Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Finland

Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de gespecialiseerde rechtbanken in Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Gespecialiseerde rechtbanken

In Finland zijn er verschillende gespecialiseerde rechtbanken. Hun taken zijn vastgelegd in specifieke wetten. De gespecialiseerde rechtbanken zijn opgericht om zaken te behandelen die niet door de algemene of administratieve rechtbanken kunnen worden behandeld omdat ze bijzondere deskundigheid vereisen. De samenstelling van de gespecialiseerde rechtbanken is doorgaans een afspiegeling van de deskundigheid die de desbetreffende bevoegdheidssfeer vereist. Tot de gespecialiseerde rechtbanken behoren:

  • De arbeidsrechtbank
  • Het hof voor marktzaken
  • De verzekeringsrechtbank en
  • Het Hoge Hof voor Impeachment.

De arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank behandelt en beslecht geschillen betreffende de uitlegging van de Wet op de arbeidsovereenkomsten, de Wet op de arbeidsovereenkomsten van staatsambtenaren, de Wet op de arbeidsovereenkomsten van gemeenteambtenaren en de Wet ter reglementering van de overeenkomsten van ambtenaren in dienst van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Zij behandelt tevens geschillen betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten van ambtenaren en andere werknemers.

Het hof voor marktzaken

Het hof voor marktzaken behandelt aangelegenheden die onder de Wet op de consumentenbescherming, de Wet op de consumentenombudsman en de Wet op de effectenmarkten vallen. Het behandelt tevens geschillen betreffende marketingvoorwaarden en contractuele verplichtingen die vallen onder het recht betreffende overeenkomsten tussen kredietinstellingen en ondernemers, alsmede overtredingen van de Wet op de restrictieve handelspraktijken.

De verzekeringsrechtbank

De verzekeringsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank die rechtspreekt op het gebied van het bestuursrecht. Zij is bevoegd ter zake van aangelegenheden betreffende inkomenszekerheid die binnen haar bevoegdheidssfeer vallen. Zij behandelt onder meer geschillen inzake ziekte- en ongevallenverzekeringen, alsmede beroepschriften tegen besluiten van de raad van beroep voor pensioenen, de raad van beroep voor ongevallen, het hof van beroep van de sociale zekerheid en de raad van beroep voor werkloosheid.

Het Hoge Hof voor Impeachment

Het Hoge Hof voor Impeachment is een gespecialiseerde rechtbank die kennis neemt van zaken waarbij leden van de Finse regering, het Hooggerechtshof of het Administratief Hooggerechtshof en bepaalde hogere ambtenaren beschuldigd worden van onwettig gedrag in de uitoefening van hun ambt. Het Hoge Hof voor Impeachment wordt slechts bijeengeroepen indien dat noodzakelijk is.

Aanvullende informatie

De website van de Finse rechtscolleges bevat informatie over het Finse rechtssysteem. Het is een portaal dat als één loket fungeert voor wie op zoek is naar informatie over rechtbanken, handhavingsinstanties en rechtsbijstand.

Zij bevat onder meer recente jurisprudentie van de hoven van beroep en de administratieve rechtbanken en links naar de websites van alle rechtbanken.

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website