Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Skotija

Šajā vietnē sniegta informācija par dažām Skotijas specializētajām tiesām.

Saturu nodrošina
Skotija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Administratīvās tiesas

Līdz ar 2007. gadā ieviestajām izmaiņām Apvienotajā Karalistē ir izveidota jauna vienota tribunālu sistēma. Šī jaunā sistēma joprojām ir attīstības stadijā. Informācija ir pieejama Tribunālu dienesta tīmekļa vietnē. Skotijā pastāv arī vairāki tribunāli, kas izskata lietas varas nodošanas jomā. Pašlaik tiek īstenots reformu plāns, lai tiem izveidotu vienotu tieslietu hierarhiju un vienkāršotu to struktūru.

Apvienotās Karalistes Pirmā līmeņa tribunāls

Apvienotās Karalistes Pirmā līmeņa tribunāls ir vispārējs tribunāls, kura galvenā funkcija ir izskatīt apelācijas par tribunāla jurisdikcijā esošiem valdības lēmumiem. Noteiktās jomās tā jurisdikcijā ietilpst visa Apvienotā Karaliste, ieskaitot Skotiju. Pirmā līmeņa tribunāls ir sadalīts četrās palātās, kas tiek sadalītas sīkāk, pievienojot jaunas jurisdikcijas. Šobrīd ir šādas četras palātas:

  • Sociālo tiesību palāta;
  • Veselības, izglītības un sociālās aprūpes palāta;
  • Kara pensiju un bruņoto spēku kompensācijas palāta;
  • Nodokļu palāta.

Apvienotās Karalistes Augstākais tribunāls

Apvienotās Karalistes Augstākais tribunāls izskata Apvienotās Karalistes Pirmā līmeņa tribunāla pieņemto nolēmumu apelācijas un izpilda šos nolēmumus. Tribunāla jurisdikcijā ietilpst visa Apvienotā Karaliste, un tas ir iedalīts palātās. Tā pilnvaras ietver arī tādu nolēmumu vai darbību izskatīšanu no pareizas tiesību piemērošanas viedokļa, kas nav pārsūdzami pēc būtības.

Skotijas tribunāli

Skotijā atbilstoši likumam ir izveidoti apmēram 20 atsevišķi tribunāli, kuru uzdevums ir izskatīt pārsūdzības pret plašu loku lēmumu, ko atbilstoši Skotijas parlamentam un valdībai varas nodošanas ceļā piešķirtajām pilnvarām pieņēmusi valdība un publiskās struktūras. Katru tribunālu vada priekšsēdētājs, un katram no tribunāliem ir dažādas izpildes nodrošināšanas pilnvaras. To jurisdikcijā ir dažādi jautājumi, sākot ar pārsūdzībām attiecībā uz soda naudām, kas noteiktas par automašīnu neatļautu novietošanu, līdz pat lietām par tādu personu obligāto ārstēšanu un brīvības ierobežošanu, kam ir smaga garīga slimība.

Apelācijas sūdzības pret Skotijas tribunālu nolēmumiem izskata Skotijas civilās tiesas, un tās var izvērtēt galvenie šerifi (Sheriffs Principle) un Augstākā civillietu tiesa (Court of Session).

Skotijas tribunālu reforma

Skotijas valdība ir sākusi Skotijas tribunālu sistēmas reformu. Atbilstoši 2013. gada pavasarī ieviešamajiem normatīvajiem aktiem Skotijas augstākajam tiesnesim – Lordam-priekšsēdētājam (Lord President) – piešķir vadības pilnvaras vienotā Skotijas tribunālā, ko līdzīgi Apvienotās Karalistes modelim veidos pirmā līmeņa tribunāls un augstākais tribunāls. Augstākā tribunāla līmenī tiks izskatīts vairums apelācijas sūdzību pret pirmā līmeņa nolēmumiem, un tādējādi šīs sūdzības vairs nebūs tiesu jurisdikcijā.

Tribunālu prakse

Kopumā Apvienotās Karalistes un Skotijas tribunālos procedūra parasti nav tik formāla kā citās tiesās. Tribunāla locekļi var būt speciālisti vai eksperti bez juridiskās izglītības, piemēram, ārsti vai citi speciālisti, tomēr priekšsēdētājs gandrīz vienmēr ir ar juridisko izglītību.

Skotijā administratīvo tiesību jautājumus (no pareizas tiesību piemērošanas viedokļa) izskata Augstākā civillietu tiesa. Skotijas Zemes tribunāla kompetencē ir izskatīt jautājumus, kas saistīti ar zemes saistību nomaksu vai izmaiņām, kā arī par kompensācijām piespiedu atsavināšanas gadījumā.

Speciālās piekritības tiesas

Ja Skotijā civillietas vai krimināllietas rezultātā rodas aizdomas par konstitucionālo tiesību aizskārumu saistībā ar varas nodošanas vienošanos (piemēram, cilvēktiesību pārkāpumu), nolēmumu šādās lietās var pieņemt Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa.

Citas tiesas:

  • Lauvas lorda tiesa (Court of the Lord Lyon) – izskata ar heraldiku saistītus jautājums;
  • Skotijas Zemes tiesa – izskata strīdus starp nekustamo īpašumu īpašniekiem un nomniekiem.

Saites

Tribunālu dienesta, Skotijas Zemes tribunāla, Lauvas lorda tiesa, Skotijas Zemes tiesa, Skotijas tribunāli

Lapa atjaunināta: 06/02/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.