Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Luxemburg

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gespecialiseerde rechtbanken in Luxemburg.

Inhoud aangereikt door
Luxemburg
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gespecialiseerde rechtbanken

Rechtbanken van de rechterlijke orde

Conseil arbitral des assurances sociales (Arbitrageraad voor Sociale verzekeringen) en Conseil supérieur des assurances sociales (Hoge raad voor Sociale Verzekeringen)

Alle geschillen in verband met sociale zekerheid, zoals aansluiting en verzekeringsplicht, bijdragen, administratieve boeten en uitkeringen, met uitzondering van de in artikel 317 bedoelde geschillen of geschillen in verband met de artikelen 147 en 148 van de Code des assurances sociales (wetboek sociale verzekeringen), worden behandeld door de Conseil arbitral des assurances sociales en door de Conseil supérieur des assurances sociales in beroep. Tegen de vonnissen van de Conseil arbitral des assurances sociales die in laatste aanleg zijn gewezen en tegen de arresten van de Conseil supérieur des assurances sociales kan cassatieberoep worden ingesteld.

Rechtbanken van de bestuurlijke orde

Cour Administrative (Administratief Hof)

Tenzij de wet anders bepaalt, kan bij de Cour Administrative, die in Luxemburg is gevestigd, beroep worden ingesteld tegen beslissingen die het Tribunal Administratif heeft genomen in verband met de nietigverklaring van individuele bestuurlijke besluiten en bestuurlijke handelingen van reglementaire aard. Voorts is de Cour Administrative als feitenrechter bevoegd voor beroepen die worden ingesteld tegen beslissingen van andere administratieve rechtscolleges in verband met bezwaarschriften waarvoor deze rechtscolleges uit hoofde van bijzondere wetten bevoegd zijn.

Alle advocaten die mogen pleiten voor de rechtbanken van het Groothertogdom Luxemburg mogen ook pleiten voor de Cour Administrative. Maar alleen de "advocaten die zijn ingeschreven op lijst I" van de tabellen die jaarlijks worden opgesteld door de raden van de orden van advocaten mogen onderzoeks- en procedurehandelingen stellen (ministère d'avoué).

De Staat mag zich voor de Cour Administrative laten vertegenwoordigen door een regeringsafgevaardigde of door een advocaat.

Tribunal Administratif (Administratieve Rechtbank)

Het Tribunal Administratif is in Luxemburg gevestigd en doet uitspraak over beroepen die op grond van onbevoegdheid, misbruik van bevoegdheid, of schending van de wet of van vormvoorschriften ter bescherming van private belangen, worden ingesteld tegen alle bestuurlijke besluiten waartegen uit hoofde van de wetten en reglementen geen ander beroep mogelijk is, en tegen bestuurlijke handelingen van reglementaire aard, ongeacht welke overheid het besluit heeft genomen. Het Tribunal Administratif is in beginsel eveneens bevoegd voor geschillen in verband met directe belastingen en gemeentebelastingen en -taksen.

Tegen de beslissingen van het Tribunal Administratif kan beroep worden ingesteld bij de Cour Administrative.

Het Tribunal Administratif behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van de directeur van het Bestuur van directe belastingen als feitenrechter, indien de wetten ter zake in die mogelijkheid voorzien.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Cour Constitutionnelle (Grondwettelijk Hof)

De Cour Constitutionnelle doet bij arrest uitspraak over de verenigbaarheid van wetten met de Grondwet, met uitzondering van de wetten waarbij verdragen worden geratificeerd.

Wanneer een partij voor een rechtbank van de rechterlijke orde of de bestuurlijke orde de verenigbaarheid van een wet met de grondwet in twijfel trekt, moet de rechtbank de vraag aan de Cour Constitutionnelle voorleggen, behalve wanneer zij van oordeel is dat: a) zij geen antwoord op de vraag behoeft om uitspraak te kunnen doen, b) de vraag elke grond mist, of c) de Cour Constitutionnelle over die vraag reeds uitspraak heeft gedaan.

De Cour Constitutionnelle is samengesteld uit de voorzitter van de Cour Supérieure de Justice, de voorzitter van de Cour Administrative, twee rechters van de Cour de Cassation en vijf rechters die worden benoemd door de Groothertog op gezamenlijk advies van de Cour Supérieure de Justice en de Cour Administrative. De Cour Constitutionnelle bestaat uit een kamer met vijf rechters.

Specifieke juridische gegevensbanken

Zie de rubriek over de rechtbanken van de website van het Ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud

Zie de website van de Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales.

Zie de website van de rechtbanken van de bestuurlijke orde.

Zie de website van de Cour Constitutionnelle.

Links

Ministerie van Justitie

Laatste update: 27/03/2015

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.