Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Specializuoti nacionaliniai teismai

Austrija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Austrijos teismų specialiąją jurisdikciją civilinių ir baudžiamųjų bylų srityse.

Turinį pateikė
Austrija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Specializuoti teismai

Iš esmės kiekvienas teismas nagrinėja visų rūšių teisinius klausimus.

Didžiausiuose Austrijos miestuose tam tikri teismai yra specializuoti:

  • 5 specializuoti teismai, veikiantys Vienoje, nagrinėja civilines bylas, baudžiamąsias bylas, komercines bylas [du teismai], darbo ir socialinės apsaugos bylas,
  • 2 specializuoti teismai, veikiantys Grace, nagrinėja baudžiamąsias bylas ir visas kitas bylas.

Darbo ginčų bylos – Darbo ginčų ir socialinių teismų įstatymo (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz – ASGG) 50 straipsnyje nurodyti su darbo santykiais susiję civiliniai ginčai, nagrinėjami savarankiškame procese. Jis atitinka specialiomis taisyklėmis papildytą civilinį procesą.

Darbo ginčų bylas pirmąja instancija sprendžia žemių teismai (Landesgericht) (Vienoje – Darbo ginčų ir socialinis teismas „Arbeits- und Sozialgerichtshof“), antrąja instancija – aukštesnieji žemių teismai (Oberlandesgericht) ir paskutiniąja instancija – Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof). Sprendimą priima senatai (Senat), kuriuos visose instancijose sudaro vienas arba keli profesionalūs teisėjai (Berufsrichter) ir po vieną laikinąjį prisiekusįjį teismo narį (Laienrichter) iš darbdavių ir darbuotojų.

Teismo sprendimo apskundimo procesas yra panašus kaip civiliniame procese, tačiau yra mažiau apskundimo apribojimų. Pavyzdžiui, darbo teisės bylose kasacija (Revision) Aukščiausiajam Teismui nepriklausomai nuo ginčo vertės ribų yra leistina visada, kai nagrinėjamas svarbus teisinis klausimas.

Komercinės bylos – Jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 51 straipsnyje nurodyti civiliniai ginčai, kuriuose dalyvauja prekiautojas (verslininkas) – yra nagrinėjamos (pagal tam tikras specialias taisykles) civiliniame procese. Komercinėse bylose, kuriose sprendžia senatai (Senat), nagrinėjime pirmąja ir antrąja instancija (tačiau ne Aukščiausiajame Teisme) dalyvauja laikinasis prisiekęs teismo narys (Laienrichter), prekiautojo atstovas.

Ypatingajame procese ne ginčo tvarka yra sprendžiami tokie privatinės teisės klausimai, kurie dėl savo specifikos yra priskiriami būtent šiai (į savanorišką teismingumą panašiai) proceso rūšiai (dažniausiai tai yra procesai dėl teisinio tam tikrų klausimų sureguliavimo, rūpybos arba procesai, kuriuose netipiniu būdu susiduria dvi skirtingų interesų šalys).

Bylas ne ginčo teisena pirmąja instancija dažniausiai sprendžia apylinkių teismai (Bezirksgericht), antrąja instancija – žemių teismai (Landesgericht) ir paskutiniąja instancija – Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof). Paprastai ne ginčo procese pirmąja instancija sprendžia arba vienas teisėjas (Einzelrichter), arba teisėsaugos pareigūnas (Rechtspfleger) (itin gerai profesionaliai pasirengęs teismo pareigūnas), antrąja ir trečiąja instancija – senatai iš trijų arba penkių profesionalių teisėjų.

Ne ginčo teisena priimta teismo sprendimo apskundimo tvarka taip pat panaši kaip civiliniame procese. Tačiau dėl šio proceso specifikos yra mažiau apskundimo apribojimų. Be to, tam tikrais atvejais nagrinėjant bylą antrąja instancija leidžiama papildyti pirmojoje instancijoje pateiktus argumentus ir pareiškimus.

Dėl šiame procese nagrinėjamų klausimų įvairovės tam tikrose bylose dažnai yra taikomos specialiosios nuostatos, nukrypstančios nuo įprastinių.

Administraciniai teismai

Nuo 2014 m. sausio 1 d. administracines bylas visomis instancijomis nagrinėja atitinkami administraciniai teismai. Administracinių institucijų priimti aktai gali būti ginčijami pateikiant skundą (Beschwerde) administraciniam teismui (federaliniam arba žemės). Tam tikrais atvejais administracinio teismo (jis bylą sprendžia pats) sprendimas gali būti skundžiamas Aukščiausiajam administraciniam teismui (Verwaltungsgerichtshof).

Kiti specializuoti teismai

Specialus statusas

„Viešosios teisės teisingumo teismai“, t. y. Konstitucinis Teismas ir Aukščiausiasis administracinis teismas, Austrijos teismų sistemoje turi specialų statusą. Nors jie yra nepriklausomi teismai, kaip ir 2014 m. sausio 1 d. įsteigti administraciniai teismai, jie yra atskirti nuo Teisingumo ministerijos ir turi organizacinį savarankiškumą. Konstitucinis teismas ir Aukščiausiasis administracinis teismas yra Vienoje, o jų jurisdikcija apima visą šalies teritoriją.

Jų funkcijos yra kitokios nei bendrosios kompetencijos teismų, jie nepriima sprendimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose (net ir kaip apeliaciniai teismai) ir jų kompetencijos sritis yra viešoji teisė. Tačiau nuo 2015 m. sausio 1 d., esant tam tikroms sąlygoms, bendrosios kompetencijos teisme išspręstos bylos šalys galės pateikti Konstituciniam Teismui prašymą panaikinti įstatymą ar kitą teisės aktą.

Konstitucinis Teismas

Pagrindinis Konstitucinio Teismo uždavinys – patikrinti atitiktį Konstitucijai ir pagrindinėms teisėms. Į Konstitucinį Teismą kreipiamasi, kai norima nustatyti, ar Konstituciją atitinka:

  • federaliniai ir provincijos įstatymai,
  • administracinių institucijų priimti potvarkiai,
  • aukščiausiąja instancija priimtų administracinių institucijų dekretai.

Prireikus Teismas gali juos panaikinti.

Kitaip nei kitų teismų, Konstitucinio Teismo teisėjai pareigas eina visuomeniniais, o ne profesiniais pagrindais. Teismo nariai yra nepriekaištingos reputacijos asmenys, sėkmingai baigę teisinę karjerą eidami kitas pareigas. Dauguma Konstitucinio Teismo teisėjų eidami savo pareigas dirba ne visą darbo laiką ir gali dirbti ankstesnėje darbovietėje (pvz., kaip teisėjai arba universiteto profesoriai, tačiau jie negali dirbti valstybės tarnautojais, kurie turi būti atleidžiami nuo jų oficialių pareigų). Konstitucinis Teismas kviečiamas tik į sesijas, kurios paprastai vyksta 4 kartus per metus.

Aukščiausiasis administracinis teismas

Aukščiausiojo administracinio teismo kompetencija apima visų administracinių institucijų aktų teisėtumo kontrolę, išskyrus potvarkius, kurių teisėtumą tikrinti ir kuriuos panaikinti gali tik Konstitucinis Teismas. Visų pirma Aukščiausiasis administracinis teismas nagrinėja skundus dėl administracinių teismų priimtų sprendimų dėl administracinio akto neteisėtumo.

Teisinių duomenų bazės

Austrijos teisingumo svetainėje pateikiama bendro pobūdžio informacija apie Austrijos teismų sistemą.

Ar teisinių duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Taip.

Susijusios nuorodos

Teismų jurisdikcija. Austrija

Paskutinis naujinimas: 25/04/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.