Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Nationale gespecialiseerde rechtbanken

Bulgarije

Deze rubriek bevat informatie over de gespecialiseerde rechtbanken. Gespecialiseerde rechtbanken Bulgarije heeft geen rechtbanken die als zodanig zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht, zeerecht, handelsrecht of op andere rechtsgebieden. Wel zijn bij de arrondissements­rechtbanken handelskamers ingesteld. In de gehele gerechtelijke hiërarchie wordt onderscheid gemaakt tussen civiel- en strafrechtelijke panels, afdelingen en colleges.

Inhoud aangereikt door
Bulgarije

Administratieve rechtbanken

Bij het nieuwe wetboek bestuursrechtspraak uit 2006 werden administratieve rechtbanken ingevoerd. De administratieve rechtspraak wordt uitgeoefend door 28 arrondissementele administratieve rechtbanken en door het hoogste administratieve hof.

Administratieve rechtbanken op arrondissementeel niveau

De administratieve rechtbanken beslissen omtrent elk verzoek om:

  • een bestuursrechtelijke handeling uit te vaardigen, te wijzigen, in te trekken of nietig te verklaren;
  • op grond van het wetboek bestuursrechtspraak een schikking nietig te verklaren;
  • uitspraak te doen omtrent onwettig handelen of nalaten van het bestuur;
  • bescherming te verlenen tegen onrechtmatige dwangmaatregelen;
  • vergoeding toe te kennen voor schade wegens een niet-rechtsgeldig besluit, handeling of nalaten van een overheid of een ambtenaar;
  • vergoeding toe te kennen voor schade ten gevolge van dwangmaatregelen;
  • een uitspraak van een administratieve rechtbanken nietig of ongeldig te verklaren of te herzien;
  • krachtens het wetboek bestuursrechtspraak een bestuursrechtelijke handeling vals te laten verklaren.  

Eenieder kan het al dan niet bestaan van een administratief recht of een rechtsbetrekking in rechte laten vaststellen, indien hij procesbevoegdheid heeft en er geen andere rechtsmiddelen voorhanden zijn.

Bevoegd is de administratieve rechtbank van het rechtsgebied waar de instantie waarvan de bestreden handeling uitgaat is gevestigd, of - indien zij in het buitenland is gevestigd - de administratieve stadsrechtbank van Sofia.

Tegen bestuursrechtelijke handelingen waarbij rechtstreeks uitvoering wordt gegeven aan het nationaal buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid staat geen beroep open, tenzij bij wet anders is bepaald.

Hoogste administratieve hof

Het hoogste administratieve hof behandelt klachten en bezwaren tegen handelingen van de ministerraad, de minister-president, de vice-minister-president, de ministers, en de hoofden van andere instellingen die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan de ministerraad, tegen handelingen van de hoge raad voor de magistratuur, handelingen van de nationale bank, handelingen van de arrondissementscommissarissen, en andere bij wet aangeduide handelingen; het hof neemt kennis van zaken waarin organieke wetgeving wordt bestreden; het beslist als cassatierechter over justitiële handelingen, bestuursrechtelijke zaken en verzoeken tot nietigverklaring van justitiële handelingen in bestuursrechtelijke zaken.

Het hoogste administratieve hof bestaat uit twee colleges, elk met hun afdelingen. De colleges worden geleid door de president van het hof en zijn plaatsvervangers.

Andere gespecialiseerde rechtbanken

Militaire rechtbanken

De militaire rechtbanken dateren van 1 juli 1879. In 1956 werd de militaire rechtspraak geherstructureerd nadat Sofia, Plovdiv, Sliven,Varna en Pleven de garnizoenssteden waren geworden. Deze structuur is tot op heden blijven bestaan.

Militaire rechtbank

Militaire rechtbank

In eerste aanleg neemt de militaire rechtbank kennis van misdrijven die bij de uitvoering van hun taken zijn gepleegd door militairen, generaals, officieren, onderofficieren en gewoon personeel bij andere ministeries en instanties, en door burgerpersoneel bij het ministerie van defensie, bij het leger, bij de instellingen die onder de minister van defensie ressorteren, bij het bureau voor nationale veiligheid en bij de nationale inlichtingendienst. Tegen beslissingen van de militaire rechtbanken staat hoger beroep open bij het militair gerechtshof. De bevoegdheden van de militaire rechtbanken zijn vastgelegd in het wetboek van strafvordering. Zij hebben hetzelfde statuut als de arrondissementsrechtbanken.

Arbitragebureau van de kamer van handel en industrie

Het arbitragebureau bij de kamer van handel en industrie beslist over civielrechtelijke vermogens­geschillen en over geschillen betreffende lacunes in overeenkomsten en betreffende het aanpassen van overeenkomsten aan de omstandigheden, ongeacht of beide partijen dan wel een van hen al dan niet hun woon- of verblijfplaats hebben in Bulgarije.

Het arbitragebureau heeft zijn positie als belangrijkste arbitrage-instelling van het land bevestigd, en met name aan vertrouwen gewonnen door zijn uiterst professionele werkwijze bij geschillen­beslechting. Jaarlijks lost het bureau tussen 250 en 300 internationale en binnenlandse geschillen op. 82% van de binnenlandse zaken wordt binnen 9 maanden opgelost, 66% van de internationale zaken binnen 12 maanden.

Het arbitragebureau is actief betrokken bij de verbetering van de arbitragewetgeving. Geschillen betreffende onroerende goederen, alimentaties, arbeidsovereenkomsten, immateriële goederen en familierechtelijke aangelegenheden kunnen niet aan het arbitragebureau worden voorgelegd.

Juridische databank

Websites van de rechtbanken

Iedere rechtbank heeft een website met informatie over haar structuur en activiteit, over lopende en afgesloten zaken, en met andere nuttige, voor het publiek toegankelijke informatie.

De website van de hoge raad voor de magistratuur bevat een gedetailleerde lijst van de rechtbanken, met hun adres en internetadres (alleen in het Bulgaars).

Rechterlijke handelingen worden onmiddellijk op de website van de desbetreffende rechtbank bekendgemaakt, overeenkomstig de wet op de bescherming van persoonsgegevens en de wet op de bescherming van gerubriceerde gegevens.

Justitiële handelingen die verband houden met de burgerlijke staat of de gezondheidstoestand van een persoon worden zonder de motivering bekendgemaakt.

Zie voor verdere informatie de volgende websites:

Laatste update: 17/12/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website