Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Letland

Op deze pagina vindt u een overzicht van gespecialiseerde rechtbanken in Letland.

Inhoud aangereikt door
Letland

Gespecialiseerde rechtbanken

Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland

Overeenkomstig de Grondwet van de Republiek Letland heeft Letland een Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof is een onafhankelijke rechterlijke instantie die onderzoekt of in zaken die onder zijn bevoegdheid vallen de wet in overeenstemming met de Grondwet is en behandelt ook zaken die wettelijk aan het Hof zijn toegewezen. Het Grondwettelijk Hof kan wetten en andere rechtshandelingen of delen daarvan nietig verklaren.

Overeenkomstig artikel 16 van de Wet betreffende het Grondwettelijk Hof behandelt het Hof zaken met betrekking tot:

 1. de grondwettigheid van wetten;
 2. de grondwettigheid van door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomsten (totdat deze overeenkomsten door de Saeima (het Letse parlement) zijn goedgekeurd);
 3. de overeenstemming van wet- en regelgeving of delen daarvan met hogere rechtsregels;
 4. de wettigheid van besluiten (met uitzondering van administratieve besluiten) van het parlement, het kabinet, de president, de voorzitter van de het parlement en de premier;
 5. de wettigheid van een besluit waarbij een minister met instemming van het kabinet een besluit van een gemeenteraad heeft geschorst;
 6. de overeenstemming van Letse nationale wetgevingsbepalingen met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet in strijd zijn met de Grondwet.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zeven rechters, van wie de benoeming door een meerderheid van de parlementsleden, d.w.z. ten minste 51, is bekrachtigd. Drie rechters worden aangesteld op voordracht van ten minste tien leden van het parlement, twee op voordracht van het kabinet en de overige twee op voordracht van de voltallige vergadering (het plenum) van het Hooggerechtshof. De kandidaten die worden voorgedragen door het Hooggerechtshof moeten worden geselecteerd uit de Letse rechterlijke macht.

Het Grondwettelijk Hof kan niet op eigen initiatief zaken inleiden; het behandelt alleen zaken op verzoek van daartoe wettelijk bevoegde personen. Volgens de huidige wetgeving kunnen verzoeken tot inleiding van een procedure bij het Grondwettelijk Hof worden ingediend door:

 • de president van Letland;
 • de Saeima;
 • ten minste twintig leden van het parlement;
 • het kabinet;
 • de procureur-generaal;
 • de Raad van de Staatsauditdienst;
 • een gemeenteraad;
 • de ombudsman, indien de instelling of functionaris die het betwiste besluit heeft afgegeven de vastgestelde tekortkomingen niet binnen de door de ombudsman vastgestelde termijn heeft gecorrigeerd;
 • een rechtbank die een civielrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke zaak behandelt;
 • een rechter van een kadasterafdeling die onroerende zaken of daarmee samenhangende rechten in het kadaster inschrijft;
 • elke natuurlijke of rechtspersoon indien zijn of haar grondrechten uit hoofde van de Grondwet zijn geschaad;
 • de Raad voor de rechtspraak (Tieslietu padome), binnen zijn wettelijke bevoegdheid.

Zaken betreffende de grondwettigheid van wetten, kabinetsbesluiten en andere handelingen van het kabinet, de overeenstemming van Letse nationale wetgevingsbepalingen met door Letland gesloten internationale overeenkomsten die niet in strijd zijn met de Grondwet, de grondwettigheid van door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomsten (totdat deze overeenkomsten door de Saeima (het Letse parlement) zijn goedgekeurd) en wet- en regelgeving of delen daarvan, worden door het voltallige Grondwettelijk Hof behandeld. Andere zaken worden behandeld door kamers van drie rechters (meervoudige kamer), tenzij het Grondwettelijk Hof anders beslist.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof is definitief en gaat onmiddellijk na de uitspraak in kracht van gewijsde. Een arrest van het Grondwettelijk Hof en de uitleg die het bevat over een betwiste bepaling is bindend voor alle centrale en lokale overheidsinstanties (met inbegrip van rechtbanken) en voor ambtenaren en natuurlijke en rechtspersonen.

Een bepaling die door het Grondwettelijk Hof is aangemerkt als onverenigbaar met een hogere rechtsregel wordt geacht nietig te zijn vanaf de datum waarop het arrest van het Grondwettelijk Hof is gepubliceerd, tenzij het Grondwettelijk Hof anders bepaalt. Wanneer het Grondwettelijk Hof een door Letland ondertekende of gesloten internationale overeenkomst ongrondwettig heeft verklaard, moet het kabinet onverwijld stappen zetten om de desbetreffende overeenkomst te wijzigen, op te zeggen, op te schorten of de toetreding tot die overeenkomst in te trekken.

Juridische gegevensbanken

Naam en URL van de gegevensbank

Zaken van het Grondwettelijk Hof (zoekscherm)

Is de toegang tot de gegevensbank kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Korte beschrijving van de inhoud van de gegevensbank

De gegevensbank bevat de arresten van het Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland.

Aanvullende informatie

Het zoekscherm van de gegevensbank en de arresten zijn beschikbaar in het Lets en Engels.

Links

Grondwettelijk Hof van de Republiek Letland

Laatste update: 09/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.