Specializuoti nacionaliniai teismai

Latvija

Šiame skyriuje apžvelgiami specializuoti Latvijos teismai.

Turinį pateikė
Latvija

Specializuoti teismai

Latvijos Respublikos Konstitucinis Teismas

Pagal Latvijos Respublikos Konstituciją Latvijoje veikia Konstitucinis Teismas, kuris yra nepriklausoma teisminė institucija, pagal kompetenciją nagrinėjanti bylas dėl įstatymų atitikties Konstitucijai ir kitas įstatymu jam priskirtas bylas. Konstitucinis Teismas gali paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus arba jų dalis prieštaraujančiais Konstitucijai.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 16 straipsnį Konstitucinis Teismas nagrinėja bylas dėl:

 1. įstatymų atitikties Konstitucijai;
 2. Latvijos pasirašytų ar sudarytų tarptautinių susitarimų atitikimo Konstitucijai (iki to laiko, kai tokius susitarimus patvirtina Saeima (parlamentas);
 3. įstatymų ir kitų teisės aktų ar jų dalių atitikties aukštesnės galios teisės aktams;
 4. kitų parlamento, Kabineto, Prezidento, parlamento pirmininko arba Ministro pirmininko priimtų aktų (išskyrus administracinius aktus) atitikimo įstatymams;
 5. įsakymų, kuriuo Kabineto įgaliotas ministras sustabdė vietos tarybos priimto sprendimo galiojimą, atitikimo įstatymams;
 6. Latvijos nacionalinių įstatymų nuostatų atitikties Latvijos sudarytiems tarptautiniams susitarimams, neprieštaraujantiems Konstitucijai.

Konstitucinį Teismą sudaro septyni teisėjai, kurių kandidatūras balsų dauguma tvirtina parlamento nariai (ne mažiau kaip 51 balsas). Trys teisėjai skiriami ne mažiau kaip dešimties parlamento narių teikimu, du – Kabineto teikimu, o dar du – Aukščiausiojo Teismo plenumo (visuotinio susirinkimo) teikimu. Kandidatai į Aukščiausiojo Teismo teisėjus parenkami iš Latvijos teisėjų.

Konstitucinis Teismas neturi teisės kelti bylų savo iniciatyva; jis nagrinėja tik tas bylas, dėl kurių į jį kreipiasi įstatymuose nustatyti asmenys. Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus prašymą iškelti bylą Konstituciniame Teisme gali pateikti:

 • Latvijos prezidentas;
 • Saeima;
 • ne mažiau kaip dvidešimt parlamento narių;
 • Kabinetas;
 • generalinis prokuroras;
 • Valstybės audito tarnyba;
 • vietos taryba;
 • ombudsmenas, jeigu ginčijamą aktą priėmusi institucija arba pareigūnas per ombudsmeno nustatytą terminą neištaisė tokio akto trūkumų;
 • civilinę, baudžiamąją arba administracinę bylą nagrinėjantis teismas;
 • žemės registro skyriaus teisėjas, registruodamas nekilnojamąjį turtą ir susijusias teises žemės registre;
 • bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio Konstitucijoje garantuojamos pagrindinės teisės buvo pažeistos;
 • Teismų taryba (Tieslietu padome), atsižvelgdama į jai įstatymu suteiktą kompetenciją.

Bylas, susijusias su įstatymų, Kabineto nutarimų ir kitų jos aktų atitikimu Konstitucijai, Latvijos nacionalinių įstatymų nuostatų atitikimu Latvijos sudarytiems tarptautiniams susitarimams, neprieštaraujantiems Konstitucijai, ir Latvijos pasirašytų ar sudarytų tarptautinių susitarimų atitikimo Konstitucijai (iki to laiko, kai tokius susitarimus patvirtina Saeima) ir įstatymų arba nutarimų atitikimo Konstitucijai nagrinėja visi Konstitucinio Teismo teisėjai. Kitas bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus atvejus, kai Konstitucinis Teismas nusprendžia kitaip.

Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir įsigalioja jį paskelbus. Konstitucinio Teismo sprendimas ir jame pateiktas ginčijamų nuostatų išaiškinimas yra privalomas visoms centrinėms ir vietos valdžios institucijoms (įskaitant teismus) ir pareigūnams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims.

Nuostata, kurią Konstitucinis Teismas paskelbė nesuderinama su aukštesnę galią turinčio įstatymo norma, laikoma negaliojančia nuo tos dienos, kurią paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas, išskyrus atvejus, kai Konstitucinis Teismas nustato kitaip. Jeigu Konstitucinis Teismas paskelbia, kad Latvijos pasirašytas arba sudarytas tarptautinis susitarimas prieštarauja Konstitucijai, Kabinetas turi nedelsiant imtis priemonių, kad pakeistų šį susitarimą, paskelbtų jį negaliojančiu, sustabdytų jo galiojimą ar iš jo pasitrauktų.

Teisinių duomenų bazės

Duomenų bazės pavadinimas ir universalusis adresas

Konstitucinio Teismo nagrinėjamos bylos (paieška)

Ar duomenų bazėje pateikiama informacija yra nemokama?

Taip, duomenų bazėje pateikiama nemokama informacija.

Trumpas duomenų bazės turinio aprašymas

Duomenų bazėje galima rasti Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimus.

Papildoma informacija

Duomenų bazėje esanti paieškos funkcija ir teismo sprendimai pateikiami latvių ir anglų kalbomis.

Nuorodos

Latvijos Respublikos Konstitucinis Teismas

Paskutinis naujinimas: 09/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma