Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Slowakije

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van gespecialiseerde rechtbanken in Slowakije.

Inhoud aangereikt door
Slowakije
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Administratieve rechterlijke instanties

Bestuursrechtelijke zaken vallen onder de bevoegdheid van regionale rechtbanken (krajský súd) en het Hooggerechtshof (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Slowakije heeft geen afzonderlijke rechtbanken voor bestuursrechtspraak. Wel hebben de rechtbanken aparte kamers bestaande uit rechters in bestuurszaken.

Gespecialiseerde rechterlijke instanties

Het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek (Ústavný súd Slovenskej republiky) is een onafhankelijk rechterlijk orgaan dat oordeelt over de grondwettigheid van rechtsnormen.

Het Grondwettelijk Hof is gevestigd te Košice, Hlavná 110.

Het Hof heeft nog een vestiging te Bratislava, Župné námestie 12.

Bevoegdheden

Overeenkomstig de grondwet beslist het Grondwettelijk Hof of:

 • wetten in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het Slowaakse parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd;
 • verordeningen van de regering, algemeen verbindende voorschriften van ministeries en andere organen van de centrale overheid in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het Slowaakse parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd;
 • algemeen verbindende voorschriften in overeenstemming zijn met de grondwet (artikel 68) en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die door het parlement zijn goedgekeurd en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd, tenzij een andere rechter hiertoe bevoegd is;
 • algemeen verbindende rechtsnormen van lokale overheden en autonome regionale bestuursorganen (krachtens artikel 71, lid 2) in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn afgekondigd;
 • verordeningen van de regering en algemeen verbindende rechtsnormen van ministeries en andere organen van de centrale overheid in overeenstemming zijn met de grondwet en het constitutioneel recht en met internationale verdragen die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en afgekondigd, tenzij een andere rechter bevoegd is.

Het Grondwettelijk Hof beslist verder over:

 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutioneel recht van via onderhandeling tot stand gekomen internationale verdragen waarvoor de goedkeuring van het parlement is vereist;
 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutioneel recht van het onderwerp van een referendum dat is uitgevaardigd naar aanleiding van een verzoekschrift van burgers of een resolutie van het parlement (overeenkomstig artikel 95, lid 1);
 • bevoegdheidsgeschillen tussen centrale overheidsorganen, tenzij de wet bepaalt dat een ander staatsorgaan voor dergelijke geschillen bevoegd is;
 • klachten van natuurlijke of rechtspersonen betreffende inbreuken op hun mensenrechten en fundamentele vrijheden in het kader van een internationaal verdrag dat door Slowakije is geratificeerd en op de wettelijk voorgeschreven wijze is afgekondigd, tenzij een andere rechtbank hiertoe bevoegd is;
 • klachten van autonome regionale overheden betreffende de ongrondwettigheid of onrechtmatigheid van verordeningen of handelingen van de autonome bestuursorganen die een schending betekenen van hun autonomie, tenzij een andere rechtbank hiertoe bevoegd is;
 • geschillen over de interpretatie van de grondwet of het constitutioneel recht;
 • klachten tegen een besluit betreffende het onderzoek ter bevestiging of ter afwijzing van het mandaat van een parlementslid;
 • de (grond)wettigheid van verkiezingen (voor het Slowaakse presidentschap, het nationaal parlement en lokale autonome bestuursorganen), en de verenigbaarheid met andere toepasselijke wetgeving;
 • klachten tegen de uitkomsten van referenda, waaronder referenda over het aftreden van de president;
 • de (grond)wettigheid van een verbod op een politieke partij of beweging of het tijdelijk verbieden van politieke activiteiten door een partij of beweging;
 • een afzettingsprocedure tegen de president, ingesteld door het parlement, wegens opzettelijke overtreding van de grondwet of hoogverraad;
 • de verenigbaarheid met de grondwet en het constitutionele recht van een besluit waarbij de noodtoestand is afgekondigd en/of van andere besluiten in verband hiermee.

Samenstelling van het Hof

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 13 rechters.

De rechters worden benoemd door de president van de republiek, op voordracht van het Slowaakse parlement, voor een periode van twaalf jaar. Het parlement moet twee keer zoveel kandidaten voordragen als door de president worden benoemd.

Andere relevante informatie

Het Grondwettelijk Hof doet uitspraak in colleges van drie rechters (kamer) of in plenaire zitting.

De uitspraken van het hof zijn definitief, dat wil zeggen: er is geen beroep mogelijk.

Het Hof kan een procedure instellen op verzoek van:

 • ten minste één vijfde van alle leden van het parlement;
 • de president van de republiek;
 • de regering;
 • een rechtbank;
 • de procureur-generaal (generálny prokurátor);
 • iedereen die voldoet aan het bepaalde in artikel 127 (klachten van natuurlijke en rechtspersonen) en artikel 127a (klachten van autonome regionale overheidsorganen);
 • de Hoge Rekenkamer (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) in zaken zoals bedoeld in artikel 126, lid 2 (onafhankelijk of de Hoge Rekenkamer al dan niet bevoegd is);
 • de ombudsman in zaken met betrekking tot de grondwettigheid van wetgeving krachtens artikel 125, lid 1 (of het voorwerp van een referendum naar aanleiding van een petitie van burgers of een resolutie van het parlement voldoet aan de grondwet of constitutionele wet), waar de verdere toepassing van die wetgeving de fundamentele vrijheden van de mens en fundamentele rechten kan schenden die worden ontleend aan een internationaal verdrag geratificeerd door de Slowaakse republiek en die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn afgekondigd.

Juridische gegevensbanken

De website van het Grondwettelijk Hof van de Slowaakse Republiek verschaft kosteloze toegang tot:

 • uitspraken van het hof;
 • verslagen van conclusies en uitspraken;
 • persberichten;
 • internationale activiteiten;
 • informatie over het hof.

De Speciale Strafrechtbank

De Speciale Strafrechtbank (Špecializovaný trestný súd) in Pezinok is in 2009 opgericht als opvolger van de Speciale Rechtbank. De Strafrechtbank behandelt strafzaken. Het is een gerecht van eerste aanleg dat hiërarchisch op hetzelfde niveau staat als de regionale rechtbanken. Wet nr. 291/2009 regelt de bevoegdheden en taken van deze rechterlijke instantie.

Contactgegevens van de Speciale Strafrechtbank:

Adres: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Bevoegdheden

De Speciale Strafrechtbank is bevoegd om zaken betreffende de volgende misdrijven te behandelen:

 • moord met voorbedachten rade;
 • dwang en onrechtmatige beïnvloeding bij overheidsaanbestedingen en openbare veilingen (artikel 266, lid 3, Strafwetboek);
 • bedrog en valsemunterij (munten en effecten) in de zin van artikel 270, lid 4, van het Strafwetboek;
 • machtsmisbruik bij uitoefening van overheidsgezag (artikel 326, leden 3 en 4, Strafwetboek in samenhang met de delicten onder b), c), e), f), g), h), k) of l));
 • aannemen van steekpenningen (artikelen 328-331 Strafwetboek);
 • omkoping (artikelen 332-335 Strafwetboek);
 • indirecte corruptie (artikel 336 Strafwetboek);
 • electoraal bedrog (artikel 336a Strafwetboek);
 • oprichten, organiseren of bevorderen van criminele of terroristische organisaties;
 • bijzonder zware misdrijven gepleegd door criminele en terroristische organisaties;
 • misdrijven overeenkomstig het speciaal deel van het Slowaakse Strafwetboek in titel IV (vermogensmisdrijven) of titel V (economische misdrijven), wanneer er sprake is van schade of onrechtmatig behaald voordeel ter hoogte van minstens 25 000 keer het bedrag dat in het Strafwetboek als geringe schade wordt gekwalificeerd;
 • schade aan de financiële belangen van de Europese Unie;
 • misdrijven die zijn gerelateerd aan de hierboven vermelde misdrijven en waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden voor de voeging van zaken.
Laatste update: 18/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website