Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Itālija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par specializēto tiesu organizāciju Itālijā.

Saturu nodrošina
Itālija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Specializētās tiesas

Konstitūcijas 102. pants aizliedz „jaunu vai pagaidu” tiesu izveidošanu. Tomēr vispārējās piekritības tiesās var izveidot nodaļas, kas specializējas atsevišķās nozarēs un kurās darbojas tie paši tiesneši un kvalificēti pilsoņi, kas nav tiesu iestāžu darbinieki (piemēram, specializētas lauksaimniecības nodaļas).

Atsevišķas īpašās tiesas daudzos gadījumos ir noteiktas Konstitūcijas 103. pantā. To starpā ir administratīvās tiesas, Valsts revīzijas birojs un militārās tiesas, kas izveidotas pirms Konstitūcijas stāšanās spēkā.

Militārās tiesas (Tribunale Militare), kuru kompetencē ir izskatīt militāros noziegumus, ko veikuši bruņoto spēku personālsastāva locekļi, ir nošķirtas no vispārējās piekritības tiesām, un tās pārvalda autonoma Militāro tiesu iestāžu augstākā padome (Consiglio Superiore della Magistratura Militare).

Administratīvās tiesas

Administratīvās tiesas izskata strīdus starp privātpersonām un valsts iestādēm saistībā ar pārvaldes iestāžu pieņemtiem lēmumiem.

Administratīvās tiesas vērtē, vai administratīvs akts ir pareizi pieņemts; tās nevērtē to, vai šāds akts bijis vēlams. Pieteikumā administratīvajai tiesai var lūgt atcelt administratīvo aktu, kas ir prettiesisks, pamatojoties uz attiecīgu pilnvaru neesamību (incompetenza), tiesiskā regulējuma pārkāpumu (violazione di legge) vai pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu (eccesso di potere).

Vispārējais noteikums, pēc kura var nošķirt vispārējās piekritības tiesu un administratīvo tiesu kompetenci, ir prasības priekšmeta raksturs, proti, subjektīvo tiesību (diritto soggettivo) vai tikai leģitīmu interešu (interesse legittimo) aizskārums – administratīvās tiesas izskata lietas par leģitīmu interešu aizskārumu, bet tām ir ekskluzīva kompetence arī dažās citās jomās.

Autonomā administratīvo tiesnešu organizācija ir Administratīvo tiesu iestāžu prezidējošā padome (Consiglio di Presidenza della Magistratura Amministrativa).

  • Reģionālās administratīvās tiesas (Tribunali Amministrativi Regionali) ir pirmās instances tiesas.
  • Valsts padome (Consiglio di Stato) ir otrās instances tiesa.

Valsts revīzijas birojam un nodokļu komisijām ir kompetence izskatīt administratīvās lietas noteiktās jomās.

Valsts revīzijas biroju (Corte dei Conti) veido revīzijas tiesneši un prokurori. Šajā tiesā ir izveidota ar šo tiesu saistīta ģenerālprokuratūra, kam uzticētas izmeklēšanas funkcijas. Revīzijas tiesu iestādēs nesen tika veikta reforma, izveidojot autonomas, reģionālas tiesu un prokuratūras nodaļas.

Biroju autonomi pārvalda Tiesas prezidējošā padome.

Valsts revīzijas biroja kompetence ir:

  • pārbaudīt pirms tiesas, vai likumam atbilst valdības un citu valsts struktūru veiktie dažāda veida pasākumi;
  • pārbaudīt valsts pārvaldes iestāžu finanšu pārvaldību un līdzekļus;
  • lemt par tādiem jautājumiem kā valdības vai citu valsts struktūru amatpersonu un valsts ierēdņu valdības kontiem, pensijām un saistībām.

Nodokļu komisijām (commissioni tributarie) ir kompetence nodokļu lietās.

Juridiskās datubāzes satura īss raksturojums

Militāro tiesu tīmekļa vietnē var atrast informāciju par vēsturi un tiesvedību. Iespējams arī atrast ierakstus par galvenajām kara noziegumu prāvām (tikai vēsturiskā tiesvedība).

Reģionālo administratīvo tiesu un Valsts padomes tīmekļa vietnē bez maksas ir iespējams piekļūt sēžu kalendāram un spriedumu, rīkojumu un dekrētu pilnam tekstam, ko valsts iestādes pieņēmušas strīdos starp valsts iestādēm un privātpersonām.

Datu aizsardzības nolūkā attiecībā uz pašreizējo apelāciju meklēšanu ir noteikti daži ierobežojumi.

Valsts revīzijas biroja tīmekļa vietnē publicē tā galvenos lēmumus un spriedumus. Tie ir publiski pieejami un bezmaksas.

Tīmekļa vietne darbojas arī kā tiesas teritoriālo nodaļu portāls, un tajā ir visaptveroša informācija par šo struktūru kompetencēm un funkcijām.

Datubāzes nosaukums un URL

Lapa atjaunināta: 02/04/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu