Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Kroatisch) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

De gespecialiseerde rechterlijke instanties in eerste aanleg zijn: de politierechtbanken, handelsrechtbanken en administratieve rechtbanken; de gespecialiseerde rechterlijke beroepsinstanties zijn: de hoge politierechtbank, de hoge handelsrechtbank en de hoge administratieve rechtbank.

De verschillende rechtsgebieden:

Politierechtbanken: op grond van de wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) zijn 61 politierechtbanken opgericht. Politierechtbanken behandelen in eerste aanleg wegenverkeers-, economische en openbare-ordedelicten.

Deze wet is nog steeds van kracht, maar wordt opgeheven op 1 juli 2015, de datum waarop de wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14) in werking treedt.

Handelsrechtbanken: Kroatië telt zeven handelsrechtbanken (in Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varazdin en Zadar), die geschillen tussen ondernemingen en verzoeken tot vestiging en stopzetting behandelen, vennootschapsregisters bijhouden, kennis nemen van verzoeken tot erkenning van in het buitenland gegeven rechterlijke en scheidsrechterlijke beslissingen in handelszaken, insolventieprocedures behandelen en internationale rechtshulp verlenen bij bewijsgaring in handelszaken, alsook andere activiteiten verrichten.

Administratieve rechtbanken: Kroatië telt vier administratieve rechtbanken (in Zagreb, Split, Rijeka en Osijek). Deze rechtbanken behandelen beroepen tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instellingen en nemen kennis van vorderingen tegen publiekrechtelijke instellingen wegens onbehoorlijk gedrag of het verzuim om individuele besluiten vast te stellen alsook tegen administratieve contracten en de tenuitvoerlegging van administratieve contracten.

De hoge politierechtbank, de hoge handelsrechtbank en de hoge administratieve rechtbank behandelen als rechtbanken van tweede aanleg beroepen tegen uitspraken van respectievelijk de politierechtbanken, handelsrechtbanken en administratieve rechtbanken. Zij zijn gevestigd in Zagreb.

Politierechtbanken

 1. behandelen in eerste aanleg overtredingen, tenzij daarvoor krachtens de wet een andere instantie bevoegd is,
 2. verlenen internationale rechtshulp bij procedures binnen hun rechtsgebied en verrichten daarnaast andere in de wet genoemde activiteiten.

Politierechtbanken PDF (274 Kb) hr

Handelsrechtbanken

Naast de in andere wetten omschreven taken, hebben de handelsrechtbanken ook de volgende taken:

 1. inschrijving in en het bijhouden van gerechtelijke registers;
 2. verzoeken om inschrijving in het scheepsregister, voor zover de behandeling daarvan in het wetboek van zeerecht aan de handelsrechtbanken is toegewezen, verzoeken tot aansprakelijkheidsbeperking van scheepseigenaren en klachten tegen de grondslag voor de verrekening van averij-grosse, tenzij in de wet voor specifieke gevallen anders is bepaald;
 3. verzoeken in verband met de vestiging, de werking en de stopzetting van een onderneming;
 4. niet-contentieuze procedures over aangelegenheden die zijn omschreven in de vennootschapswet;
 5. procedures over de erkenning van in het buitenland gegeven rechterlijke en scheidsrechterlijke beslissingen in handelsgeschillen;
 6. veiligstellen van bewijs voor procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 7. opleggen van bewarende maatregelen in/met betrekking tot procedures die onder hun bevoegdheid vallen;
 8. verzoeken om faillietverklaring en faillissementsprocedures;
 9. internationale rechtshulp bij bewijsgaring in handelszaken;
 10. andere in de wet genoemde taken.

Handelsrechtbanken PDF (192 Kb) hr

Opgelet: op 1 april 2015 wordt een nieuw netwerk van gemeentelijke en handelsrechtbanken opgericht, dat zal bestaan uit 24 gemeentelijke rechtbanken en 8 handelsrechtbanken. Op 1 juli 2015 wordt een nieuw netwerk van 22 politierechtbanken opgericht. Op deze rechtbanken zal de wet op de rechterlijke organisatie (jurisdictie en zetel van de rechtbanken) (OG 128/14) van toepassing zijn.
De informatie op deze pagina is momenteel up-to-date, maar zal op 1 april 2015 en 1 juli 2015 worden gewijzigd.

Administratieve rechtbanken

 1. behandelen beroepen tegen individuele besluiten van publiekrechtelijke instellingen;
 2. behandelen beroepen tegen handelingen van publiekrechtelijke instellingen;
 3. behandelen beroepen tegen publiekrechtelijke instellingen wegens verzuim om individuele besluiten vast te stellen en wegens overschrijding van wettelijke termijnen;
 4. behandelen beroepen tegen administratieve contracten en de tenuitvoerlegging van administratieve contracten;
 5. behandelen andere zaken die hen bij wet zijn toegewezen.

Administratieve rechtbanken PDF (180 Kb) hr

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen beslissingen van politierechtbanken en overheidsinstellingen die in eerste aanleg hebben beslist over overtredingen, alsook beroepen tegen besluiten van andere overheden wanneer zulks in een specifieke wet is vastgesteld;
 2. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen politierechtbanken;
 3. behandelt buitengewone rechtsmiddelen tegen einduitspraken over overtredingen wanneer zulks in een specifieke wet is vastgesteld;
 4. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge politierechtbank van de Republiek Kroatië
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 480 75 10
Fax: +385 1 461 12 91
E-mail: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen uitspraken in eerste aanleg van de handelsrechtbanken;
 2. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen handelsrechtbanken en beslist over de overdracht van bevoegdheden tussen handelsrechtbanken;
 3. verricht andere in de wet genoemde taken.

De hoge handelsrechtbank van de Republiek Kroatië
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 489 68 88
Fax: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië

 1. behandelt beroepen tegen uitspraken van administratieve rechtbanken en tegen voor beroep vatbare besluiten;
 2. oordeelt over de rechtmatigheid van algemene handelingen;
 3. beslecht bevoegdheidsconflicten tussen administratieve rechtbanken;
 4. behandelt andere zaken die haar bij wet zijn toegewezen.

De hoge administratieve rechtbank van de Republiek Kroatië
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Telefoon: +385 1 480 78 00
Fax: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Laatste update: 20/07/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website