Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Kipras

Turinį pateikė
Kipras
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kipro Respublikoje veikia šie specializuoti teismai:

Specializuoti teismai

Administracinis teismas

Pagal Konstitucijos 146 straipsnį Administracinis teismas turi jurisdikciją pirmąja instancija nagrinėti skundus dėl bet kokių administracinius įgaliojimus įgyvendinančių asmenų ar įstaigų sprendimų, veiksmų ar neveikimo. Administracinis teismas gali dėl pažeidimo, piktnaudžiavimo įgaliojimais arba įstatymų ar Konstitucijos pažeidimo panaikinti bet kokį įteiktą vykdytiną administracinį aktą. Kai skundas susijęs su mokesčių klausimais arba tarptautinės apsaugos procesais, šis teismas gali iš dalies pakeisti visą atitinkamą sprendimą ar aktą arba jo dalį.

Šeimos bylų teismai

Šeimos bylų teismas turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti prašymus dėl santuokos nutraukimo, vaikų globos teisių ir išlaikymo bei turtinius ginčus, kilusius tarp Graikų ortodoksų bažnyčiai priklausančių sutuoktinių.

Jei bylos šalys priklauso kuriai nors kitai Kipro religinei grupei, t. y. armėnų, maronitų ar Romos katalikų, pirmiau nurodyti klausimai priklauso Religinių grupių šeimos bylų teismo jurisdikcijai.

Yra trys šeimos bylų teismai: vienas Nikosijoje ir Kirėnijoje, vienas Limasolyje ir Pafe, taip pat vienas Larnakoje ir Famagustoje. Nikosijoje įsteigtas Religinių grupių šeimos bylų teismas aprėpia visą Kiprą.

Šeimos bylų teisme bylas nagrinėja vienas teisėjas, išskyrus prašymus nutraukti santuoką – juos nagrinėja trijų teisėjų kolegija.

Darbo ginčų teismas

Išimtinei darbo ginčų teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti visus darbo ginčus, kylančius dėl darbo sutarties nutraukimo, pvz., dėl kompensacijos mokėjimo už neteisėtą atleidimą iš darbo (nebent reikalaujama suma viršija dvejų metų darbo užmokesčio sumą – šiuo atveju jurisdikcija priklauso apylinkės teismui), dėl mokėjimo vietoj įspėjimo, dėl išeitinių išmokų mokėjimo ir dėl iš darbo sutarties kylančių reikalavimų, pvz., sukaupto darbo užmokesčio, kasmetinių atostogų, tryliktojo atlyginimo ar premijų. Jo jurisdikcijai taip pat priklauso nagrinėti visus civilinius ieškinius, grindžiamus Motinystės apsaugos įstatymu (gr. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος), nevienodo požiūrio ir seksualinio priekabiavimo darbo vietoje bylas ir ginčus tarp kaupiamųjų fondų (gr. Ταμεία Πρόνοιας) ir jų narių.

Darbo ginčų teismą sudaro pirmininkas arba teisėjas, kuris yra Kipro Respublikos teismų tarnybos (gr. Δικαστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας) narys, ir du tarėjai, paskirti rekomendavus darbdavių ir darbuotojų atstovams. Tarėjų vaidmuo yra tik patariamasis.

Šiuo metu Kipro Respublikoje veikia trys darbo ginčų teismai, įsteigti Nikosijoje, Limasolyje ir Larnakoje.

Nuomos kontrolės teismas

Nuomos kontrolės teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti klausimus, susijusius su išnuomoto nekilnojamojo turto nuosavybės susigrąžinimu, sąžiningo nuomos mokesčio nustatymu ir bet kokiais kitais susijusiais ar papildomais klausimais.

Kiekvieną nuomos kontrolės teismą sudaro pirmininkas, kuris yra teisminės institucijos narys, ir du neprofesionalūs nariai, skiriami nuomininkų ir nuomotojų atstovų. Neprofesionalių narių vaidmuo yra tik patariamasis. Šiame teisme yra du skyriai.

Karo teismas

Karo teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylas dėl nusikaltimų, kariškių padarytus pažeidžiant Karinį baudžiamąjį kodeksą (gr. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), Nacionalinės gvardijos įstatymą (gr. Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος), Baudžiamąjį kodeksą (gr. Ποινικός Κώδικας) ar bet kurį kitą įstatymą, nepaisant numatytos bausmės. Išimties tvarka privatūs asmenys taip pat gali būti perduodami karo teismui, jei taip numatyta Kariniame baudžiamajame kodekse arba bet kuriame kitame įstatyme.

Jei kaltinamasis turi pulkininko ar aukštesnį laipsnį, karo teismas sudaromas taip pat kaip apysunkių ir sunkių nusikaltimų baudžiamasis teismas.

Teismui pirmininkauja teisėjas, priklausantis Kipro Respublikos teismų tarnybai. Yra du asocijuotieji teisėjai, kurie tarnauja kariuomenėje, o juos skiria Aukščiausioji teismų taryba.

Teisinių duomenų bazės

Kol kas oficialios teisinių duomenų bazės nėra. Yra kelios privačios teisinių duomenų bazės, kai kurios iš jų prenumeruojamos, o kitos nemokamos.

Jose pateikiama informacija apie teismų sprendimus ir pirminės teisės aktus.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma