Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok szakosított bíróságai

Szlovákia

Ez a rész a szlovákiai szakosított bíróságok szervezetéről ad tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Közigazgatási bíróságok

A közigazgatási jogi ügyek a regionális bíróságok (krajský súd) és a Szlovák Legfelsőbb Bíróság (Najvyšší súd Slovenskej republiky) hatáskörébe tartoznak.

A Szlovák Köztársaság nem rendelkezik különálló közigazgatási bírósági rendszerrel; közigazgatási bírókból álló különálló testületek látják el ezt a feladatot.

Szakosított bíróságok

Az Alkotmánybíróság

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága ( (Ústavný súd Slovenskej republiky) olyan független bírói testület, amelynek feladata a jogszabályokalkotmányossága feletti őrködés.

Az Alkotmánybíróság székhelye Kassa: Hlavná 110, Košice 042 65., továbbá rendelkezik egy irodával Bratislavában a Župné námestie 12. szám alatt.

Hatáskörök

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya értelmében az Alkotmánybíróság arról határoz, hogy:

 • megfelelnek-e a törvények az alkotmánynak, az alkotmányjognak, valamint a nemzetközi szerződéseknek amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a törvényben előírt módon megerősítetett és kihirdetett;
 • megfelelnek-e a kormányrendeletek, az általános érvényű, jogilag kötelező erejű minisztériumi rendeletek és egyéb központi közigazgatási szervek rendeletei az alkotmánynak, az alkotmányjognak, valamint a nemzetközi szerződéseknek, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a törvényben előírt módon megerősített és kihirdetett;
 • megfelelnek-e az általános érvényű, jogilag kötelező erejű rendeletek az alkotmánynak (68. cikk), az alkotmányos törvényeknek, valamint a nemzetközi szerződéseknek, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozzájárult, és amelyeket a törvényben előírt módon megerősített és kihirdetett – kivéve, ha a kérdés másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • megfelelnek-e az általános érvényű, jogilag kötelező erejű, helyi közigazgatási szervek által hozott rendeletek és az általános érvényű, jogilag kötelező erejű, területi önkormányzati szervek által hozott rendeletek (a 71. cikk (2) bekezdése értelmében) az alkotmánynak, az alkotmányos törvényeknek, valamint az törvényben előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződéseknek;
 • megfelelnek-e a minisztériumok és egyéb központi szervek általános érvényű jogilag kötelező erejű rendeletei az alkotmánynak, az alkotmányos törvényeknek, a törvényben előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződéseknek és a törvényeknek – kivéve, ha a kérdés másik bíróság hatáskörébe tartozik.

Az Alkotmánybíróság ezen túlmenően:

 • határoz azon megtárgyalt nemzetközi szerződések megfelelőségéről, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának hozzájárulása és az alkotmánynak és vagy alkotmányos törvényeknek való megfelelés egyaránt szükséges;
 • határoz arról, hogy az állampolgári beadvány vagy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által hozott határozat alapján kiírt népszavazás tárgya (a 95. cikk (1) bekezdésével összhangban) megfelel-e az alkotmánynak és/vagy alkotmányos törvénynek;
 • határozatot hoz a központi közigazgatási szervek között hatáskör tárgyában felmerült vitákban, kivéve, ha a törvény másik állami hatóság határozathozatalát írja elő e vitákra esetre;
 • határozatot hoz természetes vagy jogi személyek által benyújtott azon panaszok tárgyában, amelyek a Szlovák Köztársaság által megerősített és a törvényben előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződések eredményeképpen alapvető emberi jogaikat vagy szabadságaikat ért sérelemre hivatkoznak – kivéve, ha ezen jogok és szabadságok védelme másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • határozatot hoz a területi önkormányzati hatóságok által az önkormányzati határozatok vagy tevékenységek alkotmányellenessége vagy törvénytelensége tárgyában benyújtott panaszok esetében – kivéve, ha ezek védelme másik bíróság hatáskörébe tartozik;
 • értelmezi az alkotmányt vagy az alkotmányos törvényt, amikor egy adott kérdés vitás;
 • határozatot hoz valamely országgyűlési képviselő mandátumának jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó határozat ellen benyújtott panasz tárgyában;
 • határozatot hoz arról, hogy a választások (a Szlovák Köztársaság elnökének, a Nemzeti Tanácsnak vagy a helyi önkormányzati szerveknek a megválasztása) az alkotmányban és a törvényekben foglaltakkal összhangban történtek-e;
 • határozatot hoz valamely népszavazás eredménye vagy a Szlovák Köztársaság elnökét visszahívó népszavazás eredménye ellen benyújtott panaszok tárgyában;
 • határozatot hoz arról, hogy valamely politikai párt vagy mozgalom feloszlatására vagy az adott szervezet politikai tevékenységének felfüggesztésére vonatkozó határozat összhangban van-e az alkotmánytörvényekkel és egyéb törvényekkel;
 • határozatot hoz a Nemzeti Tanács által a Szlovák Köztársaság elnöke ellen a szándékos alkotmánysértés vagy hazaárulás miatt kezdeményezett büntetőeljárásról;
 • határozatot hoz arról, hogy a kivételes körülmények vagy szükségállapot kinyilvánítása és ezen határozattal kapcsolatos egyéb döntések összhangban vannak-e az alkotmánnyal és/vagy az alkotmányjoggal.

A bíróság összetétele

Az Alkotmánybíróság 13 bíróból áll.

Az Alkotmánybíróság bíráit a Szlovák Köztársaság elnöke nevezi ki 12 éves időszakra a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának javaslata alapján. A Nemzeti Tanácsnak az elnök által végül kiválasztott jelöltek számának kétszeresével megegyező számú jelöltet kell javasolnia.

Egyéb fontos információk

Az Alkotmánybíróság határozatait 3 tagból álló testületekben (szenátus) vagy plenáris ülésen kell meghozni.

Az Alkotmánybíróság határozatai véglegesek: azaz ezen határozatok ellen nincs helye fellebbezésnek.

Az Alkotmánybíróság az alábbiak által benyújtott előterjesztés alapján kezdheti meg az eljárást:

 • az Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa összes tagjának legalább egyötöde,
 • a Szlovák Köztársaság elnöke,
 • a Szlovák Köztársaság kormánya,
 • valamely bíróság,
 • a legfőbb ügyész (generálny prokurátor),
 • bárki, aki jogosult arra, hogy ügyét a 127. cikkben (természetes és jogi személyek panaszai) és a 127a. cikkben (területi önkormányzatok szervei által tett panaszok) foglaltak szerint elbírálják,
 • a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Ellenőrző Hivatala       (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) a 126. cikk (2) bekezdésben meghatározott esetekben (akár rendelkezik joghatósággal a Legfelsőbb Ellenőrző Hivatal, akár nem),
 • az állampolgári jogok biztosa, a 125. cikk (1) bekezdése szerinti jogszabályok alkotmányosságához kapcsolódó esetekben (akár megfelel az alkotmánynak és/vagy alkotmányos törvénynek az állampolgári beadvány vagy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által hozott határozat alapján kiírt népszavazás tárgya, akár nem), ahol a jogszabály további alkalmazása veszélyeztetheti a Szlovák Köztársaság által megerősített és a törvényben előírt módon kihirdetett nemzetközi szerződések eredményeképpen alapvető emberi jogokat vagy szabadságokat.

Jogi adatbázisok

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának honlapja ingyenes hozzáférést biztosít az alábbiakhoz:

 • a bíróság határozatai;
 • jelentések a megállapításokról és ítéletekről;
 • sajtóközlemények;
 • nemzetközi tevékenységek;
 • a bíróságra vonatkozó információk.

A Szakosított Büntetőbíróság

A bazini (szlovákul: Pezinok) székhelyű Szakosított Büntetőbíróságot (Špecializovaný trestný súd) Büntetőbíróságot 2009-ben hozták létre a Szakosított Bíróság utódjaként. A Büntetőbíróság büntetőügyekben hoz ítéletet. A regionális bíróságokkal azonos szinten elhelyezkedő elsőfokú bíróságról van szó. Hatásköreit és feladatait a szlovák jogszabályok közül a 291/2009 törvény határozza meg.

A Szlovák Köztársaság Szakosított Büntetőbíróságának kapcsolattartási adatai:

Cím: Suvorovova č. 5/A, P. O. BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: +421 33 69 031 14
Fax: +421 33 69 032 72

Hatáskörök

A bíróság az alábbi bűnügyekben hoz ítéletet:

 • szándékos emberölés;
 • közbeszerzésekkel és állami aukciós értékesítésekkel kapcsolatos visszaélések, a Szlovák Köztársaság Büntető Törvénykönyve (a továbbiakban: „BT”) 266. cikkének (3) bekezdése,
 • hamisítás, pénz és értékpapír hamisítás, BT 270. cikk (4) bekezdés,
 • közhatalommal való visszaélés, a BT 326. cikke (3) és (4) bekezdésének b), c), d), e), f), g), j) vagy k) pontjában leírt bűncselekmények;
 • vesztegetés elfogadása, a BT 328. cikkétől a 331. cikkig;
 • vesztegetés a BT 332. cikkétől a 335. cikkig;
 • közvetett korrupció, a BT 336. cikke;
 • választási vesztegetés, a BT 336a. cikke;
 • bűnszervezet- vagy terrorista csoport létrehozása, szervezése vagy támogatása;
 • bűnszervezetek vagy terroristacsoportok által elkövetett bűncselekmények;
 • a BT speciális részében meghatározott IV. cím alatti tulajdon elleni bűncselekmények esetében vagy az V. cím alatti gazdasági bűncselekmények esetében, ahol az elkövető komoly károkat okoz, vagy a BT szerinti kis méretű kár összegének 25 000-szeresét meghaladó mértékű jogosulatlan előnyhöz jut vagy ilyen mértékű kárt okoz,
 • az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése,
 • a fent felsoroltakhoz kapcsolódó bűncselekmények, amelyek esetében fennállnak az együttes elbírálás feltételei.
Utolsó frissítés: 18/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit