd;
 • schade aan de financiële belangen van de Europese Unie;
 • misdrijven die zijn gerelateerd aan de hierboven vermelde misdrijven en waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden voor de voeging van zaken.
Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Finland

Op deze pagina vindt u informatie over de gespecialiseerde rechtbanken in Finland.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Finland zijn er verschillende gespecialiseerde rechtbanken. Hun taken zijn vastgesteld in specifieke wetten. De gespecialiseerde rechtbanken zijn opgericht om zaken te behandelen die niet door de algemene of administratieve rechtbanken kunnen worden behandeld omdat ze bijzondere deskundigheid vereisen. De samenstelling van de gespecialiseerde rechtbanken is doorgaans een afspiegeling van de deskundigheid die de desbetreffende bevoegdheidssfeer vereist. Tot de gespecialiseerde rechtbanken behoren:

 • de arbeidsrechtbank
 • het hof voor marktzaken
 • de verzekeringsrechtbank en
 • het hoge hof voor impeachment.

De arbeidsrechtbank

De De link wordt in een nieuw venster geopend.arbeidsrechtbank behandelt en beslecht geschillen betreffende de uitlegging van de wet op de arbeidsovereenkomsten, de wet op de arbeidsovereenkomsten van staatsambtenaren, de wet op de arbeidsovereenkomsten van gemeenteambtenaren en de wet ter reglementering van de overeenkomsten van ambtenaren in dienst van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zij behandelt tevens geschillen betreffende overeenkomsten van staatsambtenaren en collectieve arbeidsovereenkomsten van werknemers.

Het hof voor marktzaken

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.hof voor marktzaken is de gespecialiseerde rechtbank voor mededinging en tenuitvoerlegging, intellectuele eigendom en marktrecht.

De verzekeringsrechtbank

De De link wordt in een nieuw venster geopend.verzekeringsrechtbank is de bijzondere rechtbank voor sociale zekerheidszaken. Zij behandelt onder meer geschillen betreffende het recht van een persoon op een werknemerspensioen, een nationaal pensioen en een werkloosheidsuitkering en een vergoeding op grond van een arbeidsongeval, een beroepsziekte, schade veroorzaakt door een misdrijf, militaire invaliditeit of een militair ongeval.

Het hoge hof voor impeachment

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.hoge hof voor impeachment is een gespecialiseerde rechtbank die kennis neemt van zaken waarbij leden van de Finse regering, het hooggerechtshof of het administratief hooggerechtshof en bepaalde hogere ambtenaren beschuldigd worden van onwettig gedrag in de uitoefening van hun ambt. Het hoge hof voor impeachment wordt slechts bijeengeroepen indien dat noodzakelijk is.

Aanvullende informatie

De De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Finse rechtscolleges bevat informatie over het Finse rechtssysteem. Het is een portaal dat als één loket fungeert voor wie op zoek is naar informatie over rechtbanken, handhavingsinstanties en rechtsbijstand.

Zij bevat onder meer recente jurisprudentie van de hoven van beroep en de administratieve rechtbanken en links naar de websites van alle rechtbanken.

Laatste update: 29/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Zweden

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Zweden.

Gespecialiseerde rechtbanken

Er bestaan enkele gespecialiseerde rechtbanken voor de behandeling van specifieke zaken en onderwerpen:

 • de De link wordt in een nieuw venster geopend.arbeidsrechtbank (Arbetsdomstolen) behandelt arbeidsgeschillen. Arbeidsgeschillen zijn geschillen in de relatie tussen werknemers en werkgevers. De arbeidsrechtbank is bij arbeidsgeschillen doorgaans de eerste en enige bevoegde instantie. Niettemin worden sommige arbeidsgeschillen eerst in een arrondissementsrechtbank behandeld, waarna een beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank als rechtbank van tweede en laatste instantie.
 • de De link wordt in een nieuw venster geopend.marktrechtbank (Marknadsdomstolen) behandelt onder andere geschillen die onder de concurrentiewet en de wet marketingpraktijken vallen.
 • de De link wordt in een nieuw venster geopend.beroepscommissie patenten (Patentbesvärsrätten) behandelt beroepen tegen beslissingen van het Zweedse patenten- en registratiebureau (Patent- och registreringsverket) over patenten, handelsmerken, ontwerpen, etc. Hoger beroep tegen de beslissingen van de beroepscommissie patenten wordt ingesteld bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak (Högsta förvaltningsdomstolen).

De link wordt in een nieuw venster geopend.Land- en milieurechtbanken (Mark- och miljödomstolar) behandelen zaken als vergunningen voor waterprojecten en milieugevaarlijke activiteiten, kwesties met betrekking tot de volksgezondheid, natuurbehoud, afvalinzameling, vervuilde gebieden en gevaarlijk afval, kwesties met betrekking tot milieuschade en -schadevergoeding, kwesties met betrekking tot bouw-, sloop- en gebruiksvergunningen krachtens de Zweedse wet op de ruimtelijke ordening, erfpacht, hoger beroep in kwesties met betrekking tot de ruimtelijke ordening, verkaveling, erfdienstbaarheid en onteigening. Er zijn vijf land- en milieurechtbanken. Dit zijn gespecialiseerde rechtbanken binnen de districtsrechtbanken in Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå en Östersund. Hoger beroep tegen vonnissen en uitspraken van de land- en milieurechtbanken kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie voor de land- en milieurechtbanken (Mark- och miljööverdomstolen), die onderdeel uitmaakt van de beroepsinstantie van Svea. Hoger beroep in zaken die zijn ingeleid bij een land- en milieurechtbank en die in hoger beroep zijn behandeld door de land- en milieurechtbank, kan worden ingesteld bij het hoogste rechtscollege (Högsta domstolen).

Scheepvaartrechtbanken (Sjörättsdomstolar) behandelen zaken die onder het Zweedse scheepvaartwetboek (1994:1009) vallen. Er zijn zeven scheepvaartrechtbanken, die onderdeel uitmaken van de arrondissementsrechtbanken van Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg en Värmland.

De link wordt in een nieuw venster geopend.Migratierechtbanken (Migrationsdomstolar) herzien beslissingen die door de Zweedse migratieraad (Migrationsverket) zijn genomen over zaken betreffende vreemdelingen of staatsburgerschap. Migratierechtbanken zijn gespecialiseerde rechtbanken die onderdeel uitmaken van de districtsrechtbanken (bestuursrechtbanken) van Malmö, Göteborg, Stockholm en Luleå. Hoger beroep tegen vonnissen en uitspraken van de migratierechtbanken kan worden ingesteld bij de beroepsinstantie voor migratierechtbanken (Migrationsöverdomstolen) die onderdeel uitmaakt van de districtsrechtbank van Stockholm.

Bepaalde soorten geschillen met betrekking tot huur, appartementsrecht en pacht worden behandeld door regionale De link wordt in een nieuw venster geopend.huur- en pachtcommissies (hyres- och arrendenämnder). Dit zijn semi-rechterlijke organen waarvan de bevoegdheden vergelijkbaar zijn met die van de rechtbanken.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Er bestaat in Zweden geen constitutioneel hof of iets dergelijks.

Laatste update: 14/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u informatie over een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Engeland en Wales, inclusief tribunals.

Administratieve rechtbanken

Recente veranderingen in het Verenigd Koninkrijk hebben onder meer geleid tot de invoering van een nieuw, samenhangend stelsel van tribunals. Informatie over de tribunals is te vinden op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.Her Majesty's Courts and Tribunals service. First-tier tribunal (lager tribunal)

Het first-tier tribunal (lager tribunal) is een algemeen tribunal dat als belangrijkste functie heeft beroepen te behandelen tegen overheidsbeslissingen op de gebieden waarvoor het tribunal bevoegd is. Met betrekking tot bepaalde soorten zaken is het in het gehele Verenigd Koninkrijk bevoegd. Het first-tier tribunal is momenteel onderverdeeld in zes kamers:

 • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
 • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en zorg);
 • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen krijgsmacht);
 • de Tax Chamber (belastingen);
 • de General Regulatory Chamber (algemene regelgeving); en
 • de Immigration and Asylum Chamber (immigratie- en asielzaken).

Binnenkort zal een zevende kamer, de Land Property and Housing Chamber, worden opgericht.

Upper tribunal (tribunal voor hoger beroep)

Het upper tribunal is opgericht voor de behandeling van beroepen tegen beslissingen van een first-tier tribunal. Het is in het hele Verenigd Koninkrijk bevoegd en is ook in kamers onderverdeeld. Het kan bovendien rechterlijke toetsingen uitvoeren voor het High Court. Er zijn momenteel vier kamers:

 • de Administrative Appeals Chamber;
 • de Lands Chamber;
 • de Tax and Chancery Chamber; en
 • de Immigration and Asylum Chamber.

Employment Tribunal en Employment Appeal Tribunal

Het Employment Tribunal (tribunal voor arbeidszaken) en het Employment Appeal Tribunal (tribunal voor arbeidszaken in hoger beroep) zijn gescheiden van het first-tier tribunal en het upper tribunal, hoewel ze nauw met elkaar verbonden zijn.

Bij de tribunals is de procedure over het algemeen minder formeel dan bij de andere rechtbanken. Tot de leden van de tribunals kunnen niet-rechtsgeleerde deskundigen en specialisten, zoals medici, en ook leken behoren. De voorzitter is echter bijna altijd een jurist.

In Engeland en Wales is het Administrative Court enerzijds bevoegd voor het bestuursrecht voor Engeland en Wales, anderzijds houdt het toezicht op lagere gerechten en tribunals.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Engeland en Wales is er ook een aantal gespecialiseerde rechtbanken:

 • in de Coroners' Courts stellen coroners (rechters van instructie), soms met een jury, een onderzoek in naar de oorzaak van gevallen van gewelddadige, onnatuurlijke en verdachte dood of van plotselinge dood, als de doodsoorzaak niet bekend is;
 • het Court of Protection neemt beslissingen over het vermogen, de bezittingen, de gezondheidszorg en het welzijn van volwassenen (en in sommige gevallen van kinderen) die handelingsonbekwaam zijn. Het is ook bevoegd een verklaring uit te geven over de vraag of iemand bekwaam is een bepaalde beslissing te nemen. Het is een hoger court of record en kan precedenten scheppen;
 • bij de Courts Martial (militaire rechtbanken) worden onder het militaire recht vallende zaken aanhangig gemaakt tegen leden van de krijgsmacht;
 • de Ecclesiastical Courts nemen beslissingen in zaken met betrekking tot de Church of England (Anglicaanse kerk) en het kerkelijk recht.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Laatste update: 30/11/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Gespecialiseerde rechtbanken - Noord-Ierland

Op deze pagina vindt u informatie over de tribunals die administratief door de Northern Ireland Courts and Tribunals Service worden ondersteund.

Het  Department of Justice  is verantwoordelijk voor het beheer van verscheidene tribunals in Noord-Ierland. In de praktijk wordt deze functie uitgeoefend door de Northern Ireland Courts and Tribunals Service (NICTS) (een uitvoerend agentschap van het Department).

Het Department heeft wettelijke verantwoordelijkheid voor de volgende rechtbanken:

 • Care Tribunal
 • Charity Tribunal
 • Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland
 • Lands Tribunal
 • Mental Health Review Tribunal
 • Northern Ireland Health and Safety Tribunal
 • Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal
 • Northern Ireland Valuation Tribunal
 • Social Security Commissioners and Child Support Commissioners
 • Special Educational Needs and Disability Tribunal
 • Tribunal under Schedule 11 to the Health and Personal Social Services (Northern Ireland) Order 1972

De NICTS heeft in april 2010 ook de administratieve verantwoordelijkheid op zich genomen voor de Appeals Service en het Rent Assessment Panel, die beide worden beheerd krachtens een service level agreement met het Department for Communities. In het kader van het programma voor de reorganisatie van de tribunals  is gepland dat beide wettelijk bij het Department zullen worden ondergebracht.

De NICTS biedt ook administratieve ondersteuning krachtens de voorwaarden van een service level agreement aan tribunals die bevoegd zijn voor het gehele Verenigd Koninkrijk en die zitting hebben in Noord-Ierland, zoals de Tax Chamber, de Immigration and Asylum Chamber en de afdeling Information Rights binnen de General Regulatory Chamber van de First-tier Tribunal, en de Administrative Appeals Chamber van het Upper Tribunal.

Nadere informatie over de werkzaamheden van de tribunals die onder het beheer van de NICTS vallen, is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals service.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Laatste update: 10/07/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Gespecialiseerde rechtbanken - Schotland

Op deze pagina vindt u een beschrijving van een aantal gespecialiseerde rechtbanken in Schotland.

Administratieve rechtbanken

Veranderingen die sinds 2007 zijn ingevoerd, hebben geleid tot de ontwikkeling van een nieuw, verenigd stelsel van tribunalen van het VK. Dit nieuwe stelsel is nog in ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Tribunals Service. Schotland heeft ook een aantal tribunalen die zaken behandelden op het gebied van overgedragen kwesties. Er wordt momenteel een hervormingsprogramma uitgevoerd om hun hoogste rechterlijke macht samen te brengen en hun structuur te vereenvoudigen.

First-tier Tribunal van het VK

Het First-tier tribunal van het VK is een algemeen tribunaal dat als belangrijkste functie heeft beroepen te behandelen tegen overheidsbeslissingen op de gebieden waarvoor het tribunaal bevoegd is. Voor bepaalde doelen is het tribunaal in het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Schotland, bevoegd. Het First-tier Tribunal is in vier kamers verdeeld waaraan nieuwe divisies worden toegevoegd naarmate er nieuw rechtsgebieden bijkomen. De huidige vijf kamers zijn:

 • de Social Entitlement Chamber (sociale uitkeringen);
 • de Health, Education and Social Care Chamber (gezondheidszorg, onderwijs en zorg);
 • de War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (oorlogspensioenen en schadevergoedingen krijgsmacht);
 • de Tax Chamber (belastingen); en
 • de General Regulatory Chamber.

Upper Tribunal van het VK

Het Upper Tribunal van het VK is in het leven geroepen voor het behandelen van beroepen naar aanleiding van, en het ten uitvoer leggen van, beslissingen van het First-tier Tribunal. Het is in het hele Verenigd Koninkrijk, inclusief Schotland, bevoegd en is in kamers verdeeld. Ook heeft het de bevoegdheid om een rechterlijke toetsing uit te voeren van beslissingen of acties waarvoor geen beroep meer openstaat.

Schotse tribunalen

Schotland heeft ongeveer 20 afzonderlijke statutaire tribunalen die zijn opgericht om bezwaren te behandelen tegen allerlei soorten beslissingen van overheids- en openbare organen die zijn genomen onder de aan het Schotse parlement en de Schotse regering overgedragen bevoegdheden. Aan het hoofd van elke rechterlijke bevoegdheid van de tribunalen staat een president of voorzitter en elk tribunaal heeft andere handhavingsbevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheden lopen uiteen van bezwaren tegen parkeerboetes tot de verplichte behandeling en opname van patiënten met ernstige psychische aandoeningen.

Bezwaren tegen beslissingen van Schotse tribunalen worden behandeld door de Civil Court in Schotland en kunnen worden beoordeeld door de Sheriffs Principle en de Court of Session.

Hervorming van de Schotse tribunalen

De Schotse regering is begonnen aan een hervorming van het Schotse systeem van tribunalen. Wetgeving die in het voorjaar van 2013 van kracht is gegaan, plaatst de hoogste rechter van Schotland, de Lord President, aan het hoofd van een enkel Schots tribunaal dat bestaat uit een first-tier en een upper tier, net zoals in het hierboven beschreven Britse model. De upper tier neemt de bevoegdheid voor de behandeling van de meeste beroepen tegen uitspaken van de first-tier over van de rechtbanken.

Praktijk van de tribunalen

In het algemeen is de procedure in Britse en Schotse tribunalen minder formeel dan bij de andere rechters. De leden van tribunalen kunnen onder andere niet-juridische specialisten of experts zijn, zoals artsen en leken, hoewel de voorzitter vrijwel altijd juridisch geschoold is.

Bestuursrechtelijke zaken (rechterlijke toetsing) worden in Schotland behandeld door het Court of Session. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Lands Tribunal for Scotland (grondtribunaal voor Schotland) behandelt de kwijting of verandering van grondverplichtingen en schadevergoedingsvorderingen vanwege onteigening.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Schotland kan een (civiele of strafrechtelijke) zaak die een 'grondwettelijk' vraagstuk oproept voortvloeiend uit de Britse decentralisatieregelingen (bijvoorbeeld mensenrechtenkwesties) worden behandeld door het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk.

Andere gerechtelijke instanties zijn onder andere:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Tribunals Service, De link wordt in een nieuw venster geopend.Lands Tribunal for Scotland, De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of the Lord Lyon, De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Land CourtDe link wordt in een nieuw venster geopend.Schotse tribunalen

Laatste update: 06/02/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.