Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Krajowe sądy szczególne

Španjolska

Konstytucja Hiszpańska z 1978 r. ustanawia w art. 117, że podstawą organizacji i funkcjonowania sądów jest zasada jedności sądownictwa. W hiszpańskiej organizacji sądownictwo, sądy powszechne dzielą się na pięć pionów sądownictwa: cywilny, karny, sądowo-administracyjny, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy (spraw społecznych) i wojskowy. W Hiszpanii nie istnieje sądownictwo nadzwyczajne, ale możemy wskazać, że pośród wymienionych pionów sądownictwa, stworzone zostały sądy specjalizujące się w zależności od dziedziny, na przykład, sądy zajmujące się przemocą wobec kobiet, sądy zajmujące się sprawami handlu, sądy penitencjarne czy nieletnich. Te sądy należą do sądownictwa powszechnego, ale posiadają specjalizację ze względu na materię, którą się zajmują.

Sadržaj omogućio
Španjolska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Sądy wyspecjalizowane

Ustawa podstawowa o władzy sądowniczej przewiduje istnienie następujących sądów wyspecjalizowanych:

SĄDY HANDLOWE

Sądy handlowe, funkcjonujące od dnia 1 września 2004 r., to wyspecjalizowane organy sądownicze stanowiące część sądownictwa cywilnego.

ZAKRES TERYTORIALNY

W charakterze ogólnym, w każda z prowincji, z jurysdykcją na całą prowincję i siedzibą w jej stolicy, znajduje się jeden lub kilka sądów handlowych.

Mogą zostać ustanowione w innych miejscowościach niż stolica prowincji, kiedy istnienie centrów przemysłowych lub handlowych oraz działalność ekonomiczna na konkretnym obszarze danej prowincji to uzasadni. W każdym przypadku wyznaczony jest obszar jego jurysdykcji.

Mogą zostać ustanowione sądy handlowe, których zasięg jurysdykcji rozciąga się na dwie albo więcej prowincji tej samej wspólnoty autonomicznej.

KOMPETENCJE

Sądy handlowe zajmująsię sprawami związanymi z upadłością przedsiębiorstwa, w terminach przewidzianych ustawą regulującą.

Sądy handlowe zajmują się, w ten sposób, sprawami leżącymi w kompetencji pionu sądownictwa cywilnego, jeśli chodzi, między innymi o wnioski, dotyczące skarg w sprawie nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej i intelektualnej, a także wszystkich kwestii, które w obrębie tego pionu sądownictwa poruszane są dla wsparcia przepisów regulujących spółki handlowych, a także spółdzielni.

Sądy handlowe posiadają kompetencje dla uznania i wykonania wyroków i innych orzeczeń sądowych oraz zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, kiedy te traktują o materiach leżących w ich kompetencji, chyba że, zgodnie z postanowieniami traktatów oraz innych umów międzynarodowych, kompetencje w tym zakresie przypadają innemu sądowi lub trybunałowi.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy okręgowe mają możliwość sądzić w sprawach odwołań przewidzianych przez prawo przeciw orzeczeniom podyktowanym w pierwszej instancji przez sądy handlowe, prócz tych, które są podyktowane przypadkach upadłości i rozwiązują kwestie w zakresie prawa pracy, przy czym powinny specjalizować się w tym jedna lub więcej jego sekcji, zgodnie z tym, co przewiduje art. 98 Ustawy podstawowej o władzy sądowniczej (LOPJ).

Można zastosować pozostałe środki odwoławcze przewidziane przez LOPJ dla przypadków przez nią ustanowionych.

SĄDY WSPÓLNOTOWYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Sądy wspólnotowych znaków towarowych to sądy handlowe w Alicante, kiedy używają swych kompetencji do rozstrzygania w pierwszej instancji i w sposób wybiórczy tych sporów, które będą prowadzone dla wsparcia działań przewidzianych w rozporządzeniu Rady WE numer 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz numer 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

W wykonywaniu tych kompetencji wskazane sądy rozciągają swoją jurysdykcję na całe terytorium Hiszpanii.

Sądy te należą do cywilnego porządku prawnego.

W ten sposób, dział lub działy Sądów Okręgowych w Alicante, które się wyspecjalizują, rozstrzygają ponadto, w drugiej instancji i w sposób wyłączny, o wszystkich środkach odwoławczych, do których odnosi się art. 101 rozporządzenia nr 40/94 Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzenia 6/2002 Rady Unii Europejskiej z  dnia12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. W wykonywaniu tej kompetencji rozciągną swoją jurysdykcję na całe terytorium kraju i w tym wyłącznie celu będą nazywane sądami wspólnotowych znaków towarowych.

SĄDY PENITENCJARNE:

Sądy penitencjarne pełnią funkcje sądownicze przewidziane w Ustawie karnej w kwestii wykonywania kar pozbawienia wolności i środków bezpieczeństwa, sądowej zwierzchności i kontroli nad władzami penitencjarnymi, wspierania praw i korzyści internowanych w zakładach karnych i pozostałe, które wskaże prawo. Są włączone w pion sądownictwa karnego.

ZASIĘG TERYTORIALNY

W każdej prowincji, w pionie sądownictwa karnego, znajdować się będzie jeden lub kilka sądów penitencjarnych.

W Madrycie mieści się jeden lub kilka centralnych sądów penitencjarnych, któ®ego jurysdykcja obejmuje całą Hiszpanię.

KOMPETENCJE

Sądy Penitencjarne pełnią funkcje sądownicze przewidziane w Ustawie penitencjarnej w kwestii wykonywania kar pozbawienia wolności i środków bezpieczeństwa, sądowej zwierzchności i kontroli nad władzami penitencjarnymi, wspierania praw i korzyści internowanych w zakładach karnych, oraz pozostałe, które wskaże prawo.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy Okręgowe będą sądzić w sprawach odwołań dopuszczanych przez Ustawę od wyroków wydanych przez sądy penitencjarne okręgów.

Można stosować inne środki odwoławcze ustanowione przez LOPJ w przypadkach przez nią przewidzianych.

SĄDY DS. NIELETNICH

ZASIĘG TERYTORIALNY

W każdej prowincji, z jurysdykcją na całym jej terenie i siedzibą w stolicy, znajduje się będzie jeden lub więcej sądów ds. nieletnich.

W Madrycie, z jurysdykcją w całej Hiszpanii, mieści się centralny sąd ds. nieletnich, który wydaje wyroki w sprawach wskazanych mu przez ustawodawstwo regulujące odpowiedzialność karną nieletnich.

KOMPETENCJE

Sądy ds. nieletnich są kompetentne w sądzeniu w sprawach przestępstw i wykroczeń popełnionych przez osoby powyżej 14 lat, które nie ukończyły jednak18. roku życia.

W mocy sędziów ds. nieletnich Leży wykonywanie wyroków, które ustanawia prawo dla nieletnich, którzy popełnili czyny uznane za przestępstwo lub wykroczenie, oraz innych działań, które w relacji z nieletnimi, przypisuje im prawo.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy Okręgowe w świetle prawa rozpatrują odwołania od decyzji wydanych przez sądy ds. nieletnich w okręgach.

Można stosować inne środki odwoławcze ustanowione przez LOPJ w przypadkach przez nią ustanowionych.

SĄDY NAD PRZEMOCĄ WOBEC KOBIET

ZASIĘG TERYTORIALNY

W każdym okręgu istnieje jeden lub więcej sądów ds. przemocą wobec kobiet, z siedzibą w stolicy okręgu i jurysdykcją na całym jego zasięgu terytorialnym. Sądy są mianowane przez municypia, w którym mają siedzibę.

W okręgach sądowych, w których istnieje tylko jeden Sąd Pierwszej Instancji i śledczy, to on weźmie na siebie rozpatrywanie spraw leżących w kompetencji sądów ds. przemocą wobec kobiet.

Sądy te stanowią część pionu sądownictwa karnego.

 

KOMPETENCJE

Sądy ds. przemocy wobec kobiet orzekają w sądownictwie karnym, zgodnie z postępowaniem i środkami odwoławczymi przewidzianymi w Ustawie o wszczęciu postępowania karnego, z następującymi założeniami, między innymi:

 • Wszczęcie postępowania, aby wymóc odpowiedzialność karną z powodu czynów karalnych zebranych w tytule Kodeksu Karnego odnoszących się do morderstwa, aborcji, uszkodzenia ciała, uszkodzenia płodu, przestępstwa przeciwko wolności i gwarancjom seksualnym lub jakiegokolwiek innego przestępstwa popełnionego przy użyciu przemocy lub groźby, kiedy zostało popełnione w stosunku do osoby będącej żoną, partnerką, a także kobietą związaną obecnie lub w przeszłości z autorem wykroczenia bliskim związkiem, nawet jeśli nie mieszkała z nim, a także tych dokonanych przeciw potomkom własnym, a także żony lub konkubiny oraz w stosunku do nieletnich i ubezwłasnowolnionych, którzy by z nim mieszkali lub byli poddani jego władzy, opiece, dozorowi, opiece w ramach rodziny zastępczej, ochronie majątku żony lub konkubiny, kiedy również doszło do aktu przemocy genderowej.
 • Prowadzenie procesów, aby nałożyć odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciw prawom i obowiązkom względem rodziny, kiedy ofiara będzie jedną z osób wymienionych jako takie w poprzednim punkcie.
 • O przyjęciu następujących zasad ochrony ofiar bez uszczerbku dla kompetencji przypisanych sędziemu dyżurnemu

Sądy ds. przemocy wobec kobiet mogą orzekać w pionie cywilnym , w przypadku zgodności z postępowaniem i środkami przewidzianymi w Ustawie o wszczęciu postępowania cywilnego w następujących kwestiach, między innymi:

 • Związanymi z pochodzeniem, macierzyństwem i ojcostwem.
 • Związanymi z unieważnieniem małżeństwa, separacją i rozwodem.
 • Traktującymi o relacjach między dziećmi i rodzicami.
 • Traktującymi o potrzebie zgody na adopcję.

Sądy ds. przemocy wobec kobiet posiadają w formie wyłącznej i wyłączającej kompetencje w pionie cywilnym, kiedy jednocześnie zachodzą następujące okoliczności:

 • Sprawa cywilną, której przedmiotem jest jedna z dziedzin wskazanych w poprzednim paragrafie.
 • Jedna ze stron procesu cywilnego czuje się ofiarą aktów przemocy genderowej
 • Jedna ze stron procesu cywilnego jest oskarżana jako autor, podżegacz lub współsprawca niezbędny w dokonaniu aktu przemocy genderowej.
 • przed sędzią ds. przemocy wobec kobiet zainicjowano działania karne w związku z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem w konsekwencji aktu przemocy wobec kobiety lub została przyjęta zasada ochrony ofiary przemocy genderowej.

Gdyby sędzia oceni, że przedstawione mu akty w sposób jawny nie stanowią przejawu przemocy wobec kobiet, może odrzucić roszczenie i przekazać je do właściwego organu sądownictwa.

We wszystkich tych przypadkach zabroniona jest mediacja.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Sądy okręgowe rozpatrzą dopuszczone przez Ustawę środki odwoławcze od wyroków ogłoszonych przez sądy ds. przemocy wobec kobiet w danym okręgu.

Będą mogły być wnoszone pozostałe odwołania ustanowione przez LOPJ w określonych przez nią przypadkach.

SĄDY WYSPECJALIZOWANE ZGODNIE Z POROZUMIENIEM GENERALNEJ RADY SĄDOWNICTWA

W Hiszpanii istnieją sądy wyspecjalizowane, które nie stanowią wyłomu z zasady jedności sądownictwa, ponieważ zintegrowane są z pięcioma pionami sądownictwa. Mogą być one ustanawiane nie tylko przez na mocy Ustawy podstawowej o władzy sądowniczej, jak dzieje się to z sądami handlowymi, sądami ds. nieletnich, a także przemocy wobec kobiet, ale także mogą być owocem specjalizacji przewidzianej w celu wsparcia art. 98 ww. ustawy przez Radę Generalną Sądownictwa, tak jak ma to miejsce z sądami rodzinnymi, sądami nad zajęciem obciążonej hipoteki oraz sądami wykonawczymi

Inne sądy wyspecjalizowane

Konstytucja Hiszpańska z 1978 r. stanowi w art. 117, że podstawą organizacji i działania sądów jest zasada jedności sądownictwa.

Ta zasada przekłada się na istnienie jednej jedynej jurysdykcji, składającej się z jednego ciała sędziowskiego, które tworzy sądownictwo powszechne.

Mimo to sama konstytucja przewiduje istnienie grupy sądów wyspecjalizowanych. Chodzi o organy, które cieszą się pełną niezależnością i niezawisłością i są w pełni podporządkowane mocy prawa.

Tymi sądami są:

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny utworzono jako organ znajdujący się poza zwykłą władzą sądowniczą, ale wyposażony w naturę jurysdykcyjną, na mocy art. 159 Konstytucji Hiszpańskiej z 1978 r.

Jest najwyższą wykładnią Konstytucji, niezależną, jedyną w swoim porządku i jego jurysdykcja rozciąga się na całe terytorium kraju.

SKŁAD

Trybunał składa się z dwunastu sędziów mianowanych przez króla, z których czterech mianowanych jest na wniosek parlamentu większością trzech piątych głosów członków, czterech na wniosek Senatu identyczną większością, dwóch na wniosek rządu, i dwóch na wniosek Rady Generalnej Sądownictwa; spośród nich wybierany jest prezes i wiceprezes.

KOMPETENCJE

Trybunał Konstytucyjny orzeka w danych przypadkach i w sposób, który określa prawo, między innymi:

 • Środki odwoławcze i kwestia niezgodności z konstytucją ustaw, rozporządzeń, regulacji oraz innych aktów o mocy ustawy.
 • Środki odwoławcze dotyczące ochrony praw w kwestii pogwałcenia praw i wolności publicznych związanych z art. 53 ust. 2 Konstytucji.
 • W konstytucyjnych sporach kompetencyjnych między państwem i Wspólnotami Autonomicznymi oraz poszczególnych wspólnot między sobą.
 • W kwestii konfliktów między organami konstytucyjnymi państwa.
 • W kwestii orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych.

Więcej informacji tutaj: Trybunał Konstytucyjny

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Trybunał Obrachunkowy jest najwyższym organem kontroli rachunków i zarządzania gospodarką państwa, a także sektora publicznego.

Bez uszczerbku dla jego własnej jurysdykcji, sytuuje się w orbicie władzy ustawodawczej zależnej bezpośrednio od Kortezów Generalnych.

SKŁAD

Składa się z dwunastu członków, rewidentów obrachunkowych, sześciu wskazanych przez Izbę Deputowanych oraz sześciu przez Senat, którzy cieszą się zasadą niezależności, nieusuwalności i niełączenia, tak samo jak sędziowie.

FUNKCJE

Trybunał Obrachunkowy nadano dwie funkcje:

 •  Funkcja kontrolowania, będąca funkcją zewnętrzną, stałą i konstytutywną, polega na sprawdzaniu, czy działalność ekonomiczno-finansowa sektora publicznego prowadzona jest w poszanowaniu zasady legalności, efektywności i ekonomii.
 • Funkcje sądownicze sprowadzają się wyłącznie do wszczęcia postępowania od odpowiedzialności księgowej, na które narażone są osoby, które odpowiadają za zarządzanie mieniem, majątkiem lub dobrami publicznymi, i którego celem będzie uzyskanie zabezpieczeń dla środków publicznych narażonych z powodu malwersacji, nieodpowiednich, niewystarczających działań, ich braku lub z powodu innych przyczyn lub zachowań.

Więcej informacji tutaj: Trybunał Obrachunkowy.

SĄDY ZWYCZAJOWE

Figurują w art. 125 Konstytucji jako jedna z form udziału społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości.

Art. 19 Ustawy podstawowej o władzy sądowniczej uznaje za sąd zwyczajowy Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia (Trybunał Wód Niziny w Walencji) oraz Consejo de Hombres Buenos de Murcia (Radę Dobrych Ludzi w Murcji).

TRYBUNAŁ WÓD NIZINY W WALENCJI

Działa w obrębie Walencji.

Składa się z ośmiu zarządców rolnych wybranych demokratycznie przez właścicieli systemów nawadniających z rejonu Walencji; do jego kompetencji należy sprawiedliwa dystrybucja wody między wszystkimi właścicielami ziem rolniczych, rozwiązywanie kwestii spornych wynikłych pomiędzy samymi właścicielami oraz nakładanie sankcji wynikających z przekroczenia regulaminu nawadniania.

RADA DOBRYCH LUDZI W MURCJI

W 1849 r. Rada Dobrych Ludzi została zinstytucjonalizowana i uregulowana jako najwyższy organ sądownictwa w rejonie sadów Murcji. Rada składa się z prezesa, sekretarza i pięciu członków z prawem głosu.

Rada Dobrych Ludzi w Murcji zbiera się na publiczne posiedzenie w każdy czwartek w sali zebrań w Ratuszu i wydaje każdy wyrok w ciągu jednego dnia lub, w wyjątkowych przypadkach, przy następnym posiedzeniu. Wyroki wydawane są wprost większością głosów, a w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa. Sankcje wydane w konsekwencji posiedzeń Rady Dobrych Ludzi w Murcji są wyłącznie natury pieniężnej. Wyroki wydawane przez ten sąd mają charakter ostateczny, prawomocny i wiążący.

Więcej informacji tutaj: Rada Dobrych Ludzi

Ciekawe strony

HISZPAŃSKA RADA GENERALNA SĄDOWNICTWA

HISZPAŃSKI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

HISZPAŃSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

HISZPAŃSKIE SĄDY ZWYCZAJOWE

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.