Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovén nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Szlovénia

További információkat találhat a szlovén bíróságokról a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának hivatalos weboldalán. Ez az oldal Szlovénia szakosított bíróságainak szervezetéről nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság (Delovna sodišča in socialno sodišče)

A jogszabályi rendelkezések szerint a munkaügyi bíróságok hatáskörébe az egyedi és kollektív munkaügyi jogviták eldöntése, a szociális bíróság hatáskörébe pedig a szociális jogviták rendezése tartozik.

A munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság első fokon döntenek. A Munkaügyi ás Szociális Felsőbíróság (Višje delovno in socialno sodišče) dönt a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozataival szembeni fellebbezésekről, a Munkaügyi és Szociális Felsőbíróság határozataival szembeni fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek ügyében pedig a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jár el.

A munkaügyi bíróság hatáskörébe az alábbi egyedi munkaügyi jogvitákban való döntéshozatal tartozik:

 • munkaviszony létrejötte, fennállása, időtartama és megszűnése;
 • a munkavállalók és a munkaadók, illetve jogutódaik között a munkaszerződésekből eredő jogok, kötelezettségek és felelősségek;
 • a munkavállaló és a munkavégzésre irányuló szerződésben megjelölt ügyfél közötti kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek;
 • a munkaadó és a leendő munkavállaló között a munkaviszony létrehozására vonatkozó eljárás;
 • ipari tulajdonból származó, a munkavállaló és a munkaadó közötti szerződésben a munkaviszony alapján megállapított jogok és kötelezettségek;
 • a 15 év alatti gyermekek, ipari tanulók, tanulók és diákok munkavégzése,
 • tanulmányi szerződések munkaadók és tanulók, illetve diákok között;
 • próbaidő önkéntes teljesítése;
 • jogszabályban előírt esetek.

A munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartozik annak eldöntése is, hogy a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozó kártérítési perben valamely biztosítótársaság perbe hívható-e.

Ha a felperes munkavállaló, nem csak az alperes székhelye szerinti bíróság általános illetékessége érvényesül, hanem a tényleges vagy előírt munkavégzés vagy a munkaviszony létrejöttének helye szerinti bíróság is illetékes.

A munkaügyi bíróság hatáskörébe az alábbi kollektív munkaügyi jogvitákban való döntés tartozik:

 • a kollektív szerződés érvényessége és a szerződő felek közötti vagy a szerződő felek és harmadik felek közötti alkalmazása;
 • hatáskör kollektív tárgyalások folytatására;
 • a kollektív szerződés jogszabályoknak való megfelelése, a kollektív szerződések kölcsönös megfelelése, valamint a munkaadó általános érvényű intézkedései jogszabályoknak, illetve a kollektív szerződésnek való megfelelése;
 • a sztrájkok és más ipari fellépés jogszerűsége;
 • a vezetőségben való munkavállalói részvétel;
 • a szakszervezetek munkaviszonnyal kapcsolatos hatáskörei;
 • a szakszervezeti képviseletre vonatkozó döntések;
 • jogszabályban előírt esetek.

Az olyan kollektív munkaügyi jogvitákra, amelyekben a munkaadó félként érintett, a munkaadó tekintetében általános illetékességgel rendelkező bíróság illetékes.

A szociális bíróság hatáskörébe az alábbi szociális jogvitákban való döntés tartozik:

1. Nyugdíj- és rokkantsági biztosítás terén:

 • a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosításra való jogosultság, illetve az ebből származó jogok;
 • a kiegészítő nyugdíjbiztosításra való jogosultság, illetve az ebből származó jogok;
 • a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosítási hozzájárulások, valamint a kötelező kiegészítő nyugdíjbiztosítási hozzájárulások fizetése;
 • azon munkakörök meghatározása, illetve törlése, amelyek tekintetében a kiegészítő nyugdíjbiztosítás kötelező;
 • a kötelező nyugdíj- és rokkantsági biztosításban való önkéntes részvétel, valamint az e biztosítási hozzájárulások fizetése;
 • nyugdíjjogosultsági időszakok elismerése és megváltása;
 • állami nyugdíjra való jogosultság;
 • hivatalos nyilvántartással kapcsolatos jogviták.

2. Egészségbiztosítás terén:

 • a kötelező egészségbiztosításhoz való jog és az ebből származó jogok, a biztosítási hozzájárulás fizetése.

3. A munkanélküliségi és alkalmazotti biztosítás terén:

 • a kötelező munkanélküliségi biztosításhoz való jog és az ebből származó jogok, e tekintetben a biztosítási hozzájárulás fizetése;
 • a kötelező munkanélküliségi biztosításban való önkéntes részvétel és e tekintetben a biztosítási hozzájárulás fizetése;
 • szociális helyzettől függő ösztöndíjak, tehetséges diákoknak nyújtott ösztöndíjak;
 • garanciák és támogatott kamatláb mellett nyújtott, szociális alapú diákhitelek.

4. A szülők védelme és családi ellátások terén:

 • a szülői védelemhez való jog és az ebből származó jogok, a biztosítási hozzájárulás fizetése,
 • családi juttatásokhoz való jog.

5. Szociális juttatások terén:

 • szociális biztonsági juttatások;
 • szociális juttatásokra való jogosultság különféle jogcímeken, amennyiben céljuk az igénylő szociális biztonságának rendezése, és ha a juttatásra való jogosultság szociális alapú.

A szociális bíróság hatáskörébe a fent felsorolt területeken az alábbi szociális jogvitákban való döntés tartozik:

 • jogosulatlanul felvett ellátások visszafizettetése;
 • a biztosítottnak vagy a szociális ellátás igénylőjének állami szervként vagy hatósági jogkörben okozott károk megtérítése, vagy a biztosított által a biztosítási jogviszonnyal vagy a szociális biztonsági jogok gyakorlásával összefüggésben valamely intézménynek okozott károk megtérítése.

A szociális bíróság hatáskörébe tartoznak továbbá a jogszabályban meghatározott más szociális tárgyú jogviták is.

A Szlovén Köztársaságban az alábbi elsőfokú bíróságok működnek:

 • a Celje városban székhellyel rendelkező Celjei Munkaügyi Bíróság, Celje igazságszolgáltatási körzet területére kiterjedő illetékességgel;
 • a Koper városban székhellyel rendelkező Koperi Munkaügyi Bíróság, Koper és Nova Gorica igazságszolgáltatási körzet területére kiterjedő illetékességgel;
 • a Ljubljana városban székhellyel rendelkező Ljubljanai Munkaügyi és Szociális Bíróság, munkaügyi vitákban a Kranj, Krško, Ljubljana és Novo Mesto igazságszolgáltatási körzet területére kiterjedő illetékességgel, szociális jogvitákban pedig a Szlovén Köztársaság egész területére kiterjedő illetékességgel;
 • a Maribor városban székhellyel rendelkező Maribori Munkaügyi Bíróság, Maribor, Murska Sobota, Ptuj és Slovenj Gradec igazságszolgáltatási körzet területére kiterjedő illetékességgel.

Az elsőfokú bíróságok munkaügyi jogvitákban a külső tárgyalási helyeken történő tárgyalást előíró rendelkezés hiányában a bíróság székhelyén ítélkeznek.

Munkaügyi és szociális jogvitákban az elsőfokú bíróság egy hivatásos bíróból (elnök) és két ülnökből álló tanácsban ítélkezik, az ülnökök egyikét a munkavállalók vagy biztosítottak jegyzékéről, a másikat pedig a munkaadók vagy intézmények jegyzékéről választják.

Egyesbíró ítélkezik a pénzbeli követelésre irányuló egyéni munkaügyi és szociális jogvitákban, a polgári eljárásjogi törvényben meghatározott értékhatárig. Néhány jelentős kérdésben a követelés értékétől függetlenül egyesbírónak kell eljárnia , pl. a munkaszerződés felbontásával, próbaidővel, túlórával, pihenőidővel, szabadsággal és más távolléttel, a rendkívüli körülmények közötti munkavégzési kötelezettséggel, fegyelmi szankciókkal, munkavégzés fegyelmi eljárás vagy ideiglenes áthelyezés miatti felfüggesztésével kapcsolatos egyedi munkaügyi jogvitákban; jelenléti díjjal, a testi sérülés tekintetében rokkantsági ellátásra való jogosultsággal és a gyógyfürdőkezeléshez való joggal kapcsolatos szociális jogvitákban.

A Munkaügyi és Szociális Felsőbírósága (Višje delovno in socialno sodišče)

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyedi és kollektív munkaügyi jogvitákban munkaügyi bíróságok, a szociális jogvitákban pedig a szociális bíróságok ítélkeznek.

A Munkaügyi és Szociális Felsőbíróság a munkaügyi bíróságok és az elsőfokú szociális bíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el. A Munkaügyi és Szociális Felsőbíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezések és felülvizsgálati kérelmek ügyében a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dönt.

A Munkaügyi és Szociális Felsőbíróság székhelye Ljubljana.

A Munkaügyi és Szociális Felsőbíróság háromtagú tanácsban ítélkezik.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bírósága (Upravno sodišče Republike Slovenije)

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának hatáskörébe a közigazgatási jogvitákban történő ítélkezés tartozik, a közigazgatási jogvitákról szóló törvényben meghatározott módon és eljárásoknak megfelelően.

A közigazgatási jogviták keretében a törvénynek megfelelően biztosítják az egyének és szervezetek jogainak és kedvezményeinek jogi védelmét az állami szervek, helyi önkormányzati szervek és hatósági jogkört gyakorlók határozataival és intézkedéseivel szemben.

Közigazgatási jogvitában a Bíróság döntenie kell :

 • a felperes jogi helyzetét sértő, jogerős közigazgatási jogi aktusok jogszerűségéről;
 • más megfelelő eljárás garantálásának hiányában, a magánszemély emberi jogait és alapvető szabadságait sértő egyedi aktusok és intézkedések jogszerűségéről,
 • az állami szervek, helyi önkormányzati szervek vagy más hatósági jogkörrel rendelkező személyek által rendeleti formában kiadott, magánszemélyek jogviszonyait szabályozó jogi aktusok jogszerűségéről.

Közigazgatási jogvitában első fokon a Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának kell döntenie. Az első fokú közigazgatási határozat és a rendkívüli jogorvoslatról hozott határozat ellen benyújtott panaszról azonban a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának kell határoznia.

A Szlovén Köztársaság Közigazgatási Bíróságának székhelye Ljubljanában található.

A Közigazgatási Bíróság ítélkezési tevékenységét székhelyén és a következő kirendeltségeken folytatja:

 • a celjei kirendeltségen a Celjei Felsőbíróság illetékességi területén;
 • a Nova Gorice-i kirendeltségen a Koperi Felsőbíróság illetékességi területén;
 • a maribori kirendeltségen a Maribori Felsőbíróság illetékességi területén.

Annak eldöntésében, hogy a jogvitára mely kirendeltség illetékes, a felperes lakóhelye vagy székhelye irányadó.

Ha a felperesnek a Szlovén Köztársaságban nincsen lakóhelye vagy székhelye, a közigazgatási bíróság azon kirendeltsége illetékes, amelynek területén a keresettel támadott közigazgatási aktust meghozták.

A közigazgatási bíróság három bíróból álló tanácsban ítélkezik, kivéve egyes törvényben meghatározott ügyeket, amelyekben egyesbíró dönt.

A Legfelsőbb Bíróság a fellebbezésekről és felülvizsgálati kérelmekről három bíróból álló tanácsban dönt; a tanács illetékességét érintő jogviták esetében három vagy öt bíróból álló tanácsban ítélkezik.

Jogi adatbázisok

További információkat találhat a szlovén bíróságokról a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának hivatalos weboldalán.

Kapcsolódó linkek

Igazságszolgáltatási szervek

Utolsó frissítés: 02/11/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit