Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Specializētās valstu tiesas

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Specializētās tiesas ir likumpārkāpumu tiesas, komerctiesas un administratīvās tiesas kā pirmās instances tiesas, un Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa, Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa un Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa kā apelācijas tiesas.

Tiesvedības dažādās jomas:

Likumpārkāpumu tiesas – saskaņā ar Tiesu (jomu un atrašanās vietu) likumu tika izveidota 61 likumpārkāpumu tiesa. Likumpārkāpumu tiesa izskata pirmās instances prasības par pārkāpumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes drošību, tautsaimniecību un sabiedrisko kārtību.

Šis likums joprojām ir spēkā, taču tiks atcelts 2015. gada 1. jūlijā, kad spēkā stāsies Tiesu (jomu un atrašanās vietu) likuma (OV 128/14) noteikumi.

Komerctiesas – Horvātijas Republikā ir septiņas komerctiesas (Zagrebā, Splitā, Rijekā, Osijekā, Bjelovarā, Varaždinā, Zadarā), kuras izskata strīdus starp uzņēmumiem, lemj par priekšlikumiem attiecībā uz uzņēmumu dibināšanu un slēgšanu, uztur tiesas reģistru uzņēmumiem, veic procedūras saistībā ar ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu un šķīrējtiesu nolēmumiem attiecībā uz komercstrīdiem, izskata maksātnespējas procedūras un sniedz starptautisko tiesisko palīdzību, vācot pierādījumus komerclietās un citās prasībās.

Administratīvās tiesas – Horvātijas Republikā ir četras administratīvā tiesas – Zagrebā, Splitā, Rijekā un Osijekā. Šīs tiesas izskata prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu individuāliem lēmumiem, prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu rīcību, prasības saistībā ar nespēju pieņemt individuālu lēmumu un prasības pret administratīviem nolīgumiem un administratīvu nolīgumu izpildi.

Horvātijas Republikas Augstā likumpārkāpumu tiesa, Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa un Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa kā otrās instances tiesas izskata apelācijas prasības saistībā ar lēmumiem, ko pieņēmušas Horvātijas likumpārkāpumu tiesas, komerctiesas un administratīvās tiesas, un minētās Augstās tiesas atrodas Zagrebā.

Likumpārkāpumu tiesas

 1. Pirmajā instancē pieņem lēmumu par sīkiem pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad likums paredz, ka likumpārkāpumu tiesvedība jāveic citai iestādei;
 2. sniedz starptautisko tiesisko palīdzību tiesvedībā, kas ietilpst to jurisdikcijā, un saistībā ar citām likumā noteiktajām darbībām.

Likumpārkāpumu tiesas PDF (274 Kb) hr

Komerctiesas

Papildus citos tiesību aktos noteiktajai jurisdikcijai, komerctiesas:

 1. veic reģistrāciju un uztur tiesas reģistrus;
 2. lemj par ierakstiem Kuģu un jahtu reģistrā tajās lietās, kas komerctiesas jurisdikcijā deleģētas saskaņā ar Jūras kodeksu, par kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu un sūdzībām attiecībā uz vispārējas avārijas likvidācijas pēdējo posmu, ja vien attiecīgajā gadījumā likumā nav paredzēts citādi;
 3. lemj par pieteikumiem saistībā ar uzņēmuma dibināšanu, darbību un slēgšanu;
 4. izlemj bezstrīdus jautājumus, kas paredzēti Uzņēmējsabiedrību likumā;
 5. veic procedūras saistībā ar ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanu, kā arī šķīrējtiesu nolēmumiem attiecībā uz komercstrīdiem;
 6. nodrošina pierādījumus procedūrās, kuras ietilpst to jurisdikcijā;
 7. piemēro aizsardzības pasākumus procedūrās un saistībā ar procedūrām, kuras ietilpst to jurisdikcijā;
 8. lemj par bankrota procedūras pieteikumiem un veic bankrota procedūras;
 9. sniedz starptautisko tiesisko palīdzību pierādījumu vākšanā komerclietās;
 10. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Komerctiesas PDF (192 Kb) hr

Jāņem vērā, ka 2015. gada 1. aprīlī tiks izveidots jauns vietējo tiesu un komerctiesu tīkls, kurā būs iekļautas 24 vietējās tiesas un astoņas komerctiesas. 2015. gada 1. jūlijā tiks izveidots jauns 22 likumpārkāpumu tiesu tīkls. Tās reglamentē Tiesu (jomu un atrašanās vietu) likums (OV 128/14)
Šeit sniegtā informācija šobrīd ir aktuāla un precīza, bet tiks mainīta pēc 2015. gada 1. aprīļa un 2015. gada 1. jūlija.

Administratīvās tiesas

 1. Izskata prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu individuāliem lēmumiem;
 2. izskata prasības pret iestāžu – publisko tiesību subjektu darbību;
 3. izskata prasības par nespēju pieņemt individuālus lēmumu un/vai iestādes – publisko tiesību subjekta bezdarbību likumā noteiktajā termiņā;
 4. izskata prasības pret administratīviem nolīgumiem un administratīvo nolīgumu izpildi;
 5. izskata citus likumā noteiktos gadījumus.

Administratīvās tiesas PDF (180 Kb) hr

Augstā likumpārkāpumu tiesa

 1. Izskata apelācijas prasības pret likumpārkāpumu tiesu un valsts pārvaldes iestāžu lēmumiem pirmās instances likumpārkāpumu procedūrās un apelācijas prasības pret citu iestāžu lēmumiem, kā to nosaka konkrēts likums;
 2. risina jurisdikcijas kolīzijas starp likumpārkāpumu tiesām;
 3. lemj par ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz galējiem un saistošiem lēmumiem par likumpārkāpumu, kā to nosaka konkrēts likums;
 4. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Horvātijas Republikas Augstās likumpārkāpumu tiesas adrese:
Ulica Augusta Šenoe 30
10 000 Zagreb
Tālr.: +385 1 480 75 10
Fakss: +385 1 461 12 91
e-pasts: predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://sudovi.pravosudje.hr/VPSRH/

Horvātijas Republikas Augstā komerctiesa

 1. Izskata apelācijas prasības pret lēmumiem, kas pieņemti pirmās instances komerctiesās;
 2. risina teritoriālās jurisdikcijas kolīzijas starp komerclietām un lemj par jurisdikcijas nodošanu starp komerctiesām;
 3. pilda citus likumā noteiktos pienākumus.

Horvātijas Republikas Augstās komerctiesas adrese:
Berislavićeva 11
10 000 Zagreb
Tālr.: +385 1 489 68 88
Fakss: +385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/

Horvātijas Republikas Augstā administratīvā tiesa

 1. Izskata apelācijas prasības pret administratīvo tiesu spriedumiem un pārsūdzamiem lēmumiem.
 2. Lemj par vispārējo tiesību aktu likumību.
 3. Lemj par jurisdikcijas kolīzijām starp administratīvajām tiesām.
 4. Izskata citas likumā noteiktās lietas.

Horvātijas Republikas Augstās administratīvās tiesas adrese:
Frankopanska 16
10 000 Zagreb
Tālr.: +385 1 480 78 00
Fakss: +385 1 480 79 28
http://www.upravnisudrh.hr/

Lapa atjaunināta: 20/07/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu