Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Specializētās valstu tiesas

Šajā nodaļā sniegta informācija par tribunāliem, ko administratīvi atbalsta Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests.

Tieslietu departaments ir atbildīgs par vairāku Ziemeļīrijas tribunālu administrāciju. Praksē šī funkcija ir uzticēta Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienestam (Departamenta izpildaģentūrai).

Departamentam ir ar likumu noteikta atbildība par šādiem tribunāliem:

 • Aprūpes tribunāls (Care Tribunal);
 • Labdarības tribunāls (Charity Tribunal);
 • Noziedzīgos nodarījumos cietušo kompensāciju apelācijas komiteja Ziemeļīrijā (Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland);
 • Zemes tribunāls (Lands Tribunal);
 • Pārsūdzību tribunāls garīgās veselības jautājumos (Mental Health Review Tribunal);
 • Ziemeļīrijas Veselības un drošības tribunāls (Northern Ireland Health and Safety Tribunal)
 • Ziemeļīrijas Ceļu satiksmes pārkāpumu sodu tribunāls (Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal);
 • Ziemeļīrijas Taksācijas tribunāls (Northern Ireland Valuation Tribunal);
 • Sociālā nodrošinājuma komisāru un bērnu atbalsta komisāru birojs (Office of Social Security Commissioners and Child Support Commissioners);
 • Tribunāls jautājumos saistībā ar īpašām mācību vajadzībām un personām ar īpašām vajadzībām (Special Educational Needs and Disability Tribunal);
 • Tribunāls, kas izveidots pamatojoties uz Ziemeļīrijas Personu veselības un sociālo pakalpojumu 1972. gada rīkojuma 11. sarakstu.

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests 2010. gada aprīlī, pamatojoties uz dienestu nolīgumu ar Tieslietu departamentu, uzņēmās administratīvo atbildību par Pārsūdzību dienestu (Appeals Service) un Īres novērtēšanas kolēģiju (Rent Assement Panel). Plānots, ka abas institūcijas tiks nodotas Tiesu un tribunālu dienesta likumiskajā kompetencē turpmākā tribunālu reformas programmas posmā.

Tiesu un tribunālu dienests, pamatojoties uz dienestu nolīgumu, sniedz atbalstu arī Apvienotās Karalistes mēroga tribunāliem, kas atrodas Ziemeļīrijā, tostarp Nodokļu palātai (Tax Chamber), Imigrācijas un patvēruma palātai (Immigration and Asylum Chamber), Tiesību uz informāciju tribunālam (Information Rights jurisdiction), kas darbojas Pirmās instances tribunāla vispārējā regulējuma palātas ietvaros, un Augstākā tribunāla Administratīvo pārsūdzību palātai (Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber).

Plašāku informāciju par to tribunālu darbu, ko administratīvi atbalsta Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests, tostarp arī katra tribunāla kontaktinformāciju, var atrast Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnes lapā.

Saites

Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienests

Lapa atjaunināta: 10/07/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu