Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Somija

Šajā iedaļā ir sniegta informācija par Somijas specializēto tiesu organizāciju.

Saturu nodrošina
Somija

Specializētās tiesas

Somijā ir vairākas specializētās tiesas, kuru pienākumi ir noteikti īpašos likumos. Specializētās tiesas tika izveidotas noteikta veida lietu izskatīšanai, kuras nevar izskatīt vispārējās piekritības tiesas vai administratīvās tiesas, jo to izskatīšanai nepieciešamas īpašas zināšanas. Specializēto tiesu sastāvs parasti atspoguļo attiecīgajai jomai atbilstošās īpašās zināšanas. Specializētās tiesas ir:

  • Darba tiesa;
  • Tirgus tiesa;
  • Apdrošināšanas tiesa un
  • Augstā atstādināšanas tiesa.

Darba tiesa

Darba tiesa izskata un izšķir strīdus, kas attiecas uz Likuma par darba līgumiem, Likuma par valsts civildienesta ierēdņu darba līgumiem un Likuma par pašvaldības ierēdņu darba līgumiem interpetāciju, kā arī uz likumiem, kurus piemēro Evaņģēliski luteriskās baznīcas nodarbinātajām amatpersonām. Tā izskata arī strīdus, kas attiecas uz Valsts civildienesta ierēdņu līgumiem un darba koplīgumiem.

Tirgus tiesa

Tirgus tiesa izskata lietas, uz kurām attiecas Patērētāju aizsardzības likums, Tiesībsarga likums un Vērtspapīru tirgus likums. Tā izskata arī strīdus, kas saistīti ar tirgvedību un līguma noteikumiem, uz ko attiecas Likums par līgumiem starp kredītiestādēm un uzņēmējiem, kā arī strīdiem par Konkurences likuma pārkāpumiem.

Apdrošināšanas tiesa

Apdrošināšanas tiesa ir specializētā tiesa administratīvo tiesību jomā. Tā darbojas kā kompetentā tiesa sociālās apdrošināšanas lietās, kas ir tās jurisdikcijā. Tā cita starpā izskata strīdus, kas izriet no dažāda veida slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas, kā arī sūdzības par lēmumiem, ko pieņēmusi Pensiju pārsūdzības padome, Nelaimes gadījumu apdrošināšanas pārsūdzības padome, Sociālās apdrošināšanas pārsūdzības padome un Bezdarba lietu pārsūdzības padome.

Augstā atstādināšanas tiesa

Augstā atstādināšanas tiesa ir īpaša tiesa, kura izskata lietas par amatpersonu nelikumīgu darbību, kas skar Somijas valdības locekļus, Augstākās tiesas un Augstākās administratīvās tiesas tiesnešus un noteiktus augstāka ranga ierēdņus. Atstādināšanas tiesa sanāk tikai tad, kad tas nepieciešams.

Papildu informācija

Somijas tiesu tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par Somijas tiesu sistēmu. Tas ir portāls, kurā vienuviet atrodama informācija par tiesām, prokuroriem, izpildes iestādēm un juridisko palīdzību.

Tajā, piemēram, ir atrodama jaunākā apelācijas tiesu un administratīvo tiesu judikatūra un saites uz visu tiesu tīmekļa vietnēm.

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu